Co mówią o nas klien­ci i partner­zy biznesowi

Gwarancja sukcesu fuzji i przejęć KERN
Seal Best Advisors for Business Succession
Seal Top Doradztwo w zakresie sukcesji przedsiębiorstw
Najlepsi doradcy - nagroda Instytutu SZ

Filmy wideo - Wypowied­zi na temat KERN

Projek­ty (w skrócie)

Na prośbę klien­ta KERN miał szybko sprze­dać firmę. 

Kontor Hermsen e.K. ? Sprze­daż firmy

Zabez­piec­ze­nie sukces­ji firmy z zastrzeże­niem, że wszyscy pracow­ni­cy mają przyszłość, zostało pomyśl­nie wdrożone. 

Café Kraft / Bould­er­hal­le ? Sprze­daż firmy

Firma została sprze­da­na przez KERN w ramach regulo­wa­nej sukces­ji emerytalnej. 

FREQCON GmbH ? Sprze­daż firmy

Sprze­daży spółki towar­zyszyła i realizowała ją firma KERN

Light­Part­ner Licht­sys­te­me GmbH & Co. KG ? Sprze­daż firmy

Klasy­cz­na sprze­daż firmy z powodu starzejącej się sukcesji. 

Media Soluti­ons GmbH ? Sprze­daż firmy

Projekt obejmo­wał kompl­ek­so­we przygo­to­wa­nie i wspar­cie sprze­daży spółki przez KERN - Unternehmens­nachfolge Münster-Osnabrück. 

g.on experi­ence GmbH ? Sprze­daż firmy

KERN towar­zyszył wieko­wej sukces­ji od przygo­to­wa­nia sprze­daży do pomyśl­n­ego zawar­cia umowy kupna. 

Teufel & Gerlach GmbH ? Sprze­daż firmy

Firma KERN wspierała ten projekt w ramach nieoc­ze­ki­wa­n­ego planu sukces­ji i udanego proce­su sprze­daży inwest­oro­wi strategicznemu. 

Spedi­ti­on Knorr GmbH - Sprze­daż spółki

Ta firma z branży opieki zdrowot­nej została sprze­da­na firmie MBI z doświad­c­ze­niem w tym sektor­ze w ramach klasy­cz­n­ego planu sukcesji. 

Sklep z zaopa­trze­niem medycz­nym Grüssing ? Sprze­daż przedsiębiorstwa

KERN wspierał klien­ta w poszu­ki­wa­niu odpowied­nie­go następ­cy. Zadanie obejmo­wało przygo­to­wa­nie, wdroże­nie, identy­fi­ka­c­ję nabyw­cy, w tym wszyst­kie zadania aż do przeka­za­nia obiektu.

Krauss & Coll Geocon­sult GmbH & Co. KG ? Sprze­daż przedsiębiorstwa

Firma KERN towar­zyszyła całemu proce­so­wi sprze­daży aż do zamknięcia.

Spectro­mat - Mass Spectro­me­ter GmbH ? Sprze­daż przedsiębiorstwa

KERN towar­zyszył temu proce­so­wi od przygo­to­wa­nia sprze­daży, poprzez poszu­ki­wa­nie kandy­da­tów do zakupu, aż po negoc­ja­c­je sprzedażowe.

hms sonosys­tems GmbH - Sprze­daż firmy

W całym proce­sie, od przygo­to­wa­nia sprze­daży, poprzez poszu­ki­wa­nie kandy­da­tów do zakupu, aż po negoc­ja­c­je sprze­dażo­we, towar­zyszył KERN

Klink Betrie­be GmbH & Co. KG / Sprze­daż przedsiębiorstwa

W ramach strate­gii korpora­cy­j­nej, przejęcie firmy było prefe­ro­waną opcją dla przyszłe­go wzrostu.

Pohlmann+Bindel GmbH&Co.KG / Przejęcie firmy

KERN towar­zyszył temu proce­so­wi od przygo­to­wa­nia sprze­daży, poprzez poszu­ki­wa­nie kandy­da­tów do zakupu, aż po negoc­ja­c­je sprzedażowe. 

GygMa GmbH - Sprze­daż przedsiębiorstwa

Całemu proce­so­wi sprze­daży, aż po pomyśl­ne zakońc­ze­nie, z powod­ze­niem towar­zyszył KERN.

Wink GmbH & Co. KG / Sprze­daż przedsiębiorstwa

Wyzwa­niem było znale­zi­e­nie następ­cy, który rozpoz­nał­by poten­c­jał marki. Cały proces sprze­daży był wspier­a­ny i realizowa­ny przez firmę KERN

The Sports­wear Compa­ny GmbH & Co. KG / Sprze­daż przedsiębiorstwa

Dom aukcy­j­ny został z powod­ze­niem sprze­da­ny przez KERN w ramach sukces­ji przedsiębiorstwa. 

