Oszczędzaj na podatku przy sprzedaży przedsiębiorstwa - oto jak | KERN
Obecnie ustawione na Indeks
Obecnie ustawione na Śledź
Szkło powiększające leży obok kalkulatora i banknotów o nominale 50 euro

Oszczędzaj na podatkach przy sprzedaży firmy - oto jak to działa!

PODATKI??? - Proszę przesłać ponownie.

Czy to brzmi znajomo? Wielu przedsiębiorców uważa ten temat za zbyt abstrakcyjny, choć zdecydowana większość z nich nie zrezygnowałaby z korzyści płynących z oszczędności podatkowych przy sprzedaży firmy. Ale jak uzyskać jasny pogląd na tę "skomplikowaną sprawę"? Jakie aspekty należy wziąć pod uwagę, aby zoptymalizować obciążenia podatkowe przy dziedziczeniu w sposób trwały i w miarę możliwości dla wszystkich zainteresowanych stron?

W tym artykule dowiedzą się Państwo, jakie podatki mogą powstać w przypadku sukcesji przedsiębiorstwa oraz jaki wpływ na wysokość obciążeń podatkowych ma forma prawna. Ponadto dowiesz się, jak możesz pracować nad zwiększeniem wartości swojej firmy w sposób ukierunkowany poprzez dostosowanie bilansu. 

Na koniec dowiesz się, jak stworzyć struktury umożliwiające optymalną pod względem podatkowym sukcesję firmy, a następnie płacić podatki przy Przejęcie firmy zapisać. Ten artykuł zawiera jedynie sugestie dotyczące planowania sukcesji. Ponieważ każdy projekt jest indywidualny: z tego powodu należy omówić planowany Sprzedaż firmy zawsze na wczesnym etapie z doświadczonym w transakcjach specjalistą i Twoim doradcą podatkowym. 

Od 2004 r. firma KERN specjalizuje się w Doradztwo w zakresie sprzedaży firmy w sektorze MŚP. Był to pierwszy Doradztwo w zakresie fuzji i przejęć z NAGRODA NIEMIECKIEJ MARKI 2021 doskonały. 

Spis treści:

Najważniejsze rodzaje podatków w sukcesji przedsiębiorstw

Stosowne PodatkiOto niektóre z wyzwań, z którymi możesz się zmierzyć przy sprzedaży firmy lub sukcesji biznesu, w zależności od indywidualnej sytuacji sukcesji:

 • Podatek dochodowy
 • Podatek od spadków i darowizn

Jakie formy prawne są decydujące przy sprzedaży przedsiębiorstwa pod względem podatkowym?

Wybrana forma prawna spółki ma wpływ nie tylko na codzienną działalność, ale także bezpośrednio na sukcesję spółki. W związku z tym rozróżnia się przedsiębiorców jednoosobowych i współprzedsiębiorców w spółkach osobowych oraz wspólników w spółkach kapitałowych.

Właściciele jednoosobowych działalności gospodarczych i współprzedsiębiorcy ale również przedsiębiorcy, którzy uczestniczą w spółkach osobowych są opodatkowani w ten sam sposób. Do spółek tych zalicza się również spółki komandytowe (KG lub GmbH & Co. KG) oraz spółki jawne (OHG). I tak właśnie obliczany jest ich zysk kapitałowy podlegający opodatkowaniu:

Akcjonariusze spółki Korporacja podlegają jednak różnym regulacjom podatkowym w związku z przeniesieniem udziałów w spółce. Od ceny sprzedaży odejmuje się koszty nabycia udziałów w spółce oraz koszty sprzedaży. Formuła jest następująca:

Podatki od sprzedaży przedsiębiorstwa: Wzór na zysk kapitałowy dla przedsiębiorstw

