Jesteś cieka­wy KERN-u jako marki dorad­c­zej i systemu partnerskiego?

Sukces­ja firmy jako koncep­c­ja sukce­su dla dorad­ców w regio­nie DACH i Europie. Żyj wolną i samost­a­nowiącą przedsię­bi­or­c­zością w kręgu podob­nie myślą­cych przedsię­bi­or­ców. KERN Polska jest certy­fi­kowanym i oficjal­nym człon­kiem Niemieckie­go Stowar­zy­sze­nia Franczyzy.

Siegel Beste Berater für Unternehmensnachfolge
Siegel Top Unternehmensnachfolge Beratung
Beste Berater - Auszeichnung SZ Institut
German Customer-Awards 2024

Sprawi­ed­li­wy i przejr­zy­sty system wspól­n­ego sukce­su w doradzt­wie w zakre­sie sukces­ji przedsię­bi­orstw w firmach rodzinnych

KERN ? Licen­c­ja Partnerst­wa Syste­mo­wego jest koncep­c­ją bizne­so­wą dla usług i produk­tów związanych z sukces­ją biznesową.

Sprze­daż firmy

Zmiana pokolenio­wa

Przejęcie firmy

Portrait von KERN Spezialist Holger Habermann lächelnd
Holger Haber­mann
Od wielu lat jestem partne­rem firmy KERN i każde­go dnia z entuz­jaz­mem podjął­bym tę samą decyz­ję zawodową! 
Partner KERN w Monach­i­um i zastęp­ca przewod­nic­zące­go rady dorad­c­zej KERN-System GmbH
Portrait von KERN Spezialist Dr. Peter Slawek lächelnd

Dr Peter Slawek

To pełne wyzwań doradzt­wo dla firm rodzin­nych daje mi satys­fak­c­ję każde­go dnia. Nigdy bym nie pomyślał, że w tak krótkim czasie mogę odnieść taki sukces z KERN?
Partner KERN w Essen i sponsor krajo­wy dla KERN w Polsce
Ingo Claus Unternehmensnachfolge Unternehmensverkauf Osnabrück Münster Ostwestfalen

Ingo Claus

Dzięki KERN jestem przedsię­bi­or­cą 100%. Partnerst­wo syste­mo­we daje mi wszyst­kie szanse i możli­wości rozwo­ju, których zawsze szukałem. Na pozio­mie oczu z naszymi klien­ta­mi i współpracownikami.

Partner KERN w Osnabrück

Dlacze­go robimy to, co robimy:

W firmie KERN wierzy­my, że nasza codzi­en­na praca ma na celu świado­me zacho­wa­nie, przeka­zy­wa­nie i przen­o­sze­nie w przyszłość wielo­warst­wo­wych wartości przedsię­bi­orstw rodzinnych.

Jest to nasz konkret­ny wkład w ochronę i rozwój wartości w społeczeństwie.

Wartości w sensie posta­wy, bycia człowie­kiem, odpowied­zi­al­ności, szacun­ku, przedsię­bi­or­c­zości, społec­zeńst­wa, pracy, dóbr materi­al­nych, identy­fi­ka­c­ji, demokrac­ji i bezpiec­zeńst­wa. A także wartości ekono­mic­z­ne i pieniężne.

Na całym świecie przedsię­bi­orst­wa rodzin­ne repre­zen­tu­ją konkret­ne i namacal­ne wartości współpra­cy i odpowied­zi­al­ności za społecz­ną gospo­dar­kę rynkową. Przedsię­bi­orst­wa rodzin­ne są ważnym ogniwem społec­zeńst­wa i tworzą stabil­ność i dobro­byt w społeczeństwie.

Nasz pożąda­ny profil przyszłych eksper­tów KERN:

 • Doświad­c­ze­nie w doradzt­wie dla małych i średnich przedsię­bi­orstw, udoku­men­to­wa­ne doświad­c­ze­nie w zakre­sie fuzji i przejęć lub szkolenia będą dodat­ko­wym atutem (poleca­my np. wspar­cie Ellip­sis ‚Konsul­tant MŚPCerty­fi­kat IHK w zakre­sie doradzt­wa sukce­sy­j­n­ego lub Frank­fur­cka Szkoła Finan­sów - bez żadnej wyceny)
 • Sieci / kontak­ty do stowar­zy­szeń i organi­zac­ji, sieci regionalne
 • Wysoki poziom samod­ziel­n­ego zaangażo­wa­nia, profes­jo­na­liz­mu i poświęcen­ia, duże doświad­c­ze­nie w sprzedaży
 • Myśle­nie i działa­nie procesualne
 • Umiejęt­ności przywódc­ze i moderacyjne
 • Ideal­ne doświad­c­ze­nie jako coach/ trener lub facylitator
 • Pewność siebie w negoc­ja­c­jach na pozio­mie oczu z właści­cie­la­mi firm
 • W stosownych przypad­kach, punkty central­ne ds. kompe­ten­c­ji w ramach sektora
 • Praca w sieci zorien­to­wa­na na pracę zespołową
 • Stała gotowość do dalsze­go kształcenia
 • Identy­fi­ka­c­ja z CORE ? Misja przedsiębiorstwa
 • Skupi­e­nie się na 100% na temacie sukces­ji przedsię­bi­orst­wa - alter­na­tyw­nie ścisłe powią­za­nie jako konsul­tant KERN z lokali­zac­ją partner­s­ką KERN.
 • Opcjo­nal­nie: Dosko­n­ała znajo­mość języka dla krajów europe­js­kich poza regio­nem DACH w celu założe­nia filii krajo­wych KERN.

Napisz osobiście do założy­cie­la firmy KERN, Nilsa Koerbera

Twoje ewentu­al­ne zainte­re­so­wa­nie, pochod­ze­nie i motywac­ja do współpracy: