Polity­ka prywat­ności (UE)

Ninie­js­ze infor­mac­je o ochro­nie prywat­no艣ci zosta艂y ostat­nio zmien­io­ne 6. Marzec 2024 i dotyc­zy obywate­li oraz legal­nych sta艂ych rezyden­t贸w Europe­js­kie­go Obsza­ru Gospodar­c­ze­go i Szwajcarii.

W tym oświad­c­ze­niu o ochro­nie prywat­ności wyjaś­nia­my, co robimy z danymi, które uzysku­je­my o Państ­wu za pośred­nict­wem witry­ny https://www.kern-unternehmensnachfolge.com/pl. Zaleca­my uważne przec­zy­ta­nie tego oświad­c­ze­nia. Przet­warza­jąc dane, przestrz­e­gamy przepisów dotyc­zą­cych prywat­ności. Oznac­za to między innymi, że:

 • jasno określa­my cele, dla których przet­warz­a­my dane osobo­we. Robimy to za pomocą ninie­js­ze­go oświad­c­ze­nia o ochro­nie prywatności;
 • dążymy do ogranic­ze­nia gromad­ze­nia przez nas danych osobo­wych tylko do tych danych, które są niezbęd­ne do uzasad­nionych celów;
 • w pierw­s­zej kolej­ności prosi­my o wyraże­nie zgody na przet­warza­nie Państ­wa danych osobo­wych w przypad­kach wymaga­ją­cych Państ­wa zgody;
 • podej­mu­je­my odpowied­nie środki bezpiec­zeńst­wa, aby chronić Państ­wa dane osobo­we, a także wymaga­my tego od stron, które przet­warza­ją dane osobo­we w naszym imieniu;
 • szanu­je­my Państ­wa prawo dostę­pu do danych osobo­wych, ich popra­wia­nia lub usuwa­nia na Państ­wa żądanie.

Jeżeli mają Państ­wo pytania lub chcą dokład­nie wiedzieć, jakie dane na Państ­wa temat przecho­wu­je­my, prosi­my o kontakt z nami.

1. Cel, dane i okres przechowywania

Możemy zbier­ać lub otrzy­my­wać dane osobo­we w wielu celach związanych z naszą działal­nością bizne­so­wą, które mogą obejmo­wać: (kliknij, aby rozwinąć)

2. Pliki Cookies

Nasza witry­na wykor­zys­tu­je pliki cookies. Aby uzyskać więcej infor­mac­ji na temat plików cookie, prosi­my o zapozna­nie się z naszą stroną inter­neto­wą Polity­ka dotyc­zą­ca plików cookies

3. prakty­ki ujawnia­nia informacji

Ujawnia­my dane osobo­we, jeśli wymaga tego od nas prawo lub nakaz sądowy, w odpowied­zi na wezwa­nie organów ściga­nia, w zakre­sie dozwo­l­onym przez inne przepi­sy prawa, w celu dostar­c­ze­nia infor­mac­ji lub w celu przepro­wad­ze­nia dochod­ze­nia w sprawie związa­nej z bezpiec­zeńst­wem publicznym.

Jeśli nasza strona inter­neto­wa lub organi­zac­ja zosta­nie przeję­ta, sprze­da­na lub zaangaŜo­wa­na w fuzję lub przejęcie, Twoje dane mogą zostać ujawnio­ne naszym dorad­com i poten­c­jal­nym nabyw­com oraz zostać przeka­za­ne nowym właścicielom.

Zawarli?my z Google umow? o przet­warza­niu danych.

Google nie mo?e wykor­zy­sty­wa? danych do ?adnych innych us?ug Google.

Czanie pe?nych adresów IP jest przez nas blokowane.

4. bezpiecze?stwo

Dbamy o bezpiec­zeńst­wo danych osobo­wych. Podej­mu­je­my odpowied­nie środki bezpiec­zeńst­wa, aby ogranic­zyć naduży­cia i nieupraw­nio­ny dostęp do danych osobo­wych. Gwaran­tu­je to, że tylko niezbęd­ne osoby mają dostęp do Państ­wa danych, dostęp do tych danych jest chronio­ny, a nasze środki bezpiec­zeńst­wa są regular­nie sprawdzane.

5 Witry­ny podmio­tów zewnętrznych

Ninie­js­ze oświad­c­ze­nie o ochro­nie prywat­ności nie ma zasto­so­wa­nia do stron inter­neto­wych osób trzecich połąc­z­onych linka­mi na naszej stronie inter­neto­wej. Nie możemy zagwa­ran­to­wać, że te strony trzecie przet­warza­ją Państ­wa dane osobo­we w sposób nieza­wod­ny lub bezpiecz­ny. Zaleca­my zapozna­nie się z oświad­c­ze­nia­mi o ochro­nie prywat­ności tych witryn przed rozpo­c­zęciem korzysta­nia z nich.

