Konsultant ds. fuzji i przejęć Michael Feier w rozmowie z przedsiębiorcą

Skutecz­ne doradzt­wo w zakre­sie fuzji i przejęć: Jak możesz skorzystać z naszej wiedzy i doświadczenia?

Jako jedna z wiodą­cych firm dorad­c­zych w zakre­sie fuzji i przejęć (kupna i sprze­daży firm) dla MŚP, specja­liści z KERN łączą wiedzę branżo­wą z doświad­c­ze­niem w zakre­sie doradzt­wa strate­gicz­n­ego, aby przepro­wad­zić firmy przez złożo­ne proce­sy transak­cy­j­ne od 2004 roku.

Nasze doświad­c­ze­nie i zaangażo­wa­nie są odzwier­cied­lo­ne w naszej misji i pozwa­la­ją nam spełnić Twoje oczeki­wa­nia. Efektyw­ne cele fuzji i przejęć do realizować. Unikal­ne w naszej branży, dajemy ci M&Gwaran­c­ja. Jeśli, wbrew oczeki­wa­ni­om, transak­c­ja nie zakońc­zy się sukce­sem w ciągu 24 miesię­cy, jesteś W pełni zabez­piec­z­o­ny. Podkreś­la to naszą wiarę w jakość i sukces naszych usług konsul­tin­gowych. Bez ryzyka dla naszych klientów.

Czym są fuzje i przejęcia? Jasna definicja

Fuzje i przejęcia (M&A) obejmu­ją duża liczba transak­c­ji korpora­cy­jnychTermin “spin-off” odnosi się do transak­c­ji, w których spółki są łączo­ne, sprze­da­wa­ne lub nabywa­ne. Termin ten rozcią­ga się na wyspec­ja­lizowa­ne transak­c­je, takie jak trans­fery operac­ji, wyodręb­ni­enia lub wydzie­lenia, w których części spółki są konty­nuo­wa­ne niezależnie.

Chociaż prawo nie wymaga doradzt­wa w celu pomyśl­nej reali­zac­ji transak­c­ji fuzji i przejęć, powszech­ną prakty­ką jest korzysta­nie z usług eksper­tów, takich jak prawni­cy, dorad­cy podat­ko­wi i audytor­zy na różnych etapach transak­c­ji. Ponadto, dorad­cy ds. fuzji i przejęć z ich dogłęb­nym doświad­c­ze­niem transak­cy­jnym oferu­ją niezbęd­ne wspar­cie w plano­wa­niu i wdraża­niu, aby zapew­nić sukces trans­for­mac­ji firmy.

Kompl­ek­so­wy przewod­nik po doradzt­wie w zakre­sie fuzji i przejęć

Twój przewod­nik!

Rolą firmy dorad­c­zej w zakre­sie fuzji i przejęć jest, Przejście przez każdy etap proce­su transak­cy­j­n­ego do ołów Od opraco­wa­nia sperso­na­lizowa­nej strate­gii do pomyśl­n­ego podpi­sa­nia umowy i nie tylko. Ocena przepro­wad­zo­na przez eksper­ta ds. finan­sów korpora­cy­jnych uzupeł­nia proces całościo­wo, aby zapew­nić zarów­no kupują­cym, jak i sprze­da­ją­cym precy­zy­j­ne wyceny i zalecen­ia strate­gicz­ne w kontekście transak­c­ji fuzji i przejęć.

Nawet po sfina­lizowa­niu transak­c­ji dorad­ca pozosta­je cennym partne­rem w kwesti­ach przejścio­wych i zapew­nia płynną integrac­ję. Na poniżs­zej grafice można zobac­zyć ogólny zarys proce­su M&Proce­sy.

Grafika procesowa dla procesu M&A

1. Strate­gia fuzji i przejęć zapew­nia­ją­ca sukces

Skutecz­na strate­gia fuzji i przejęć opiera się na dogłęb­nym zrozu­mi­e­niu czasu, motywac­ji do sprze­daży i wrażli­wych kwestii. Zadaje­my właści­we pytania, na przykład: W którym momen­cie należy Przejęcie firmy czy sprze­daż ma miejs­ce? Jakie są powody sprze­daży spółki? itp.

Poprzez ukier­un­kowa­ne dyskus­je i pytania opraco­wu­je­my strate­gie, które stanowią podsta­wę pozytywnych doświad­c­zeń transak­cy­jnych dla wszyst­kich zaangażo­wanych stron.

