Przy wspar­ciu sztucz­nej inteli­gen­c­ji optyma­li­zu­je­my Państ­wa pomysły na biznes.

Identy­fi­ka­c­ja i rozwój prawd­zi­wych cech szczególnych

Identy­fi­ka­c­ja i elimi­nac­ja słabych stron modelu biznesowego

Konkret­ne działa­nia na rzecz znacz­n­ego wzros­tu obrotów i zysków

1

Czy Państ­wa model bizne­so­wy jest odpor­ny na przyszłość?

Jako przedsię­bior­ca, zrobiłeś wszyst­ko jak należy: Twoja firma nie tylko opiera się kryzy­som, ale ma dosko­n­ałą pozyc­ję na rynku i stabil­ny wzrost. Ale jak zrekom­pen­so­wać czynni­ki niepew­ności w przyszłości?

Czy Ty i Twoi pracow­ni­cy jesteście przygo­to­wa­ni na wyzwa­nia przyszłości? Czy zbliża­ją­cy się niedo­bór wykwa­li­fi­kowanych pracow­ni­ków, postę­pu­ją­ca cyfry­zac­ja i zwięks­zo­ne wymaga­nia w zakre­sie ochro­ny klima­tu będą miały wpływ na Twoją firmę?

Oraz: czy wiesz dokład­nie, gdzie tkwi poten­c­jał trwałe­go wzros­tu wartości Twojej firmy?

KERN-Unternehmens­nachfolge zapew­nia Państ­wu przy wspar­ciu sztucz­nej inteli­gen­c­ji ogląd Państ­wa aktual­n­ego modelu bizne­so­wego w porówna­niu z tysią­ca­mi innych przedsię­bi­orstw na całym świecie.

W oparciu o indywi­du­al­ne mocne i słabe strony Państ­wa modelu bizne­so­wego, dostar­c­zy­my Państ­wu natych­mi­as­to­we, konkret­ne impul­sy i sugestie, jak trwale zwięks­zyć obroty i rentowność.

Uodpor­nij swój model bizne­so­wy na przyszłość i zwiększ wartość swojej firmy wobec plano­wa­nej sprze­daży przedsiębiorstwa.

2

Skutecz­ny i godny zaufania proces

Przepro­wa­dź poufne spotka­nie anali­ty­cz­ne z naszymi eksper­ta­mi ds. optyma­li­zac­ji modelu bizne­so­wego KERN online lub na miejscu.

W ciągu kilku dni otrzy­ma­ją Państ­wo od nas konkret­ną anali­zę pozyc­jo­no­wa­nia Państ­wa indywi­du­al­n­ego modelu bizne­so­wego wraz z możli­wy­mi do natych­mi­as­to­wego wdroże­nia rekomen­d­ac­ja­mi działań zwięks­za­ją­cych efektyw­ność wartości Państ­wa firmy.

We wspól­nej i poufnej wymia­nie poglą­dów badamy, w jakim stopniu indywi­du­al­na optyma­li­zac­ja modelu bizne­so­wego może być rozwią­za­niem wewną­trz­rod­zin­nym. Zmiana pokolenio­wa lub plano­wa­na Sprze­daż firmy może mieć pozytyw­ny i długo­trwały wpływ. 

3

Syste­ma­ty­cz­nie kształ­tuj swoją przyszłość

Nasi eksper­ci KERN w zakre­sie modelo­wa­nia bizne­so­wego pracu­ją z podsta­wo­wy­mi metoda­mi rozwo­ju modelu bizne­so­wego i produk­tu, które opiera­ją się na anali­zie konku­ren­c­ji i danych. Im więks­za jest analizowa­na baza danych, tym ważnie­js­za jest progno­za. I to jest właśnie to, w czym zasto­so­wa­nie AI znacz­nie ułatwia anali­zę bardzo dużych ilości danych i późnie­js­zy proces rozwo­ju. Zalecen­ia dotyc­zące strate­gii opraco­wa­ne w wyniku tego proce­su stają się znacz­nie bardziej solid­ne i skutecz­ne dzięki szerszej bazie danych. W ten sposób rozwój modelu bizne­so­wego, który często opiera się na doświad­c­ze­niu i przec­zu­ciu, otrzy­mu­je szero­ką, opartą na danych podstawę.