6. zmiany ninie­js­ze­go oświad­c­ze­nia o ochro­nie prywatności

Zastrz­e­gamy sobie prawo do wprowad­za­nia zmian w ninie­js­zym oświad­c­ze­niu o ochro­nie prywat­ności. Zaleca się regular­ne sprawd­za­nie ninie­js­ze­go oświad­c­ze­nia o ochro­nie prywat­ności, aby być świado­mym wszel­kich zmian. Ponadto będzie­my Państ­wa aktyw­nie infor­mo­wać, gdy tylko będzie to możliwe.

7. dost?p i modyfi­kowa­nie danych

Jeśli mają Państ­wo jakie­kol­wiek pytania lub chcą wiedzieć, jakie dane osobo­we posia­da­my na Państ­wa temat, skontak­tu­jcie się z nami. Możecie Państ­wo skontakt­ować się z nami korzysta­jąc z poniżs­zych infor­mac­ji. Przysłu­gu­ją Państ­wu nastę­pu­jące prawa:

 • prawo do infor­mac­ji, dlacze­go potrzeb­ne są Państ­wa dane osobo­we, co się z nimi stanie i jak długo będą przechowywane;
 • prawo dostę­pu do swoich danych osobo­wych, które są nam znane;
 • prawo do spros­to­wa­nia: mają Państ­wo prawo do uzupeł­nia­nia, popra­wia­nia, usuwa­nia lub bloko­wa­nia swoich danych osobo­wych w dowol­nym momencie;
 • jeżeli wyrażą Państ­wo zgodę na przet­warza­nie swoich danych, przysłu­gu­je Państ­wu prawo do cofnięcia tej zgody i usunięcia swoich danych osobowych;
 • prawo do przen­o­sze­nia danych: mają Państ­wo prawo zażądać wszyst­kich swoich danych osobo­wych od adminis­tra­tora i przenieść je w całości do innego administratora;
 • prawo do sprze­ci­wu: mogą Państ­wo sprze­ci­wić się przet­warza­niu swoich danych. Przestrz­e­gamy tego, chyba że istnie­ją uzasad­nio­ne podsta­wy do przetwarzania.

Proszę upewnić się, że zawsze jasno okreś­la­ją Państ­wo kim są, abyśmy mieli pewność, że nie modyfi­ku­je­my ani nie usuwa­my żadnych danych niewłaści­wej osoby.

8. z?o?y? skarg?

Jeżeli nie są Państ­wo zadowo­leni ze sposo­bu, w jaki obsłu­gu­je­my przet­warza­nie Państ­wa danych osobo­wych przysłu­gu­je Państ­wu prawo wniesi­e­nia skargi do Urzędu Ochro­ny Danych.

9. inspek­tor ochro­ny danych

Nasz inspek­tor ochro­ny danych został zarejes­tro­wa­ny w organie ochro­ny danych w państ­wie człon­kow­skim UE. W przypad­ku jakich­kol­wiek pytań lub próśb dotyc­zą­cych ninie­js­ze­go oświad­c­ze­nia o ochro­nie prywat­ności lub inspek­to­ra ochro­ny danych można skontakt­ować się z Ralfem Lohman­nem (zewnę­trz­nym inspek­torem ochro­ny danych), HUBIT Daten­schutz GmbH & Co. KG, Lise-Meitner-Str. 2, 28359 Bremen, za pośred­nict­wem www.hubit-datenschutz.de lub info@hubit.de. lub przez telefon +49 421 3311 4300

10. Dane kontaktowe

KERN System GmbH
Heinrich-Heine-Str. 111
28211 Bremen
Niemcy
Witry­na: https://www.kern-unternehmensnachfolge.com/pl
Email: moc.eglofhcansnemhenretnu-nrek@ofni
Numer telefonu: +49 421 69208840

Aneks

Leadin­fo: Korzysta­my z usługi genero­wa­nia leadów Leadin­fo B.V., Rotter­dam, Holan­dia. Rozpoz­na­je ona wizyty firm na naszej stronie inter­neto­wej za pomocą adresów IP i pokazu­je nam w tym celu publicz­nie dostęp­ne infor­mac­je, takie jak nazwy lub adresy firm. Ponadto Leadin­fo ustawia dwa własne pliki cookie w celu anali­zy zacho­wa­nia użytkow­ni­ków na naszej stronie inter­neto­wej i przet­warza domeny z wpisów formu­lar­zy (np. ?leadinfo.com?) w celu skore­lo­wa­nia adresów IP z firma­mi i ulepsze­nia usług. Więcej infor­mac­ji można znaleźć na stronie www.leadinfo.com. Na tej stronie: www.leadinfo.com/en/opt-out użytkow­nik ma możli­wość rezygnac­ji. W przypad­ku rezygnac­ji dane użytkow­ni­ka nie będą już gromad­zo­ne przez Leadinfo.