Wyróżniony obraz Transakcja korporacyjna

Transak­c­je korpora­cy­j­ne: skutecz­ne opano­wa­nie kupna i sprze­daży spółek

Transak­c­je korpora­cy­j­ne są Złożo­ne proce­sy o wysokim ryzyku i w tym samym czasie świet­na okazja. Dzięki odpowied­niej strate­gii i doświad­c­zo­ne­mu doradzt­wu możesz z powod­ze­niem opano­wać zakup lub sprze­daż swojej firmy.

Droga do sukce­su: przewodnik

Właści­we przygo­to­wa­nie, kompl­ek­so­wa wycena spółki oraz uwzględ­ni­e­nie aspek­tów podat­ko­wych, prawnych i ekono­mic­z­nych stanowią podsta­wę udanego przejęcia i sprze­daży spółki. Dzięki facho­wej wiedzy doświad­c­z­onych konsul­tan­tów, etapy transak­c­ji - od wstęp­nej oceny do pomyśl­n­ego zakońc­ze­nia - mogą być skutecz­nie i celowo opanowane.

Ninie­js­zy przewod­nik przepro­wad­zi Cię przez wszyst­kie etapy transak­c­ji korpora­cy­j­nej, od wstęp­n­ego plano­wa­nia do pomyśl­n­ego zakońc­ze­nia. Zawie­ra on cenne wskazów­ki i infor­mac­je, które pomogą zmini­ma­lizować ryzyko, wykor­zystać nadar­za­jące się okazje i osiągnąć zamier­zo­ne cele.

Kluczowe punkty w skrócie

 • Definic­jaTransak­c­je korpora­cy­j­ne obejmu­ją zmiany w struk­tur­ze własności, takie jak zakupy, sprze­daż lub transfery.
 • Możli­wościOferu­ją one możli­wości rozwo­ju, restruk­tu­ry­zac­ji, syner­gii i plano­wa­nia sukcesji.
 • Często wystę­pu­jące typy transak­c­jiNależą do nich Transak­c­je na akcjach, transak­c­je na aktywachfuzje i wydzielenia.
 • Potrze­ba doradzt­waZłożo­ny proces wymaga profes­jo­nal­n­ego wspar­cia ze strony eksper­tów ds. fuzji i przejęć.
 • Czynni­ki sukce­suJasne cele, plano­wa­nie strate­gicz­ne, otwar­ta komuni­ka­c­ja i wybór właści­wego partne­ra mają kluczowe znaczenie.

Ze specja­list­ami z KERN Unternehmens­nachfolge u boku, którzy wspie­ra­ją Cię na każdym etapie - od wstęp­nej anali­zy i poszu­ki­wa­nia partne­ra po sporząd­ze­nie umowy i integrac­ję - nic nie stoi na przesz­kod­zie, aby odnieść sukces.

Poproś KERN o bezpłatną wstępną konsultację
Mapa lokalizacji KERN dla sukcesji biznesowej

Czym są transak­c­je korporacyjne?

Transak­c­je korpora­cy­j­ne to proce­sy, które zmienia­ją struk­turę własności spółki lub jej części. Obejmu­ją one zakup, sprze­daż lub podział spółek lub ich części, a także fuzje spółek. Celem takich transak­c­ji fuzji i przejęć jest osiąg­nięcie strate­gicz­nych celów korpora­cy­jnych, takich jak wzrost, ekspansja rynkowa, plano­wa­nie sukces­ji, dywer­sy­fi­ka­c­ja lub efekty synergii.

Różno­rod­ność transak­c­ji korpora­cy­jnych: Jakie są ich rodzaje?

Termin transak­c­ja korpora­cy­j­na obejmu­je różne formy przejęć, sprze­daży i fuzji spółek.

