Wzrost poprzez finansowanie przejęcia spółki

Przejęcie firmy: przegląd wszyst­kich dotac­ji na finansowanie

Każdy, kto chce zostać przedsię­bi­or­cą, potrze­bu­je kapitału. Szcze­gól­nie przy zakupie firmy zapotrze­bo­wa­nie na kapitał jest znacz­nie więks­ze niż przy zakła­da­niu nowego biznesu.

Dlate­go ważne jest, aby wiedzieć, jakie opcje finan­so­wa­nia są dostęp­ne. Co więcej, ma to sens, jak najlepsze wykor­zysta­nie swoich możli­wościaby uzyskać najbard­ziej atrak­cy­j­ne warunki.

Nie masz zbyt wiele czasu na czyta­nie? Nasz artykuł w skrócie:

 • Dla przejęć i sukces­ji firm wymaga­nia kapitało­we i plan finan­so­wy muszą być dokład­nie przemyślane

 • Wymow­ny Połąc­ze­nie kapitału własn­ego, długu i programów finan­so­wa­nia Zapew­nia stabilną podsta­wę finansową

 • Strona Rozmo­wy o finan­so­wa­niu z bankiem nie muszą być nieprzy­jem­nejeśli weźmiesz sobie do serca nasze wskazówki

Okreś­le­nie wymogów kapitałowych

Z Przejęcie firmy a zakupem w kontekście sukces­ji bizne­so­wej, zapotrze­bo­wa­nie na kapitał w związ­ku z ceną zakupu jest najważ­nie­js­zym kamie­niem milowym. Tylko wtedy, gdy znane jest zapotrze­bo­wa­nie na kapitał, można zacząć dokon­y­wać opraco­wa­nie odpowied­niej koncep­c­ji finan­so­wa­nia i zebrać niezbęd­ne fundusze.

Przy określa­niu zapotrze­bo­wa­nia na kapitał należy tak kalku­lo­wać, aby przyszła faza wzros­tu lub inwes­ty­c­je po przejęciu w sposób pewny pokry­wały również zapotrze­bo­wa­nie na płynność. W najgorszym wypad­ku, jeśli ramy finan­so­wa­nia będą zbyt małe, już kilka miesię­cy po przejęciu trzeba będzie ponow­nie prowad­zić rozmo­wy z banka­mi. Finan­so­wa­nie po przejęciu nie należy do najłat­wie­js­zych zadań dla partne­ra finan­sujące­go i przedsię­bi­or­cy. Jeśli natomi­ast pozys­ku­je się zbyt duży kapitał na przejęcie bizne­su, ponosi się niepo­trzeb­ne koszty, np. w posta­ci odsetek.

W przypad­ku przejęcia firmy, natych­mi­as­to­we zapotrze­bo­wa­nie na kapitał jest zwykle wyższe niż w przypad­ku nowego start-upu. Ponie­waż Przejęcie firmy lub sukces­ja bizne­so­wa jest drożs­za niż rozpo­c­zęcie nowej działal­ności. Podcz­as gdy w przypad­ku nowego start-upu zapotrze­bo­wa­nie na kapitał jest rozłożo­ne w dłużs­zym okresie czasu, przejęcie przedsię­bi­orst­wa lub sukces­ja są znacz­nie bardziej kapitałochłon­ne w momen­cie zakupu. Kupują­cy przej­mu­je komplet­ne założe­nie, takie jak maszy­ny, flota pojaz­dów, zapasy i ma koszty bieżące, takie jak wynagrod­ze­nia, czyns­ze itp.

Najwięks­zym kosztem przy przej­mo­wa­niu firmy jest oczywiście sama cena zakupu. Dodat­ko­wo można dodać środki trwałe (jeśli niety­po­wo nie zostały ujęte w cenie zakupu). Inwes­ty­c­je, które mogą być koniecz­ne, np. w celu moder­ni­zac­ji, muszą być również uwzględ­nio­ne przy określa­niu całko­wi­tych wymogów kapitałowych.

Do tego dochod­zą wymogi płynnościo­we dla koszty bieżące i zamówi­e­nia możli­wego wykor­zysta­nia towarów.