Aukti­ons­haus Plück­baum GmbH - Sprze­daż przedsiębiorstwa

Całej transak­c­ji, aż po jej reali­zac­ję, z powod­ze­niem towar­zyszył KERN. Przesz­ko­dy zostały usunię­te, a firma działa nadal z wszyst­ki­mi pracownikami. 

Willem­sen GmbH - Sprze­daż przedsiębiorstwa

Cały proces zabez­piec­ze­nia następ­cy - od poszu­ki­wa­nia inwest­ora aż po przeka­za­nie - był z powod­ze­niem wspier­a­ny i realizowa­ny przez firmę KERN

BASYS Bartsch EDV-Syste­me GmbH / Sprze­daż firmy

W przypad­ku sprze­daży tej firmy koniecz­ne było specjal­ne podejście, ponie­waż chodziło małą, ale dobrą firmę. 

Ekolo­gicz­na piekar­nia razowa Café Hans Oehmen - sprze­daż przedsiębiorstwa

Wyzwa­niem przy sprze­daży tej firmy było znale­zi­e­nie nabyw­cy z pasją do browar­nict­wa i technicz­ną wiedzą z zakre­su inżynie­rii mechanicznej. 

ATN GmbH / Sprze­daż przedsiębiorstwa

Dwóch partnerów-założy­cie­li w ciągu kilku lat przeksz­tałciło start-up w docho­do­wą firmę o ugrun­to­wa­nej pozycji.

EPSa - Elektro­nik & Präzi­si­ons­bau Saalfeld GmbH / Sprze­daż przedsiębiorstwa

Całemu proce­so­wi sprze­daży towar­zyszyła firma KERN i mimo pande­mii korona­wirusa projekt został pomyśl­nie zakońc­z­o­ny w ciągu 9 miesięcy. 

Kremer Machi­ne Systems GmbH / Sprze­daż firmy

Opinie klien­tów

Dla nas, jako firmy rodzin­nej, wspar­cie pana Koerbe­ra było wielką wygraną 

Dla nas jako przedsię­bi­orst­wa rodzin­n­ego, w połąc­ze­niu z wielo­ma wyzwa­nia­mi dotyc­zą­cy­mi zmiany pokolenio­wej w przyszłości, wspar­cie pana Koerbe­ra było wielką wygraną. Zwłaszc­za dzięki mediac­ji możemy się teraz lepiej zrozu­mieć i inaczej radzić sobie z konflik­tami. W razie proble­mów w proce­sie sukces­ji poleca­my współpracę z eksper­ta­mi z KERN!

J.M., przedsię­bior­ca z Osnabrück,  Przet­wórst­wo przemysło­we, handel hurto­wy i detaliczny 

Nawet szcze­gól­nie trudne zadania … zostały rozwią­za­ne optymalnie 

Cieszę się, że wybrałem firmę KERN jako dorad­cę w moim proce­sie sukces­ji. W okresie przygo­to­waw­c­zym sprawd­załem również inne oferty i dla mnie decydu­ją­cym kryte­ri­um była powaga i bezpiec­zeńst­wo firmy KERN. Przez cały czas czułem się optymal­ną opiekę ze strony mojego konsul­tan­ta KERN. Nawet szcze­gól­nie trudne zadania, takie jak kwestie finan­so­we i sporząd­za­nie umów, zostały rozwią­za­ne w najleps­zy możli­wy sposób.

M.M., przedsię­bior­ca z okolic Hanau koło Frankfurtu,  Lider rynku usług specjal­nych i handlu internetowego 

Miła świado­mość, że nie popeł­niłem błędu! 

Dzięku­je­my Panu Lango­wi za rzetelną i miłą współpracę.
Mam tą miłą świado­mość, że nie dałem oszukać samego siebie i będę
Was polecać dalej w każdej chwili.

L.K.

Pan Rehfuß z firmy KERN zapew­nił nam w każdej chwili kompe­tent­ne i profes­jo­nal­ne wsparcie 

Pan Rehfuß z oddziału KERN w Stuttgar­cie zapew­nił nam kompe­tent­ne i profes­jo­nal­ne wspar­cie przez cały czas przejęcia przedsię­bi­orst­wa. Nawet trudne etapy były załat­wia­ne pomyśl­nie i szybko. Porady i wspar­cie były bardzo ważne i pomogły nam we wszyst­kich aspektach tego bardzo złożo­n­ego tematu.

