Polity­ką prywatności

Polity­ka prywat­ności strony inter­neto­wej www.kern-unternehmensnachfolge.com, jak również wszyst­kich prawnie nieza­leżnych lokali­zac­ji i centra­li syste­mo­wej KERN.

Dzięku­je­my za zainte­re­so­wa­nie naszą stroną. Ochrona Państ­wa prywat­ności jest dla nas bardzo ważna. Poniżej infor­mu­je­my szcze­góło­wo o tym, jak obchod­zi­my się z Państ­wa danymi.

Podmi­ot odpowied­zi­al­ny zgodnie z §3 BDSG

KERN-System GmbH repre­zen­to­wa­na przez dyrek­to­ra zarząd­za­jące­go, pana Nilsa Koerbe­ra
Heinrich-Heine-Str. 111
28211 Bremen

Impres­sum

Infor­mac­je ogólne

Za każdym razem, gdy odwied­zasz stronę inter­neto­wą (nieza­leż­nie od tego, czy jest to nasza strona, czy inna), oglądasz obraz w Inter­ne­cie lub słuch­asz utworu, Twoja przeglą­dar­ka (np. Firefox, Inter­net Explo­rer, Safari, Opera itp.) przesyła dane do serwera inter­neto­wego. Dane te to na przykład: strona (referer), z której zażąd­a­no pliku, nazwa pliku, data i godzi­na żądania, ilość przesłanych danych, status dostę­pu (plik przesła­ny, pliku nie znale­zio­no itp.), opis typu używa­nej przeglą­dar­ki internetowej.

Deklar­ac­ja dotyc­zą­ca przet­warza­nia danych

Cookies to małe pliki, które są przecho­wy­wa­ne na dysku twardym osoby odwied­za­jącej stronę. Pozwa­la­ją one na przecho­wy­wa­nie infor­mac­ji przez okreś­l­o­ny czas i identy­fi­ka­c­ję kompu­te­ra odwiedzającego.

Użytkow­nik może ustawić przeglą­dar­kę tak, aby infor­mo­wała go o umieszc­ze­niu pliku cookie. W ten sposób korzysta­nie z plików cookie staje się dla Państ­wa przejrzyste.

Używa­my plików cookie sesji. Są one automa­ty­cz­nie usuwa­ne po zamknięciu przeglądarki.

Używa­my stałych plików cookie i plików cookie sesji.

Zanim ustawi­my plik cookie, poinfor­mu­je­my Cię o tym.

Proszę pamię­tać, że w swojej przegląd­ar­ce (Inter­net Explo­rer, Firefox, Chrome, Safari, itp.) mogą Państ­wo ustawić, czy zasad­nic­zo zgadza­ją się Państ­wo na zapisy­wa­nie plików cookie, czy też przed zapisa­niem plików cookie pytają Państ­wo o zgodę.

Oferu­je­my Państ­wu możli­wość zamówi­e­nia nasze­go newslet­te­ra na naszych stronach inter­neto­wych.
W każdej chwili możesz zrezy­gno­wać z subskryp­c­ji, wysyła­jąc e-mail na adres kontakt@kern-unternehmensnachfolge.com. Mają Państ­wo również możli­wość wypisa­nia się z newslet­te­ra bezpoś­red­nio na naszej stronie inter­neto­wej. Dane, które gromad­zi­my i przet­warz­a­my w ramach Państ­wa rejes­trac­ji do newslet­te­ra, będą wykor­zy­sty­wa­ne wyłącz­nie w celu opraco­wa­nia newslettera.

Aby skorzystać z nasze­go formu­lar­za kontakt­owego, wymaga­my podania przynajm­niej infor­mac­ji oznac­z­onych gwiazdką (*). Możesz podać dalsze szcze­góły, ale nie musisz. Używa­my Państ­wa danych w celu przet­wor­ze­nia Państ­wa zapyta­nia lub przesła­nia Państ­wu żądanych infor­mac­ji.
Jeśli nie chcą Państ­wo podawać infor­mac­ji w formu­lar­zu kontakt­owym, mogą Państ­wo skontakt­ować się z nami telefonicznie.

