Sprawi­my, że sukces­ja Państ­wa firmy będzie sukce­sem. Gwaran­to­wanym*

Gwarancja sukcesu fuzji i przejęć KERN

Dlacze­go warto wybrać nas do sukces­ji firmy (M&A)? Ze wzglę­du na rdzeń stoją­cy za CORE.

Osiąg­ni­jcie Państ­wo najlepsze wyniki przy sprze­daży przedsię­bi­orst­wa (M&A), przejęciach firm i zmianach genera­cy­jnych z KERN - nieza­leżną grupą dorad­c­zą w Niemc­zech, Austrii, Polsce i Szwaj­ca­rii. Zosta­liś­my wielok­rot­nie wyróż­ni­eni przez renomo­wa­ny magazyn Wirtschafts­wo­che jako “Top-Consul­tants”, a także jesteś­my laurea­tem nagród German-Brand-Award i Innova­tor 2021.

Rozpo­cz­nij wideo

Seal Best Advisors for Business Succession
Seal Top Doradztwo w zakresie sukcesji przedsiębiorstw
Najlepsi doradcy - nagroda Instytutu SZ
Niemieckie nagrody dla klientów 2024

Doświad­c­ze­nie z ponad 2 000 kolejnych projektów

Projekt obejmo­wał przygo­to­wa­nie, anali­zę i coaching obu stron, a także organi­zac­ję i moderac­ję całego procesu. 

»

Cały proces zabez­piec­ze­nia następ­cy - od poszu­ki­wa­nia inwest­ora aż po przeka­za­nie - był z powod­ze­niem wspier­a­ny i realizowa­ny przez firmę KERN

»

W ramach target scouting i ukier­un­kowa­n­ego podejścia do przedsię­bi­orstw poszu­ki­wa­no możli­wości udziału dla firmy zajmu­jącej się gospo­dar­ką odpadami. 

»

Znani z licznych publikacji

Jedyna w swoim rodza­ju gwaran­c­ja sukce­su M&A dla sprze­daży Państ­wa firmy bez ryzyka

Rozumie­my, że sprze­daż własnej firmy jest dla Państ­wa niezwyk­le ważna. Z którym dorad­cą będzie­cie Państ­wo w najleps­zych rękach? Dzięki jedynej w swoim rodza­ju GWARANCJI SUKCESU M&A KERN otrzy­ma­ją Państ­wo zwrot pienięd­zy, jeśli sprze­daż nie zakońc­zy się sukcesem.

Zabez­piecz­cie Państ­wo sprze­daż dzieła swojego życia na 100%. Z KERN.

Sprawia­my, że sukces­ja bizne­so­wa jest bardziej udana

Sprze­daż firmy

Dowiedz się wszyst­kie­go, co musisz wiedzieć o sprze­daży dzieła swojego życia. W filmie “Sprze­daż firmy w 10 krokach” dowiesz się o sprawd­zonym proce­sie fuzji i przejęć KERN. Z filmu dowiesz się również, jak założy­cie­le Acoustic­pearls spełni­li swoje marze­nie, sprze­da­jąc swoją firmę.

Dowiedz się więcej

Zmiana pokolenio­wa

Sukces­ja w rodzi­nie wymaga rozwią­zań, które uwzględ­nia­ją również aspekt emocjo­nal­ny. W filmie z Nilsem Koerbe­rem odkryj holis­ty­cz­ny proces rodzin­ny KERN dla zmiany pokolenio­wej. Pobierz bezpłat­ną kopię przewod­ni­ka eksper­ta w formacie PDF.

Dowiedz się więcej

Przejęcie firmy

Zakup spółki to poważ­na decyz­ja. Tutaj dowiesz się, dlacze­go ta droga jest łatwie­js­za, bardziej lukra­tyw­na i bardziej ekscy­tu­ją­ca niż zakła­da­nie własnej firmy. Odkryj, jak sieć KERN może Ci pomóc w udanym zakupie firmy. Zacznij od razu, zakła­da­jąc swój bezpłat­ny profil wyszukiwania.