Gilbert Di Zillo,  IGZ GmbH 

Organi­zac­ja udanej sukces­ji w przedsię­bi­orst­wie rzemieślniczym 

Byliś­my bardzo zadowo­leni z Pana Mikoła­ja z firmy KERN. W szcze­gól­ności jego zaangażo­wa­nie bardzo pomogło nam w zorga­ni­zowa­niu udanej sukces­ji przedsię­bi­orst­wa rzemieśl­nic­ze­go. Z przyjem­nością poleci­my Pana Mikoła­ja innym.

Herbert Seus,  Przedsię­bior­ca z Wilhelmshaven 

Profes­jo­na­lizm i nieza­wod­ność, aż do pomyśl­n­ego zakończenia 

Szcze­gól­nie w trudnych fazach mój dorad­ca uzupeł­niał luki i torował drogę do dalszych negoc­ja­c­ji.
Wszyst­ko odbyło się profes­jo­nal­nie i rzetel­nie, spotka­nia poza godzina­mi pracy były możli­we w każdej chwili.
Pod wzglę­dem zawodo­wym czuję się kompl­ek­so­wo i w dobrych rękach, pomyśl­ne zakońc­ze­nie jest wyrazem kompe­ten­c­ji firmy KERN!

J.M.

Współpra­ca z firmą KERN sprawiła mi ogrom­ną przyjemność 

Bardzo polubiłem współpracę z firmą KERN i jako przedsta­wi­ciel strony kupującej zawsze cieszę się, gdy sprze­da­ją­cy - zwłaszc­za przedsię­bi­orst­wa rodzin­ne - otrzy­mu­ją całościo­we doradzt­wo i są specjal­nie przygo­to­wa­ni do sprzedaży.

F.H., menedżer ds. fuzji i przejęć w NRW Grupa usług międzynarodowych 

Ekscy­tu­ją­ca metoda trwałej zmiany przywództwa 

MeinST­ABWECH­SEL to ekscy­tu­ją­ca metoda na trwałą zmianę przywództ­wa w firmach rodzin­nych. Przy jej zasto­so­wa­niu z zadzi­wia­jącą łatwością odnaj­du­je się własne wartości i potrze­by.
Pod koniec podróży, cel, ścież­ka i ramy czaso­we ukazały mi się jako trójwy­mi­a­rowa wizja mojej osobis­tej zmiany. W ten sposób w najlepszej atmos­fer­ze i przy wspar­ciu KERN sam opraco­wałem swoją listę rzeczy do zrobienia.

Klaus-Peter Gust,  Przedsiębiorca 

Mam nadzie­ję, że firmy rodzin­ne skorzysta­ją z Państ­wa rekomendacji 

Rzadko się zdarza, aby Feedback był tak jedno­głoś­ny i pozytyw­ny! Przek­aza­li Państ­wo temat auten­ty­cz­nie i z sercem pod każdym wzglę­dem. Mam nadzie­ję, że firmy rodzin­ne skorzysta­ją z Państ­wa rekomendacji.

Ingrid Marten,  Rozwój gospodar­c­zy Wesermarsch 

Wkład KERN w nasz ogólno­kra­jo­wy dzień na rzecz sukces­ji przedsiębiorstw 

Dzięku­je­my za Państ­wa innowa­cy­j­ny wkład w nasz ogólno­kra­jo­wy Dzień Akcji DIHK dotyc­zą­cy sukces­ji w bizne­sie. Skupi­e­nie się na kwesti­ach “miękkich” jest zgodne z naszym doświad­c­ze­niem w zakre­sie tego, co decydu­je o sukce­sie sukces­ji. Cztery fazy zapew­nia­ją struk­turę i orient­ac­ję w bardzo złożonym proce­sie. Z przyjem­nością powtór­zy­my współpracę przy innej okazji.

Markus Neuner,  IHK Monach­i­um i Górnej Bawarii 

Pomoc, doradzt­wo i wspar­cie firmy KERN są na wagę złota 

Jako przedsię­bior­ca z ponad 40-letnim doświad­c­ze­niem zawodo­wym z pewnością ma się pojęcie o wielu rzecz­ach, ale w żadnym wypad­ku o “sukces­ji” :-). Mogę tylko gorąco polecić Nilsa Koerbe­ra i Ingo Clausa. Z emocjo­nal­n­ego, ludzkie­go i zawodo­wego punktu widze­nia sukces­ja jest jednym z najtrud­nie­js­zych zadań, jakie musi rozwią­zać przedsię­bior­ca. Pomoc, porady i wspar­cie są na wagę złota i napraw­dę pomogły nam we wszyst­kich aspektach tego bardzo złożo­n­ego tematu. I wszyst­ko się udało.