Infor­mac­je podane w naszym formu­lar­zu kontakt­owym wykor­zys­tu­je­my wyłącz­nie w celu udzie­lenia odpowied­zi na zapyta­nie lub przesła­nia żądanych informacji.

Wszyst­kie strony są przesyła­ne w posta­ci zaszy­fro­wa­nej, aby chronić Twoje dane.

Posia­da­my strefę zamknię­tą, do której wymaga­na jest rejes­trac­ja. Usunięcie profi­lu użytkow­ni­ka jest możli­we przez administratora.

Aby uleps­zyć naszą stronę inter­neto­wą i móc dosto­so­wać techno­lo­gię do wymagań, używa­my narzęd­zia do rejes­tro­wa­nia i oceny przepły­wu odwiedzających.

Ta strona korzys­ta z Google Analy­tics, usługi anali­zy oglądal­ności stron inter­neto­wych udostęp­nia­nej przez Google, Inc. (?Google?). Google Analy­tics używa “cookies”, czyli plików teksto­wych umieszc­zanych na komput­er­ze użytkow­ni­ka w celu umożli­wi­e­nia witry­nie przea­na­lizowa­nia sposo­bu, w jaki użytkow­ni­cy z niej korzysta­ją. Infor­mac­je genero­wa­ne przez cookie na temat korzysta­nia z witry­ny przez użytkow­ni­ka są przeka­zy­wa­ne spółce Google i przecho­wy­wa­ne przez nią na serwer­ach w Stanach Zjedno­c­z­onych. W przypad­ku aktywac­ji anoni­mi­zac­ji IP na tej stronie inter­neto­wej, Państ­wa adres IP zosta­nie jednak uprzednio skróc­o­ny przez Google na terenie państw człon­kow­skich Unii Europe­js­kiej lub innych państw-stron Porozu­mi­e­nia o Europe­js­kim Obszar­ze Gospodar­c­zym. Tylko w wyjąt­ko­wych przypad­kach pełny adres IP jest przesyła­ny na serwer Google w USA i tam skraca­ny. Na zlece­nie opera­tora tej strony inter­neto­wej Google będzie korzystał z tych infor­mac­ji w celu oceny korzysta­nia z tej strony inter­neto­wej przez użytkow­ni­ka, tworze­nia rapor­tów dotyc­zą­cych aktyw­ności na stronie inter­neto­wej oraz świad­c­ze­nia innych usług związanych z aktyw­nością na stronie inter­neto­wej i korzysta­niem z Inter­ne­tu na rzecz opera­tora strony inter­neto­wej. Adres IP przeka­za­ny przez Państ­wa przeglą­dar­kę w ramach Google Analy­tics nie będzie łączo­ny z innymi danymi Google. Użytkow­nik może zrezy­gno­wać z cookies wybier­ając odpowied­nie ustawi­e­nia w swojej przegląd­ar­ce, jednak należy pamię­tać, że w takim przypad­ku korzysta­nie z pełnej funkc­jo­nal­ności strony może okazać się niemoż­li­we. Ponadto mogą Państ­wo zapobiec gromad­ze­niu przez Google danych genero­wanych przez cookie i związanych z korzysta­niem przez Państ­wa z witry­ny (łącznie z Państ­wa adresem IP), jak również przet­warza­niu tych danych przez Google, pobier­ając i insta­lu­jąc wtycz­kę do przeglą­dar­ki (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) dostęp­ną pod nastę­pu­ją­cym linkiem. W tym kontekście należy również zwrócić uwagę na polity­kę prywat­ności (http://www.google.com/policies/) firmy Google.

