Doradzt­wo w zakre­sie sukces­ji w pobliżu

Kiedy nadejd­zie czas Przeka­za­nie dzieła swojego życiaMusisz pokon­ać różne wyzwa­nia: Jaka jest realis­ty­cz­na wartość firmy? Jak komuni­ko­wać się z pracow­ni­ka­mi? Gdzie znaleźć odpowied­nie­go nabywcę?

Z tymi pytania­mi (i wielo­ma innymi) Profes­jo­nal­ne doradzt­wo w zakre­sie sukces­ji pomaga. Twoja osoba kontakt­owa wspie­ra Cię swoim doświad­c­ze­niem i towar­zyszy Ci na wszyst­kich etapach tego ważnego procesu.

Spis treści

To przema­wia za doradzt­wem w zakre­sie sukces­ji: 8 korzyści

Profes­jo­nal­ne wspar­cie w zakre­sie sukces­ji biznesowej

Co wyróż­nia dobre­go dorad­cę sukcesyjnego?

Gdzie można znaleźć odpowied­nie­go konsul­tan­ta dla swojej firmy?

Proce­du­ra doradzt­wa spadkowego

Najważ­nie­js­zy krok do udanej sukcesji

To przema­wia za doradzt­wem w zakre­sie sukces­ji: 8 korzyści

Oto osiem korzyści z zatrud­ni­enia dorad­cy sukce­sy­j­n­ego KERN dla swojej firmy:

Lista 8 zalet doradztwa spadkowego
 1. Gwaran­to­wa­ny sukces
  Ponie­waż jesteś­my przekona­ni o jakości naszych usług, oferu­je­my Gwaran­to­wa­ny sukces który zabez­piec­za się na wypadek, gdyby sprze­daż spółki nie zakońc­zyła się sukce­sem. Jeśli, wbrew oczeki­wa­ni­om, nie uda nam się sprze­dać firmy w ciągu 24 miesię­cy, otrzy­masz zwrot zapła­c­onych kosztów zalicz­ki. Wyjąt­ko­wy!
 2. Opraco­wa­nie planu sukces­ji
  Dorad­cy sukce­sy­j­ni KERN pomogą Ci opraco­wać kompl­ek­so­wy plan sukces­ji dla Twojej firmy, uwzględ­nia­ją­cy obecny zespół zarząd­za­ją­cy, poten­c­jal­nych następ­ców i harmo­no­gram sukces­ji. Konsul­tant popro­wad­zi również i dorad­zi w zakre­sie wdroże­nia planu i jego realizacji.
 3. Obiek­ty­wizm
  Z Sukces­ja przedsię­bi­orst­wa Łatwo jest zbytnio zagłę­bić się w szcze­góły i stracić z oczu szerszą perspek­ty­wę. Specja­liści mogą obiek­tyw­nie spojr­zeć na sytuac­ję i w ten sposób pomóc ci skupić się na ważnych decyz­jach dotyc­zą­cych pracy twojego życia.
 4. Rozwią­zy­wa­nie konflik­tów
  Dorad­ca zapew­ni usługi rozwią­zy­wa­nia konflik­tów w razie potrze­by, aby zapew­nić płynną zmianę przywództ­wa i uniknąć zakłóceń w firmie. Wspie­ra to sukces sukces­ji, a także może skrócić czas trwania fazy przejściowej.
 5. Lepsze podej­mo­wa­nie decyz­ji
  Zapew­nia­jąc wgląd w obecny stan firmy i jej przyszły poten­c­jał, dorad­cy mogą pomóc w podej­mo­wa­niu lepszych decyz­ji, które dopro­wad­zą do pomyśl­n­ego przeka­za­nia firmy następ­ne­mu pokoleniu lub zewnę­trz­ne­mu nabywcy.
 6. Anoni­mo­wość w poszu­ki­wa­niu nabyw­ców
  Jeśli z różnych zrozu­mi­ałych wzglę­dów chcesz zacho­wać anoni­mo­wość w poszu­ki­wa­niu nabyw­cy, będzie­my działać w Twoim imieniu. Co więcej, poufne i dyskret­ne bezpoś­red­nie podejście do poten­c­jal­nych nabyw­ców często umożli­wia nam znacz­nie szybs­ze znale­zi­e­nie odpowied­nie­go kandydata.
 7. Dostęp do zasobów
  Dorad­cy bizne­so­wi mogą dać ci dostęp do możli­wości, które w innym przypad­ku mogły­by nie być dla ciebie dostęp­ne, takich jak wymia­na bizne­so­wa, finan­so­wa­nie ceny zakupu dla kupujące­go i ulgi podat­ko­we dla ciebie jako sprze­da­jące­go. Zapew­nia­ją oni facho­wą wiedzę na temat tego, jak najlepiej wykor­zystać te zasoby z korzyścią dla firmy.
 8. Oszczęd­ność kosztów
  Dzięki outsour­cin­g­o­wi do firmy doradzt­wa sukce­sy­j­n­ego, przedsię­bior­ca może często zaoszc­zęd­zić znacz­ne sumy pienięd­zy. Dzieje się tak między innymi dlate­go, że firma konsul­tin­gowa może zaofe­ro­wać bardziej opłacal­ne rozwią­za­nia niż wewnę­trz­ny zespół, który musi zapoz­nać się z nowymi zagad­ni­enia­mi. A najważ­nie­js­ze jest to, że wpływy ze sprze­daży będą w więks­zości przypad­ków wyższe.

