Akade­mia KERN oferu­je skutecz­ne dalsze szkolenia i kwali­fi­ka­c­je w zakre­sie sukces­ji biznesowej

Trans­fer wiedzy dla sukces­ji przedsiębiorstwa

Pod paraso­lem naszej wirtu­al­nej akade­mii oferu­je­my Państ­wu w całym regio­nie DACH dostęp do facho­wej wiedzy wybranych prele­gen­tów, trenerów i specja­lis­tów z zakre­su sprze­daży przedsię­bi­orstw (M&A), zmiany pokolenio­wej i przejęcia przedsiębiorstw.

Doświad­c­ze­ni prakty­cy z nasze­go szero­kie­go kręgu partnerów, posia­da­ją­cy wiedzę na dany temat, zapro­jekt­u­ją dla Państ­wa pożąda­ny format. Chętnie współpra­cu­je­my również w zespołach z zewnę­trz­ny­mi profes­jo­na­list­ami jako użytecz­ne uzupeł­ni­e­nie i optymal­ny wkład w Państ­wa potrze­by w zakre­sie wiedzy.

Czy to “in-house” na miejs­cu w Państ­wa firmie, czy też w cieka­wych i central­nie położ­onych miejs­cach w formie otwar­tych spotkań. Nasz koncept Akade­mii KERN oferu­je Państ­wu dalsze kształce­nie i kwali­fi­ka­c­je we wszyst­kich kwesti­ach związanych z sukces­ją przedsiębiorstw.

Nasza rada: Zamier­za­ją Państ­wo podjąć decyz­ję o zosta­niu przedsię­bi­or­cą? W takim razie odwie­dźcie koniecz­nie MY-ENTREPRENEURCHECK.COM

Rozpo­cz­nij wideo

Wysokiej jakości wykła­dy, warsz­ta­ty, semina­ria i szkolenia - online i offline

Jaki jest Państ­wa pożąda­ny temat? Tutaj znajdą Państ­wo infor­mac­je o naszych semina­riach w formie pliku PDF do pobrania:

Rozwią­zy­wa­nie konfliktów

Czy to w rodzi­nie, czy w firmie. Oferta ta dotyc­zy również proce­su sukces­ji przedsiębiorstwa.

Plano­wa­nie w nagłych przypadkach

Jak przygo­to­wać moją rodzinę i firmę na Dzień X? (bez wzglę­du na wiek)

Opraco­wa­nie deklar­ac­ji misji

Jakie są alter­na­ty­wy dla klasy­cz­n­ego finan­so­wa­nia banko­wego? Jak mogę ułatwić zakup lub sprze­daż firmy z indywi­du­al­nym finansowaniem?

Wartość przedsię­bi­orst­wa

Jakie “śruby regula­cy­j­ne” są ważne dla wyceny i co to oznac­za dla mojej firmy?

Finan­se przedsiębiorstw

Jakie są alter­na­ty­wy dla klasy­cz­n­ego finan­so­wa­nia banko­wego? Jak mogę ułatwić zakup lub sprze­daż firmy z indywi­du­al­nym finansowaniem?

Zmiana pokolenio­wa

Co może zrobić biznes rodzin­ny, aby skutecz­nie zarząd­zać zmianą pokolenio­wą? Jak przebie­ga to ważne zadanie w posta­ci sukcesji?

Kultu­ra korpora­cy­j­na i wizja

Znajdź wewnę­trz­ne wartości Twojej firmy i uczyń je widocz­ny­mi. Państ­wa cechy szcze­gól­ne w proce­sie sukces­ji firmy.

1x1 sukces­ji firmy (M&A)

Przygo­to­wa­nie i reali­zac­ja do sprze­daży firmy rodzinnej.

Wreszcie przedsię­bior­ca (M&A)

Jak znaleźć odpowied­nią dla mnie firmę? Specjal­na wiedza dla MBI i MBO lub inwest­orów strategicznych.

Co dalej?

Ciężar lub przyjem­ność nowego etapu życia. Odnaj­dy­wa­nie wizji dla przekazującego.

Wzrost poprzez przejęcia (M&A)

Jak MŚP mogą rozwi­jać się nieor­ga­nicz­nie i jak przygo­to­wać się do tego strategicznie?

MeinST­ABWECH­SEL - jasność dla decyden­tów w kwestii sukces­ji przedsiębiorstw

Semina­ri­um dotyc­zące aspek­tów osobo­wościo­wych dla przeka­zu­ją­cych i / lub przyj­mu­ją­cych. Podej­mo­wa­nie decyz­ji i jasność przed fakty­cz­nym rozpo­c­zęciem proce­su sukcesji.

Znani z licznych publikacji