Podatki w przypadku sukcesji wewnętrznej

Jeszcze kilka lat temu większość niemieckich przedsiębiorstw rodzinnych przechodziła w ręce następcy z rodziny. Podatki od spadków i darowizn odgrywają istotną rolę w tej formie dziedziczenia. W tym miejscu należy najpierw wyjaśnić, kto ma prawo do dziedziczenia przedsiębiorstwa, kto chce skorzystać z tego prawa i jakie konsekwencje podatkowe wynikają z tych decyzji. W związku z tym mogą wystąpić następujące rodzaje podatków:

Podatek od darowizn

Regulacje dotyczące spadku i dziedziczenia są ściśle powiązane ze wszystkich punktów widzenia. Podatek od spadków i darowizn dotyczy bowiem nie tylko spadkobierców przedsiębiorstwa, ale być może także nabywców, którzy nabyli przedsiębiorstwo poniżej wartości rynkowej. Różnica pomiędzy ceną zakupu a wartością rynkową jest traktowana jako darowizna dla celów podatkowych, która może być odpowiednio opodatkowana.

Podatki od spadków i darowizn w tym kraju są również traktowane łącznie w kodeksie prawnym, ponieważ są one porównywalne w kontekście podatkowym. Przepisy dotyczące darowizn funkcjonują przede wszystkim jako uzupełnienie ustawy o podatku od spadków. Mają one na celu uniemożliwienie spadkodawcom i spadkobiercom unikania podatku od spadków poprzez przedwczesne dokonywanie darowizn.

Co dziesięć lat, w ramach darowizny lub przewidywanego spadku, można przekazać następnemu pokoleniu znaczny majątek wolny od podatku za życia. Kwota wolna od podatku w przypadku spadków i darowizn wynosi np. 400.000 euro na dziecko w przypadku dzieci naturalnych. Również akcje firmy mogą być w ten sposób przekazywane w sposób efektywny podatkowo. W tym przypadku wartość przedsiębiorstwa powinna być w każdym razie określona przy użyciu uznanej procedury, takiej jak IDW-S1. Na podstawie tak zobiektywizowanej opinii biegłego, przeniesienie majątku jest w większości przypadków akceptowane przez urząd skarbowy.

Podatek od spadków

Firma Podatek od spadków powstaje w momencie przeniesienia aktywów ze zmarłych osób fizycznych na ich spadkobierców. W rodzinnych MŚP dziedziczenie aktywów przedsiębiorstwa stanowi często poważne obciążenie finansowe, które może nawet poważnie zagrozić kontynuacji działalności. Ustawodawca uwzględnił ten problem w swojej ostatniej dużej reformie podatku od spadków i uchwalił, aczkolwiek w ograniczonym zakresie, wyłączenia dotyczące dziedziczenia aktywów przedsiębiorstw.

Jeżeli podatek od darowizn lub spadków ma być finansowany z przedsiębiorstwa również po przekazaniu przedsiębiorstwa, warto sprawdzić aktualne przepisy dotyczące zwolnień i preferencji. Należą do nich następujące elementy:

 • System zatrzymania
 • Zwolnienie standardowe
 • Zwolnienie z opcji
 • Regulacja płac
 • Topnienie zwolnienia standardowego i zwolnienia z obowiązku stosowania opcji
 • Specjalna zniżka dla firm rodzinnych
 • Ustalenie odroczenia w przypadku śmierci

Istotną przesłanką tej regulacji zwolnienia jest to, że lista płac musi osiągać określoną wysokość przez okres do 7 lat, a przedsiębiorstwo musi być w posiadaniu spadkobierców przez tak długi czas. Oznacza to, że swoboda działalności gospodarczej może zostać poważnie ograniczona na okres do 7 lat.