2 Proces fuzji i przejęć: krok po kroku

W M&Proces Szcze­gólną uwagę należy zwrócić na te 4 kroki.

  1. Wycena przedsię­bi­orst­wa: Każdy krok rozpo­c­zy­na się od skrupu­lat­nej opieki, aby położyć podwa­li­ny pod sukces.
  2. List inten­cy­j­ny (oświad­c­ze­nie woli): Kryty­cz­ny, często pomija­ny krok, który potwierd­za wzajem­ne zaangażowanie.
  3. Due DiligenceKompl­ek­so­we badanie wszyst­kich aspek­tów spółki przez kupujące­go w celu stwor­ze­nia solid­nej podsta­wy do negocjacji.
  4. Podpi­sa­nie i przeka­za­nie umowyPo zakońc­ze­niu projektu nastę­pu­je staran­nie zapla­no­wa­ne przeka­za­nie, które kładzie podwa­li­ny pod przyszły sukces.
Obraz z linkiem do kalkulatora wartości firmy

Doświad­c­ze­nie między­branżo­we w zakre­sie fuzji i przejęć

Przegląd usług doradczych w zakresie fuzji i przejęć KERN

Nasze kilkud­zie­sięcio­let­nie doświad­c­ze­nie w dzied­zi­nie fuzji i przejęć obejmu­je wszech­st­ron­ną wiedzę specja­lis­ty­cz­ną w wielu branżach. Nasz zespół z powod­ze­niem dorad­zał przy transak­c­jach w sektor­ach takich jak motory­zac­ja, budow­nict­wo, przemysł, usługi, elektro­ni­ka, handel detalicz­ny, opieka zdrowot­na, media, techno­lo­gia, trans­port i logistyka.

Różno­rod­ność naszych doświad­c­zeń pozwa­la nam ofero­wać niestan­dardo­we rozwią­za­nia, które są specjal­nie dosto­so­wa­ne do wyzwań i możli­wości każdej branży. Rozumie­my, że każda transak­c­ja jest wyjąt­ko­wa, dlate­go dostar­cz­a­my innowa­cy­j­ne strate­gie i jasne spostrzeże­nia, aby zapew­nić sukces działań związanych z fuzja­mi i przejęciami.

Priva­te equity odgry­wa coraz ważnie­js­zą rolę w transak­c­jach fuzji i przejęć, zapew­nia­jąc zarów­no kapitał, jak i strate­gicz­ne wspar­cie dla rozwo­ju firm. Aby uzyskać bardziej dogłęb­ny wgląd w związek między priva­te equity a fuzja­mi i przejęcia­mi, zapras­za­my do przec­zy­ta­nia nasze­go wpisu na blogu na ten temat.

Inwes­ty­c­je na niepu­blicz­nym rynku kapitało­wym - Przec­zy­taj terazIn­for­mac­je zwrot­ne od naszych klien­tów świad­c­zą o naszych kompe­tent­nych i ukier­un­kowanych poradach. Z na czele transak­c­ji fuzji i przejęć od prawie dwóch dekad Oferu­je­my nie tylko specja­lis­ty­cz­ną wiedzę, ale także sprawd­zo­ny model sukce­su oparty na zaufaniu, przejr­zys­tości i dosko­n­ałych wynikach.

Dlacze­go KERN powini­en być pierws­zym wyborem dla fuzji i przejęć w sektor­ze MŚP?

Transak­c­je fuzji i przejęć są ważne nie tylko dla dużych korporac­ji. Również Firmy średniej wielkości stoją przed tymi samymi wyzwa­nia­mi i możli­wościa­miktóre sprawia­ją, że porady eksper­tów są niezbędne.

  • Dla sprze­daw­ców Nasze podejście ma na celu zapew­ni­e­nie płynnej transak­c­ji i zabez­piec­ze­nie uczci­wej ceny sprze­daży, która odzwier­cied­la prawd­zi­wą wartość Twojej firmy.
  • Dla kupują­cych Zapew­nia­my szcze­góło­wy wgląd w finan­so­we, opera­cy­j­ne i strate­gicz­ne aspek­ty spółki docelo­wej, aby umożli­wić podjęcie świado­mej decyz­ji i uczci­wą wycenę.
  • Dla firm rodzin­nych Rozumie­my, że wartości emocjo­nal­ne są tak samo ważne jak wartości finan­so­we. Nasze porady uwzględ­nia­ją zarów­no zacho­wa­nie tych wartości, jak i zabez­piec­ze­nie pomyśl­nej przyszłości. Sukces­ja przedsię­bi­orst­wa.
  • Dla firm typu spin-off Wspiera­my tworze­nie nieza­leżnych jednos­tek, zapew­nia­jąc doradzt­wo strate­gicz­ne i wspar­cie opera­cy­j­ne, aby przejście było jak najbard­ziej płynne dla wszyst­kich zaangażo­wanych stron.