Profes­jo­nal­ne wspar­cie w zakre­sie sukces­ji biznesowej

Strona Sprze­daż firmy jest ważną częścią długo­ter­mi­no­wej strate­gii każdej firmy. The Opraco­wa­nie planu sukces­ji jest jedno­c­ześ­nie bardzo złożonym proce­semco wymaga staran­n­ego przemyś­le­nia, zapla­no­wa­nia i wykonania.

W tym miejs­cu do gry wkrac­za profes­jo­nal­ne doradzt­wo. Dorad­ca sukce­sy­j­ny to doświad­c­z­o­ny profes­jo­na­lis­ta, który wie o Wiedza, instru­men­ty i zasoby musi pomóc w opraco­wa­niu planu sukces­ji, który jest specjal­nie dosto­so­wa­ny do Twojej firmy. Opracu­je on dla Ciebie strate­gię - Począws­zy od wyceny, prezent­ac­ji w exposé firmy, negoc­ja­c­ji i odpowied­niej strate­gii dotyc­zącej ceny zakupu, aż po integrac­ję po fuzji (proces przeka­za­nia następ­cy)..

Grupa konsul­tin­gowa KERN oferu­je solid­ne rozwią­za­nia dla wszyst­kich pytań i zadań związanych z sukces­ją bizne­so­wą. Każdy partner KERN posia­da różno­rod­ne doświad­c­ze­nia zawodo­we i życio­we na ten temat Dzięki temu jest ideal­nie przygo­to­wa­ny do udziel­a­nia przemyślanych i profes­jo­nal­nych porad.

Nasze nasta­wi­e­nie jest nastę­pu­jące Charak­tery­zu­je się szacun­kiem i uznaniem aby ważne wartości naszych klien­tów - głównie firm rodzin­nych i MŚP - zostały przenie­sio­ne w przyszłość w sposób świado­my i doceniający.

Takie reago­wa­nie na indywi­du­al­ną sytuac­ję przedsię­bi­or­cy korzyst­nie wpływa na komuni­ka­c­ję i zaufanie.

Co wyróż­nia dobre­go dorad­cę sukcesyjnego?