Dezak­ty­wac­ja Google Analytics

Użytkow­ni­cy mogą zapobiec zapisy­wa­niu plików cookie poprzez odpowied­nie ustawi­e­nie oprogra­mo­wa­nia przeglą­dar­ki; użytkow­ni­cy mogą również zapobiec gromad­ze­niu danych genero­wanych przez cookie i związanych z korzysta­niem przez nich z oferty online dla Google, jak również przet­warza­niu tych danych przez Google, pobier­ając i insta­lu­jąc wtycz­kę do przeglą­dar­ki dostęp­ną pod nastę­pu­ją­cym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Więcej infor­mac­ji na temat wykor­zy­sty­wa­nia danych do celów rekla­mo­wych przez Google oraz na temat możli­wości ustawi­eń i sprze­ci­wu można znaleźć na stronie inter­neto­wej Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/ (“Wykor­zysta­nie danych przez Google podcz­as korzysta­nia z witryn inter­neto­wych lub aplika­c­ji naszych partnerów”), http://www.google.com/policies/technologies/ads (?wykor­zysta­nie danych do celów rekla­mo­wych?), http://www.google.de/settings/ads (“zarząd­za­nie infor­mac­ja­mi, których Google używa do wyświet­la­nia reklam”) oraz http://www.google.com/ads/preferences/ (?Określ, jakie rekla­my pokazu­je Ci Google?).

Twój adres IP jest przecho­wy­wa­ny anonimowo.

Ta domena używa Google Maps (Google Maps jest dostar­c­za­ne przez Google Inc, 1600 Amphi­theat­re Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ) do wyświet­la­nia map i pozyc­ji geogra­ficz­nych. Gdy wywołu­jesz stronę inter­neto­wą z mapą z Google Maps, Twoja przeglą­dar­ka automa­ty­cz­nie przesyła dane do Google Maps. Dane te są gromad­zo­ne i wykor­zy­sty­wa­ne przez Google. Google używa plików cookie. W tym kontekście należy również zwrócić uwagę na polity­kę prywat­ności Google (http://www.google.de/intl/de/privacy/privacy-policy.html), warun­ki korzysta­nia (http://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html) z Map Google oraz infor­mac­je na temat przejr­zys­tości i wyboru (http://www.google.de/intl/de/privacy/), a także na dostęp­ną wtycz­kę do przeglą­dar­ki (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Ta strona używa czcio­nek inter­neto­wych, aby zapew­nić spójne wyświet­la­nie czcio­nek. Czcion­ki inter­neto­we są dostar­c­za­ne przez Google i ładowa­ne z ich serwerów. Więcej infor­mac­ji na temat czcio­nek inter­neto­wych Google (https://developers.google.com/fonts/faq) oraz w polity­ce prywat­ności Google (https://www.google.com/policies/privacy/). Oprócz Google używa­ne są również czcion­ki firmy Adobe (Typekit). Proszę zwrócić uwagę na polity­kę prywat­ności Adobe (http://www.adobe.com/de/privacy.html).

Filmy z YouTube są osadza­ne na naszej stronie inter­neto­wej. Opera­torem serwi­su YouTube jest: YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube należy do grupy Google. Podcz­as odwied­za­nia naszych stron, na których osadzo­ne jest wideo, automa­ty­cz­nie nawią­zy­wa­ne jest połąc­ze­nie z serwer­ami YouTube lub Google. Jeśli podcz­as odwied­za­nia naszej strony inter­neto­wej są Państ­wo nadal zalogo­wa­ni w serwi­sie YouTube, infor­mac­je o odwied­za­ją­cych mogą zostać wykor­zysta­ne przez YouTube do utwor­ze­nia profi­lu. Jeśli nie życzy­sz sobie tego, wyloguj się z konta YouTube. Proszę zapoz­nać się z polity­ką prywat­ności YouTube (https://www.google.de/intl/de/policies/privacy).

Ta strona nie korzys­ta z wtyczek społecz­nościo­wych. Żadne dane nie są przeka­zy­wa­ne do sieci społecz­nościo­wych. Zinte­gro­wa­ne na tej stronie inter­neto­wej ikony porta­li społecz­nościo­wych odsyła­ją jedynie za pomocą linku do odpowied­nie­go porta­lu społecznościowego.

PRAWA UŻYTKOWNIKA
Jako użytkow­nik masz prawo zażądać infor­mac­ji o tym, jakie dane o Tobie przecho­wu­je­my i w jakim celu są one przecho­wy­wa­ne. Ponadto mogą Państ­wo skory­go­wać błędne dane lub zlecić usunięcie tych danych, których przecho­wy­wa­nie jest niedo­puszc­zal­ne lub już niepo­trzeb­ne. ZAWIADOMIENIE O SPRZECIWIE
Opisa­ne powyżej dane zbier­amy w podanych celach. Jeśli sobie tego nie życzą, mogą Państ­wo w każdej chwili wyrazić sprze­ciw, kontak­tu­jąc się z naszym inspek­torem ochro­ny danych.