Klaus Bronder - vom Hove,  Przedsię­bior­ca z Enniger­loh - Właści­ciel sklepu meblo­wego premium 

Bez Karla Rehfußa pewnie już dawno zwątpił­bym w tę historię 

Bez Karla Rehfußa i jego często bezin­te­re­sow­n­ego, a zawsze optymis­ty­cz­n­ego zaangażo­wa­nia, prawdo­po­d­ob­nie już dawno zwątpił­bym w tą histo­rię. Wszyscy jesteś­my napraw­dę zadowo­leni, że w tych trudnych czasach mieliś­my u swego boku właśnie tego eksper­ta KERN.

Jürgen Bantel 

Prowad­ze­nie stałe­go dialo­gu pomięd­zy mną jako sprze­da­ją­cym a poten­c­jal­ny­mi nabywcami 

To, co szcze­gól­nie spodo­bało mi się w firmie KERN i panu Ingo Clauso­wi, to bardzo profes­jo­nal­ny i pełen zaufania sposób, w jaki zajmo­wał się mną jako sprze­daw­cą firmy i zainte­re­so­wany­mi strona­mi. Pan Claus zawsze działał w sposób zorien­to­wa­ny na rozwią­za­nie i prowad­ził stały dialog między mną jako sprze­da­ją­cym a poten­c­jal­ny­mi nabyw­ca­mi. Chociaż ostatecz­nie sprze­daż nie została sfina­lizowa­na, co było spowo­do­wa­ne okolicz­nościa­mi zewnę­trz­ny­mi, byłem bardzo zadowo­l­o­ny z pracy wykon­a­nej przez Kerna i pana Clausa i polecił­bym Kerna i jego w każdej chwili i bez zastrzeżeń.

M.B. Wykonaw­ca projektu z Buxtehude,  Właści­ciel firmy deweloperskiej 

Szybkość imponu­ją­ca, forma zawsze adekwat­na do sytuac­ji, zacho­wa­nie uczciwe … 

Chciał­bym bardzo serde­cz­nie podzię­ko­wać za wspar­cie podcz­as sprze­daży firmy. Szybkość była imponu­ją­ca, forma zawsze adekwat­na do sytuac­ji, zacho­wa­nie szcze­re i bezpre­tens­jo­nal­ne - lepiej być nie mogło! Dzięki Państ­wa wspar­ciu udało nam się zakońc­zyć ten projekt w sposób satys­fak­c­jo­nu­ją­cy dla nas wszystkich.

C.K., przedsię­bior­ca z regio­nu Weser-Ems,  Przedsię­bi­orst­wo produkcyjno-handlowe 

… byłem bardzo zadowo­l­o­ny i bez zastrzeżeń polecił­bym KERN w każdej chwili. 

To, co szcze­gól­nie spodo­bało mi się w firmie KERN i panu Ingo Clauso­wi, to bardzo profes­jo­nal­ny i pełen zaufania sposób, w jaki zajmo­wał się mną jako sprze­daw­cą firmy i zainte­re­so­wany­mi strona­mi. Pan Claus zawsze działał w sposób zorien­to­wa­ny na rozwią­za­nia i prowad­ził stały dialog między mną jako sprze­da­ją­cym a poten­c­jal­ny­mi nabyw­ca­mi. Chociaż sprze­daż nie została ostatecz­nie sfina­lizowa­na, co było spowo­do­wa­ne okolicz­nościa­mi zewnę­trz­ny­mi, byłem bardzo zadowo­l­o­ny z pracy wykon­a­nej przez KERN i pana Clausa i polecił­bym KERN i jego w każdej chwili i bez zastrzeżeń.

M.B., przedsię­bior­ca z Dolnej Saksonii,  Właści­ciel firmy deweloperskiej 

Skompli­ko­wa­ny proces poszu­ki­wa­nia następ­cy opisa­no w bardzo prakty­cz­ny sposób 

Ingo Clausa z firmy KERN poznałem jako prele­gen­ta na bardzo polecanych warsz­tatach na temat sprze­daży przedsię­bi­orst­wa. Skompli­ko­wa­ny proces poszu­ki­wa­nia następ­cy opisał on w sposób bardzo prakty­cz­ny, na wielu przykładach.

T.M., Sprze­daw­ca w firmie z Osnabrück 

… jako prele­gen­ci KERN byliście Państ­wo bardzo przekonujący 

Bardzo dzięku­je­my za wystąpi­e­nie na naszej konfe­ren­c­ji. Jedno­głoś­nie pozytyw­ne opinie 150 słuchac­zy potwierd­ziły, jak ważny jest temat Państ­wa wystąpi­e­nia i że jako prele­gen­ci KERN byliście Państ­wo bardzo przekonujący.

