Projekt GEON

GEON Gebäu­de­ma­nage­ment / Sprze­daż przedsiębiorstwaO firmie 

GEON Gebäu­de­ma­nage­ment jest usługo­daw­cą z siedzi­bą w Monach­i­um w zakre­sie usług dozor­c­zych. Jego klien­ta­mi są małe i średnie firmy zarząd­za­jące nierucho­mościa­mi, posia­da­jące do 300 lokali mieszkal­nych. Firma GEON została przeję­ta przez obecn­ego sprze­da­jące­go w 2014 roku.

Zadanie 

Celem była sprze­daż przedsię­bi­orst­wa jedno­o­s­o­bo­wego GEON Gebäu­de­ma­nage­ment tak szybko, jak to możli­we. Nie istniały żadne szcze­gól­ne wymaga­nia o pożądanym nabywcy.

W wyniku tego powstały nastę­pu­jące pakie­ty zadań: wycena przedsię­bi­orst­wa, znale­zi­e­nie poten­c­jal­nych nabyw­ców, wspar­cie i modero­wa­nie negoc­ja­c­ji oraz bezpiecz­na pod wzglę­dem prawnym reali­zac­ja umów.

Co klient mówi o projekcie

Stefan Krebs

Pan Grepp­mair z firmy KERN towar­zyszył mi w sposób zawsze serde­cz­ny i bardzo kompe­tent­ny przy sprze­daży moich usług dozor­cy w Monachium.

W ciągu zaled­wie dziewięciu miesię­cy, pomimo spadku sprze­daży i kryzy­su Covid-19, udało mu się sprze­dać moją firmę po satys­fak­c­jo­nu­jącej cenie. W ten sposób wniósł decydu­ją­cy wkład w nowy plan życio­wy, na który od dawna czekałem.

Bardzo za to dziękuję!”

O kupują­cym

GEON został sprze­da­ny rodzin­nej firmie oferu­jącej usługi dozor­c­ze z Monach­i­um, zatrud­nia­jącej 6 pracowników. 

O Autor­ze