KERN rozumie unikal­ne potrze­by firm średniej wielkości i defini­uje sperso­na­lizowa­ne strate­gie, które uwzględ­nia­ją złożo­no­ść transak­c­ji fuzji i przejęć oraz wspie­ra­ją konkret­ne cele naszych klientów.

Dodat­ko­we zalety naszych produk­tów M&Doradzt­wo w zakre­sie zarządzania

Udana transak­c­ja fuzji i przejęć opiera się nie tylko na profes­jo­nal­nej wiedzy, ale także na umiejęt­ności budowa­nia relac­ji opartych na zaufaniu. Od momen­tu powsta­nia w 2004 r. imponu­je­my nie tylko naszym profes­jo­na­liz­mem, uczci­wością i rzetel­nością, ale także zaangażo­wa­niem w zrówno­waż­o­ny sukces i ciągły rozwój naszej wiedzy i metod.

Nasza misja podkreś­la nasze zaangażo­wa­nie w tworze­nie prawd­zi­wej wartości dla naszych klien­tów - poprzez szacu­nek, uznanie i opraco­wy­wa­nie rozwią­zań, które nie tylko osiąga­ją krótko­ter­mi­no­we cele, ale także zapew­nia­ją długo­ter­mi­no­wy sukces. Takie podejście pomogło nam zbudo­wać trwałe partnerst­wo i zostać uznanym za zaufan­ego dorad­cę we wszyst­kich aspektach doradzt­wa w zakre­sie fuzji i przejęć.

Na co zwrócić uwagę przy wybor­ze profes­jo­nal­n­ego doradzt­wa w zakre­sie fuzji i przejęć?

Infografika Rozpoznawanie renomowanych doradców ds. fuzji i przejęć

Jeśli chcesz dorad­zać, musisz wykazać się doświad­c­ze­niem. Wiary­god­na firma dorad­c­za w zakre­sie fuzji i przejęć powin­na być w stanie przedsta­wić solid­ne doświad­c­ze­nie i udowod­nić je przekon­u­ją­cy­mi referen­c­ja­mi. Odpowied­nie pieczęcie zatwierd­ze­nia zapew­nia­ją również bezpiec­zeńst­wo i zaufanie.

Jako dorad­cy ds. fuzji i przejęć jesteś­my człon­ka­mi stowar­zy­szeń takich jak BDU ? Federal­ne Stowar­zy­sze­nie Niemieckich Konsul­tan­tów Zarząd­za­nia. Możesz uzyskać więcej infor­mac­ji tutaj..

Histo­rie sukce­su naszych projek­tów fuzji i przejęć

O naszych usługach w zakre­sie profes­jo­nal­nych transak­c­ji M&A mówią również nasi zadowo­leni klienci.

Studium przypadku sprzedaży firmy hms sonosystems

Firma hms sonosys­tems GmbH chciała, aby sprze­daż pozwo­liła na zacho­wa­nie miejsc pracy i długo­trwałych relac­ji z klien­ta­mi. KERN towar­zyszył temu proce­so­wi i zapew­nił Konty­nu­ac­ja dzieła życia.

Pan Rehfuß od samego począt­ku przepro­wad­ził mnie przez cały proces w sposób bardzo profes­jo­nal­ny i dalekowz­ro­cz­ny. Chciała­bym podkreś­lić bogact­wo doświad­c­zeń i wiedzy technicz­nej w tym kontekście. Pan Rehfuß wspierał nas kompe­tent­nie i profes­jo­nal­nie, służąc facho­wą wiedzą na każdym etapie przejęcia przedsię­bi­orst­wa. Porady i wspar­cie były ważne i pomogły nam we wszyst­kich aspektach w tym bardzo złożonym temacie.”

Pan Martin Nicho­las Smith, Dyrek­tor Zarządzający

Dowiedz się więcej.

Firma miała zostać sprze­da­na w ramach regulo­wa­n­ego planu sukces­ji. Szcze­gól­nie ważne było znale­zi­e­nie inwest­ora, który zacho­wał­by firmę jako całość, towar­zyszył jej na ścieżce wzros­tu i pomógł w dalszym rozwo­ju i rozbu­do­wie organi­zac­ji i lokali­zac­ji przy profes­jo­nal­nym wsparciu.