Graficzny przegląd transakcji korporacyjnych

W zależ­ności od celu i sytuac­ji począt­ko­wej można rozważyć różne rodza­je transakcji:

Przejęcia charak­tery­zu­ją się ukier­un­kowanym nabywa­niem spółek lub jednos­tek bizne­so­wych, albo poprzez transak­c­je na akcjach, które obejmu­ją zakup udziałów w spółce, albo poprzez transak­c­je na aktywach, które obejmu­ją nabycie wybranych aktywów. Strate­gie te są realizowa­ne przez szero­ką gamę graczy, w tym inwest­orów strate­gicz­nych, inwest­orów finan­so­wych i konku­ren­tów rynkowych, a także osoby fizycz­ne (MBI), w celu skonso­li­do­wa­nia ich pozyc­ji rynkowej lub rozwo­ju lub integrac­ji nowych obszarów biznesowych.

Dezin­wes­ty­c­je odzwier­cied­la­ją strate­gicz­ne wycofa­nie, sprze­daż spółek lub oddziałów, motywo­wa­ne chęcią uspraw­ni­enia portfela, restruk­tu­ry­zac­ją finan­so­wą lub przygo­to­wa­niem uporząd­ko­wa­nej reorga­ni­zac­ji. Sukces­ja przedsię­bi­orst­wa. Obejmu­je to różno­rod­nych sprze­daw­ców, od prywat­nych przedsię­bi­or­ców po strate­gów i inwest­orów finansowych.

Plano­wa­nie sukces­ji służą zapew­ni­eniu ciągłości bizne­so­wej poprzez przeka­za­nie następ­ne­mu pokoleniu, czy to człon­kom rodzi­ny, obecne­mu kierow­nict­wu czy zewnę­trz­nym następ­com, i stanowią kluczowe wyzwa­nie strategiczne.

W ramach tego spektrum wyróż­nia się Specja­lis­ty­cz­ne typy transak­c­ji jak:

 • Fuzjetworze­nie nowych jednos­tek bizne­so­wych poprzez łącze­nie istnie­ją­cych spółek,
 • Wykupy menedżer­skie (MBO) i Wykupy menedżer­skie (MBI)Strate­gie, w których zespoły zarząd­za­jące (zewnę­trz­ne lub wewnę­trz­ne) nabywa­ją udziały w spółce, a tym samym stanowią szcze­gólną formę sukces­ji korpora­cy­j­nej z udziałem osób fizycznych,
 • Spin-offy i PodziałyStrate­gia firmy ma na celu skupi­e­nie się na podsta­wo­wej działal­ności poprzez wydzie­lenie lub podział oddziałów,
 • WycięciaUkier­un­kowa­ne wydzie­lenie jednos­tek bizne­so­wych z grupy spółek w celu zwiększe­nia wartości lub repozy­c­jo­no­wa­nia strategicznego.

Motywac­je stojące za transak­c­ja­mi fuzji i przejęć

Transak­c­je korpora­cy­j­ne w zakre­sie fuzji i przejęć (M&A) lub sukces­ji korpora­cy­j­nej są obsłu­gi­wa­ne przez przede wszyst­kim 5 sił napędo­wych napędzany.

Motywacja graficzna dla transakcji fuzji i przejęć
 1. Wzrost: Firmy dążą do szybs­ze­go dostę­pu do nowych rynków, pracow­ni­ków i techno­lo­gii poprzez przejęcia w celu zwiększe­nia sprze­daży i zysków.
 2. Syner­gie: Integrac­ja spółek ma na celu zwiększe­nie wydaj­ności poprzez optyma­li­zac­ję procesów bizne­so­wych i reali­zac­ję syner­gii kosztowych.
 3. Optyma­li­zac­ja portfela: Koncen­trac­ja na podsta­wo­wej działal­ności poprzez zbycie jednos­tek niezwią­zanych z podsta­wo­wą działal­nością popra­wia strate­gicz­ne dosto­so­wa­nie i wydajność.
 4. Restruk­tu­ry­zac­ja finan­so­wa: Sprze­daż służy zwiększe­niu płynności, zmnie­jsze­niu zadłuże­nia lub reinwes­ty­c­ji w strate­gicz­ne obszary.
 5. Sukces­ja firmy: Uporząd­ko­wa­ne przeka­za­nie obowiąz­ków zapew­nia ciągłość firmy i jej długo­ter­mi­no­wy sukces.

Konkret­ne motywy różnią się w zależ­ności od sytuac­ji firmy i sytuac­ji rynkowej, choć jasno okreś­l­o­ny cel zawsze stanowi podsta­wę sukcesu.