Właści­wy dorad­ca jest niezbęd­ny dla powod­ze­nia każdej sukces­ji bizne­so­wej. Nie wystar­c­zy jednak raz zarząd­zać sprze­dażą firmy. Każdy proces sukces­ji ma indywi­du­al­ne wymaga­nia, które my w KERN z 20-letnim doświad­c­ze­niem i ponad 1000 zleceń sukces­ji może opano­wać. W tym czasie nauczy­liś­my się, że właści­we Kwali­fi­ka­c­je, doświad­c­ze­nie i wiedza specja­lis­ty­cz­na są kluczowe:

Doświad­c­ze­nie i wiedza specjalistyczna

Nasi konsul­tanci to wysoko wykwa­li­fi­kowa­ni eksper­ci, którzy specja­li­zu­ją się w nastę­pu­ją­cych obsza­rach Plano­wa­nie sukces­ji, zarząd­za­nie zmianą, proce­sy kupna i sprze­daży, wewną­trz­rod­zin­ne zmiany pokolenio­we, a także plano­wa­nie finan­so­we i spadko­we. wyspec­ja­lizowa­li się. Rozumie­ją złożo­no­ść wysokie­go zapotrze­bo­wa­nia na projek­ty i wiedzą, jak zarząd­zać tą różno­rod­nością z korzyścią dla firmy.

Nasi dorad­cy ds. sukces­ji mają również doświad­c­ze­nie w radze­niu sobie z różny­mi wyzwa­nia­mi i proble­ma­mi związany­mi z sukces­ją. Są w stanie, Identy­fi­ka­c­ja poten­c­jal­nych pułapek i przepro­wad­zić firmę przez proces trans­for­mac­ji. Rozumie­ją znacze­nie komuni­ka­c­ji i współpra­cy między różny­mi interesariuszami.

Ostatecz­nie sukces­ja bizne­so­wa powin­na być zapla­no­wa­na z wystar­c­za­ją­cym wyprzedze­niem, aby zapew­nić, że odpowied­nia osoba zosta­nie wybra­na do tego wyzwania.

Poziom inter­per­so­nal­ny

Zaufanie jest niezbęd­nym elemen­tem każdej udanej relac­ji bizne­so­wej, ale jest szcze­gól­nie ważne w przypad­ku plano­wa­nia sukces­ji. W końcu ujawni­e­nie wrażli­wych danych bizne­so­wych, a także “nieprzy­jem­ne” incyden­ty. Incyden­tyProble­my, takie jak długi, proble­my z płatnościa­mi, trudności z dostaw­ca­mi lub spada­ją­ca sprze­daż, muszą zostać omówio­ne. Często istot­ną rolę odgry­wa­ją również relac­je rodzinne.

Zaufanie ma również związek z komuni­ka­c­ją. Dorad­ca powini­en być otwar­ty i szczery ze swoim klien­tem i dać mu zarów­no Pozytyw­ne i negatyw­ne aspek­ty indywi­du­al­n­ego proce­su sukces­ji komuni­ko­wać się. Musi zacho­wać anoni­mo­wość klien­ta w poszu­ki­wa­niu nabyw­cy z wyprzedze­niem i działać w intere­sie sprze­da­jące­go podcz­as negoc­jo­wa­nia ceny zakupu. Zaufanie naszych klien­tów jest dla nas w KERN ważnym atutem, który wiemy, jak cenić i chronić.

Gdzie można znaleźć odpowied­nie­go konsul­tan­ta dla swojej firmy?

Ważne jest dla nas, abyśmy byli osobiście dostęp­ni dla naszych klien­tów ? przedsię­bi­or­ców i stoją­cych za nimi rodzin. Z tego powodu w ostat­nich latach utwor­zy­liś­my zespół ds. Gęsta sieć lokali­zac­ji w całych Niemc­zech, Austria, Szwaj­ca­ria i Polska zbudowany.