W zależ­ności od formy spółki, kupują­cy powini­en wziąć pod uwagę także swoje prywat­ne zapotrze­bo­wa­nie na kapitał. Przecież trzeba też sprostać kosztom utrzy­ma­nia i prywat­nym zobowią­za­ni­om. Co do zasady przedsię­bior­ca (nie dotyc­zy korporac­ji) co miesiąc wypła­ca okreś­loną kwotę na cele prywat­ne. Te pieniąd­ze nie są już wtedy dostęp­ne dla firmy, a w przypad­ku kryty­cz­n­ego rozwo­ju bizne­su, napię­ta płynność może spowo­do­wać wąskie gardło.

Wycena przedsię­bi­orst­wa

Aby sprze­da­ją­cy i kupują­cy mogli uzgod­nić cenę zakupu, wycena firmy ma sens. Często wyobraże­nia obu stron o wartości firmy w natural­ny sposób się rozchodzą.

Dla sprze­da­jące­go firma ma zwykle także dużą wartość emocjo­nal­ną. Kupujące­mu tego braku­je i co zrozu­mi­ałe nie chce za to płacić.

Obiek­tywną wartość można okreś­lić poprzez wycenę przedsię­bi­orst­wa. Do proste­go oblic­ze­nia (ale to wtedy zwykle tylko “gruby kciuk”) danej firmy można bez problemu użyć kalku­la­tora w Internecie.

Sensow­ne jest jednak przepro­wad­ze­nie szcze­góło­wej anali­zy i kalku­lac­ji firmy. To będzie Wycena ustal­a­na jest przede wszyst­kim metodą wartości skapi­ta­lizowanych zysków, zgodnie z uznanym standardem IDWS1 lub w przypad­ku zakła­dów rzemieśl­nic­zych również metodą AWH. W Austrii wycena oparta jest na opinii rzeczoz­naw­cy KFS/BW 1.

Ważne jest, aby zwrócić się do doświad­c­zo­n­ego doradzt­wa w zakre­sie zarząd­za­nia w celu wyceny firmy. Znają oni odpowied­nie proce­du­ry i potra­fią profes­jo­nal­nie i przejr­zyście okreś­lić wartość firmy. Dobrze sporząd­zo­na wycena firmy jest również korzyst­na przy zacią­ga­niu kredy­tu w banku lub kasie oszczędnościowej.

Skorzystaj z naszej oceny wartości firmy na podsta­wie ponad 2 000 wycen firm.

Finan­so­wa­nie przejęcia spółki: podsta­wo­we struk­tu­ry finansowania

Kto ma Kup firmę nie tylko musi wiedzieć, ile potrze­bu­je kapitału, ale także jak go pozys­kać. Jest kilka możli­wości i różne struk­tu­ry. W niektórych przypad­kach przejścia są płynne, a poszc­ze­gól­nych form finan­so­wa­nia nie da się wyraź­nie odróż­nić od siebie. Dlate­go tym bardziej ważne jest, aby wcześ­niej dokład­nie przemyś­leć sposób pozys­ka­nia kapitału na zakup firmy. Zanim przes­zu­ka­sz zalew infor­mac­ji w inter­ne­cie, przedsta­wi­my Ci tutaj ich kompl­ek­so­wy przegląd.

Finansowanie przejęć spółek z wykorzystaniem podstawowych struktur finansowania

Kapitał własny

W przypad­ku przejęcia spółki należy udostęp­nić ok. 10-30% kapitału własn­ego (środki własne/ zabez­piec­ze­nia). Zabez­piec­za to podsta­wo­we finan­so­wa­nie w banku i ułatwia pozys­ka­nie pozostałe­go kapitału. Progra­my finan­so­wa­nia często wymaga­ją okreś­lo­n­ego współc­zyn­ni­ka kapitału własn­ego. Banki i kasy oszczęd­nościo­we łatwiej udziel­a­ją kredy­tu przy wyższym wskaź­ni­ku (mniejs­ze ryzyko).

Istnie­ją jednak również partner­zy finan­sują­cy, którzy zapew­nia­ją specjal­ne formy kapitału własn­ego, który jest zwykle drożs­zy niż klasy­cz­ne finan­so­wa­nie bankowe.

Kapitał własny

W tym proce­sie inwest­or­zy zewnę­trz­ni dostar­c­za­ją firmie pieniąd­ze. I czynią to bez zwykłe­go zabez­piec­ze­nia. Długo­ter­mi­no­we uczest­nict­wo wpływa pozytyw­nie na zdolność kredy­to­wą nabyw­cy. Wzmac­nia się w ten sposób baza negoc­ja­cy­j­na z bankami.