Lothar Sand,  Stowar­zy­sze­nie Wydaw­ców i Księg­ar­zy Niemieckich 

Profes­jo­nal­na obsłu­ga i reali­zac­ja sprze­daży firmy od począt­ku do końca 

Firma KERN profes­jo­nal­nie towar­zyszyła i realizowała sprze­daż mojego przedsię­bi­orst­wa od począt­ku do końca. Znale­zi­e­nie nabyw­cy było zaska­ku­ją­co szybkie, a późnie­js­zy proces sukces­ji był kompe­tent­nie prowad­zo­ny i modero­wa­ny przez cały czas.

H-J. N., przedsię­bior­ca z Neuss,  Najwięks­zy w Niemc­zech dystry­bu­tor kopia­rek i syste­mów DMS marki premium 

Niezwyk­le pomoc­ne jest posia­da­nie neutral­nej osobo­wości jako osoby kontakt­owej dla wszyst­kich człon­ków rodziny. 

Nasza wewnę­trz­na sukces­ja rodzinna i coaching moich synów został przepro­wad­zo­ny przez Pana Koerbe­ra bardzo delikat­nie i z zaangażo­wa­niem. Wiele spostrzeżeń i działań zostało­by w naszej rodzi­nie pominię­tych, gdyby nie wspar­cie KERN dla naszej zmiany pokolenio­wej. Bardzo pomaga uzyska­nie perspek­ty­wy z zewną­trz i posia­da­nie neutral­nej osobo­wości jako osoby kontakt­owej dla wszyst­kich człon­ków rodziny.

K.S., przedsię­bior­ca z Essen,  Dostaw­ca usług personalnych 

Ingo Claus z firmy KERN optymal­nie repre­zen­to­wał mnie i moje interesy 

Gdy podcz­as negoc­ja­c­ji w sprawie przejęcia porad­ni lekar­skiej pojawiły się nieoc­ze­ki­wa­ne kompli­ka­c­je, zwróciłem się do firmy KERN i pana Ingo Clausa. Od samego począt­ku czułam, że Pan Claus towar­zyszy mi profes­jo­nal­nie i że ja oraz moje intere­sy są optymal­nie repre­zen­to­wa­ne. Dzięki umiejęt­ności­om negoc­ja­cy­jnym Pana Clausa, jego obiek­tyw­nej, jasnej, zorien­to­wa­nej na cel komuni­ka­c­ji, jego wysił­kom w celu znale­zi­enia dobre­go rozwią­za­nia dla obu stron kontrak­tu oraz jego wyjąt­ko­wej zdolności do spoko­j­nej mediac­ji i zacho­wa­nia ogóln­ego obrazu sytuac­ji, szybko znale­zio­no satys­fak­c­jo­nu­jące obie strony (!) rozwią­za­nie dla przejęcia porad­ni. Bardzo dziękuję!

A.P., Specja­lis­ta z Bramsche,  Właści­ciel specja­lis­ty­cz­nej prakty­ki lekarskiej 

Złożo­ny temat został bardzo dobrze zilus­tro­wa­ny przez KERN i przedsta­wio­ny w zrozu­mi­ały sposób 

Zaangażo­wa­liś­my firmę KERN w ramach semina­ri­um, aby pokazać człon­kom nasze­go stowar­zy­sze­nia różne możli­wości plano­wa­nia sukces­ji. KERN bardzo dobrze zilus­tro­wał złożo­ny temat i przedsta­wił go w zrozu­mi­ały sposób. Infor­mac­je zwrot­ne od uczest­ni­ków semina­ri­um były bardzo pozytyw­ne. My jako organiza­tor­zy również mieliś­my same pozytyw­ne doświadczenia.

VdAW e.V.

Wystąpi­e­nie KERN była jak dotąd jedyna w swoim rodza­ju i dlate­go szcze­gól­nie cenna 

Bardzo dzięku­ję za Pana pełne życia wystąpi­e­nie w ramach wydar­zenia BVMW “Sukces­ja firmy w prakty­ce”. W szcze­gól­ny sposób udało się Panu, Panie Grepp­mair, wejść w świat publicz­ności - przedsię­bi­or­ców zmier­za­ją­cych się z sukces­ją i trafić do miejs­ca, w którym odczu­wa­ją oni szcze­gól­ne emocje. Połąc­ze­nie wykła­du z odgry­wa­niem ról było jak dotąd jedyne w swoim rodza­ju i dlate­go szcze­gól­nie wartościowe.

