Plan awary­j­ny to usługa 360° zapew­nia­ją­ca konty­nu­ac­ję działalności.

Jeśli nagle stanie­sz się nieosią­gal­ny jako szef, czyni­my świat firm bezpieczniejszym!

Zapew­ni­e­nie ciągłości działa­nia firmy

Dosto­so­wa­ne do potrzeb koncep­c­je awaryjne

Bezpiecz­ny, nieza­wod­ny, z systemem

1. koncep­c­ja planu awaryjnego

Co się stanie z Państ­wa rodziną i firmą, jeśli nie będą Państ­wo obecni z dnia na dzień? Czy człon­kowie Państ­wa rodzi­ny, pracow­ni­cy i struk­tu­ra Państ­wa firmy są na to przygotowane?

Czy wszyst­kie pełno­moc­nict­wa, regula­mi­ny i dyspo­zy­c­je są aktual­ne w świet­le prawa? Czy każdy z Państ­wa zastęp­ców wie dokład­nie, co ma robić? Może się to przytra­fić każde­mu, każde­go dnia i w każdym wieku. Dzięki specja­lis­tom oferu­je­my Państ­wu dosko­n­ałe, 360-stopnio­we rozwią­za­nie dla wszyst­kich potrzeb rodzi­ny i firmy w razie nagłe­go wypadku.

Po opraco­wa­niu, wszyst­ko jest stale dosto­so­wy­wa­ne i kontro­lo­wa­ne razem z Państ­wem. Najno­wo­c­ześ­nie­js­za techno­lo­gia zabez­piec­za wcześ­niej przygo­to­wa­ne przez Państ­wa materiały, a jedno­c­ześ­nie zapew­nia 24/7 natych­mi­as­to­wy dostęp do nich w nagłych przypadkach.

2. skutecz­ny proces z udziałem ekspertów

Nasi specja­liści od koncep­c­ji awary­jnych opracu­ją z Państ­wem i Państ­wa bliski­mi online lub na miejs­cu Państ­wa indywi­du­al­ny plan awary­j­ny. Uwzględ­nio­na zosta­nie Państ­wa indywi­du­al­na sytuac­ja w sferze prywat­nej i zawodo­wej. Aspek­ty prawne, podat­ko­we, ekono­mic­z­ne i emocjo­nal­ne są poufnie wymie­nia­ne w bezpiecz­nych ramach i integro­wa­ne w dosko­n­ały plan awary­j­ny dla Państ­wa. Nasza obiet­ni­ca: tworze­nie i reali­zac­ja przebie­ga­ją jak w szwaj­cars­kim zegar­ku. Wysoka skutecz­ność i wydaj­ność w tym samym czasie.

Z eksper­ta­mi, którzy od wielu lat codzi­en­nie skupia­ją się tylko na tym zadaniu dla przedsię­bi­or­ców i firm. 

3. wszech­st­ron­na, beztro­s­ka obsłu­ga systemu

W ciągu jednego dnia nasi specja­liści opracu­ją wspól­nie z Państ­wem cały plan awary­j­ny. Nawia­sem mówiąc, banki również nagrad­za­ją profes­jo­nal­ne udziela­nie kredy­tów lepszym oprocen­to­wa­niem. Na dowód tego otrzy­ma­ją Państ­wo osobny certyfikat.

Następ­nie wszyst­kie kompo­nen­ty są dosto­so­wy­wa­ne do odpowied­nie­go forma­tu i uzgad­nia­ne z Państ­wem w najdrob­nie­js­zych szcze­gółach. Na życze­nie, po stałej cenie i z przejr­zy­stym dowodem wydat­ków. Państwa bliscy są wprowad­za­ni do systemu i w każdej chwili mają do niego dostęp w formie cyfro­wej. Opcjo­nal­nie, za niewiel­ką, zryczał­to­waną opłatą, istnie­je również możli­wość otrzy­my­wa­nia stałe­go monito­rin­gu i aktua­li­zac­ji systemu, dosto­so­wu­ją­cych do nowych przepisów prawa lub zmian w Państ­wa sytuac­ji zawodo­wej i osobistej.