Dalsze infor­mac­je dotyc­zące przet­warza­nia danych w firmie KERN i jej prawnie nieza­leżnych lokali­zac­jach (zgodnie z art. 13 EU DSGVO) można znaleźć do wglądu lub pobra­nia >. tutaj.

Infor­mac­je dla wszyst­kich odbior­ców nasze­go bezpłat­n­ego newslet­te­ra można znaleźć >. tutaj.

Infor­mac­je dla osób ubiega­ją­cych się o pracę jako pracow­ni­cy w prawnie samod­ziel­nych placów­kach KERN można znaleźć >. tutaj.

Infor­mac­je dla pracow­ni­ków w prawnie nieza­leżnych placów­kach KERN można znaleźć >. tutaj.

Prawa osób, których dane dotyc­zą: https://www.hubit.de/betroffenenrecht-eu-datenschutzgrundverordnung-eu-dsgvo/

Formu­larz do korzysta­nia z praw osoby, której dane dotyc­zą: https://www.hubit.de/datenschutz/formular-fuer-betroffenenrechte/

Infor­mac­je o plikach cookie: https://www.hubit.de/was-sind-cookies-wofuer-sind-cookies-wie-kann-ich-cookies-loeschen/

Korzysta­my z Google Analy­tics, usługi anali­zy oglądal­ności stron inter­neto­wych udostęp­nia­nej przez Google, Inc. (?Google?). Google używa plików cookie.

Infor­mac­je genero­wa­ne przez cookie na temat korzysta­nia przez użytkow­ni­ków z oferty online są z reguły przesyła­ne na serwer Google w USA i tam zapisy­wa­ne. Google będzie korzystał z tych infor­mac­ji w naszym imieniu w celu oceny korzysta­nia z naszej strony inter­neto­wej przez użytkow­ni­ków, tworze­nia rapor­tów dotyc­zą­cych aktyw­ności na stronie inter­neto­wej dla opera­torów stron inter­neto­wych oraz świad­c­ze­nia innych usług związanych z aktyw­nością na stronie inter­neto­wej i korzysta­niem z Inter­ne­tu. W ten sposób na podsta­wie przet­wor­z­onych danych można stwor­zyć pseudo­ni­mo­we profi­le użytkowników.

Korzysta­my wyłącz­nie z Google Analy­tics z aktywną anoni­mi­zac­ją IP. Oznac­za to, że adres IP użytkow­ni­ka jest skraca­ny przez Google w krajach człon­kow­skich Unii Europe­js­kiej lub w innych krajach objętych porozu­mi­e­niem o Europe­js­kim Obszar­ze Gospodar­c­zym. Tylko w wyjąt­ko­wych przypad­kach pełny adres IP jest przesyła­ny na serwer Google w USA i tam skraca­ny. Adres IP przeka­zy­wa­ny przez przeglą­dar­kę użytkow­ni­ka nie jest łączo­ny z innymi danymi Google.

Użytkow­ni­cy mogą zapobiec zapisy­wa­niu plików cookie poprzez odpowied­nie ustawi­e­nie oprogra­mo­wa­nia przeglą­dar­ki; użytkow­ni­cy mogą również zapobiec gromad­ze­niu danych genero­wanych przez cookie i związanych z korzysta­niem przez nich z oferty online dla Google, jak również przet­warza­niu tych danych przez Google, pobier­ając i insta­lu­jąc wtycz­kę do przeglą­dar­ki dostęp­ną pod nastę­pu­ją­cym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Więcej infor­mac­ji na temat wykor­zy­sty­wa­nia danych do celów rekla­mo­wych przez Google oraz na temat możli­wości ustawi­eń i sprze­ci­wu można znaleźć na stronie inter­neto­wej Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/ (“Wykor­zysta­nie danych przez Google podcz­as korzysta­nia z witryn inter­neto­wych lub aplika­c­ji naszych partnerów”), http://www.google.com/policies/technologies/ads (?wykor­zysta­nie danych do celów rekla­mo­wych?), http://www.google.de/settings/ads (“zarząd­za­nie infor­mac­ja­mi, których Google używa do wyświet­la­nia reklam”) oraz http://www.google.com/ads/preferences/ (?Określ, jakie rekla­my pokazu­je Ci Google?).