Na przykład pandemia Corony doprowadziła wiele firm do sytuacji, które zagrażały ich istnieniu. W rezultacie przeszły na skrócony czas pracy, a nawet zredukowały zatrudnienie. W czasach jednoczesnego niedoboru wykwalifikowanych pracowników, wielu przedsiębiorców wykorzystało sytuację kryzysową do inwestowania w skok wydajności. W skrócie: obecnie nie można przewidzieć, czy w czasie kryzysu lub po nim będą wypłacane wystarczająco wysokie wynagrodzenia, aby sprostać Wymagania wstępne dotyczące listy płac do przestrzegania. Dlatego też w obu przypadkach logiczną konsekwencją może być powstanie zaległości w podatku od spadków.

W tym momencie rekomendujemy zaangażowanie doświadczonego w transakcjach i wyspecjalizowanego doradcy. Ponieważ optymalizacja podatkowa może szybko stać się bardzo złożona, dobre doradztwo szybko się opłaca.

Łączenie planowania sukcesji z gotowością na wypadek sytuacji kryzysowych

W praktyce często zdarza się również, że przedsiębiorstwo ma być przekazane tylko jednemu spadkobiercy lub że spadkobierca nie chce dziedziczyć przedsiębiorstwa. Podpisanie umowy Oświadczenie o odstąpieniu od części obowiązkowej lub Oświadczenie o zrzeczeniu się dziedziczenia może być lekarstwem. Reguluje on zrzeczenie się przez spadkobiercę prawa do udziału obowiązkowego; zrzekający się krewny nie może już wtedy domagać się swojego prawa do udziału obowiązkowego w przypadku dziedziczenia. W ramach planowania sukcesji w ramach oświadczeń o zrzeczeniu się często uzgadnia się ze zrzekającymi się spadkobiercami również odpowiednie ustalenia dotyczące odszkodowań.

Sprawa komplikuje się jednak wraz z rosnącą liczbą następców. W tym przypadku, (miejmy nadzieję, że istniejący) Will można się odwołać. Z reguły w tym samym kontekście wyjaśnione jest również postanowienie dotyczące małżonka. W przeciwieństwie do sukcesji zewnętrznej, sukcesja wewnętrzna w rodzinie polega na znalezieniu rozwiązania umownego, które jest wspierane przez całą rodzinę. Testamenty powinny być w każdym razie zsynchronizowane z umowami partnerskimi. W przypadku odchyleń obowiązują zawsze postanowienia umów partnerskich.

Zaleca się rozpoczęcie planowania sukcesji na wczesnym etapie i powiązanie go z planowaniem awaryjnym. KERN oferuje do tego narzędzie Strukturalna gotowość na wypadek awariiktóry odpowiada na istotne pytania, porządkuje sytuację wyjściową i jest dobrym przygotowaniem do planu sukcesji.

Podatki w przypadku sukcesji zewnętrznej

Ze względu na brak następców w rodzinie, od kilku lat dominuje sukcesja zewnętrzna, czyli sprzedaż firmy osobie trzeciej. Analogicznie do wewnętrznej zmiany pokoleniowej w rodzinie, sukcesja zewnętrzna może Podatek dochodowysą ponoszone. Ponadto, w zależności od struktury transakcji, należy również wziąć pod uwagę konsekwencje związane z podatkiem VAT. A jeśli chodzi o niemieckie nieruchomości, to będą to również Podatek od przeniesienia własności nieruchomości należny.

W przypadku sukcesji zewnętrznej ważne jest zatem, aby zainicjować pewne działania podatkowe przed planowaną sprzedażą. Opodatkowany jest zysk ze sprzedaży firmy, czyli kwota, która przekracza wartość księgową firmy.

Podatek dochodowy

Podatek dochodowy jest należny przy każdej sprzedaży firmy lub akcji. Zgodnie z prawem podatkowym decydującym czynnikiem jest wysokość zysku kapitałowego, którego nie należy mylić z ceną sprzedaży. Stanowi on podstawę opodatkowania przy obliczaniu podatku dochodowego.

