Biznesmeni umawiają się na pożyczkę dla sprzedawcy

Pożycz­ka dla sprze­da­jące­go: Oto jak działa finan­so­wa­nie zakupu przedsiębiorstwa

Pożycz­ki dla sprze­da­ją­cych mogą być użytecz­nym narzęd­ziem finan­so­wa­nia przejęcia firmy.

Dzięki tym kredy­tom kupują­cy mogą zgromad­zić dużą część sumy zakupu, bez koniecz­ności ucieka­nia się do zewnę­trz­nych źródeł finan­so­wa­nia. To znacz­nie zmnie­js­za ryzyko dla przyszłe­go przedsię­bi­or­cy i Przejęcie firmy Finan­so­wa­nie ogólnie uproszczone.

Nie masz zbyt wiele czasu na czyta­nie? Oto najważ­nie­js­ze fakty dotyc­zące pożycz­ki dla sprzedawców:

 • Sprze­da­ją­cy udziela kupujące­mu kredytu

 • Pożycz­ka dla sprze­daw­cy zapew­nia bezpiec­zeńst­wo i lepsze warun­ki dla finan­so­wa­nia rezydualnego

 • Firma musi genero­wać wystar­c­za­jące zyski, aby spłacić kredyt

 • Jest to prawie wyłącz­nie skonstruo­wa­na jako pożycz­ka podpor­ząd­ko­wa­naco sprawia, że roszc­ze­nia sprze­da­jące­go dotyc­zące spłaty znajdu­ją się na końcu kolejki.

Definic­ja pożycz­ki od sprzedawcy

Pożycz­ka od sprze­daw­cy to pożycz­ka, którą nabyw­ca firmy otrzy­mu­je od sprze­daw­cy. Pożycz­ka ta jest zwykle wykor­zy­sty­wa­na do sfinan­so­wa­nia ceny zakupu. Przyszły przedsię­bior­ca może spłacić pożycz­kę w ratach lub jedno­ra­zowo. Z reguły pożycz­ka jest udziel­a­na ze stałą stopą procentową.

Pożycz­ka od sprze­daw­cy jest zatem obiecu­ją­ca okazja dla kupujące­go, aby pozwo­lić sobie na cenę zakupu. Ponadto jest on często trakto­wa­ny przez banki w podob­ny sposób jak kapitał własny, popra­wia­jąc w ten sposób wskaź­nik kapitału własn­ego kupujące­go. Innym ważnym aspek­tem jest to, że jeśli bank towar­zy­szą­cy uznaje zaufanie sprze­da­jące­go do kupujące­go poprzez kredyt sprze­da­jące­go, zaufanie banku do projektu, który ma być finan­so­wa­ny, jest często również większe.

Aby okreś­lić wartość przedsię­bi­orst­wa odpowied­nie­go projektu, zaleca­my zapozna­nie się z naszym kalku­la­torem wartości przedsiębiorstwa:

Obraz z linkiem do kalkulatora wartości firmy

Vendor Loan / Share­hol­der Loan

W żargo­nie fuzji i przejęć pożycz­ki od dostaw­ców są również określa­ne jako “pożycz­ki od dostaw­ców”. Angiel­ski termin ?vendor loan? wyznac­z­o­ny. Są z Pożycz­ka od akcjo­na­ri­us­za który może być stoso­wa­ny tylko w przypad­ku firm. W tym drugim przypad­ku jest to wspól­nik, który udziela spółce zwrot­nej pożyczki.

Pożycz­ka podporządkowana

Prawie wyłącz­nie pożycz­ki dla sprze­daw­ców są udziel­a­ne jako pożycz­ki podpor­ząd­ko­wa­ne. Oznac­za to, że są one trakto­wa­ne jako podpor­ząd­ko­wa­ne w spłacie, tj. Spłata dopie­ro po uregu­lo­wa­niu innych długów stać się. Banki finan­sujące są zwykle na pierws­zym miejs­cu w przypad­ku zaległości w płatnościach.