Istnie­ją dwa rodza­je udziałów w spółce: udział uśpio­ny i udział jawny.

Kapitał obcy

Kapitał dłużny to zawsze dług lub zobowią­za­nia. Kapitał dłużny można pozys­kać od wielu kredy­to­daw­ców w różnych formach.

Kredyt bankowy

Zacią­g­nięcie kredy­tu w banku domowym to klasy­cz­ny przypa­dek pożycz­ki. Aby uzyskać pożycz­kę w pożąda­nej wysokości, absolut­nie koniecz­ne jest dokład­ne plano­wa­nie i solid­ny biznes­plan. Dodat­ko­wo należy zapla­no­wać odpowied­nią ilość czasu, gdyż bank wymaga okreś­lo­n­ego czasu rozpa­try­wa­nia wniosku.

Kredyt inwes­ty­cy­j­ny

Jeśli kredyt jest potrzeb­ny przede wszyst­kim na sfinan­so­wa­nie okreś­l­onych inwes­ty­c­ji po zakupie firmy, kupują­cy może zacią­gnąć kredyt inwestycyjny.

Są do tego specjal­ne banki komer­cy­j­ne, a także opcje finan­so­wa­nia ze środków publicz­nych. Kwota pożycz­ki powin­na zależeć od zarob­ków firmy i być spłaca­na w ciągu czterech do siedmiu lat.

Pożycz­ki prywatne

Przy pożycz­kach prywat­nych (np. w rodzi­nie u rodziców lub krewnych i znajo­mych) wszyst­ko jest możli­we. Nie ma ogranic­zeń co do kwoty pożycz­ki, okresu spłaty, oprocen­to­wa­nia, zabez­piec­ze­nia i spłaty. Wskaza­ne jest jednak, aby wszyst­kie te warun­ki ramowe uregu­lo­wać umownie. Umowy kredy­to­we powin­ny być zawsze zawier­a­ne w formie pisem­nej. Oto jak uniknąć kłopo­tów w związ­ku z zakupem firmy.

Inwest­orem prywat­nym może być każda osoba, która jest skłon­na zainwes­t­ować w firmę lub w przyszłe­go właści­cie­la czy udziałowca.

Kredyt promo­cy­j­ny

Są one wspier­a­ne przez specjal­ne Banki promo­cy­j­ne krajów związ­ko­wych i KfW. Celem tych banków jest wspiera­nie start-upów i sukcesów biznesowych.

Udziel­a­ją one pożyc­zek dofin­an­so­wanych ze środków publicz­nych i nisko oprocen­to­wanych. Kredyt z dopła­tą jest dostęp­ny w wielu różnych warian­tach. Często na począt­ku okresu kredy­to­wa­nia są lata wolne od spłaty. Wiele promo­cy­jnych pożyc­zek oferu­je również zwolni­e­nie z odpowied­zi­al­ności. Dzięki temu bank zmnie­js­za ryzyko niewy­kona­nia zobowią­za­nia. Dodat­ko­wo może być skłon­ny do udzie­lenia pożycz­ki, jeśli zabez­piec­ze­nie jest niewystarczające.

O więks­zość promo­cy­jnych kredy­tów można ubiegać się za pośred­nict­wem banku domowego.

Kapitał typu mezza­ni­ne z uwzględ­ni­e­niem przykładu

Strona Kapitał typu mezza­ni­ne jest szcze­gólną formą finan­so­wa­nia. Stanowi on hybry­do­wą formę kapitału własn­ego i dłużnego.

W zależ­ności od formy, jaką przyj­mu­je, banki wycen­ia­ją ją jako kapitał dłużny lub własny. Zwięks­za to zdolność kredy­to­wą, gdyż podno­si wskaź­nik kapitału własnego.

Istnie­ją różne formy kapitału mezza­ni­ne. Najczęściej spoty­kaną formą jest spółka cicha.

W przypad­ku spółki cichej wspól­nik wnosi wkład. Nie otrzy­mu­je jednak w zamian żadnych akcji. W zamian za swój wkład otrzy­mu­je udział w zysku lub stracie. Cichy wspól­nik nie uczest­nic­zy jednak w mająt­ku spółki.