Korzysta­nie z Google Maps

Może się zdarzyć, że w ramach tej oferty online zostaną zinte­gro­wa­ne treści osób trzecich, takie jak filmy z YouTube, mapy z Google Maps, kanały RSS lub grafi­ki z innych stron inter­neto­wych. Zakła­da się przy tym zawsze, że dostaw­cy tych treści (zwani dalej “dostaw­ca­mi zewnę­trz­ny­mi”) znają adres IP użytkow­ni­ka. Bez adresu IP nie mogły­by one przesłać treści do przeglą­dar­ki danego użytkow­ni­ka. Adres IP jest więc niezbęd­ny do prezent­ac­ji tych treści. Stara­my się korzystać wyłącz­nie z treści, których odpowied­ni dostaw­cy wykor­zys­tu­ją adres IP wyłącz­nie w celu dostar­c­ze­nia treści. Nie mamy jednak wpływu na to, czy dostaw­cy zewnę­trz­ni zapisu­ją adres IP, np. w celach staty­sty­cz­nych. O ile jest nam to wiado­me, infor­mu­je­my o tym użytkowników.

Wysyła­nie nasze­go newslet­te­ra poprzez ?Aktywną Kampanię?

Za pomocą newslet­te­ra infor­mu­je­my Państ­wa o nas i naszych ofertach. Jeśli chcesz otrzy­my­wać newslet­ter, potrze­bu­je­my od Ciebie ważnego adresu e-mail, jak również infor­mac­ji, które pozwolą nam zwery­fi­kować, że jesteś właści­cie­lem podan­ego adresu e-mail lub że jego właści­ciel zgadza się na otrzy­my­wa­nie newslet­te­ra. Ponadto prosi­my o podanie imienia i nazwis­ka w celu perso­na­li­zac­ji nasze­go newslet­te­ra, przy czym podanie tych danych jest dobro­wol­ne. Nie są zbier­ane żadne inne dane. Dane te są wykor­zy­sty­wa­ne wyłącz­nie do wysyła­nia newslet­te­ra i nie są przeka­zy­wa­ne osobom trzecim. Podcz­as rejes­trac­ji w celu otrzy­my­wa­nia newslet­te­ra zapisu­je­my Państ­wa adres IP oraz datę rejes­trac­ji. Zapis ten służy wyłącz­nie jako dowód w przypad­ku, gdy osoba trzecia naduży­wa adresu e-mail i rejes­tru­je się w celu otrzy­my­wa­nia biulety­nu bez wiedzy osoby upoważ­nio­nej. W każdej chwili mogą Państ­wo odwołać swoją zgodę na przecho­wy­wa­nie danych, adresu e-mail i ich wykor­zysta­nie do wysyła­nia newslet­te­ra. Odwoła­nia można dokon­ać poprzez link w samych newslet­ter­ach, w obszar­ze profi­lu użytkow­ni­ka lub wysyła­jąc wiado­mość na powyżs­ze opcje kontaktowe.

Uwagi dotyc­zące biuletynów infor­ma­cy­jnych i zgód

Poniżs­ze infor­mac­je objaś­nia­ją zawar­tość nasze­go newslet­te­ra, jak również proce­du­ry rejes­trac­ji, wysyłki i oceny staty­sty­cz­nej oraz Państ­wa prawa do sprze­ci­wu. Zapisu­jąc się do nasze­go newslet­te­ra, wyrażasz zgodę na jego otrzy­my­wa­nie oraz na opisa­ne procedury.