Znacze­nie profes­jo­nal­n­ego doradzt­wa w zakre­sie fuzji i przejęć

Profes­jo­nal­ne wspar­cie dla transak­c­ji korpora­cy­jnych jest niezbęd­ne ze wzglę­du na złożo­no­ść i wysokie znacze­nie finan­so­we i strate­gicz­ne tych procesów. Eksper­ty­za w takich obsza­rach jak wycena spółek i aspek­ty prawa korpora­cy­j­n­ego, Due Diligence i zarząd­za­nie negoc­ja­c­ja­mi minima­li­zu­je ryzyko i zwięks­za szanse na udaną transakcję.

Doświad­c­ze­ni dorad­cy rozpoz­na­ją i omija­ją poten­c­jal­ne pułap­ki, zapew­nia­ją obiek­tywną ocenę i wspie­ra­ją ukier­un­kowaną reali­zac­ję celów transak­c­ji. Stanowi to podsta­wę pomyśl­n­ego, zorien­to­wa­n­ego na przyszłość rozwo­ju firmy.

Kupno i sprze­daż spółek: Złożo­ny proces

Zakup i sprze­daż spółek, czy to w ramach strate­gicz­nej ekspansji, czy optyma­li­zac­ji portfela, przechod­zi przez precy­zy­j­ny i wymaga­ją­cy proces, który rozcią­ga się od począt­ko­wej strate­gii do ostatecz­nej integrac­ji. The 6 podsta­wo­wych faz tego proce­su (z perspek­ty­wy inwestora):

Schemat procesu transakcji korporacyjnej
 1. Strate­gia i przygo­to­wa­nie: Defini­owa­nie celów i struk­tur transak­c­ji oraz identy­fi­ka­c­ja poten­c­jal­nych spółek docelowych.
 2. Wstęp­ny kontakt i list inten­cy­j­ny (LOI): Wstęp­ne rozmo­wy i sformuło­wa­nie listu inten­cy­j­n­ego, który stanowi podsta­wę do zacho­wa­nia poufności i dalszych negocjacji.
 3. Należy­ta staran­ność: Kompl­ek­so­wa anali­za spółki docelo­wej pod kątem ryzyka i wartości, w tym anali­za finan­so­wa, kontrak­to­wa i kadrowa.
 4. Wycena spółki: Okreś­le­nie uzasad­nio­nej wartości spółki na podsta­wie badania due diligence w celu ustale­nia ceny zakupu.
 5. Negoc­ja­c­je umowy: Negoc­jo­wa­nie warun­ków zakupu, w tym kwestii odpowied­zi­al­ności i gwarancji.
 6. Transak­c­ja i integrac­ja: Zakońc­ze­nie transak­c­ji prawnej i rozpo­c­zęcie integrac­ji ze struk­tura­mi nabywcy.
Jak działa przejęcie firmy? Inwestor Tom Hardt­ke w rozmo­wie z Nicole Kalon­dą i Nilsem Koerberem

6 czynni­ków sukce­su dla udanej transak­c­ji korporacyjnej

Sukces transak­c­ji korpora­cy­j­nej zależy od istot­nych czynni­ków, które wykrac­za­ją daleko poza aspek­ty finan­so­we i stanowią solid­ną podsta­wę dla każdej fazy procesu:

 1. Jasne cele i strate­giaNiezbęd­na jest precy­zy­j­nie okreś­lo­na strate­gia i jasne cele. Obejmu­je to motywac­ję stojącą za transak­c­ją i plany przyszłe­go wzrostu.
 2. Staran­ne przygo­to­wa­nieDokład­ne przygo­to­wa­nie obu stron ułatwia spraw­ne przepro­wad­ze­nie proce­su. Obejmu­je to wczes­ne przygo­to­wa­nie danych i metody­cz­ne plano­wa­nie projektu.
 3. Doświad­c­z­o­ny zespół konsul­tan­tówZłożo­no­ść fuzji i przejęć wymaga doświad­c­ze­nia wyspec­ja­lizowanych konsul­tan­tów z dogłęb­ną wiedzą branżo­wą i doświad­c­ze­niem w struk­tu­ry­zac­ji transakcji.
 4. Kompl­ek­so­wa anali­za due diligenceSzcze­góło­wy i obiek­tyw­ny przegląd spółki docelo­wej ma kluczowe znacze­nie dla identy­fi­ka­c­ji ryzyka i oceny możliwości.
 5. Umiejęt­ności negoc­ja­cy­j­neUmiejęt­ne negoc­ja­c­je, oparte na solid­nej wiedzy i umiejęt­nościach strate­gicz­nych, są niezbęd­ne do osiąg­nięcia optymal­nych wyników.
 6. Przygo­to­wa­nie do integrac­jiPlano­wa­nie płynnej integrac­ji rozpo­c­zy­na się wcześ­nie i ma kluczowe znacze­nie dla długo­ter­mi­no­wego sukce­su transakcji.
Rysunek 6 Czynniki sukcesu dla udanej transakcji korporacyjnej

Poprzednie transak­c­je korpora­cy­j­ne KERN

KERN Unternehmens­nachfolge wspie­ra firmy we wszyst­kich fazach transak­c­ji. Poniżej znajdu­ją się rapor­ty z doświad­c­zeń w zakre­sie sprze­daży i zakupu firm:

Wniosek

Transak­c­je korpora­cy­j­ne odgry­wa­ją ważną rolę w dalszym rozwo­ju firm, sektorów i rynków. Otwie­ra­ją one nowe możli­wości wzros­tu, ekspansji, dywer­sy­fi­ka­c­ji, sukces­ji i restruk­tu­ry­zac­ji. Jedno­c­ześ­nie niosą ze sobą ryzyko, wymaga­ją specja­lis­ty­cz­nej wiedzy i często wiążą się z wyzwa­nia­mi emocjonalnymi.

Pomyśl­na reali­zac­ja transak­c­ji korpora­cy­j­nej jest wynikiem połąc­ze­nia kilku czynników:

 • Jasne cele i dokład­ne wyobraże­nie ideal­nej sytuac­ji po zakończeniu.
 • Wszech­st­ron­na wiedza rynkowa i umiejęt­ności negocjacyjne.
 • Staran­ne plano­wa­nie wszyst­kich etapów proce­su transakcyjnego.
 • Efektyw­ne zarząd­za­nie projek­tem zapew­nia płynny proces.
 • Profes­jo­nal­ne wspar­cie eksper­tów z wielo­let­nim doświadczeniem.

FAQ - Często zadawa­ne pytania

Czym są fuzje i przejęcia (M&A)?

M&A to skrót od Mergers & Acqui­si­ti­ons (Fuzje i przejęcia) i opisu­je fuzję lub przejęcie spółek.

Na czym polega badanie due diligence w transak­c­jach korporacyjnych?

Due diligence to dogłęb­ne badanie spółki w celu ziden­ty­fi­kowa­nia ryzyka i możli­wości. Obejmu­je ono na przykład anali­zę sytuac­ji finan­so­wej, procesów bizne­so­wych i otocze­nia rynkowego.

Czy zaleca się sprze­daż spółki z doradzt­wem czy bez?

Wspar­cie zapew­nia­ne przez doświad­c­z­onych dorad­ców ds. fuzji i przejęć oferu­je wiele korzyści, np. dostęp do sieci poten­c­jal­nych nabyw­ców, profes­jo­nal­ne prowad­ze­nie negoc­ja­c­ji i unika­nie błędów.

Jak długo trwa sprze­daż firmy?

Czas trwania może się znacz­nie różnić, ale zwykle wynosi od 6 do 24 miesięcy.

Przegląd czasu trwania sprzedaży spółki
Jakie są strate­gie sprzedaży?

Istnie­ją różne strate­gie sprze­daży, np. bezpoś­red­nie zwraca­nie się do poten­c­jal­nych nabyw­ców, prowad­ze­nie proce­su licyt­ac­ji lub sprze­daż za pośred­nict­wem platfor­my aukcyjnej.

Co należy wziąć pod uwagę przy zakupie firmy?

Oprócz należy­tej staran­ności należy również wziąć pod uwagę finan­so­wa­nie, integrac­ję firmy i ramy prawne.