Nie wystę­pu­je też na zewną­trz, nie ingeru­je w zarząd­za­nie spółką i nie ma żadnych innych praw do współdecydowania.

Na naszym semina­ri­um online dotyc­zą­cym przejęć spółek, zosta­nie­sz kompl­ek­so­wo przygo­to­wa­ny do tego złożo­n­ego tematu.

Przykład:

Pan Müller chciał­by przejąć firmę. Sukces­ja firmy kosztu­je 500 000 euro. Sam posia­da 25.000 EUR w fundus­z­ach własnych. Odpowia­da to współc­zyn­ni­ko­wi kapitału własn­ego w wysokości 5 procent. To zbyt mało, by starać się o dotac­je i kredyt w swoim banku. Dlate­go szuka ciche­go partnera.

Osoba ta wnosi do spółki 100.000 EUR. Te pieniąd­ze są trakto­wa­ne jako kapitał własny, ponie­waż cichy wspól­nik nie ma udziałów w firmie, a także nie ma żadnych praw ani obowiąz­ków. Uczest­nic­zy jedynie w zysku lub stracie firmy. Udział jest podporządkowany.

W sumie pan Müller może więc teraz wykazać się wskaź­ni­kiem kapitału własn­ego w wysokości 25 procent. To niezwyk­le wzmac­nia jego zdolność kredy­to­wą. Oznac­za to, że ma duże szanse na uzupeł­ni­e­nie pozostałej luki finan­so­wej dotac­ja­mi i kredytem.

Przykład: Wkład cichych wspólników w celu zwiększenia wskaźnika kapitału własnego

Pożycz­ka dla sprze­daw­cy / Vendor Loan

Z Kredyt sprze­daw­cy pożycz­ka pochod­zi bezpoś­red­nio od sprze­daw­cy firmy. W ten sposób “odrac­za” część ceny zakupu na rzecz kupujące­go i sam działa jako bank.

Oznac­za to, że kupują­cy nie musi płacić całej ceny zakupu przy zakupie spółki, ale może zapła­cić jej część później lub nawet w ratach. Oznac­za to ogrom­ną ulgę dla kupujące­goponie­waż może on wtedy wykor­zystać te pieniąd­ze na inne cele.

Pożycz­ka dla sprze­daw­cy to także wotum zaufania. Świad­c­zy to o tym, że sprze­daw­ca wierzy w konty­nu­ac­ję działal­ności firmy. Ma to również pozytyw­ny wpływ na bank, w którym być może trzeba będzie ubiegać się o kolej­ny kredyt.

Pożycz­ka od sprze­daw­cy może/musi być również skonstruo­wa­na umownie jako pożycz­ka podpor­ząd­ko­wa­na. Oznac­za to, że sprze­daw­ca odzys­ku­je swoje pieniąd­ze dopie­ro po zaspo­ko­je­niu wszyst­kich innych wierzycieli.

Jest to również pozytyw­nie ocenia­ne przez bank.

Finan­so­wa­nie

Rząd federal­ny, kraje związ­ko­we, władze lokal­ne, a także UE oferu­ją liczne progra­my wspar­cia. Pod pewny­mi warun­ka­mi dają one pieniąd­ze na zakup firm. Celem jest wspiera­nie gospo­dar­ki regionów oraz zabez­piec­ze­nie lub rozszer­ze­nie miejsc pracy.

O dofin­an­so­wa­nie ze środków publicz­nych trzeba zawsze wystąpić przed przejęciem. Nie jest to możli­we z mocą wsteczną.

Można ubiegać się o nastę­pu­jące dofinansowanie:

Dotacje KERN na przejęcia spółek - Bank KfW
KERN Dotacje na zakup przedsiębiorstwa - publiczne banki rozwoju

Bank KfW: Kapitał ERP dla start-upów

 • Ofero­wa­ne są różne pożycz­ki podpor­ząd­ko­wa­ne do kwoty 500.000 EUR
 • Kredyt jest przypi­sa­ny do kapitału własnego
 • Przedsię­bi­or­cy nie muszą przedsta­wiać zabezpieczeń
 • Wymaga­na jest odpowied­zi­al­ność osobista
 • Kapitał własny musi wynosić 15 procent.
 • Wraz z kapitałem własnym można sfinan­so­wać do 45% ceny zakupu