Staje się to proble­mem dla pożycz­ko­daw­cy, tj. sprze­da­jące­go, w przypad­ku niewy­pła­cal­ności kupujące­go. Ponie­waż w takim przypad­ku inni wierzy­cie­le są obsłu­gi­wa­ni w pierw­s­zej kolej­ności. Co do zasady Pożycz­ka podpor­ząd­ko­wa­na z wyższym oprocen­to­wa­niemNie musi to jednak mieć miejs­ca w szcze­gól­nym przypad­ku pożycz­ki od sprzedawcy.

Alter­na­tyw­ny sposób zarabiania

Może się zdarzyć, że cena zakupu firmy jest zbyt wysoka lub że kupują­cy po prostu nie może zebrać wystar­c­za­ją­cych własnych środków na finan­so­wa­nie. W takim przypad­ku pożycz­ka od sprze­daw­cy może być rozwią­za­niem dla obu stron. Nie jest to jednak jedyny sposób na uzyska­nie Wdrażal­na struk­tu­ra finan­so­wa­nia dla wyzwań związanych z sukces­ją bizne­so­wą do osiągnięcia.

A Wypra­co­wa­ne Klauzu­la jest umową opartą na przyszłych obrotach lub zyskach po sprze­daży firmy. Klauzu­la okreś­la, jaka część ceny zakupu zosta­nie zapła­co­na natych­mi­ast, a jaka część zosta­nie zapła­co­na w ratach w zależ­ności od przyszłe­go sukce­su lub porażki firmy.

Klauzu­la służy ochro­nie Podział ryzyka między kupujące­go i sprze­da­jące­go i zapew­nić, że sprze­da­ją­cy pozosta­nie zaangażo­wa­ny w sukces firmy. Rozłoże­nie w czasie dalszych płatności ceny kupna może być bardzo szcze­góło­we i oczywiście uwzględ­niać również nadmier­ny sukces sprze­da­wa­n­ego przedsię­bi­orst­wa w sposób szcze­gól­nie pozytyw­ny dla sprzedającego.

Taki układ może być atrak­cy­j­ny dla kupujące­go, ponie­waż pozwa­la mu na Zmnie­jsze­nie ryzyka związa­n­ego z przejęciem firmy i wygenero­wa­nie znaczące­go sukce­su w przyszłości i najlepiej sfinan­so­wać z tego dalszą cenę zakupu.

Wymaga­nia

W przypad­ku pożycz­ki od sprze­daw­cy na sprze­daż spółki istnie­ją wymaga­nia, które muszą - lub powin­ny - zostać spełnione:

 • Strona Kupują­cy musi być odpowied­nibyć w stanie z powod­ze­niem przepro­wad­zić sukces­ję firmy. W przeciwnym razie żaden sprze­daw­ca nie podej­mie ryzyka.

 • Zdolność kredy­to­wa (najlepiej również istnie­ją­cy współc­zyn­nik kapitału własn­ego) nabyw­cy powin­na być dobra, aby bank lub kasa oszczęd­nościo­wa nie miały zastrzeżeń co do udzie­lenia kredy­tu na zakup co do zasady

 • Firma sprze­daw­cy powin­na mają okreś­loną wartość i wykazu­ją dobrą działal­ność gospodar­c­zą z bezpiecz­ny­mi perspek­ty­wa­mi zarobkowymi

 • Powini­en nadal genero­wać wystar­c­za­jące zyski, aby umożli­wić wykup

 • Okres kredy­to­wa­nia powini­en być rozsąd­ny i powini­en istnieć wystar­c­za­jące zabez­piec­ze­nie być na miejs­cu. Ubezpiec­ze­nie termi­no­we na życie z klauzu­lą samobó­jst­wa to minimum.

