Projekt: Werimo Toolmaking

Werimo Werkzeug­bau - Sprze­daż przedsiębiorstwaO firmie 

Firma Werimo Werkzeug­bau und Indus­trie­mon­ta­gen GmbH została założo­na zaled­wie 1991, u schył­ku firmy VEB Elektro­in­stal­la­ti­on Wismar, przez 3 byłych pracow­ni­ków w Neuklos­ter. W momen­cie sprze­daży spółka była własnością pana Gerharda Zuckera i jego syna Michae­la Zuckera. Od momen­tu założe­nia firma Werimo GmbH rozwinęła się w nowoc­zes­n­ego usługo­daw­cę produk­cy­j­n­ego oferu­jące­go szero­ki zakres usług w dzied­zi­nie obrób­ki skrawa­niem i budowy maszyn. 

Firma cieszy się dosko­n­ałą reput­ac­ją w swoim sektor­ze w całym kraju. W ciągu 25 lat od założe­nia firma skoncen­tro­wała się na przemyś­le morskim, stocz­nio­wym, spożyw­c­zym, techno­lo­gii obron­nej oraz budowie maszyn i urząd­zeń.  

Webina­ri­um Nilsa Koerbe­ra


Sprze­daż firmy (M&A) bez ryzyka i utraty wartości

Zadanie 

Projekt obejmo­wał przygo­to­wa­nie sprze­daży, poszu­ki­wa­nie i podejście do nabyw­cy oraz organi­zac­ję i moderac­ję całego proce­su sprze­daży. Wyzwa­niem w tym projek­cie była lokali­zac­ja Meklem­bur­gia-Pomor­ze Przednie, która nie wydawała się atrak­cy­j­na dla wielu kandy­da­tów na MBI oraz bardzo dobra sytuac­ja w zakre­sie zamówień podcz­as proce­su sprze­daży, co stanowiło duże obciąże­nie dla działa­jące­go właści­cie­laNiemniej jednak, projekt w z 15 miesię­cach projekt został zakońc­z­o­ny sukce­sem.  

Co klient mówi o projekcie

Gerhard Zucker i Micha­el Zucker

Wspar­cie przez panią Kalon­dę z KERN było obecne przez cały czas. Proces sprze­daży był profes­jo­nal­ny, absolut­nie wiary­god­ny i charak­tery­zu­ją­cy się głębo­kim zaufaniem po obu stronachBez wspar­cia pani Kalon­dy w tej konkret­nej sytuac­ji nie miałbym czasu nadal rozwi­jać oraz prowad­zić i w tak udany sposób.  

Od wyceny firmy do umowy kupna-sprze­daży, proces był celowy i dosto­so­wa­ny do moich osobis­tych potrzeb. W rezult­a­cie proces sprze­daży przebie­gał zgodnie z planem, co pozwo­liło mi zaoszc­zęd­zić czas i energię . Współpra­ca było celowe i w ten sposób nie tylko sprawiała dużą radość, ale również szybciej niż oczeki­wałem dopro­wad­ziła do sukce­su.” 

O kupują­cym

W dniu 01.01.2019 młody zespół przedsię­bi­or­ców GmbH, z siedzi­bą w Rosto­cku, nabył przedsię­bi­orst­wo w ramach Samach Deals. Młoda firma inwes­ty­cy­j­na z Meklem­bur­gii-Pomor­za Zachod­nie­go posia­dała już przedsię­bi­orst­wo budowy maszyn i nadal znajdu­je się na ścieżce wzros­tu. 

O Autor­ze