Achim von Michel,  Bundes­ver­band mittel­stän­di­sche Wirtschaft e.V. (Federal­ny Związek Małych i Średnich Przedsiębiorstw) 

Bez widoku z zewną­trz prawdo­po­d­ob­nie nigdy nie osiągnę­li­by­ś­my nasze­go celu tak szybko i bezpiecznie 

W kontekście sukces­ji mojej firmy, fuzja z firmą konku­ren­cy­jną była ideal­nym rozwią­za­niem. Zespół KERN, a w szcze­gól­ności Pan Koerber, towar­zyszył nam z wyczu­ciem jako modera­tor i towar­zy­sz proce­su, i umiejęt­nie połąc­zył intere­sy obu stron. Bez widoku z zewną­trz oraz doświad­c­ze­nia w negoc­ja­c­jach prawdo­po­d­ob­nie nigdy nie osiągnę­li­by­ś­my nasze­go celu tak szybko i bezpiecznie!

J.K. przedsię­bior­ca z Berlina,  Handel i usługi 

Bardzo docen­iam jego umiejęt­ność porus­za­nia się po tajni­kach firm rodzinnych 

Pana Mikoła­ja poznałem w 2010 roku w ramach projektu rozbu­do­wy firmy zarząd­za­nej przez właści­cie­la. W tym czasie docen­iłem jego zorien­to­wa­ne na cel podejście i umiejęt­ność wczucia się w specy­fi­kę firm rodzin­nych. Z przyjem­nością mogę go polecić.

Petra Rausch, Przedsię­bior­ca z Lohmar,  Dorad­za firmom rodzin­nym w projektach internacjonalizacji 

Wreszcie czas na nowy plan na życie 

Pan Grepp­mair z firmy KERN pomógł mi przy sprze­daży mojej działal­ności w zakre­sie usług dozor­c­zych w Monach­i­um w sposób zawsze miły i bardzo kompe­tent­ny. W ciągu zaled­wie dziewięciu miesię­cy udało mu się sprze­dać moją firmę po satys­fak­c­jo­nu­jącej cenie, mimo spadku sprze­daży i kryzy­su korona­wirusa. W ten sposób wniósł decydu­ją­cy wkład w nowy plan życio­wy, na który od dawna czekałem. Bardzo za to dziękuję!

Stefan Krebs,  GEON-Gebäudemanagement 

W przypad­ku współpra­cy z KERN znacz­nie wzrasta­ją szanse na to, że Commerz­bank będzie do dyspozycji 

Jeśli KERN towar­zyszy inwest­oro­wi i opraco­wu­je biznes­plan wraz z MBI/MBO, szanse na to, że Commerz­bank będzie dostęp­ny w zakre­sie finan­so­wa­nia, znacz­nie wzrastają.

Commerz­bank Bavaria,  Kierow­nik ds. relac­ji z klien­ta­mi korporacyjnymi 

KERN wyraź­nie otwor­zył drogę dla mojego syna 

Coaching firmy KERN wyraź­nie otwor­zył mojemu synowi drogę, dzięki której możemy teraz wspól­nie poświęcić się projek­to­wi zmiany pokolenio­wej, w sensie konty­nu­ac­ji rodzin­n­ego przedsię­bi­orst­wa. My jako rodzice po prostu nie potra­fi­my przeka­zać pewnych rzeczy w ten sam sposób i pomóc uświa­do­mić sobie, jak może to zrobić profes­jo­nal­ny trener.

K.V., przedsię­bior­ca z Frankfurtu,  Handlow­cy i usługo­daw­cy w segmen­cie IT 

Współpra­ca w ostat­nich miesią­cach charak­tery­zowała się profes­jo­na­liz­mem i zaufaniem 

Współpra­ca w ciągu ostat­nich miesię­cy charak­tery­zowała się profes­jo­na­liz­mem i zaufaniem; ja również zawsze czułem się dobrze repre­zen­to­wa­ny przez Państ­wa, mimo że nie byłem Państ­wa klien­tem. Tym więks­zy komple­ment! WIELKIE DZIĘKI!

Stany Zjedno­c­zo­ne, przedsię­bior­ca i nabyw­ca przedsię­bi­orst­wa w Bawarii,  Usługi informatyczne 

Po długim proce­sie wyboru zdecy­do­wa­liś­my się na KERN 

Przy sprze­daży firmy nie ma zbyt wielu możli­wości, ze wzglę­du na jej specy­fi­kę. Dlate­go tak ważny jest wybór właści­wego dorad­cy. Po długim proce­sie selek­c­ji zdecy­do­wa­liś­my się na firmę KERN i Pana Holge­ra Haber­man­na. Z wielkim osobis­tym zaangażo­wa­niem Pan Haber­mann z powod­ze­niem opano­wał wszyst­kie zadania, zarów­no pod wzglę­dem meryto­rycz­nym, jak i zarządc­zym. Chciał­bym szcze­gól­nie podkreś­lić szero­ką wiedzę facho­wą, metody­cz­ne podejście, obiek­tyw­ny, spoko­j­ny sposób i prosto­li­ni­j­ność w dyskusji.