Dowiedz się więcej

Często zadawa­ne pytania dotyc­zące sukces­ji biznesowej

Definic­ja: Co kryje się za termi­nem sukces­ja biznesowa?

Sukces­ja firmy jest nieuni­knionym proce­sem w świecie bizne­su. Oznac­za to, że firma jest przeka­zy­wa­na następ­cy. Nie chodzi tu o nowy start-up, ale raczej o sukces­ję firmy. Przenie­si­e­nie już istnie­jącej spółki lub jedno­o­s­o­bo­wej działal­ności gospodar­c­zej. Proces przeka­za­nia, sprze­daży, darowiz­ny lub zakupu spółki może trwać długo i podle­ga wielu szcze­gól­nym cechom w prawie każdym indywi­du­al­nym przypadku.

Jakie są formy/rodzaje sukces­ji biznesowej?

Istnie­ją różne okazje do sukces­ji bizne­so­wej: najczęściej ma to miejs­ce, gdy obecny właści­ciel firmy chce ją sprze­dać. Z jakie­go­kol­wiek powodu. Firma może wówcz­as zostać nabyta i przeję­ta przez poten­c­jal­nych następców/inwestorów.

Około 40 firm % jest przeka­zy­wanych w ramach rodzi­ny. Następ­nie dochod­zi do przejęcia firmy przez rodzinę. Nie sprawia to jednak, że proces ten jest mniej rozle­gły, a często nawet bardziej emocjo­nal­ny ze wzglę­du na osobis­tą więź między przeka­zu­ją­cym a przejmującym.

Sukces­ja spółki, w kontekście zmiany pokolenio­wej, może przybrać formę darowiz­ny, spadku lub sprze­daży na rzecz kolej­n­ego pokolenia. 

Czym zajmu­je się doradzt­wo w zakre­sie sukces­ji biznesowej?

Skorzysta­nie z porady eksper­ta w kontekście sukces­ji bizne­so­wej nie jest tylko pomysłem, ale jest zdecy­do­wa­nie zaleca­ne. Mało kto w swoim życiu przepro­wad­zał tak skompli­ko­wa­ny proces i zna jego najważ­nie­js­ze elemen­ty. Konsul­tanci ds. sukces­ji bizne­su są odpowied­zi­al­ni za plano­wa­nie i wdraża­nie tej kwestii. Obejmu­je to wiele różnych aspek­tów o podłożu podat­ko­wym, prawnym, ekono­mic­z­nym i emocjo­nal­nym, które przedsta­wia­my bardziej szcze­góło­wo poniżej.

Wycena przedsię­bi­orst­wa

Pierws­zym krokiem jest często okreś­le­nie wartości przedsię­bi­orst­wa. Godzi­wa wartość rynkowa Wycena przedsię­bi­orst­wa jest ważnym krokiem w plano­wa­niu sukces­ji, ponie­waż okreś­la wartość rynkową firmy. Wartość ta jest wykor­zy­sty­wa­na do okreś­le­nia możli­wej ceny zakupu, która może być obecnie realis­ty­cz­na dla danego modelu bizne­so­wego i branży.

Jednak pierws­zy krok może również nastąpić znacz­nie wcześ­niej, a miano­wi­cie w ramach wstęp­nej anali­zy opcji sprze­daży. W KERN nazywa­my to Kontro­la spraw­ności fizycz­nej dla sukces­ji firmy. Mając wystar­c­za­ją­co dużo czasu, można podjąć ważne decyz­je lub zwięks­zyć atrak­cy­j­ność możli­wej ceny sprze­daży w przyszłości dzięki inteli­gent­nym syste­mom zwięks­za­nia wartości.

Memoran­dum infor­ma­cy­j­ne (zwane również Exposé)

Dorad­ca ds. sukces­ji bizne­so­wej zapew­nia istot­ne wspar­cie w przygo­to­wa­niu kompl­ek­so­wego memoran­dum infor­ma­cy­j­n­ego. Dokument ten daje poten­c­jal­nym następ­com wgląd w firmę, jej finan­se, mocne i słabe strony, a także perspek­ty­wę na przyszłość. Sprze­daż firmy.