 • Sprze­da­ją­cy musi być zazwy­c­zaj przygo­to­wa­ny na to, że w przypad­ku ewentu­al­nej reali­zac­ji zabez­piec­ze­nia będzie stał za banka­mi i kasami oszczędnościowymi

 • Wskaza­ne jest, aby osoba, a nie tylko firma kupujące­go, została rozszer­zo­na na prywat­ną i osobis­tą odpowied­zi­al­ność za pożycz­kę sprzedawcy

Luka finan­so­wa po pozytywnym due diligence

Pozytyw­ny Due Diligence jest ważnym krokiem w Sprze­daż firmy. Może się jednak zdarzyć, że luki w finan­so­wa­niu wynika­jące z ceny zakupu nie będą mogły być w pełni pokry­te przez konwen­c­jo­nal­ne finan­so­wa­nie bankowe. W tym przypad­ku pożycz­ka dla sprze­daw­cy może pomóc wypeł­nić lukę.

Jedno­c­ześ­nie jest to bardzo istot­ny sygnał od sprze­da­jące­go i kupujące­go w kierun­ku banków finan­sują­cych. Bo jeśli obie strony ustala­ją przyszłość nad sprze­dażą, a sprze­daw­ca podej­mu­je nawet rozszer­zo­ne ryzyko, to bank lub kasa oszczęd­nościo­wa zakła­da, że obie strony wierzą w udaną współpracę. To jest warte ekstre­mal­nie dużo.

KERN-Graphics-Vendor-Loan-as-a-means-of-closing-the-financing-gap

Ułatwio­ne finan­so­wa­nie Nabycie przedsiębiorstwa

Wielu nabyw­ców bizne­so­wych jest całkiem zadowo­l­onych z decyz­ji o popro­sze­niu o pożycz­kę od sprze­daw­cy, ponie­waż finan­so­wa­nie jest zatem znacz­nie uproszc­zo­ne a sprze­daw­ca będzie towar­zyszył dalsze­mu rozwo­jo­wi w zaangażo­wa­ny i życzli­wy sposób. W końcu chce mieć pewność, że odzys­ka również swoją pożyczkę.

Oznac­za to, że kupują­cy nie musi samod­ziel­nie szukać dalszych partnerów finan­so­wych i może zamiast tego całko­wi­cie naPrzejęcie firmy koncen­trat. Dodat­ko­wo nabyw­ca może rozłożyć kwotę zakupu na kilka lat i nie musi zbier­ać całej kwoty od razu.

Dowód zaufania kupujące­go do transakcji

Istot­nym aspek­tem nabycia przedsię­bi­orst­wa jest zaufanie, jakim nabyw­ca musi obdar­zyć transak­c­ję. To zaufanie można wzmoc­nić poprzez skorzysta­nie z pożycz­ki dla sprze­daw­cy. Stanowi on ważny dowód zaufania dla kupujące­go Sprze­daw­ca w ten sposób odwrot­nie pokła­da zaufanie w transak­c­ji i w osobie lub firmie kupującego.

W przypad­ku pożycz­ki od udziałow­ca (np. w przypad­ku częścio­wej sprze­daży), pożycz­ka może zostać wniesio­na jako substy­tut kapitału własn­ego dla innego kredy­tu banko­wego. Jest to nie mniej ważne Zabez­piec­ze­nie dla banku w przypad­ku finan­so­wa­nia rezydu­al­n­egoco może sprzy­jać stopie procentowej.

Podpor­ząd­ko­wa­nie

Podpor­ząd­ko­wa­nie jest Jedną z najczęst­szych przyc­zyn niechęci po stronie sprze­da­ją­cych jest niechęć do zawar­cia umowy. w tym finan­so­wa­niu poprzez pożycz­kę dla sprze­da­jące­go. Jako sprze­da­ją­cy, poprzedni lider firmy nie tylko ustępu­je ze swojego pierwot­n­ego stanowis­ka dyrek­to­ra zarząd­za­jące­go i projektan­ta, ale pożycz­ka jest zwykle zabez­piec­zo­na przez banki.

Sprze­da­ją­cy musi zatem nie tylko wierzyć w przyszłe możli­wości kupujące­go, ale także w finan­so­wą spłatę pożycz­ki. W związ­ku z tym należy przea­na­lizować wszyst­kie opcje zabez­piec­zeń i prywat­nych, osobis­tych gwaran­c­ji oraz, w razie potrze­by, wyjaś­nić je wspól­nie z banka­mi finansującymi.