Publicz­ne banki rozwoju

 • z. Np. banki gwarancyjne
 • Finan­so­wa­nie kredy­to­we i kapitałowe
 • Wydawa­nie gwaran­c­ji państ­wo­wych w celu przedłoże­nia ich bankowi domowemu
 • Zwiększe­nie wskaź­ni­ka kapitału własnego

Formy finan­so­wa­nia w skrócie

Przejęcie firmy wymaga dużego kapitału. W najrzadszych przypad­kach jest to dostęp­ne w ramach środków własnych. Ale możli­wości jest wiele. Zarów­no bank domowy, jak i partner­zy bizne­so­wi, rodzi­na, prywat­ni inwest­or­zy oraz państ­wo mogą zapew­nić środki finan­so­we. Nawet sprze­daw­ca firmy jest upraw­nio­ny jako pożyczkodawca.

W zależ­ności od finan­sujące­go, istnie­je wiele różnych form finan­so­wa­nia. Mieszanka finan­so­wa złożo­na z różnych form jest zazwy­c­zaj najleps­zym rozwiązaniem.

Przykła­do­we finansowanie

Jak już opisa­no, pan Müller chciał­by Kupić firmę z wymogiem kapitało­wym w wysokości 500 000 EUR. Wnosi on kapitał własny w wysokości 25.000 EUR. Cichy wspól­nik wnosi do spółki 100.000 EUR.

Następ­nie pan Müller składa wniosek o dofin­an­so­wa­nie. Kolej­ne 200 tys. euro otrzy­mu­je za pośred­nict­wem banku KfW. Nie potrze­bu­je do tego żadnych zabez­piec­zeń, a pieniąd­ze te są również dodawa­ne do kapitału własnego.

Teraz potrze­bu­je jeszc­ze 175 tys. euro. Otrzy­mu­je tę pożycz­kę z banku domowego na pożądanych warun­kach bez dalszych poszu­ki­wań, ponie­waż może wykazać się dobrą wypła­cal­nością poprzez poprzednie pozys­ki­wa­nie funduszy.

Przykład pełnego finansowania przejęcia spółki

11 wskazó­wek jak rozma­wiać z bankiem

Jeśli chcesz wziąć kredyt w banku na zakup firmy, musisz być dobrze przygo­to­wa­ny. Bank musi być przeko­n­a­ny. Bo bank oblic­za swoje ryzyko niewy­kona­nia zobowią­za­nia. Im jest ona wyższa, tym kredyt będzie drożs­zy pod wzglę­dem kosztów i spłaty.

1. podsta­wo­we zasady: mapowa­nie zabezpieczeń

Aby popra­wić osobis­tą zdolność kredy­to­wą, można przedsta­wić bankowi zabez­piec­ze­nie. Mogą one składać się np. z hipotek na nierucho­mościach. Inne formy zabez­piec­ze­nia to wierzy­tel­ności wobec osób trzecich, inne środki trwałe, rezer­wy pienięż­ne i papiery wartościowe.

Jeśli nie masz już żadnych własnych zabez­piec­zeń, możesz również ustanowić poręc­zy­cie­li. Mogą to być partner­zy bizne­so­wi lub przyja­cie­le i rodzi­na w szcze­gól­ności. W razie nagłe­go wypad­ku będą zastę­po­wać zobowiązania.

2. komplet­na dokumentacja

Wniosek kredy­to­wy do banku powini­en być dobrze przygo­to­wa­ny. Im więcej dokumen­tów o firmie zosta­nie dostar­c­z­onych do banku, tym lepiej. Dokumen­ty powin­ny być dobrze i przemyśla­nie przygo­to­wa­ne, a przede wszyst­kim przejrzyste.

Bank chce uzyskać dokład­ny wgląd w firmę. Zarów­no w przes­złość, jak i w przyszłość w posta­ci prognoz. Ma to znaczą­cy wpływ na przyz­na­wa­nie kredytów.

Aby być optymal­nie przygo­to­wanym, warto przed rozmo­wą w banku zapytać, jakie dokumen­ty są absolut­nie niezbędne.