Oczywiście Memoran­dum infor­ma­cy­j­ne są wydawa­ne wyłącz­nie w zamian za umowę o zacho­wa­niu poufności, a każda zainte­re­so­wa­na strona jest wcześ­niej szcze­góło­wo sprawdz­a­na pod kątem trwałości jako zainte­re­so­wa­na strona w sukces­ji biznesowej.

Znale­zi­e­nie nabywcy

Graficzny lejek fuzji i przejęć CORE

Dorad­cy ds. sukces­ji bizne­so­wej (nie mamy tu na myśli dorad­ców, którzy wdraża­ją fuzje i przejęcia oraz sukces­ję bizne­so­wą “czasa­mi” i “również”, ale którzy koncen­tru­ją się na tej konkret­nej usłud­ze 24/7 każde­go dnia) mogą Ci pomóc, znale­zi­e­nie właści­wego i najlepsze­go nabyw­cy oraz wynego­c­jo­wa­nie optymal­nej ceny przy zacho­wa­niu elasty­cz­nych warun­ków ramowych.

Bazy danych fuzji i przejęć mają w tym względ­zie ogrom­ne znacze­nie. Na przykład sama firma KERN, jako jedna z najwięks­zych grup dorad­c­zych w zakre­sie sukces­ji bizne­so­wej, posia­da ponad 300 000 profi­li inwest­orów i nabyw­ców na bieżą­co. Dzięki temu wiemy dokład­nie, kto, kiedy, gdzie i jak chce inwes­t­ować. Podob­nie, krajo­we i między­n­a­ro­do­we sieci banków, kas oszczęd­nościo­wych, prawni­ków i dorad­ców podat­ko­wych są decydu­ją­cym kryte­ri­um anoni­mo­wego, dyskret­n­ego i jedno­c­ześ­nie skutecz­n­ego poszu­ki­wa­nia nabyw­ców. Jeśli kilku nabyw­ców może zostać ziden­ty­fi­kowanych w tym samym czasie jako zainte­re­so­wa­ne strony, które mogą przejąć sukces­ję bizne­so­wą, jest to ogrom­na zaleta dla sprze­da­jące­go firmę. W rezult­a­cie cena będzie również bardziej stabil­na lub nawet wyższa.

Publi­ko­wa­nie na giełd­zie sukces­ji (giełd­zie spółek)

Innym sposo­bem na znale­zi­e­nie odpowied­nie­go następ­cy jest umieszc­ze­nie swojej firmy na giełd­zie sukces­ji. W ten sposób poten­c­jal­ni nabyw­cy dowied­zą się o Twojej firmie. Ważne! Wszyst­kie ogłosze­nia muszą być anoni­mo­we, a my w KERN zapew­nia­my nieza­wod­ny “bufor bezpiec­zeńst­wa”, aby żaden uczest­nik rynku lub pracow­nik nie dowied­ział się o Twoim projekcie.

Negoc­ja­c­je z poten­c­jal­ny­mi nabywcami

Dorad­ca wspie­ra w negoc­ja­c­jach z poten­c­jal­ny­mi następ­ca­mi. Dzięki niezbęd­ne­mu know-how konsul­tanci wiedzą, żeWiemy, co jest ważne w tym proce­sie i z wyprzedze­niem bardzo precy­zy­j­nie określa­my, która zainte­re­so­wa­na strona może być napraw­dę istot­na dla sukces­ji firmy. Aby być bezpiecz­nym, zawsze pytamy naszych klien­tów, czy ten konkret­ny nabyw­ca byłby rzeczy­wiście pożąda­ny, zanim sprawd­zi­my memoran­dum infor­ma­cy­j­ne. Dopie­ro wtedy podpi­su­je­my umowę o poufności (NDA) i wysyła­my ją. Lub nawet uprzej­mie odmawia­my. Zaleta: sprze­da­ją­cy zawsze pozosta­je bezpiecz­nie w anoni­mo­wej pozyc­ji ze swoim projek­tem sukces­ji bizne­so­wej do tego czasu.