Zalety dla kupujących

Pożycz­ka od sprze­da­jące­go może być obiecu­ją­cym sposo­bem dla kupują­cych na zniwe­lo­wa­nie różni­cy w cenie zakupu i umożli­wi­e­nie finan­so­wa­nia. Ponie­waż często zdarza się, że zwłaszc­za w przypad­ku młodszych osób zdolność kredy­to­wa i ramy w bankach nie są wystar­c­za­jąceaby sfinan­so­wać całą cenę zakupu. Jednak dzięki pożycz­ce od sprze­daw­cy kupują­cy może pokryć różnicę i w ten sposób dokon­ać zakupu.

Na temat Przejęcie firmy bez kapitału własn­ego pożycz­ka od sprze­daw­cy może mieć kluczowe znaczenie.

Ponadto. Oprocen­to­wa­nie kredy­tów dla sprze­da­ją­cych jest zazwy­c­zaj niższe niż w przypad­ku innych rodza­jów kredy­tów. Spłata pożycz­ki również może być elasty­cz­nie zorganizowana.

Jeśli nadal szuka­sz odpowied­nich kupców dla swojej firmy, chętnie udziel­i­my Ci wsparcia.

Korzyści dla sprzedawcy

Pożycz­ka od sprze­daw­cy może stwor­zyć ramy umożli­wia­jące w ogóle transak­c­ję, a tym samym zabez­piec­zyć przyszłość firmy. Obowią­zu­ją jednak nastę­pu­jące zasady rzucić światło na papiery wartościo­we i zobowią­za­nia kupujące­go w najdrob­nie­js­zych szcze­gółach i kształ­to­wać go.

Co więcej, w umowie kupna-sprze­daży należy uzgod­nić “bariery ochron­ne”, na których powin­ny opierać się dane dotyc­zące plano­wa­nia dalsze­go rozwo­ju spółki, a w razie potrze­by należy nawet przyz­nać sprze­da­jące­mu prawo weta w przypad­ku specjal­nych inwes­ty­c­ji. Oznac­za to, że Obie strony zaangażo­wa­ne w sukces i nie może działać arbitral­nie, nie kierując się intere­sem danej strony.

Pozyty­wy: Sprze­daw­ca firmy, udziel­a­jąc pożycz­ki sprze­daw­cy, może czasa­mi wyższa cena zakupu negoc­jo­wać i odbierać.

Spłata kredy­tu sprzedawcy

Spłata pożycz­ki przez sprze­da­jące­go podle­ga pewnym warun­kom. Na przykład, kupują­cy musi spłacić pożycz­kę zazwy­c­zaj spłacić w okreś­l­onym czasie i przyj­mu­je osobis­tą odpowied­zi­al­ność w przypad­ku niewy­wią­za­nia się z umowy. Niepla­no­wa­ne spłaty powin­ny również pomóc w przypad­ku bardzo udanego rozwo­ju bizne­su, aby obie strony mogły szybciej i z przyjem­nością opuścić wspól­ne ramy.

Nie należy lekce­ważyć psycho­lo­gicz­n­ego, pozytyw­n­ego wpływu na innych partnerów finan­sują­cych sprze­daż firmy. Jeśli kupują­cy i sprze­da­ją­cy skorzysta­ją z tej opcji, jest to ważki sygnał przyszłej wiary­god­ności dla wszyst­kich kredytodawców.

Uzyskaj bezpłatną wstępną konsultację KERN w sprawie pożyczki dla sprzedawcy
Mapa z lokalizacjami KERN dla kredytu sprzedającego

Wniosek

Kredyt dla sprze­da­jące­go to sensow­na możli­wość Przejęcie firmy do finan­so­wa­nia. Trzeba jednak poinfor­mo­wać się z dużym wyprzedze­niem i zapla­no­wać tę formę finan­so­wa­nia. W każdym przypad­ku wskaza­ne jest, aby. zasię­gnąć porady specja­lis­ty.

O Autor­ze