Zysk kapitałowy jest obliczany w następujący sposób dla firm jednoosobowych i spółek osobowych:

Zysk kapitałowy zaliczany jest do przychodów z działalności gospodarczej, podlega jednak szczególnym regulacjom podatkowym ze względu na efekt progresji, który zgodnie z § 34 EStG traktowany jest jako przychód nadzwyczajny.

Cena zbycia
- Koszty usunięcia, np. opłaty notarialne, Koszty doradztwa, prowizje
- Wartość księgowa aktywów operacyjnych
= Zysk kapitałowy

Implikacje podatkowe w odniesieniu do wybranej formy prawnej przy sprzedaży spółki

Czy bardziej wskazana jest share deal czy asset deal?

Jeżeli przedsiębiorca sprzedaje udziały w spółce kapitałowej lub osobowej, co do zasady należy zapłacić podatek dochodowy. Jeżeli udziały w spółce kapitałowej stanowią część majątku przedsiębiorcy, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlega jedynie 60% zysku kapitałowego. Procedura dochodu częściowego podlegające opodatkowaniu w formie podatku dochodowego.

Przy sprzedaży przedsiębiorstwa, sprzedaż udziałów w spółce (?Udział w umowie?) w zasadzie korzyści podatkowe w porównaniu do sprzedaży aktywów (?Transakcja dotycząca aktywów?). W związku z procedurą dochodu częściowego 40% zysku kapitałowego jest wolne od podatku zgodnie z § 3 ust. 40a EStG.

Jeżeli udziały są w posiadaniu prywatnym, należy sprawdzić, czy istnieje tzw. znaczący udział w przedsiębiorstwie, wynoszący co najmniej 1 procent. W takim przypadku zyski podlegają również procedurze częściowego dochodu. Jednakże w przypadku tzw. najmniejszego udziału w wysokości poniżej 1% należy zapłacić ostateczny podatek u źródła (25% plus podatek solidarnościowy i ewentualnie podatek kościelny). 

Wskazówka: Jeśli mikrouczestnictwo zostało nabyte przed 2009 rokiem, jego sprzedaż jest wolna od podatku.

W przypadku sprzedaży spółki osobowej (handlowej) z podatkowego punktu widzenia zasadniczo nie ma znaczenia, czy spółka jest sprzedawana w częściach czy w całości, czy też spółka sprzedaje swoje aktywa. W obu przypadkach mamy do czynienia z transakcją na aktywach i w obu przypadkach zysk kapitałowy podlega opodatkowaniu.

Wskazówka: Sprzedaż przez osoby fizyczne całych przedsiębiorstw lub całych udziałów we współwłasności może być traktowana preferencyjnie, w zależności m.in. od wysokości zysku kapitałowego i wieku sprzedającego. W ten sposób osoba przekazująca może skorzystać z obniżenia stawki podatku dochodowego od zysków kapitałowych do określonej kwoty. Zgodnie z § 34 ust. 3 Ustawy o podatku dochodowym, obniżona stawka podatkowa może być zastosowana jednorazowo, gdy podatnik ukończył 55 lat lub jest trwale niezdolny do pracy, do łącznej kwoty 5 mln ? Obniżona stawka podatkowa w tym przypadku wynosi do 56 % średniej stawki podatkowej. Warunkiem wstępnym jest sprzedaż przedsiębiorstwa jako całości. 

Kalkulator podatkowy sprzedaży przedsiębiorstwa

Gdzie jest różnica między wartością i ceną a tym, co jest faktycznie opodatkowane?

Czynnikiem decydującym o opodatkowaniu jest wartość przedsiębiorstwa. Jest on ustalany metodami naukowymi na dzień sprawozdawczy na podstawie określonych założeń. Wyraża ona to, co rzeczoznawca planuje zrobić z firmą i zależy od wybranej metody obliczania wartości przedsiębiorstwa. Tutaj dowiesz się więcej o tym, jak obliczyć swoją obliczania wartości przedsiębiorstwa i które metody dla Wycena przedsiębiorstwa jest.