List inten­cy­j­ny

Napisa­nie List inten­cy­j­ny (list inten­cy­j­ny przed sprze­dażą spółki) jest ważnym krokiem w obszar­ze sukces­ji spółki. W tym Inten­c­je kupujące­go i sprze­da­jące­go nagra­ne. Powini­en on być bardzo szcze­góło­wy i konkret­ny. Dobry LoI zapobie­ga niepo­ro­zu­mi­e­ni­om i dobrze przygo­to­wu­je późnie­js­zą umowę kupna w ważnych kwesti­ach. Ten, kto podpi­su­je kompl­ek­so­wy LoI, w więks­zości przypad­ków chce również osiągnąć cel. Dotyc­zy to zarów­no kupują­cych, jak i sprze­da­ją­cych w przypad­ku sukces­ji biznesowej.

umowy kupna-sprze­daży

Wreszcie, dorad­ca będzie wspierać Cię w umowy kupna-sprze­daży dla swojej sukces­ji. Tutaj obowią­zu­je zasada: kto pisze, ten zosta­je ? Oznac­za to, że nawet projekt ma ogrom­ne znacze­nie dla treści i strate­gii w proce­sie sukces­ji firmy. To, czy wyspec­ja­lizowa­ny prawnik zajmu­ją­cy się fuzja­mi i przejęcia­mi przygo­tu­je projekt, czy też będzie musiał go sprawd­zić, jest raczej nieis­tot­ne z punktu widze­nia kosztów. Dorad­cy transak­cy­j­ni upewnia­ją się, że Treść umowy w sprawie sukces­ji przedsię­bi­orst­wa może być sprawi­ed­li­wa dla obu stron, a niepo­ro­zu­mi­e­nia można wykluc­zyć dzięki świado­mej działal­ności tłumac­za. Emocje są często szcze­gól­nie napię­te na krótko przed osiąg­nięciem celu, a doświad­c­z­o­ny dorad­ca ds. sukces­ji bizne­su przyc­zy­nia się do tego swoim doświadczeniem.

Mediac­ja

Konflik­ty mogą również pojawić się w kontekście sukces­ji bizne­so­wej. Częściej dotyc­zy to zmiany pokolenio­wej w rodzi­nie. Za pomocą “techni­ki” mediac­ji (modero­wa­nej dyskus­ji w konkret­nych krokach w celu osiąg­nięcia celów i rozwią­za­nia konflik­tów) doświad­c­ze­ni dorad­cy ds. fuzji i przejęć z doświad­c­ze­niem w mediac­ji pomogą Ci je rozwiązać.

Doradzt­wo jest szcze­gól­nie istot­ne, gdy sukces­ja ma miejs­ce w rodzi­nie. Pomaga spojr­zeć na sprawy obiek­tyw­nie i nie pozwo­lić emocjom decydo­wać o przebie­gu wydar­zeń. Zwłaszc­za gdy pojawia­ją się spory, dorad­ca może je medio­wać i obiek­tyw­nie przedsta­wić wszyst­kie aspekty.

Etapy sukces­ji przedsiębiorstwa

Sukces­ja spółki poprzez jej sprze­daż składa się z różnych etapów. Na począt­ku wszyst­kie ważne daty firmy, okreś­lić jej wartość i opraco­wać strate­gie.. Gdy tylko koncep­c­ja jest gotowa, nawią­zy­wa­ny jest anoni­mo­wy kontakt z zainte­re­so­wany­mi strona­mi. Jeśli negoc­ja­c­je z nabyw­ca­mi zakońc­zą się sukce­sem, podpi­sy­wa­na jest umowa kupna-sprze­daży i spółka zosta­je przekazana.

Dlacze­go doradzt­wo w zakre­sie sukces­ji bizne­so­wej ma sens?

