Rozpo­cz­nij sukces­ję swojej firmy już teraz!

Strona KERN -Kontro­la przydat­ności z oceną wartości. Ideal­ny począ­tek zabez­piec­za­nia sukcesji.

Bezpiecz­ne przet­warza­nie płatności jest przepro­wad­za­ne przez nasze­go partne­ra CopeCart.

Czy Twoja firma jest przygo­to­wa­na do sukces­ji i gdzie leży wartość Twojego biznesu?

Otrzy­masz indywi­du­al­ną i poufną rozmo­wę w cztery oczy w odpowied­nim czasie. Rozmo­wa telefo­nicz­na lub wideo, dosto­so­wa­na do Twojego planu dnia. W trakcie ok. 1-2 godzin­nej rozmo­wy wyjaś­nia­my wspól­nie z Państ­wem pierw­s­ze i najważ­nie­js­ze warun­ki udanej sukces­ji przedsię­bi­orst­wa. W ramach poufnej wymia­ny infor­mac­ji przedsta­wi­my Państ­wu wstęp­ną, przyb­liżoną wycenę wartości i otrzy­ma­ją Państ­wo infor­mac­je, czy i jak można znaleźć ewentu­al­n­ego następ­cę. Sprze­daż oraz Zmiana pokolenio­wa może się udać. Następ­nie otrzy­ma­ją Państ­wo krótki proto­kół z omawianych treści.

Wizyty w dowol­nym czasie po uzgodnieniu

Jeden z naszych specja­lis­tów ds. sukces­ji w ponad 35 lokali­zac­jach w Niemc­zech, Austrii lub Szwaj­ca­rii zadzwo­ni do Ciebie poufnie. Alter­na­tyw­nie, możesz oczywiście również skontakt­ować się z nami Bezpoś­red­ni kontakt z regio­nem.


O Twoim doradcy

Partner­zy firmy KERN są sprawd­zony­mi specja­list­ami w zakre­sie sukces­ji przedsię­bi­orstw i będą Ci osobiście towar­zyszyć, aby odpowied­zieć na Twoje pytania.

Twoja inwes­ty­c­ja w kompakto­wy fitness check się opłaci!

Z FITNESSCHECK KOMPAKT otrzy­mu­jesz nastę­pu­jące dodatki

12 pytań kontrol­nych do osobi­ste­go przygo­to­wa­nia i refleksji.

Zapisa­ny krótki proto­kół (cyfro­wy) kontro­li spraw­ności wraz z możli­wy­mi wskaza­nia­mi wartości.

Przewod­nik eksper­cki zawie­ra­ją­cy 200 stron specja­lis­ty­cz­nej wiedzy na temat wszyst­kich kwestii związanych z sukces­ją firmy.

Chciał­byś kompl­ek­so­wa szcze­góło­wa ocena swojej firmy? Nie ma problemu!


Nie chcesz dłużej czekać i chcesz od razu zlecić konkret­ną i kompl­ek­so­wą wycenę Twojej firmy? Chciał­byś dowied­zieć się szcze­góło­wo, ile warta jest Twoja firma i z jakim nasta­wi­e­niem można osiągnąć zmiany śrubo­we? Czy chcesz wiedzieć, czy teraz jest właści­wy czas na Sprze­daż lub które wartości są istot­ne dla Zmiana pokolenio­wa należy wziąć pod uwagę.

Proszę wpisać poniżej swoje dane i za ich pomocą zamówić wycenę Państ­wa firmy na miejs­cu w regio­nie za stałą cenę 5.900 euro/CHF plus VAT, łącznie z wszyst­ki­mi koszta­mi dodat­ko­wy­mi i koszta­mi podróży. W przypad­ku wyceny skonso­li­do­wa­nej zosta­nie złożo­na odręb­na oferta po uzgodnieniu.

Zamów teraz kompl­ek­so­wą, szcze­góło­wą ocenę. Twój lokal­ny partner KERN niezwłocz­nie się z Tobą skontaktuje.