Decydującym czynnikiem jest jednak to, że obliczona wartość przedsiębiorstwa zawsze różni się od wartości rynkowej. Wartość rynkowa natomiast jest osiągana w trakcie negocjacji, które zależą od umiejętności negocjacyjnych kupującego i sprzedającego. Ponadto, na wartość rynkową przedsiębiorstwa wpływa wiele różnych czynników. Są to przede wszystkim podaż i popyt w danej branży, ogólny rozwój branży, indywidualny rozwój przedsiębiorstwa przeznaczonego do sprzedaży i wreszcie oczekiwania nabywcy co do przyszłych zysków.

Jak kupujący może zoptymalizować swoje przyszłe obciążenia podatkowe już na wczesnym etapie?

Kupujący może również zoptymalizować swoje obciążenia podatkowe na wczesnym etapie poprzez zaprojektowanie struktury udziałów.

Ulgi podatkowe/ Holding

Jeżeli nabywca przedsiębiorstwa zamierza w ciągu kilku lat odsprzedać swoje przedsiębiorstwo lub jego udziały z udziałem w przedsiębiorstwie przekraczającym 15%, to Struktura holdingowa Zasadniczo nadaje się do tego. Dzieje się tak dlatego, że zgodnie z obecnym stanem prawnym zyski kapitałowe i dywidendy na poziomie spółki holdingowej są 95% zwolnione z podatku.

Jest to szczególnie opłacalne dla przedsiębiorców, którzy chcą reinwestować dochody ze sprzedaży firmy lub dochody z inwestycji w inne działania przedsiębiorcze. Dochód ten zawsze opuszcza uprzywilejowaną podatkowo sferę holdingu w momencie jego podziału między udziałowców. W tym przypadku udziałowcy muszą liczyć się z nieco wyższym obciążeniem podatkowym niż w przypadku bezpośredniego udziału w spółce. 

Model ten jest jednak bardziej modelem odroczenia podatku niż unikania podatku, co skutkuje przewagą płynnościową dla przedsiębiorcy. Jeśli nie zostaną rozdysponowane, może to przynieść bardzo długoterminową korzyść podatkową.

I mimo całej chęci optymalizacji podatkowej, w przeciwieństwie do grup kapitałowych, przedsiębiorców rodzinnych obowiązuje następująca zasada: utrzymujcie prostą strukturę udziałów. Ponieważ im bardziej jest on złożony, tym droższe jest zarządzanie nim. Ewentualne oszczędności podatkowe są niwelowane przez koszty doradztwa, założenia firmy, prowadzenia księgowości i rocznych sprawozdań finansowych. Również w tym przypadku zalecane jest skorzystanie z porady doradcy podatkowego, aby można było wykorzystać korzyści podatkowe oferowane przez strukturę holdingową.   

Co należy rozumieć przez koszty nabycia lub koszty zbycia? 

Koszty nabycia udziału mają wynosić §253 HGB co najwyżej w rzeczywistej kwocie. Niezależnie od tego, czy udziały przynoszą zyski czy straty, koszty nabycia pozostają zasadniczo niezmienione. 

Przy nabyciu lub sprzedaży przedsiębiorstwa ponoszone są również koszty uboczne. Należą do nich m.in. koszty doradztwa, prowizje, wydatki na rzeczoznawców, a także opłaty notarialne. Te koszty nabycia mogą być odliczone od przychodów ze sprzedaży, tak jak koszty sprzedaży, dzięki czemu zysk kapitałowy podlegający opodatkowaniu jest zmniejszony.

Kiedy sprzedaż przedsiębiorstwa jest zwolniona z podatku?

Sprzedaż przedsiębiorstwa jest zwolniona z podatku tylko w przypadku małych przedsiębiorstw, które osiągają zysk kapitałowy w wysokości do 45.000 euro. 