Zdecy­do­wa­na więks­zość przedsię­bi­or­ców przeka­zu­je swoje dzieło życia tylko raz w kontekście sukces­ji firmy, czy to poprzez sprze­daż, czy zmianę pokolenio­wą w rodzi­nie. Złożo­no­ść tego proce­su jest niezwyk­le wysoka w kontekście specy­fi­ki podat­ko­wej, ekono­mic­z­nej, prawnej i emocjo­nal­nej. Nie ma dwóch takich samych przypad­ków sukces­ji bizne­so­wej. Doświad­c­ze­ni eksper­ci “zarabia­ją” dla swoich klien­tów więcej niż mogą koszto­wać błędy, proble­my prawne i podat­ko­we lub eskal­ac­ja emocji w przypad­ku wątpli­wości. Opłata, często z elemen­ta­mi sukce­su, jest więc tańsza niż katastro­fa nieuda­nej sukces­ji bizne­so­wej. W najgorszym przypad­ku dzieło życia zosta­je uszkod­zo­ne lub nawet zniszc­zo­ne przez ignorancję.

Który dorad­ca sukce­sy­j­ny jest dla mnie odpowiedni?

Aby wybrać odpowied­nie­go eksper­ta ds. sukces­ji bizne­so­wej (fuzji i przejęć), powini­en­eś mieć jasność co do celów sukces­ji bizne­so­wej, które chcesz osiągnąć i jakie cechy towar­zys­za są niezbęd­ne do uzyska­nia optymal­n­ego wspar­cia. Gdy już jasno okreś­lisz swoje potrze­by, możesz zacząć zawężać swoje opcje.

Zawsze pytaj o konkret­ne referen­c­je i studia przypad­ków. Skupi­e­nie się na tej wymaga­jącej dzied­zi­nie doradzt­wa jest kluczowe. Tylko ci, którzy często dorad­za­li w tych złożonych proce­sach sukces­ji firmy dogłęb­nie i przez wiele lat, powin­ni odgry­wać rolę w kręgu możli­wego wyboru.

Przekon­u­je­my również gwaran­c­ją sukce­su i ponad 2000 udanych zleceń uzupeł­nia­ją­cych. Dlate­go możemy być dla Ciebie odpowied­nim dorad­cą ds. sukcesji.

Czy istnie­ją wyspec­ja­lizowa­ne firmy konsul­tin­gowe w zakre­sie zarząd­za­nia sukces­ją biznesową?

W rzeczy­wis­tości istnie­ją firmy dorad­c­ze w zakre­sie zarząd­za­nia, które specja­li­zu­ją się wyłącz­nie we wspier­a­niu firm w plano­wa­niu i wdraża­niu sukces­ji. Dostrze­gły one zakres i znacze­nie tego tematu i posta­wiły sobie za cel wspiera­nie przedsię­bi­or­ców we wszyst­kich kwestiach.

Czy jesteś przedsiębiorcą?

Jako przedsię­bior­ca w pewnym momen­cie stajesz przed wyzwa­niem, jakim jest koniecz­ność lub chęć przeka­za­nia dzieła swojego życia. Wiele różnych czynni­ków odgry­wa rolę, nie tylko okolicz­ności emocjo­nal­ne, które mogą skompli­ko­wać ten proces. Może to być łatwie­js­ze dzięki specja­lis­ty­cz­ne­mu doradzt­wu w zakre­sie sukcesji.

KERN Polska oferu­je specjal­ne jednod­nio­we semina­ri­um (cyfro­we lub analo­go­we) dla fazy rozru­chu, aby pomóc ci znaleźć własną jasność jako przyszły podmi­ot przekazujący.

Plano­wa­nie sukces­ji firmy

Proces sukces­ji bizne­so­wej wymaga dokład­n­ego plano­wa­nia. Bez przygo­to­wa­nia błędy i straty są nieuni­knio­ne. Sukces­ja bizne­so­wa nie może po prostu nastąpić z dnia na dzień, ale składa się z różnych faz sukces­ji bizne­so­wej i wymaga szero­ko zakro­j­onych przygotowań.

