Wyróżniony obraz Transakcja korporacyjna

Transak­c­je korpora­cy­j­ne: skutecz­ne opano­wa­nie kupna i sprze­daży spółek

Transak­c­je korpora­cy­j­ne to złożo­ne proce­sy wiążące się z wysokim ryzykiem i jedno­c­ześ­nie ogrom­ny­mi możli­wościa­mi. Dzięki odpowied­niej strate­gii i doświad­c­zo­ne­mu doradzt­wu można opanować

Transak­c­je korpora­cy­j­ne: skutecz­ne opano­wa­nie kupna i sprze­daży spółek Czytaj dalej

Wyróżniony obraz Inwestycje private equity

Inwes­ty­c­je na niepu­blicz­nym rynku kapitało­wym: strate­gia sukces­ji firmy w sektor­ze MŚP

Inwes­ty­c­je priva­te equity umożli­wia­ją sprze­daw­com spółek pozys­ka­nie kapitału od inwest­orów finan­so­wych, którzy są bardziej skłon­ni do unika­nia ryzyka i często patrzą na spółkę w dłużs­zej perspektywie.

Inwes­ty­c­je na niepu­blicz­nym rynku kapitało­wym: strate­gia sukces­ji firmy w sektor­ze MŚP Czytaj dalej