Ustawodawca przewidział tę ulgę w przypadku zbycia przedsiębiorstwa, jeżeli przedsiębiorca ukończył już 55 lat.§ 16 ust. 4 EStG ). 

Warunki:

 1. Z ulgi tej można skorzystać tylko raz w życiu (zasada "once-in-a-lifetime"?) i wynosi ona 45.000?
 2. Kwota wolna od podatku ulega zmniejszeniu, gdy zysk kapitałowy przekroczy 136.000? (limit wyłączenia).

To znaczy: Jeśli zysk kapitałowy przekroczy 181.000? sprzedający nie ma już konkretnej korzyści z ulgi podatkowej. Opodatkowany zysk kapitałowy jest odpowiednio równy zyskowi kapitałowemu. 

Dlatego też wysoka, jednorazowa ulga podatkowa z tytułu zbycia przedsiębiorstwa ma znaczenie przede wszystkim dla przedsiębiorców, którzy ukończyli 55 lat, mają mniejszy rozmiar przedsiębiorstwa i odpowiednio niższą cenę sprzedaży przedsiębiorstwa.

Dlaczego czas i dobre przygotowanie sprzedaży firmy pomaga zaoszczędzić podatek-.   

Czas jest ważnym czynnikiem w przygotowaniu sprzedaży firmy. Im szybciej uzyskasz jasność co do możliwych scenariuszy przeniesienia własności, tym szybciej będziesz mógł podjąć działania w celu osiągnięcia optymalnego rezultatu w ramach terminów przewidzianych prawem. Proszę pamiętać, że optymalizacja podatkowa wymaga czasu, aby przyniosła efekty, szczególnie w odniesieniu do sukcesji. Skonsultować się z doświadczonym w transakcjach specjalistą ds. sukcesji, z którym można osiągnąć profesjonalne porozumienie Proces M&A przygotowywać. Wspólnie z doradcą planują Państwo sprzedaż przedsiębiorstwa, na tej podstawie dokonują porównania obciążeń podatkowych i identyfikują możliwości optymalizacji podatkowej.

W tym miejscu chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że warto płacić podatki dochodowe szczególnie w okresie przygotowań do planowanej sprzedaży firmy. W kontekście Kontrole sprawności fizycznej można wykorzystać dalszy potencjał wzrostu wartości i użyć go w Korekta bilansu stać się widocznym. Ponownie, nie robi się tego z dnia na dzień: Proces ten trwa średnio od dwóch do pięciu lat. I ta strategia się opłaca. Ponieważ uwidocznione zyski zwiększają atrakcyjność firmy i zwiększają szanse na udaną sprzedaż. Pozytywny efekt uboczny: podatki dochodowe są dobrą inwestycją.

Mały przykład obliczeniowy: wzrost wydajności o 25% oznacza w praktyce często ponadprzeciętny wzrost Kalkulacja wartości przedsiębiorstwa a tym samym możliwą do uzyskania cenę zakupu. W tym kontekście niektóre modele oszczędzania podatków, popularne wśród małych i średnich przedsiębiorstw, szybko stają się względne.

Wniosek

Zacznij planować sukcesję swojej firmy odpowiednio wcześnie. Podejmijcie Państwo indywidualną decyzję, czy wolicie wewnętrzną czy zewnętrzną sukcesję firmy. Odpowiedź na to pytanie zapewni z kolei jasność co do tego, które z różnych rodzajów podatku są istotne dla procesu przekazania.

I wreszcie, przygotowanie sukcesji w odpowiednim czasie otwiera możliwość skorzystania z różnych ulg podatkowych, a tym samym "oszczędzania" na podatkach.

Najczęściej zadawane pytania

Jak opodatkowana jest sprzedaż przedsiębiorstwa?

Sprzedaż przedsiębiorstwa jest zawsze opodatkowana na podstawie dochodu, tj. przychodu brutto ze sprzedaży pomniejszonego o koszty nabycia i koszty dodatkowe sprzedaży. Wysokość obciążenia podatkowego zależy od tego, czy sprzedającym jest osoba fizyczna, czy osoba prawna (np. w formie spółki holdingowej).

