Zapisz się bezpłat­nie do nasze­go newslet­te­ra i otrzymuj …

  • Wiado­mości ze świata KERN
  • Specja­lis­ty­cz­ne infor­mac­je i cieka­wost­ki na temat M&A
  • Przegląd aktual­nych nierucho­mości na sprze­daż i do zakupu

Opcjo­nal­ny Newslet­ter dla inwestorów

Wysyła­ny 4 razy w roku, Newslet­ter zawie­ra najnow­s­ze projek­ty dla kupują­cych i sprze­da­ją­cych przedsię­bi­orst­wa wraz z krótki­mi opisa­mi, wstęp­ny­mi szcze­góła­mi i bezpoś­red­ni­mi danymi kontakt­owy­mi do właści­wych placó­wek KERN. W każdej chwili mogą Państ­wo zrezy­gno­wać z otrzy­my­wa­nia nasze­go Newslettera.

Znani z licznych publikacji