Znajdź następ­ców firmy

Jeśli sukces­ja nie ma odbyć się w rodzi­nie, ważne jest znale­zi­e­nie poten­c­jal­n­ego następ­cy. Odpowied­nią opcją do tego jest między innymi giełda firm. Na takim porta­lu można anoni­mo­wo zaofe­ro­wać dorobek swojego życia i w ten sposób przycią­gnąć poten­c­jal­nych nabyw­ców. Należy pamię­tać, że giełdę należy wybier­ać bardzo ostroż­nie, ponie­waż istnie­je tylko kilka odpowied­nich porta­li do sukces­ji biznesu.

Lista kontrol­na dotyc­zą­ca sukces­ji biznesowej

Jesteś założy­cie­lem lub nabyw­cą firmy?

Koncep­c­ja sukces­ji bizne­so­wej odgry­wa również rolę dla kogoś, kto chciał­by kupić firmę. Jeśli nieko­niecz­nie chcesz zakła­dać firmę, ale nadal chcesz ją prowad­zićMożna na przykład poszu­kać odpowied­niej spółki na giełdach sukce­sy­jnych. Zakup w ramach sukces­ji firmy ma wyraź­ne zalety.

Jakie są tego zalety?

Kupno spółki ma wiele różnych zalet. Nie trzeba rozpo­c­zy­nać skompli­ko­wa­nej proce­du­ry zakła­da­nia fundac­ji, ale przejąć już istnie­jącą firmę. Jedną z zalet jest to, że zazwy­c­zaj zaczy­nasz z doświad­c­z­ony­mi pracow­ni­ka­mi, które są włączo­ne i są zazna­jo­mie­ni z przeję­tym modelem biznesowym.

Pomyśl­nie prowad­zo­na działal­ność gospodar­c­za, nieza­leż­nie od branży, zapew­nia dochód i ugrun­to­wa­ne podsta­wy bezpiec­zeńst­wa od pierw­s­ze­go dnia. Teraz nadsze­dł czas, aby przygo­to­wać firmę na przyszłość i połąc­zyć własną wizję z ustal­onym modelem biznesowym.

Szanse i zagrożenia

Jedną z możli­wości przejęcia firmy jest posia­da­nie i tak już odnos­zą­ca sukce­sy firma, aby móc jeszc­ze bardziej się rozwi­jać i skalować.

Jedno­c­ześ­nie nawet firma o ugrun­to­wa­nej pozyc­ji musi codzi­en­nie stawiać czoła wyzwa­ni­om. W porówna­niu ze start-upem, sukces­ja firmy nie jest oczywiście pozba­wio­na ryzyka, ale pod wzglę­dem czasu jest prawdo­po­d­ob­nie zawsze bardziej udana niż klasy­cz­ny start-up. W końcu dobre 80 % wszyst­kich zupeł­nie nowych start-upów kończy się niepowodzeniem.

Finan­so­wa­nie

Finan­so­wa­nie sukces­ji bizne­so­wej jest jedną z najwięks­zych przeszkód na drodze do udanego przejęcia. Czy kupują­cy może sobie pozwo­lić na ewentu­al­ną wysokość ceny zakupu? Gdzie mogę znaleźć odpowied­nich partnerów finan­so­wych? Jakie dotac­je i gwaran­c­je publicz­ne pomaga­ją w reali­zac­ji projektu.

Pytania i wyzwa­nia, często aż do biznes­pla­nu, powin­ny być również przygo­to­wa­ne i realizowa­ne z ekspertami.

Lista kontrol­na dla nabyw­ców korporacyjnych

  • Ustal cele i oczekiwania
  • Znajdź odpowied­nią firmę
  • Prowad­ze­nie negocjacji
  • Umowa kupna i przejęcie

Na co należy zwrócić uwagę przy wybor­ze firmy doradzt­wa sukcesyjnego?