W każdym przypad­ku istot­ne są jednak nastę­pu­jące dokumenty:

Opis projektu inwestycyjnego

Opis ten musi zawierać wszyst­kie ważne dane o firmie. Ponadto należy szcze­góło­wo opisać zalety firmy. Ale również w tym opisie nie powinno zabra­knąć kalku­lac­ji inwes­ty­c­ji i okresu reali­zac­ji, wymaga­nej kwoty kredy­tu i sposo­bów spłaty.

Roczne sprawoz­da­nia finan­so­we z bilansem lub rachun­kiem zysków i strat

Mając infor­mac­je o zarob­kach i sytuac­ji finan­so­wej, można oblic­zyć ważne kluczowe liczby. Należą do nich m.in. rentow­ność sprze­daży przedsię­bi­orst­wa, rentow­ność kapitału własn­ego oraz przepły­wy pieniężne.

Wskaź­ni­ki te stanowią ważny punkt odnie­si­e­nia dla banku. Sensow­ne jest złoże­nie tych dokumen­tów wraz z zaświad­c­ze­niem o kontro­li od dorad­cy podatkowego.

Bieżą­ca anali­za zarząd­za­nia przedsię­bi­orst­wem (BWA)

Pokazu­je to skład i rozwój docho­dów i wydat­ków. Bank jest więc kompl­ek­so­wo infor­mo­wa­ny o przebie­gu bieżące­go roku obrotowego.

BWA zawie­ra również zesta­wi­e­nie sum i sald oraz infor­mac­je o amorty­zac­ji, zmianach w zapasach.

Plan obrotów i zysków wraz z notami objaśniającymi

Możli­wy rozwój firmy to jeden z najważ­nie­js­zych aspek­tów dla banku. Tutaj należy porównać możli­wy obrót w wyniku szcze­góło­wego plano­wa­nia sprze­daży z koniecz­ny­mi wydatkami.

Plan płynności finan­so­wej wraz z wyjaśnieniami

Plan płynności finan­so­wej pokazu­je miesięcz­ne przycho­dy i wydat­ki. Plan płynności finan­so­wej powini­en być sporząd­zo­ny na bieżą­cy i nadchod­zą­cy rok gospodar­c­zy firmy. Należy również wymie­nić daty płatności i termi­ny wymagal­ności. W ten sposób można oblic­zyć miesięcz­ną nadwyżkę lub deficyt i w razie potrze­by wyjaś­nić to z bankiem.

Wykaz zobowią­zań i należności

Lista ta odgry­wa ważną rolę dla banku przy udziel­a­niu kredy­tu. Wykor­zys­tu­je go do oceny wypła­cal­ności kredy­tu dla firm. W przypad­ku należ­ności (dłużni­ków) ocenia wypła­cal­ność dłużników.

3. sprawoz­da­nia finansowe

Aby dać bankowi kompl­ek­so­wy wgląd w firmę, należy udostęp­nić bilan­se i bilan­se śródro­cz­ne z ostat­nich 3 lat. Na spotka­niu w banku powin­ny być też dostęp­ne wyniki z bieżące­go roku.

4. odpowied­niość i motywac­ja kupującego

Bank przywią­zu­je wagę do odpowied­niości kupujące­go. W tym celu rozróż­nia się dwa czynni­ki. Liczy się zarów­no przydat­ność zawodo­wa, jak i handlo­wa. Te punkty są łatwe do sprawd­ze­nia. Coś Motywac­ja nabyw­cy przy zakupie przedsię­bi­orst­wa jest trudnie­js­za. Powin­na ona jednak wystę­po­wać w zakre­sie, w jakim kupują­cy otrzy­mu­je również akcept­ac­ję pracow­ni­ków. Tylko w ten sposób można z powod­ze­niem konty­nuo­wać działal­ność firmy.

11 wskazówek dotyczących spotkań bankowych podczas finansowania przejęcia firmy

5. biznes­plan / plan bizne­so­wy i progno­zy po przejęciu

Ważny jest również własny biznes­plan kupujące­go. Kupują­cy powini­en sformuło­wać własny­mi słowa­mi, jakie ma plany po zakupie firmy i jak zamier­za je realizować. Powin­ny to być również progno­zy dotyc­zące tego, jak nowy przedsię­bior­ca widzi swój sukces i dalszy rozwój firmy.