Jestem bardzo zadowo­l­o­ny z wyniku transak­c­ji. Cieszę się, że w Premi­um Equity znaleź­liś­my inwest­ora, który dostrze­gł poten­c­jał firmy i jest gotowy towar­zyszyć i wspierać wzrost i dalszy rozwój FREQCON poprzez know-how i kapitał. Utrzy­ma­nie i rozwój siły roboc­zej i zakła­du są dla mnie bardzo ważne i cieszę się, że wspól­nie zrobi­my kolej­ny krok w rozwo­ju firmy. Bez profes­jo­nal­n­ego wspar­cia, doradzt­wa i wskazó­wek ze strony KERN (Greve/Bergmann) ten wynik nie byłby możli­wy. Zawsze czułem, że jestem w dobrych rękach podcz­as całego proce­su i zawsze miałem poczu­cie, że mam po swojej stronie najleps­zy zespół konsul­tan­tów, nawet w kryty­cz­nych sytuac­jach. Chciał­bym podzię­ko­wać obu panom za wspól­nie spędzo­ny czas oraz za pomyśl­ne i szybkie zakońc­ze­nie transakcji.

Pan Norbert Hennchen, dyrek­tor zarządzający

Dowiedz się więcej.

Studium przypadku sprzedaży firmy Freqcon
Studium przypadku: sprzedaż spółki Café Kraft Boulderhalle

Café Kraft to pierws­za hala bould­e­ro­wa w Norym­berdze i druga hala bould­e­ro­wa w Niemc­zech. W Café Kraft klien­ci mogą spodzie­wać się wyjąt­ko­wego świata sportu i rekre­ac­ji, który łączy bould­e­ring, atmos­ferę salonu & wyjąt­ko­wa lokali­zac­ja wydar­zenia.
Zadaniem KERN było zabez­piec­ze­nie sukces­ji firmy, a tym samym lokali­zac­ji, przy jedno­c­zes­nym zapew­ni­eniu wszyst­kim pracow­ni­kom przyszłości, a klien­tom atrak­cy­j­nej hali bould­e­ro­wej w regionie.

Bardzo się cieszę, że miałem dobre­go sparing­part­ne­ra w KERN i Wolfgangu Bürger­ze, który pomógł mi przejść przez wszyst­kie wzloty i upadki proce­su sprze­daży i że miałem u boku partne­ra, do które­go zawsze mogłem się zwrócić i który mógł mi pomóc.” “Zdecy­do­wa­nie polecam każde­mu sprze­daw­cy skorzysta­nie z profes­jo­nal­n­ego wsparcia.”

Pan Reto Faulen­bach, dyrek­tor zarządzający

Dowiedz się więcej.

Kolej­ny krok w kierun­ku udanego projektu fuzji i przejęć

Pomyśl­na reali­zac­ja projek­tów fuzji i przejęć wymaga solid­n­ego doradzt­wa oparte­go na dogłęb­nej znajo­mości rynku i sprawd­zonym doświad­c­ze­niu. KERN Polska wspie­ra Cię zespołem sprawd­zonych eksper­tów, których cechu­je wielo­let­nie doświad­c­ze­nie prakty­cz­ne i niezmi­en­nie pozytyw­ne opinie klien­tów. Nasza wyjąt­ko­wa gwaran­c­ja sukce­su jest dowodem nasze­go zaangażo­wa­nia i doświad­c­ze­nia w segmen­cie fuzji i przejęć.

Jeśli szuka­sz solid­n­ego partne­ra, który przepro­wad­zi Twoją firmę przez proces fuzji i przejęć, możemy zapew­nić Ci wspar­cie i porady, których potrze­bu­jesz. Skontak­tuj się z nami, aby uzyskać szcze­góło­wy wgląd w nasze podejście i omówić, w jaki sposób możemy spełnić Twoje konkret­ne wymaga­nia. Wspól­nie opracu­je­my dosto­so­waną do potrzeb strate­gię opartą na rzetel­nych analiz­ach, aby zapew­nić sukces fuzji i przejęć.

Rozpo­cz­nij dialog z KERN już dziś i połóż podwa­li­ny pod udaną transak­c­ję fuzji i przejęć.

M&A bezpłatna wstępna konsultacja
Albo poroz­ma­wiaj z eksper­tem firmy KERN w Twoim pobliżu!