Nazwis­ko Lokali­zac­ja Otocze­nie
Joseph Andre Sukces­ja firmy Basel  Sprze­daż spółek w Bazylei i Szwajcarii
Michał Wicht Sukces­ja firmy Berlin  Sprze­daż spółki i sukces­ja spółki w Berlinie
Nils Koerber & Jörn Greve Sukces­ja firmy Bremen  Sukces­ja przedsię­bi­orstw w Bremie i regio­nie Weser-Ems
Thors­ten Edelmann Sukces­ja firmy Drezno  Sprze­daż spółki i sukces­ja spółki w Dreźnie
Michał Wicht Sukces­ja firmy Erfurt  Sukces­ja firmy w Erfur­cie i Turyngii
Dr Peter Slawek Sukces­ja firmy Essen  Sukces­ja firmy i sprze­daż firmy w Essen i okolicach
Thomas Dörr Sukces­ja firmy we Frankfurcie  Sukces­ja i sprze­daż spółek we Frank­fur­cie i okolicach
Josef André & Karl Rehfuß Sukces­ja spółki Freiburg  Sukces­ja spółki we Frybur­gu Bryzgowijskim
Micha­el Feier Sukces­ja firmy Graz Sukces­ja spółki w Grazu i Austrii
Nicole Kalon­da & Götz Kehrein Sukces­ja firmy Hamburg  Sprze­daż spółki i sukces­ja spółki w Hamburgu
Axel Bergmann & Jörn Greve Sukces­ja firmy Hanower  Sukces­ja spółki w Hanowerze
Antonio Galluc­ci Sukces­ja firmy Kaiserslautern  Sprze­daż spółki i sukces­ja spółki w Nadrenii-Palatynacie
Nicole Kalon­da & Götz Kehrein Sukces­ja firmy Kiel  Doradzt­wo w zakre­sie sukces­ji w Kilonii
Klaus Knuff­mann Sukces­ja firmy Krefeld  Sukces­ja spółki w Krefeld
Alexan­der Mehnert Sukces­ja firmy Kolonia Bonn  Sukces­ja firmy w regio­nie Kolonia/Bonn
René Lüscher Sukces­ja firmy Lucerna  Sukces­ja firmy w Lucer­nie i Szwajcarii
Norbert Lang Sukces­ja firmy Memmingen  Sukces­ja firmy w Memmingen
Roland Grepp­mair & Holger Habermann Sukces­ja firmy w Monachium  Sukces­ja i sprze­daż spółek w Monach­i­um i Bawarii
Ingo Claus & Hubert Winkler Sukces­ja firmy Münster  Doradzt­wo w zakre­sie sukces­ji w Münster
Wolfgang A. Bürger Sukces­ja firmy w Norymberdze  Sukces­ja spółki i sprze­daż spółki Norym­ber­ga, Franko­nia i Górny Palatynat
Ingo Claus Sukces­ja firmy Osnabrück  Sukces­ja spółki i sprze­daż spółki w Osnabrück, Münster, Wschod­nia Westfalia
Karl Rehfuß Sukces­ja firmy Rottweil  Sukces­ja firmy w Rottweil i regio­nie Jezio­ra Bodeńskiego
Antonio Galluc­ci Sukces­ja bizne­so­wa Saarbrücken  Sukces­ja spółek w Saarbrü­cken i Saarze
Holger Haber­mann Sukces­ja przedsię­bi­orst­wa w Salzburgu  Sukces­ja spółki w Salzbur­gu i Austrii
Nicole Kalon­da & Götz Kehrein Sukces­ja firmy Schwerin  Sukces­ja przedsię­bi­orstw w Schwer­inie i Meklem­bur­gii-Pomor­zu Przednim
Karl Rehfuß Sukces­ja firmy w Stuttgarcie  Sukces­ja i sprze­daż spółek w Stuttgar­cie i Badenii-Wirtembergii
Micha­el Feier Sukces­ja firmy w Wiedniu  Sukces­ja spółki w Wiedniu i Austrii
Micha­el Gottschalk Sukces­ja firmy Wiesbaden  Doradzt­wo w zakre­sie zarząd­za­nia sprze­dażą firmy i sukces­ją firmy w Wiesbaden
Wolfgang A. Bürger Sukces­ja firmy Würzburg  Sukces­ja spółki w Würzburgu
Daniel Heuer Sukces­ja firmy w Zurychu  Sukces­ja i sprze­daż spółek w Zurychu i Szwajcarii

Proce­du­ra doradzt­wa spadkowego

Ważne jest, aby plano­wać sukces­ję bizne­so­wą z wyprzedze­niem, ponie­waż jest to złożo­ny proces, który może zająć dużo czasu i wysiłku.