6. przedsta­wić koncep­c­ję finansowania

Bank jest zainte­re­so­wa­ny nie tylko własnym kredy­tem. Dla nich ważna jest szero­ka infor­mac­ja. Kupują­cy powini­en więc przedsta­wić spójną koncep­c­ję finan­so­wa­nia. Powinno to obejmo­wać. Wycena spółki, cena nabycia i odpowied­nie finan­so­wa­nie zostać wpisa­ny na listę w celu przejęcia spółki.

7. zarys istnie­ją­cych kredy­tów kupującego

Aby dać bankowi kompl­ek­so­wy wgląd, należy wymie­nić wszyst­kie aktual­ne umowy kredy­to­we. Wymaga­ne infor­mac­je obejmu­ją kwotę pożycz­ki, spłatę, pozostały okres spłaty oraz zabezpieczenie.

8. aktual­ny plan spłaty

Dla banku ważnym punktem jest wskaź­nik spłaty w połąc­ze­niu. Kupują­cy powini­en więc wcześ­niej zasta­nowić się, jak wysoka powin­na być pożycz­ka, ile może wynosić miesięcz­na spłata i jaki okres spłaty jest mu potrzeb­ny. Im bardziej spójny i realis­ty­cz­ny jest plan spłaty, tym więks­ze prawdo­po­do­bieńst­wo, że bank zatwierd­zi pożąda­ny kredyt. Ważne jest jednak również, aby termin ten nie był zbyt długi. Króts­zy termin zawsze jest przydat­ny, aby przeko­n­ać bank.

9. opisać proces przeka­za­nia / po fuzji

Bank oczywiście chce wiedzieć, jak dokład­nie przebie­ga przenie­si­e­nie działal­ności, a dokład­niej. Integrac­ja po fuzji (PMI), plano­wa­ne jest. Bo aby móc z powod­ze­niem konty­nuo­wać działal­ność firmy, jest to punkt niezbęd­ny. Przecież kupują­cy musi być dokład­nie wprowad­zo­ny w struk­tu­ry firmy, aby uzyskać kompl­ek­so­wy wgląd w przedsię­bi­orst­wo. Akcept­ac­ja pracow­ni­ków zależy również od tego, jak zosta­nie zapla­no­wa­ne przeka­za­nie firmy. Wskaza­ne jest więc przedsta­wi­e­nie bankowi dokład­nej koncepcji.

10. dalszy rozwój spółki

Bank intere­su­je się również AKTUALNYM stanem firmy. Ale ważny jest też dalszy rozwój po przejęciu firmy. Kupują­cy powini­en więc szcze­góło­wo przemyś­leć zmiany, które chce wprowad­zić, aby przefor­so­wać dalszy rozwój. W tym kontekście przydat­ne są kolej­ne progno­zy. Im bardziej szcze­góło­we i przemyśla­ne infor­mac­je, tym więks­ze prawdo­po­do­bieńst­wo, że bank da się przekonać.

11. obejmo­wać doradzt­wo w zakre­sie fuzji i przejęć

Aby być jak najlepiej przygo­to­wanym i móc przedsta­wić dobrze uzasad­nio­ne dokumen­ty, sensow­ne jest wykona­nie doradzt­wo w zakre­sie fuzji i przejęć za przejęcie całej firmy. Firmy konsul­tin­gowe zajmu­jące się fuzja­mi i przejęcia­mi mają zazwy­c­zaj wielo­let­nie doświad­c­ze­nie i dokład­nie wiedzą, jakie dokumen­ty muszą być wymaga­ne i przygo­to­wa­ne. Również z Oblic­za­nie kluczowych wielkości, przygo­to­wy­wa­nie prognoz itp. wspie­ra doradzt­wo w zakre­sie fuzji i przejęć.

Poproś o bezpłatną wstępną konsultację na temat przejęć spółek
Mapa lokalizacji KERN Europa 2023

Chcesz kupić spółkę lub nabyć pakiet udziałów? Posia­da­my odpowied­nie oferty.

Wniosek

Istnie­je wiele możli­wości finan­so­wa­nia zakupu firmy. Możli­we są różne mieszan­ki finan­so­we. Kolej­ność uruch­a­mia­nia kredy­tu jest jednak ważna, bo wpływa na kolej­ny krok. Zwykle niezbęd­ny jest kapitał zewnę­trz­ny w posta­ci pożycz­ki z banku domowego. Powini­en to być jednak ostat­ni krok, jaki należy wykonać.