Istota KERN: Zdjęcie rodzin­ne z lat siedemd­zie­sią­tych Rodzice i rodzeńst­wo założy­cie­la firmy KERN Nils Koerber to chłopak w niebies­kiej kurtce przeciwdeszczowej.

Dlacze­go warto wybrać KERN dla sukces­ji bizne­so­wej (M&A)? Kto stoi za firmą KERN?

Rozpo­cz­nij wideo

Firma KERN rozwinęła się z własnych doświad­c­zeń przedsię­bi­orst­wa rodzinnego

Założy­ciel firmy KERN, Nils Koerber, wywod­zi się z rodzi­ny prowad­zącej średniej wielkości przedsię­bi­orst­wo w Bremie i w ciągu 15 lat pracy w rodzin­nej przedsię­bi­or­c­zości zebrał bogate doświad­c­ze­nia we wszyst­kich dzied­zin­ach sukces­ji przedsiębiorstw.

Wraz z rodzi­ca­mi i rodzeńst­wem rodzi­na miała do czyni­enia ze wszel­ki­mi wyzwa­nia­mi w sensie ekono­mic­z­nym, prawnym, podat­ko­wym i emocjo­nal­nym i doświad­c­zyła ich realnie podcz­as zmiany pokolenio­wej, sprze­daży i zakupie firm.

Te doświad­c­ze­nia były powodem, dla które­go Nils Koerber założył w 2004 roku firmę KERN jako wyspec­ja­lizowa­ne doradzt­wo w zakre­sie zarząd­za­nia firmą i do dziś koncen­tru­je się na trzech segmentach dla przedsię­bi­orstw rodzin­nych i MŚP:

  • Sprze­daż przedsię­bi­orst­wa (M & A)
  • Zmiana pokolenio­wa
  • Przejęcie firmy

Koncen­tru­jąc się wyłącz­nie na sukces­ji bizne­so­wej, grupa konsul­tin­gowa KERN może teraz dogłęb­nie rozwią­zać wszyst­kie pytania i zadania, które są ważne w tych ważnych kwestiach.

Kulturę firmy KERN Polska charak­tery­zu­je hanzea­ty­cki duch bizne­su jej założy­cie­la. Wewnę­trz­nie i zewnę­trz­nie oznac­za to, że wszyscy partner­zy, konsul­tanci i pracow­ni­cy KERN Polska codzi­en­nie wdraża­ją wysoki standard uczci­wości. Dla KERN Polska uczci­wość oznac­za - mówię to, co robię i robię to, co mówię. 

Każdy partner w firmie KERN ma różno­rod­ne, osobis­te doświad­c­ze­nia życio­we związa­ne z tematem sukces­ji przedsię­bi­orst­wa. Łączy je nasta­wi­e­nie, że ważne wartości firmy rodzin­nej są przen­os­zo­ne w przyszłość w sposób świado­my, pełen uznania i profesjonalizmu. 

Z korzyścią dla zbywa­jące­go, przej­mu­jące­go, pracow­ni­ków i samej spółki.

Nils Koerber i jego zespół partnerów, dzięki swoje­mu szero­kie­mu doświad­c­ze­niu, przepro­wad­za­ją klien­tów przez wszyst­kie zadania związa­ne z sukces­ją firmy - w roli konsul­tan­tów, trenerów, media­torów czy też mówców w Niemc­zech, Austrii i Szwaj­ca­rii. Sam Nils Koerber jest również m.in. autorem książki “Sztuka odpuszc­za­nia? oraz “Jak smaku­je wolność” .

Z ponad 30 prawnie nieza­leżny­mi lokali­zac­ja­mi w Niemc­zech, Austrii i Szwaj­ca­rii KERN należy obecnie do najleps­zych i najwięks­zych specja­lis­ty­cz­nych firm dorad­c­zych dla MŚP i zdobył już kilka nagród w konkur­sach za wysoką jakość swojej pracy.

KERN Polska jest m.in. certy­fi­kowanym człon­kiem BDU (Stowar­zy­sze­nie Niemieckich Konsul­tan­tów Zarząd­za­nia), partne­rem wielu banków i kas oszczęd­nościo­wych, jak również Oficjal­ny członek panelu eksper­tów Niemie­cka Giełda Przedsię­bi­or­ców dla wartości korporacyjnych.

KERN jest marką dorad­c­zą w zakre­sie sukces­ji korpora­cy­j­nej w przedsię­bi­orst­wach rodzin­nych. Jako pierws­za firma dorad­c­za została wyróż­nio­na w zakre­sie fuzji i przejęć nagro­dą GERMAN-BRAND-AWARD 2021.

Prosi­my o kontakt z nami pod adresem kontakt@kern-unternehmensnachfolge.com bezpoś­red­nio z Nilsem Koerbe­rem lub poniżej poprzez zakład­kę LOKALIZACJE ze specja­lis­tą KERN w Państ­wa bezpoś­red­niej, regio­nal­nej okolicy.

PS Nawia­sem mówiąc, nazwa KERN wywod­zi się histo­rycz­nie od pierws­zych liter nazwisk rodowych założy­cie­li: Rüdiger Ehlers i Nils Koerber (subiek­tyw­ne połąc­ze­nie tych czterech liter stwor­zyło nazwę KERN).