Ponadto, podejście KERN do rozwo­ju przedsię­bi­orst­wa oferu­je jeszc­ze trzy decydu­jące zalety:

Elasty­cz­ność: ten eksklu­zyw­ny proces, dotych­c­z­as stoso­wa­ny tylko przez duże, global­nie działa­jące grupy, został teraz dosto­so­wa­ny również do wymagań małych i średnich firm rodzinnych.

Odpowied­nie ukier­un­kowa­nie budże­tu: budżet przez­nac­z­o­ny na dalszy rozwój istnie­ją­cych modeli bizne­so­wych lub na otwiera­nie zupeł­nie nowych obszarów działal­ności w czasach radykal­nych zmian w otocze­niu jest dosto­so­wa­ny do potrzeb przedsię­bi­orstw rodzinnych.

Prakty­cz­ne znacze­nie i możli­wość wielok­rot­n­ego zasto­so­wa­nia: wynikiem tego proce­su rozwo­ju nie są tylko prezent­ac­je lub dokument­ac­je, które teore­ty­cz­nie wyjaś­nia­ją, co można zrobić lepiej w oparciu o obszer­ne dane, liczby i fakty. Raczej, otrzy­ma­ją Państ­wo konkret­ne, możli­we do zrealizowa­nia sugestie i pomysły na to, jak wyeli­mi­no­wać słabości w Państ­wa modelu bizne­so­wym i otwor­zyć nowe obsza­ry działal­ności. Dotyc­zy to zarów­no modeli bizne­so­wych na rynku konsu­men­ckim, jak i w sektor­ze B2B.

Nasza obiet­ni­ca: rozwój modelu bizne­so­wego nie jest drogim i długo­trwałym proce­sem. Ryzyko jest znacz­nie mniejs­ze niż przy udziel­a­niu drogich zleceń na doradzt­wo strate­gicz­ne, ponie­waż nasz proces sukces­ji bizne­so­wej KERN, wspier­a­ny przez sztucz­ną inteli­gen­c­ję, jest do dziesięciu razy szybs­zy i znacz­nie bardziej opłacal­ny niż standardo­we rynkowe podejścia do optyma­li­zac­ji modelu biznesowego.

4

Studi­um przypadku

Produ­cent techni­ki wentyl­a­cy­j­nej dla rolnict­wa i przemysłu stawia czoła wyzwa­ni­om związanym z aktual­nym rozwo­jem branży. Oszczęd­ność energii i reduk­c­ja emisji CO2 to tylko dwa kluczowe hasła przyszłości. Wspól­nie z firmą KERN przedsię­bi­orst­wo zrewi­do­wało swoje aktual­ne pozyc­jo­no­wa­nie i w ramach kolej­n­ego proce­su strate­gicz­n­ego uzupeł­niło swój model bizne­so­wy o kluczowe unikal­ne punkty sprze­daży. Wraz z rozpo­c­zęciem wdroże­nia firma urucho­miła finan­so­wa­ny ze środków publicz­nych proces innowa­cy­j­ny, dzięki które­mu portfo­lio produk­tów i usług stało się unikal­ne, popra­wiła się jakość procesów wewnę­trz­nych, a firma otwor­zyła się na nowe grupy klien­tów i kanały sprze­daży.

Współpra­ca z firmą KERN sprawiła mi ogrom­ną przyjemność 

Bardzo polubiłem współpracę z firmą KERN i jako przedsta­wi­ciel strony kupującej zawsze cieszę się, gdy sprze­da­ją­cy - zwłaszc­za przedsię­bi­orst­wa rodzin­ne - otrzy­mu­ją całościo­we doradzt­wo i są specjal­nie przygo­to­wa­ni do sprzedaży.

F.H., menedżer ds. fuzji i przejęć w NRW Między­n­a­ro­do­wy usługodawca 

KERN wyraź­nie otwor­zył drogę dla mojego syna 

Coaching firmy KERN wyraź­nie otwor­zył mojemu synowi drogę, dzięki której możemy teraz wspól­nie poświęcić się projek­to­wi zmiany pokolenio­wej, w sensie konty­nu­ac­ji rodzin­n­ego przedsię­bi­orst­wa. My jako rodzice po prostu nie potra­fi­my przeka­zać pewnych rzeczy w ten sam sposób i pomóc uświa­do­mić sobie, jak może to zrobić profes­jo­nal­ny trener.

