Deklar­ac­ja misji. Nasze wartości w codzi­en­nej interakcji

KERN Unternehmens­nachfolge. Erfolg­rei­cher. Firma została założo­na w 2004 roku jako firma konsul­tin­gowa. Tłem było własne doświad­c­ze­nie założy­cie­la w jego rodzin­nej firmie. W ciągu 15 lat prakty­cz­nych doświad­c­zeń w zakre­sie zmiany pokolenio­wej oraz kupna i sprze­daży przedsię­bi­orstw, błędy i sukce­sy dopro­wad­ziły do późnie­js­ze­go założe­nia firmy KERN.

Warun­kiem wstęp­nym, jeszc­ze przed założe­niem fundac­ji, był stabil­ny zestaw wartości dla przyszłych prac zarów­no wewnę­trz­nych, jak i zewnę­trz­nych. Bazując na tej misji firma KERN z biegiem lat pomyśl­nie się rozwi­jała i jest w całym kraju, a także w Szwaj­ca­rii, Polsce i Austrii dziś wiodącą marką dorad­c­zą w segmen­cie sukces­ji korpora­cy­j­nej (M&A) dla przedsię­bi­orstw rodzinnych.

Specja­li­zu­jąc się w tym zakre­sie KERN dorad­za w wielu lokali­zac­jach w regio­nie D-A-CH, a także w Polsce, przy transak­c­jach kupna i sprze­daży (M&A) firm z sekto­ra MŚP lub towar­zyszy wewną­trz­rod­zin­nym proce­som zmiany pokoleniowej.

 KERN jest wolny i niezależny.

Wiosną 2016 roku, podcz­as warsz­ta­tów z udziałem wszyst­kich partnerów i placó­wek, przefor­muło­wa­liś­my naszą wspólną misję. W rezult­a­cie powstała jasna wizja i misja, a także siedem ważnych zasad przewodnich.

Nawia­sem mówiąc, dobra rada nie jest droga, ale co gorsza, bezcen­na. Nasze opłaty są przejr­zys­te, zorien­to­wa­ne na wyniki, zrozu­mi­ałe i pozba­wio­ne nieprzy­jem­nych niespod­zia­nek. Każda wstęp­na konsult­ac­ja jest bezpłat­na, ale nie jest bezpłat­na dla Państ­wa. Mogą Państ­wo dzięki temu spoko­j­nie i bez ryzyka zdecy­do­wać, czy jesteś­my dla Państ­wa odpowied­nim partnerem. 

Ponadto, jesteś­my jedyny­mi eksper­ta­mi w dzied­zi­nie fuzji i przejęć, którzy zabez­piec­za­ją sprze­daż Państ­wa firmy w ramach specjal­nej gwaran­c­ji M&A Bez ryzyka dla Państwa.

Wszyscy pracow­ni­cy, konsul­tanci i partner­zy są zobowią­za­ni do przestrz­e­ga­nia nastę­pu­ją­cych zasad przewodnich:

Wizja i misja

Zabez­piecz­a­my dorobek życia i przen­o­si­my wartości w przyszłość. Na całym świecie.

Nasza misja dla naszych klien­tów: kształ­tu­je­my sukces­je firm. Więks­ze sukce­sy - na wszyst­kich poziomach.

Zaufanie

Zaufanie jest naszym najcen­nie­js­zym dobrem; musi być chronio­ne i zawsze jesteś­my tego świado­mi w naszych codzi­en­nych działaniach.

Doceni­e­nie

Docen­ia­nie tworzy warunek wstęp­ny dla udanej współpra­cy. Jest to podsta­wa kultu­ry zaufania i otwartości.

Integral­ność

Robimy to, co mówimy i mówimy to, co robimy. Uczci­wość jest dla nas podsta­wo­wą wartością w relac­jach z naszymi klien­ta­mi, partne­r­ami bizne­so­wy­mi i nami samymi.

Profes­jo­na­lizm

Doświad­c­ze­nie, wiedza facho­wa, komuni­ka­c­ja, zdolności kryty­cz­ne i autore­fl­ek­s­ja decydu­ją o naszym sukcesie.

Nieza­wod­ność

Szybkość, dotrzy­my­wa­nie terminów, dokład­ność i efektyw­ne proce­sy czynią z nas nieza­wod­n­ego partne­ra i inspi­ru­ją naszych klientów.

Zrówno­waż­o­ny rozwój

Opraco­wu­je­my zrówno­ważo­ne rozwią­za­nia, które uwzględ­nia­ją potrze­by i intere­sy wszyst­kich interesariuszy.

Uczenie się przez całe życie

Uczenie się przez całe życie jest naszą gwaran­c­ją rozwo­ju. W ten sposób zapew­nia­my sobie pozyc­ję lidera jakości w naszym segmen­cie rynku.