Procedura doradztwa spadkowego
 • Krok 1: Okreś­le­nie strate­gii
  Pierws­zym krokiem w doradzt­wie sukce­sy­jnym jest opraco­wa­nie optymal­nej strate­gii. Często zależy to od wielkości i rentow­ności przedsię­bi­orst­wa. Czy istnie­ją wewnę­trz­ni następ­cy dla firmy rodzin­nej, czy też przejęcie zarząd­za­nia może być opcją? Należy również wyjaś­nić ważny temat wartości firmy lub strate­gii sprzedaży.
 • Krok 2: Identy­fi­ka­c­ja następ­ców
  Po ustale­niu, która strate­gia zosta­nie wdrożo­na w celu zapew­ni­enia sukces­ji, następ­nym krokiem jest znale­zi­e­nie następ­ców. Można to zrobić na wiele sposo­bów. Czy firma rodzinna pozosta­nie w kręgu rodzi­ny i przyja­ciół, czy też poszu­ki­wa­na będzie niezna­na wcześ­niej osoba? Czy wymia­na firmy może być pomoc­na, czy też zostaną obrane inne ścieżki? Tylko w swoich bazach danych KERN posia­da ponad 300 000 utrzy­manych i sprawd­zonych profi­li inwestorów.
 • Krok 3: Przepro­wad­ze­nie negoc­ja­c­ji z następ­cą prawnym
  W zależ­ności od strate­gii i ewentu­al­nych sukce­sorów, należy przepro­wad­zić negoc­ja­c­je dotyc­zące warun­ków sukces­ji. Zwykle towar­zy­szą temu formal­ności, takie jak Umowa o zacho­wa­niu poufności (NDA) lub proces due diligence, połąc­z­o­ny.
 • Krok 4: Okreś­le­nie przenie­si­e­nia własności i zarząd­za­nia
  Kolejnym krokiem w proce­sie sukces­ji firmy jest znale­zi­e­nie porozu­mi­e­nia w sprawie przenie­si­e­nia własności i zarząd­za­nia. W tym celu należy omówić szcze­góły sukces­ji, np. powią­za­ne podat­ki, zabez­piec­ze­nia, obowiąz­ki, a następ­nie upewnić się, że Sukces­ja odpowied­nio udoku­men­to­wa­na i zatwierd­zo­na będzie.
 • Krok 5: Zakońc­ze­nie działań następ­c­zych
  Jak tylko własność została przenie­sio­na, a aktywa i zobowią­za­nia zostały przenie­sio­ne. Ostat­nim krokiem sukces­ji bizne­so­wej jest przepro­wad­ze­nie sukces­ji. W tej fazie sukces­ji należy sprostać kolejnym wyzwa­ni­om, takim jak infor­mo­wa­nie pracow­ni­ków i klien­tów lub zapozna­nie nowego kierow­nict­wa - również z kulturą korporacyjną.
Poproś KERN o bezpłatną wstępną konsultację
Poproś o bezpłat­ną wstęp­ną konsultację
Mapa lokalizacji KERN dla sukcesji biznesowej

Najważ­nie­js­zy krok do udanej sukcesji

Aby pomyśl­nie przeka­zać firmę odpowied­nie­mu następ­cy, koniecz­ne jest Właści­wy kurs jest ustala­ny od samego począt­ku. Doświad­c­ze­nie pokazu­je, że warto zasię­gnąć profes­jo­nal­nej porady na wczes­nym etapie.

Firma KERN Nachfol­ge­be­ra­tung z przyjem­nością zaofe­ru­je Państ­wu nasze usługi.

O Autor­ze