K.V., przedsię­bior­ca z Frankfurtu,  , Handlow­cy i usługo­daw­cy w segmen­cie IT 

Bez Karla Rehfußa pewnie już dawno zwątpił­bym w tę historię 

Bez Karla Rehfußa i jego często bezin­te­re­sow­n­ego, a zawsze optymis­ty­cz­n­ego zaangażo­wa­nia, prawdo­po­d­ob­nie już dawno zwątpił­bym w tą histo­rię. Wszyscy jesteś­my napraw­dę zadowo­leni, że w tych trudnych czasach mieliś­my u swego boku właśnie tego eksper­ta KERN.

Jürgen Bantel 

Mam nadzie­ję, że firmy rodzin­ne skorzysta­ją z Państ­wa rekomendacji 

Rzadko się zdarza, aby Feedback był tak jedno­głoś­ny i pozytyw­ny! Przek­aza­li Państ­wo temat auten­ty­cz­nie i z sercem pod każdym wzglę­dem. Mam nadzie­ję, że firmy rodzin­ne skorzysta­ją z Państ­wa rekomendacji.

Ingrid Marten,  Wirtschafts­för­de­rung Wesermarsch 

… udało nam się znaleźć dokład­nie taką firmę, jaka jest odpowied­nia dla naszej szcze­gól­nej niszy 

Naszej strate­gii wzros­tu towar­zyszy­li specja­liści z firmy KERN. Dzięki precy­zy­j­nej anali­zie celu i szcze­góło­wym badani­om rynku udało nam się znaleźć dokład­nie taką firmę, jaka jest odpowied­nia dla naszej szcze­gól­nej niszy. Nie należy lekce­ważyć wysił­ku, jaki wiąże się z takim krokiem. W firmie KERN znaleź­liś­my profes­jo­nal­ne wspar­cie. Jedno­c­ześ­nie problem sukces­ji w przej­mo­wanym przedsię­bi­orst­wie mógłby zostać rozwią­za­ny w sposób istot­ny i długoterminowy.

W.S., Dyrek­tor Zarząd­za­ją­cy z okolic Frank­fur­tu nad Menem,  Dostaw­ca usług w zakre­sie gospo­dar­ki odpada­mi, lider rynku w segmen­cie niszowym 

Pobierz BEZPŁATNĄ listę kontrolną optyma­li­zac­ji modelu bizne­so­wego oraz studi­um przypad­ku już teraz

Dowied­zą się Państwo:

  • więcej o wewnę­trz­nym i zewnę­trz­nym spojr­ze­niu na model biznesowy,
  • które śruby regula­cy­j­ne można wykor­zystać do wprowad­ze­nia zmian podnos­zą­cych wartość firmy,
  • jak z różnych, nieroz­poz­nanych proble­mów użytkow­ni­ków w Państ­wa branży ziden­ty­fi­kować poten­c­jal­nie udane modele biznesowe
  • jak na błędach innych uczest­ni­ków rynku i jak uniknąć kosztownych, złych inwestycji,
  • jak w oparciu o anali­zę pozyc­ji konku­ren­cy­j­nej Państ­wa firmy, wraz z możli­wy­mi do natych­mi­as­to­wego wdroże­nia propo­zy­c­ja­mi, skutecz­nie rozwi­jać swój model biznesowy
  • jak zwięks­zyć wartość swojego przedsię­bi­orst­wa dzięki optyma­li­zac­ji modelu bizne­so­wego KERN i przygo­to­wać się do udanej sprze­daży przedsię­bi­orst­wa lub zmiany pokoleniowej.
 Wypeł­nij poniżs­zy formu­larz kontakt­owy. W podzię­ko­wa­niu otrzy­masz naszą BEZPŁATNĄ listę kontrolną i eksklu­zyw­ne studi­um przypadku.
Moja firma znajdu­je się w:
  • Niemcy
  • Austria
  • Szwaj­ca­ria