Ogólne zasady i warunki

Uwaga dotyc­zą­ca stoso­wa­nia ogólnych warun­ków handlo­wych (OWH) w Niemc­zech, Austrii i Szwajcarii

 

Kierując się zasadą zaufania, przejr­zys­tości i jasności, powstrzy­mu­je­my się od dodat­ko­wego stoso­wa­nia OWU w Niemc­zech, Austrii i Szwajcarii.

Naszym zdaniem ustawy w sposób wystar­c­za­ją­cy regulu­ją wszyst­kie istot­ne standar­dy współpracy.

Chcemy, aby współpra­ca z nami była dla naszych klien­tów jak najłat­wie­js­za i jak najbard­ziej zrozumiała.

 

Dodat­ko­we infor­mac­je o wszyst­kich partner­ach KERN na tej stronie: 

Jesteś­my grupą dorad­c­zą, w której wszyscy partner­zy i lokali­zac­je są prawnie nieza­leż­nie obsługiwane.

Nie jesteś­my więc partnerst­wem w rozumi­e­niu niemieckiej koncep­c­ji prawnej.

Odpowied­zi­al­ność jest zasad­nic­zo wykluczona.