Sukces­ja firmy w Niemc­zech: Najwięks­ze niemieckie badanie ujawnia gwałtow­ny rozwój do 2025 roku

  • Zbada­no ponad 580 000 przedsię­bi­orstw w klasie obrotów od 250.000 euro do 50 milionów euro analo­gicz­nie do okręgów IHK w Niemczech.
  • Inter­ak­tyw­na mapa cyfro­wa pokazu­je firmy, które w ciągu najbliżs­zych 5 lat będą dotknię­te sukces­ją biznesową.
  • Pobierz BEZPŁATNIE badanie w PDF wraz z wyzwa­nia­mi i wymaga­nia­mi w zakre­sie utrzy­ma­nia nasze­go dobrobytu.

Mapa cyfro­wa pokazu­je, jak starze­nie się społec­zeńst­wa zwięks­za presję dla przedsię­bi­orstw rodzinnych

BEZPŁATNY DOSTĘP + PDF DO POBRANIA

Co autor­zy i czytel­ni­cy mówią o badaniu sukces­ji przedsię­bi­orstw w Niemczech

Ingo Claus Firma Sukcesja Firma Sprzedaż Osnabrück Münster Wschodnia Westfalia

Skąd pochod­zą przyszli następ­cy bizne­su w Niemczech?

Niski wskaź­nik urodzeń już teraz powodu­je drama­ty­cz­ny niedo­bór wykwa­li­fi­kowanych pracow­ni­ków i automa­ty­cz­nie prowad­zi do braku przedsię­bi­or­ców. Potrze­bu­je­my nowego ducha przedsiębiorczości!


Ingo Claus, autor i partner w firmie KERN w Osnabrück

Portret Nilsa Koerbera z KERN Doradztwo Fuzji i Przejęć dla Sprzedaży Firm i Sukcesji Firm

Co zrobiło na mnie najwięks­ze wrażenie

Jako specja­liści od lat zdaje­my sobie sprawę z drama­ty­cz­nych perspek­tyw. Inter­ak­tyw­na mapa ponow­nie uświa­da­mia mi, jaki wpływ na nas wszyst­kich będzie miało starze­nie się firm rodzinnych.


Nils Koerber, autor i założy­ciel KERN

Jest nadzie­ja, że coraz więcej przedsiębiorców…

badanie bardzo wyraź­nie pokazu­je, że mamy do czyni­enia z falą przejęć. Nadzie­ją jest, że coraz więcej przedsię­bi­or­ców szuka rozwią­za­nia w zakre­sie sukces­ji na zewną­trz i że często przeciążo­ne rodzi­ny mogą w ten sposób skutecz­nie sprostać temu wyzwaniu.


Ayse Mese, dyrek­tor zarząd­za­ją­cy DUB Unternehmensbörse

Uzyskaj BEZPŁATNY dostęp do pliku PDF i cyfro­wej mapy inter­ak­tyw­nej. Dowiedzcie się Państ­wo zawcz­a­su o rozwo­ju swojego okręgu IHK!

© 2020, KERN Sukces­ja przedsiębiorstwa