Zawar­tość biuletynu

Wysyła­my newslet­tery, e-maile i inne elektro­nicz­ne powia­do­mie­nia z infor­mac­ja­mi promo­cy­jny­mi (zwane dalej “newslet­te­rem”) tylko za zgodą odbior­ców lub prawnie dozwo­lo­ne. O ile treść newslet­te­ra jest wyraź­nie opisa­na w trakcie rejes­trac­ji, decydu­je ona o zgodzie użytkow­ni­ka. Ponadto, nasze newslet­tery zawie­ra­ją infor­mac­je o naszych produktach i naszej firmie (mogą to być w szcze­gól­ności odnie­si­e­nia do artykułów na blogu, wykła­dów lub warsz­ta­tów, naszych usług lub obecności w Internecie).

Double opt-in i logowanie

Rejes­trac­ja do nasze­go newslet­te­ra odbywa się w tzw. proce­sie double opt-in. Oznac­za to, że po rejes­trac­ji otrzy­masz wiado­mość e-mail, w której zosta­nie­sz popros­zo­ny o potwierd­ze­nie rejes­trac­ji. Potwierd­ze­nie to jest koniecz­ne, aby nikt nie mógł się zarejes­tro­wać używa­jąc cudzych adresów e-mail. Rejes­trac­je do newslet­te­ra są zapisy­wa­ne, aby móc udowod­nić proces rejes­trac­ji zgodnie z wymoga­mi prawny­mi. Obejmu­je to zapisy­wa­nie czasu rejes­trac­ji i potwierd­ze­nia, jak również adresu IP.

Korzyst­asz z usług dostaw­cy usług mailin­go­wych ActiveCampaign?

Newslet­ter jest wysyła­ny za pomocą ?Active­cam­paignPlatfor­ma dystry­buc­ji newslet­terów amery­kańs­kie­go dostaw­cy Active­Cam­paign, LLC, 150 N. Michi­gan Ave Suite 1230, Chica­go, IL, USA, Stany Zjednoczone.

Adresy e-mail odbior­ców nasze­go newslet­te­ra, jak również inne dane opisa­ne w ninie­js­zej infor­mac­ji, są przecho­wy­wa­ne na serwer­ach Active­Cam­paign w USA. Active­Cam­paign wykor­zys­tu­je te infor­mac­je do wysyła­nia i oceny biulety­nu w naszym imieniu. Ponadto, zgodnie z własny­mi infor­mac­ja­mi, Active­Cam­paign może wykor­zy­sty­wać te dane do optyma­li­zac­ji lub uleps­za­nia własnych usług, np. do technicz­nej optyma­li­zac­ji wysyłki i prezent­ac­ji newslet­te­ra lub do celów ekono­mic­z­nych, aby ustalić, z jakich krajów pochod­zą odbior­cy. Active­Cam­paign nie wykor­zys­tu­je jednak danych odbior­ców nasze­go newslet­te­ra, aby samemu do nich pisać lub przeka­zy­wać te dane osobom trzecim.

Mamy zaufanie do nieza­wod­ności i bezpiec­zeńst­wa infor­ma­ty­cz­n­ego i danych Active­Cam­paign. Active­Cam­paign jest objęty umową o ochro­nie danych osobo­wych Tarcza Prywat­ności UE-USA i tym samym zobowią­zu­je się do przestrz­e­ga­nia unijnych przepisów o ochro­nie danych. Zawar­liś­my z dostaw­cą umowę o przet­warza­niu danych zgodnie z umową o zleceniu przet­warza­nia danych na podsta­wie art. 28 DSGVO. Przepi­sy dotyc­zące ochro­ny danych osobo­wych w Active­Cam­paign można znaleźć na stronie tutaj.. Dodat­ko­wo, Active­Cam­paign chroni naszych subskry­ben­tów poprzez rozbu­do­waną Polity­ka antyspamo­wa.

Dane do logowania

Aby zapisać się do newslet­te­ra, wystar­c­zy podać swój adres e-mail.

Badania i anali­zy statystyczne

Newslet­tery zawie­ra­ją tzw. “web beacon”, czyli plik o rozmi­ar­ze pikse­la, który jest pobier­any z serwera Active­Cam­paign po otwar­ciu newslet­te­ra. W ramach tego pobier­ania pobier­ane są wstęp­nie infor­mac­je technicz­ne, takie jak infor­mac­je o przegląd­ar­ce i syste­mie, jak również adres IP i czas pobier­ania. Infor­mac­je te są wykor­zy­sty­wa­ne do technicz­n­ego uleps­za­nia usług na podsta­wie danych technicz­nych lub grup docelo­wych i ich zacho­wań czytel­nic­zych na podsta­wie miejsc, z których są pobier­ane (które można okreś­lić za pomocą adresu IP) lub czasu dostępu.