H.K., przedsię­bior­ca z Bawarii,  Właści­ciel firmy informatycznej 

A wkrót­ce potem mogłem przeka­zać prakty­kę kompe­tent­ne­mu następcy 

Moje wielkie pragni­e­nie sprze­da­nia mojej prakty­ki fizjo­ter­a­peu­ty­cz­nej pozostało bezsku­tecz­ne pomimo wszyst­kich moich wysiłków, a także kilku rozmów kwali­fi­ka­cy­jnych. Pan Grepp­mair ze swoim wielkim, empaty­cz­nym sposo­bem bycia szybko pomógł mi rozpoz­nać prawd­zi­wą przyc­zynę. Zdałem sobie sprawę, że przyc­zyną byłem ja sam i że podświa­do­mie nie byłem jeszc­ze gotowy, by odpuścić. Dzięki jego pomocy szybko się to zmieniło i już po krótkim czasie mogłem przeka­zać prakty­kę w ręce kompe­tent­n­ego następ­cy. Bardzo za to dziękuję!

Ursula Herzog,  Fizjoterapeuta 

… udało nam się znaleźć dokład­nie taką firmę, jaka jest odpowied­nia dla naszej szcze­gól­nej niszy 

Naszej strate­gii wzros­tu towar­zyszy­li specja­liści z firmy KERN. Dzięki precy­zy­j­nej anali­zie celu i szcze­góło­wym badani­om rynku udało nam się znaleźć dokład­nie taką firmę, jaka jest odpowied­nia dla naszej szcze­gól­nej niszy. Nie należy lekce­ważyć wysił­ku, jaki wiąże się z takim krokiem. W firmie KERN znaleź­liś­my profes­jo­nal­ne wspar­cie. Jedno­c­ześ­nie problem sukces­ji w przej­mo­wanym przedsię­bi­orst­wie mógłby zostać rozwią­za­ny w sposób istot­ny i długoterminowy.

W.S., Dyrek­tor Zarząd­za­ją­cy z okolic Frank­fur­tu nad Menem,  Dostaw­ca usług w zakre­sie gospo­dar­ki odpada­mi, lider rynku w segmen­cie niszowym 

… są zaskoc­ze­ni, jak wielka energia została uwolnio­na w nas wszystkich 

Zmiana oznac­za również zmier­ze­nie się z kulturą, celami, odpowied­zi­al­nością i “zasada­mi gry” w firmie. Wraz z firmą KERN wkroc­zy­liś­my na ekscy­tu­jącą drogę tworze­nia własnej, indywi­du­al­nej filozo­fii przedsię­bi­orst­wa i byliś­my zaskoc­ze­ni wspaniały­mi energi­a­mi, które się w nas wszyst­kich wyzwo­liły. Z korzyścią dla naszych klien­tów, pracow­ni­ków i całego przedsię­bi­orst­wa. Podzię­ko­wa­nia dla firmy KERN za celową i profes­jo­nal­ną moderac­ję i rozwój.

G-O.B, przedsię­bior­ca z Koblencji,  Dealer­zy i usługo­daw­cy w sektor­ze sprzę­tu i oprogramowania 

Od pierw­s­zej chwili KERN rozumi­ał, jak stwor­zyć pełną zaufania podsta­wę projektu 

Od pierw­s­zej chwili pan Ingo Claus zrozu­mi­ał, jak stwor­zyć pełną zaufania podsta­wę do rozpo­c­zęcia projektu - stwor­zyć podsta­wy do dyskus­ji wśród udziałow­ców w ramach warsz­ta­tów, tak aby bardzo efektyw­nie rozwi­jać pomysły wewną­trz firmy. Serde­cz­nie dzięku­je­my za bardzo miłą i opartą na zaufaniu współpracę, i z przyjem­nością będzie­my polecać Państ­wa grupę firm innym.

I.K. - przedsię­bior­ca z Flensburga,  Wspól­nik firmy zajmu­jącej się czyszc­ze­niem kanalizacji 

… osiągnę­liś­my nasz cel i zdecy­do­wa­nie możemy polecić współpracę z firmą KERN 

Zespół KERN został mi polec­o­ny w ramach sprze­daży nasze­go przedsię­bi­orst­wa i z perspek­ty­wy czasu bardzo się cieszy­my, że otrzy­ma­liś­my tę wskazów­kę. Proces negoc­ja­c­ji w sprawie sprze­daży był złożo­ny, długo­trwały i niekie­dy zagroż­o­ny emocjo­nal­ny­mi niepo­ro­zu­mi­e­nia­mi co do wyniku. Jednak dzięki dużemu doświad­c­ze­niu i umiejęt­ności­om konsul­tan­ta KERN osiągnę­liś­my nasz cel i zdecy­do­wa­nie możemy polecić współpracę z firmą KERN.