Wszech­st­ron­na ochrona, która pozwa­la z ufnością patrzeć w przyszłość.

Obowiąz­ko­wa pozyc­ja dla każdej odpowied­zi­al­nej, przedsię­bi­or­c­zej rodziny! 

Byliś­my bardzo zadowo­leni, że specja­liści przepro­wad­zi­li nas przez proces tworze­nia nasze­go planu awary­j­n­ego. Szcze­gól­nie ważny był dla nas przemyśla­ny wybór właści­wych, zaufanych osób jako repre­zen­tan­tów w obszar­ze rodzi­ny i firmy. Bardzo cenimy sobie kompl­ek­so­we i sperso­na­lizowa­ne porady dosto­so­wa­ne do naszej sytuac­ji. Obowiąz­ko­wa pozyc­ja dla każdej odpowied­zi­al­nej, przedsię­bi­or­c­zej rodziny!

Chris­toph Auer  Partner, Biuro Archi­tek­to­nicz­ne Auer + Auer 

To jest rekomen­d­ac­ja dla wszystkich! 

Jako przedsię­bior­ca, muszę bardzo efektyw­nie plano­wać swój czas. Dlate­go też zdecy­do­wałem się na przygo­to­wa­nie koncep­c­ji sytuac­ji kryzy­so­wej w mojej firmie za pośred­nict­wem wideo­kon­fe­ren­c­ji. Wszyst­kie punkty były bardzo dobrze przygo­to­wa­ne i wspól­nie praco­wa­liś­my nad odpowied­ni­mi dokumen­ta­mi oraz aspek­tami na ekranie w sposób niezwyk­le oszczęd­za­ją­cy czas. To jest rekomen­d­ac­ja dla każde­go, kto tak jak ja prefe­ru­je załat­wić ten ważny temat spraw­nie, bez poświę­ca­nia czasu na dojazdy.

Sven Dechant,  Dyrek­tor Zarząd­za­ją­cy, Przedsta­wi­cielst­wo DECHANT 

Z przyjem­nością poleca­my firmę KERN

Wraz z narod­zina­mi naszej córki, bardzo ważne było dla nas zadba­nie o plano­wa­nie awary­j­ne dla rodzi­ny i firmy. Ekspert od syste­mów awary­jnych KERN dosko­na­le nas w tym wspierał. Wiele prakty­cz­nych przykła­dów nasze­go dorad­cy kryzy­so­wego bardzo pomogło nam w podjęciu właści­wych decyz­ji dotyc­zą­cych nasze­go osobi­ste­go planu awary­j­n­ego. Stwor­zy­liś­my nasz plan awary­j­ny w mniej niż jeden dzień: dla nas, jako rodzin­n­ego bizne­su, było to bardzo efektyw­ne. Z przyjem­nością poleca­my tego specjalistę!

J. Hafner,  Przedsię­bi­or­c­zy­ni, stolarst­wo Holzbau Rieger 

Zarejes­truj się teraz, aby BEZPŁATNIE otrzy­mać listę kontrolną planu awary­j­n­ego do pobra­nia w formacie PDF.

Spraw­dź, jak dobrze zabez­piec­zo­na jest Twoja firma na wypadek sytuac­ji kryzy­so­wej. Najważ­nie­js­ze sytuac­je z codzi­en­n­ego życia przedsię­bi­orst­wa odnos­zą się również do Państ­wa! Jakie ważne pełno­moc­nict­wa są potrzeb­ne? Wszyst­ko to zależy od rodza­ju firmy i struk­tu­ry udziałowców!

Moja firma znajdu­je się w:
  • Niemcy
  • Austria
  • Szwaj­ca­ria