Badania staty­sty­cz­ne obejmu­ją również okreś­le­nie, czy newslet­tery są otwier­a­ne, kiedy są otwier­a­ne i jakie linki są klika­ne. Ze wzglę­dów technicz­nych infor­mac­je te mogą być przypo­r­ząd­ko­wa­ne do poszc­ze­gól­nych odbior­ców newslet­te­ra. Jednak ani naszym, ani Active­Cam­paign celem nie jest obser­wo­wa­nie poszc­ze­gól­nych użytkow­ni­ków. Anali­zy te służą nam w znacz­nie więks­zym stopniu do rozpozna­nia nawyków czytel­nic­zych naszych użytkow­ni­ków i dosto­so­wa­nia do nich naszych treści lub przesyła­nia różnych treści zgodnie z zainte­re­so­wa­nia­mi naszych użytkowników.

Zarząd­za­nie połąc­ze­nia­mi i danymi online

W niektórych przypad­kach kieruje­my odbior­ców newslet­te­ra na strony inter­neto­we Active­Cam­paign. Nasze newslet­tery zawie­ra­ją na przykład link, za pomocą które­go odbior­cy newslet­te­ra mogą uzyskać dostęp do newslet­te­ra online (np. w przypad­ku proble­mów z wyświet­la­niem w progra­mie poczto­wym). Ponadto odbior­cy newslet­te­ra mogą później popra­wiać swoje dane, np. adres e-mail. Analo­gicz­nie Polity­ką prywat­ności Active­Cam­paign jest dostęp­na tylko na ich stronie.

W tym kontekście zwróci­liś­my uwagę, że na stronach inter­neto­wych Active­Cam­paign stoso­wa­ne są pliki cookie, a dane osobo­we są przet­warza­ne przez Active­Cam­paign, jej partnerów i dostaw­ców usług (np. Google Analy­tics). Nie mamy żadnego wpływu na gromad­ze­nie tych danych. Chcie­li­by­ś­my również zaznac­zyć, że masz możli­wość sprze­ci­wu wobec gromad­ze­nia danych w celach rekla­mo­wych na stronach Active­Cam­paign. https://www.aboutads.info/choices/ i https://www.youronlinechoices.com/ (dla regio­nu europejskiego).

Wypowied­ze­nie / cofnięcie

W każdej chwili możesz zrezy­gno­wać z otrzy­my­wa­nia nasze­go newslet­te­ra, tzn. cofnąć swoją zgodę. Twoja zgoda na wysyła­nie newslet­te­ra za pośred­nict­wem Active­Cam­paign oraz na anali­zy staty­sty­cz­ne wygaś­nie w tym samym czasie. Osobna rezygnac­ja z wysyła­nia danych za pośred­nict­wem Active­Cam­paign lub anali­zy staty­sty­cz­nej nie jest możli­wa. Link do rezygnac­ji z otrzy­my­wa­nia newslet­te­ra znajdu­je się na końcu każde­go newslettera.

Inspek­tor ochro­ny danych

Ralf Lohmann
? zewnę­trz­ny inspek­tor ochro­ny danych ?
HUBIT Daten­schutz GmbH & Co. KG, Rudolf-Diesel-Str. 6, 28816 Stuhr, Niemcy
Email: info@hubit.de
Strona inter­neto­wa: www.hubit-datenschutz.de
Telefon w sprawie ochro­ny danych osobo­wych: +49 421 33 11 43 00

Inne

Ponadto, dzięki funkc­ji archi­wi­zac­ji w wyszu­ki­war­kach, dane można często odnaleźć nawet wtedy, gdy infor­mac­je zostały już usunię­te lub zmien­io­ne z wyżej wymien­ionych ofert internetowych.

Polity­ka prywat­ności została stwor­zo­na przez Ochrona danych HUBIT.