J.F., Przedsię­bior­ca w rejonie Osnabrück,  Handel i usługi techniczne 

Dzięku­je­my Ingo Clauso­wi z firmy KERN za niespod­zie­wa­nie udaną sprze­daż nasze­go przedsiębiorstwa 

Pan Ingo Claus towar­zyszył nam w trudnym zadaniu znale­zi­enia odpowied­nie­go następ­cy dla nasze­go biura eksper­ckie­go. To jemu zawdzięcz­a­my niespod­zie­wa­nie udaną sprze­daż naszej firmy. Pan Claus ma dosko­n­ałe wyczu­cie trudnych sytuac­ji negoc­ja­cy­jnych, umiejęt­nie i spoko­j­nie znajdu­je właści­we pomysły na rozwią­za­nia, które są do zaakcep­towa­nia przez obie strony umowy. Pan Claus towar­zyszył projek­to­wi z bogatym doświad­c­ze­niem, znajo­mością ludzkiej natury i umiejęt­nościa­mi negoc­ja­cy­jny­mi. Z przyjem­nością możemy go polecić.

Katha­ri­na Leisner, Specja­lis­ta plani­s­ta z Harsewinkel,  Właści­ciel biura inżynieryjno-planistycznego 

Mogę go polecić z czystym sumieniem! 

W poszu­ki­wa­niu kompe­tent­n­ego dorad­cy, który profes­jo­nal­nie wesprze mnie w sprze­daży mojej firmy, poleco­no mi Norber­ta Langa. I rzeczy­wiście, od wyceny, poprzez wszyst­kie etapy proce­su przygo­to­wa­nia sprze­daży, aż do podpi­sa­nia umów, Pan Lang był zawsze bardzo kompe­tent­nym towar­zy­szem i dorad­cą. Mogę go polecić z czystym sumieniem!

Klaus Markstahler 

Wyjąt­ko­wo renomo­wa­ny i kompe­tent­ny partner w zakre­sie wspar­cia procesów sukcesji 

Mamy bardzo dobre doświad­c­ze­nia, szcze­gól­nie z Norber­tem Langiem. Jest on niezwyk­le poważną i kompe­tent­ną osobą kontakt­ową w zakre­sie towar­zy­sze­nia proce­som sukces­ji. Jako prele­gent na impre­z­ach wykła­do­wych imponu­je swoim bardzo żywym i auten­ty­cz­nym stylem.

J. K. 

Rodzice i dzieci z firm rodzin­nych mają z tego bardzo konkret­ną korzyść 

Naszymi klien­ta­mi są przedsię­bi­orst­wa średniej wielkości, a wyzwa­nia związa­ne ze zmianą pokolenio­wą, sprze­dażą przedsię­bi­orst­wa lub zaopa­trze­niem awary­jnym są dla nas “odwiecz­ny­mi proble­ma­mi”. Od lat współpra­cu­je­my z panem Koerbe­rem oraz firmą KERN i cenimy sobie jego prakty­cz­ną wiedzę oraz ukier­un­kowa­ne szkolenia i coaching. Rodzice i dzieci z firm rodzin­nych korzysta­ją z tego w bardzo namacal­ny sposób.

W.S., placów­ka kształcen­ia ustawicz­n­ego z Rheda-Wiedenbrück,  Szef ogólno­pol­skiej akade­mii dla firm handlowych 

Powaga i profes­jo­na­lizm dawały mi poczu­cie bezpiec­zeńst­wa przez cały czas 

Moja decyz­ja o wybor­ze KERN okazała się w 100% słuszna. Firma KERN wykon­ała napraw­dę dobrą robotę, począws­zy od przygo­to­wa­nia mojego przedsię­bi­orst­wa w exposé, poprzez poszu­ki­wa­nie nabyw­ców, aż po ułatwie­nie negoc­ja­c­ji i komplet­ne przepro­wad­ze­nie sukces­ji. W szcze­gól­ności, powaga i profes­jo­na­lizm dawały mi poczu­cie bezpiec­zeńst­wa przez cały czas. Nasz cel udało się osiągnąć w ciągu 8 miesię­cy. Chętnie polecę firmę KERN innym.

G.O.K., przedsię­bior­ca z Hamburga,  Usługo­daw­ca z własny­mi oddziałami