Kiedy nadchod­zi czas plano­wa­nia sukces­ji dla Twojej firmy, ważne jest, aby wybrać firmę dorad­c­zą w zakre­sie zarząd­za­nia, która pasuje do Ciebie i Twojej firmy. Jeśli chemia między tobą a konsul­tan­ta­mi jest odpowied­nia, a profes­jo­nal­ny know-how został przetes­to­wa­nyNic nie stoi na przesz­kod­zie udanej sprze­daży firmy. Niezbęd­nym warun­kiem wstęp­nym dla zewnę­trz­nych dorad­ców jest wysoki poziom kompe­ten­c­ji w zakre­sie pomocy w sukces­ji firmy.

Poszu­ki­wa­ny następ­ca prawny: Znajdź firmy i wnioski o zakup

Giełda firm KERN jest miejs­cem spotkań przedsię­bi­or­ców, inwest­orów i tych, którzy chcie­li­by nimi zostać. Oferu­je kupują­cym możli­wość uzyska­nia przeglą­du firm na sprze­daż. W tym celu oferu­je­my bezpłat­ną możli­wość wprowad­ze­nia własn­ego profi­lu wyszu­ki­wa­nia i stwor­ze­nia go według branży, geogra­fii, wielkości, kapitału itp.

Sprze­daw­cy mogą również znaleźć poten­c­jal­n­ego następ­cę w ten sposób jako nasi klien­ci. Zawsze chronieni przez anoni­mo­wą prezent­ac­ję i bufor bezpiec­zeńst­wa naszych procesów KERN.

Strona DIHK Raport Nachfol­ge­re­port 2020 wykazał, że sukces­je bizne­so­we zostały poważ­nie spowol­nio­ne, zwłaszc­za przez pande­mię. Ale tak już nie musi być. Nasza giełda i nasi dorad­cy aktyw­nie Cię wspie­ra­ją.

Jakie koszty są ponos­zo­ne w ramach konsult­ac­ji dotyc­zą­cych sukces­ji biznesowej?

Rozważa­jąc doradzt­wo w zakre­sie sukces­ji jako przedsię­bior­ca, pojawia się pytanie, ile to będzie koszto­wać. Odpowied­zi nie można uogól­nić, ponie­waż zależy ona od wielkości i złożo­no­ści przedsię­bi­orst­wa, rodza­ju plano­wa­nia sukces­ji oraz szcze­gól­nych okolicz­ności dotyc­zą­cych właści­cie­la i przedsię­bi­orst­wa. W KERN Polska pracu­je­my z silnym nacis­kiem na sukces, a nawet gwaran­tu­je­my sprze­daż firmy w pewnych okolicz­nościach. Bez żadnego ryzyka dla sprze­da­jące­go: https://www.kern-unternehmensnachfolge.com/erfolgsgarantie/

Doradzt­wo w zakre­sie sukces­ji biznesowej

Plano­wa­nie sukces­ji ma kluczowe znacze­nie dla długo­ter­mi­no­wego sukce­su firm. Każdy, kto prowad­zi firmę, prędzej czy później stanie przed tym wyzwa­niem. Aby nie musieć przechod­zić przez ten proces samemu i narażać się na wysokie ryzyko popeł­ni­enia błędów, warto skorzystać z pomocy dorad­cy ds. sukces­ji. doradzt­wo w zakre­sie fuzji i przejęć znaczące.

Doradzt­wo w zakre­sie sukces­ji bizne­so­wej polega na plano­wa­niu przyszłości swojego życio­wego dorob­ku. Obejmu­je to takie tematy, jak tworze­nie planu sukces­ji, wybór następ­cy i wdroże­nie przekazania.

Jeśli również stoisz w oblic­zu sukces­ji bizne­so­wej, z przyjem­nością Ci pomoże­my. Podcz­as bezpłat­nej wstęp­nej konsult­ac­ji możemy wspól­nie omówić, w jaki sposób można osiągnąć cele w sposób konkret­ny i bezpieczny.

Doradza­my klien­tom, którzy chcą sprze­dać swoją firmę, a także przedsię­bi­or­com, którzy chcą kupić lub dokon­ać wewną­trz­rod­zin­n­ego trans­fe­ru w ramach firmy rodzinnej.