Jak Sprzedaż firmy w 10 krokach dowiesz się w naszym filmie eksperckim KERN.

Jak opodatkowana jest sprzedaż spółki z o.o.?

Share Deal vs. Asset Deal: Jeśli masz Sprzedaż spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sprzedaż jest zwolniona z podatku w wysokości 40% dzięki tzw. procedurze częściowego dochodu. W przypadku spółek holdingowych istnieje nawet zwolnienie podatkowe w wysokości 95%, natomiast pozostałe 5% jest ponownie opodatkowane zgodnie z procedurą dochodu częściowego. Sprzedaż GmbH PodatkiSprzedaż udziałów w spółce z o.o. w ramach transakcji typu "share deal" jest więc często korzystniejsza dla sprzedającego z podatkowego punktu widzenia niż sprzedaż poszczególnych aktywów w ramach transakcji typu "asset deal".

W jakiej wysokości opodatkowany jest zysk kapitałowy?

Zależy to od tego, czy sprzedający jest osobą fizyczną czy osobą prawną (np. GmbH lub AG). Sprzedaż firmowa przez osoby fizyczne jest początkowo opodatkowana według stawki podatku od osób fizycznych, w zależności od ich indywidualnej sytuacji podatkowej. Istnieje jednak cała gama Ulgi podatkowe i ulg, których wykorzystanie należy sprawdzić w porozumieniu z doradcą podatkowym.
Sprzedaż dokonywana przez przedsiębiorstwa jest początkowo opodatkowana w ramach procedury częściowego dochodu. Również w tym przypadku ustawodawca dopuszcza w niektórych konstelacjach daleko idące zwolnienie z podatku, tak że całkowite obciążenie podatkowe może zostać zmniejszone do 1,5%.

Model obliczania połowy stawki podatkowej

Załóżmy, że masz 64 lata i jesteś mistrzem piekarskim. W 2021 roku sprzedałeś swoją piekarnię, uzyskując zysk kapitałowy w wysokości 130 000 euro. W tym roku, przed sprzedażą, Twoja firma nadal przynosiła zysk w wysokości 40 000 euro. Nie złożyłeś jeszcze wniosku o obniżoną stawkę podatkową lub ulgę wolną od podatku. Masz ukończyłeś 55 lat i sprzedałeś swój biznes z zyskiem nie większym niż pięć milionów euro. Można zatem skorzystać zarówno z obniżonej stawki podatkowej, jak i z ulgi wolnej od podatku. Obniżona stawka podatkowa jest zazwyczaj korzystniejsza dla Ciebie jako przedsiębiorcy podlegającego opodatkowaniu. Twoje obliczenia mogłyby wyglądać następująco:

 • Zysk kapitałowy 120.000 ? Kwota wolna od podatku 45.000 ?
 • = podlegający opodatkowaniu zysk kapitałowy 75.000 ?
 • Opodatkowany zysk kapitałowy 75.000 ? + zysk bieżący 30.000 ?
 • = Całkowita kwota dochodu 105.000 ?
 • Zwykły podatek dochodowy przy średniej stawce podatkowej 35,22 % wynosi 36 981 ?  
 • W przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa podatek dochodowy od zysku kapitałowego zostaje obniżony z 35.22% do 19.72% (35.22% x 56%).
 • Jesteś zatem winien urzędowi skarbowemu 14.790 euro z tytułu zysku kapitałowego i 10.566 euro z tytułu zysku.
 • Państwa ulga podatkowa wynosi zatem 11.625 ?

Lista kontrolna podatków

Lista kontrolna dla: Sprzedaż przedsiębiorstwa Podatki

Lista kontrolna sprzedaży firmy: 147 punktów kontrolnych ?

Z przejęcia firmy do większego wzrostu