Holzforum-Online.de 2.2021 - Między drzewem a korą

Holzforum-Online.de 2.2021: Między drzewem a korą

Spora 80% część sukces­ji wewną­trz­rod­zin­nych kończy się niepo­wod­ze­niem z powodu niero­z­wią­zanych proble­mów emocjo­nal­nych związanych z przejściem pokolenio­wym. Pomoc­na może być zewnę­trz­na moderacja. 

Zapew­ni­e­nie sukces­ji firmy w małych i średnich przedsię­bi­orst­wach, a więc również w przemyś­le drzewnym, jest nieodwra­cal­nym zadaniem dla każde­go kierow­ni­ka firmy. 

Webina­ri­um Nilsa Koerbe­ra


Sprze­daż firmy (M&A) bez ryzyka i utraty wartości

Wkład Nils Koerber.

Kliknij tutaj, aby przec­zy­tać cały artykuł

O Autor­ze