Wyabstra­ho­wa­ny delfin w logo KERN. Cechy szcze­gól­ne, które można przenieść do życia biznesowego

Dlacze­go KERN ma delfi­na w logo firmy z dwoma “kokard­ka­mi”?
Dlacze­go delfin dobrze pasuje do sukces­ji firmy?

1. Elasty­cz­ność

Szuka­ją rozwią­zań, ciągle zadając sobie pytania. Kiedy delfi­ny nie otrzy­mu­ją tego, czego chcą, bardzo szybko zmienia­ją swoje postępowanie.

2. Kwesti­o­no­wa­nie

Dysoc­ja­c­ja i przyj­mo­wa­nie metapo­zy­c­ji w rozwo­ju strategii.

3. Wytrwałość

Delfi­ny nie podda­ją się łatwo. Chyba, że widzą w tym korzyść - w posta­ci lepsze­go rozwiązania.

4. Wygra­na

Delfi­ny lubią wygry­wać. Ich mózg jest zdolny do uczuć emocjo­nal­nych. Menedże­ro­wie, którzy działa­ją w ten sposób, nie czują potrze­by, aby ktoś inny przegrał.

5. Współpra­ca

Delfi­ny dobrze współpra­cu­ją z innymi, ale również kompe­tent­nie działa­ją samod­ziel­nie. Współpra­ca przyno­si w sumie więcej niż konkur­o­wa­nie lub nieza­leż­ne poszu­ki­wa­nie prywat­nych korzyści.

6. Wizja

Wizje własnej drogi, celu zespołu, czy celu firmy to pierw­s­ze, co tworzy identy­fi­ka­c­ję z celem.

7. Elegan­c­ja

Delfi­ny uwiel­bia­ją precy­zy­j­ne, czyste i przede wszyst­kim proste ? elegan­ckie ? rozwią­za­nia. rozwią­za­nia. Elegan­ckie negoc­ja­c­je Oznac­za to na przykład, że rozwią­za­nie musi prowad­zić do długo­trwałej satys­fak­c­ji obu stron i mieć sens.

Uwaga na temat histo­rii delfi­na w logo marki KERN

W 2004 r. aż do począt­ku 2023 r. logo naszej marki zawierało stylizowa­n­ego, skaczące­go delfi­na. W ramach naszej dalszej inter­nac­jo­na­li­zac­ji i ponow­n­ego wprowad­ze­nia logo marki i subli­nii, mocno “zmoder­ni­zowa­liś­my” i wyabstra­ho­wa­liś­my delfi­na. Dwa dynamicz­ne łuki nad literą N symbo­li­zu­ją teraz delfi­na z histo­rii KERN.

Więcej cieka­wych rzeczy mogą Państ­wo znaleźć w książce “Strate­gie delfinów” autorst­wa Dudleya Lyncha i Paula Kordi­sa (możli­wość zamówi­e­nia pod numerem ISBN 3-89459-009-2 / Business­book of the year w USA). Tutaj, przy okazji, znajdą Państ­wo na stronie nr 289 również listę wszyst­kich cech delfinów.

A KERN od lat jest aktywnym człon­kiem wspie­ra­ją­cym Towar­zyst­wa Ratow­a­nia Delfinów.

Towar­zyst­wo na Rzecz Ratow­a­nia Delfinów (Gesell­schaft zur Rettung der Dolphi­ne e.V.) prowad­zi na całym świecie kampa­nię na rzecz dzikich delfinów, ochro­ny ich siedlisk, zrówno­ważo­n­ego rozwo­ju, ochro­ny środo­wis­ka morskie­go, łagod­nej turysty­ki delfi­no­wej oraz przeciw­ko delfinariom.

Dalsze, ogólne infor­mac­je na temat delfinów można znaleźć w dokument­ac­ji tutaj.