Badanie sukces­ji przedsię­bi­orstw KERN 2017

Brak następ­ców zagraża firmom rodzin­nym. We wszyst­kich okręgach IHK drama­ty­cz­nie wzras­ta liczba sukces­ji przedsiębiorstw.

Społecz­ność przedsię­bi­or­ców w Niemc­zech szybko się starzeje: w ciągu zaled­wie pięciu lat trzech na pięciu przedsię­bi­or­ców osiągnie wiek ponad 55 lat. Tak wynika z ogólno­kra­jo­wego badania przepro­wad­zo­n­ego przez KERN Unternehmens­nachfolge. Erfolg­rei­cher.

Badanie dotyc­zące zmiany pokolenio­wej w przedsię­bi­orst­wach potwierd­za presję wywier­aną na przedsię­bi­or­ców rodzin­nych w Niemc­zech w celu podjęcia działań.

W badaniu obejmu­ją­cym cały kraj KERN przea­na­lizował obecnie wszyst­kie 79 okręgów IHK w odpowied­nich klasach wieko­wych i obrot­o­wych na temat rozwo­ju sukces­ji przedsię­bi­orstw do 2022 r. W proce­sie uwzględ­ni­o­no łącznie 564 443 firmy w klasach obrotów od 250.000 euro do 5 mln euro, jak również firmy o obrotach do 50 mln euro. W ten sposób w badaniu uwzględ­ni­o­no dane z prawie 500.000 przedsię­bi­orstw o rocznych obrotach poniżej 5 mln euro i kolejnych 65.000 przedsię­bi­orstw o rocznych obrotach powyżej 5 mln euro.

60% wszyst­kich właści­cie­li firm rodzin­nych stanie przed pytaniem o sukces­ję w ciągu 5 lat.

Ponadto przea­na­lizowa­no grono dyrek­torów zarządzających/akcjonariuszy w trzech grupach wieko­wych :

50 - 54 lata
55 - 64 lata
powyżej 65 lat.

Wszyst­kie 79 okręgów izbowych KERN przea­na­lizował indywi­du­al­nie. W tym celu dane dotyc­zące przedsię­bi­orstw zostały również podzie­lo­ne według branż, co pozwo­liło na uzyska­nie niezna­n­ego wcześ­niej szcze­góło­wego wglądu w fakty dotyc­zące sukces­ji danej branży.

Ważne jest, aby zrozu­mieć, że w niemieckim sektor­ze małych i średnich przedsię­bi­orstw ponad 90% firm rodzin­nych posia­da mniej niż 25 pracow­ni­ków obroty poniżej 5 milionów euro” - Nils Koerber, założy­ciel KERN Unternehmens­nachfolge. Erfolgreicher.

Partner KERN Ingo Claus “Anali­za danych firm pokazu­je, że w okręgach izbowych w Niemc­zech, w ciągu zaled­wie pięciu lat, tj. 2022, ponad 60% właści­cie­li i menedżerów zbliża się do 60 roku życia lub będzie starszych.”

Ten rozwój wieko­wy w firmach rodzin­nych często idzie w parze z zasto­jem inwes­ty­cy­jnym i niebez­piecz­ną utratą substanc­ji, ostrz­e­ga­ją eksper­ci z KERN. W zależ­ności od kondy­c­ji osobis­tej, w ciągu kilku lat więks­zość niemieckich przedsię­bi­orstw rodzin­nych znajd­zie się w grupie, które w ramach pilnego proce­su decyzy­j­n­egobędzie musiała ustanowić wiary­god­ny i zorien­to­wa­ny na przyszłość plan sukces­ji. Jako że roczni­ki o niskim współc­zyn­ni­ku urodzeń nastę­pu­ją po sobie, oprócz kwali­fi­ka­c­ji poten­c­jal­nych następ­ców dojdzie do ilościo­wego wąskie­go gardła, a tym samym do znacz­n­ego ryzyka w zakre­sie zabez­piec­ze­nia sukces­ji przedsię­bi­orstw rodzinnych.

Dobrze przygo­to­wa­na sukces­ja firmy jest czynni­kiem sukcesu.

Skąd mają pochod­zić następ­cy przedsię­bi­or­ców?”, zwraca uwagę Ingo Claus. Czas na poszu­ki­wa­nia i profes­jo­nal­ne przygo­to­wa­nie są z punktu widze­nia specja­lis­tów od sukces­ji kluczem dla sukce­su w tym egzys­ten­c­jal­nym pytaniu, z którym związa­ne są milio­ny miejsc pracy - jedno­c­ześ­nie strate­gicz­nie istot­nym czynni­kiem sukce­su gospo­dar­ki narodo­wej. “Plan sukces­ji jest więc ostatecz­nie kwestią kluczową dla dalsze­go rozwo­ju potęgi gospodar­c­zej Niemiec” , przyz­na­je Koerber, który coraz częściej spoty­ka się z manda­ta­mi dorad­c­zymi, u których sukces­ja nie jest już ekono­mic­z­nie uzasad­nio­na z powodu starzenia się i utraty substanc­ji gospodarczej.

Dokład­nie dane poszc­ze­gól­nych okręgów izbowych w Niemc­zech przedsta­wia mapa poniżej.

Badanie sukces­ji w Niemc­zech 2020 można znaleźć tutaj

W przypad­ku dalszych pytań lub sugestii można się z nami skontakt­ować pod adresem kontakt@kern-unternehmensnachfolge.com  lub pod numerem telefonu: +49 421 69208840.