Wyróżniony obraz Inwestycje private equity

Inwes­ty­c­je na niepu­blicz­nym rynku kapitało­wym: strate­gia sukces­ji firmy w sektor­ze MŚP

Inwes­ty­c­je priva­te equity umożli­wia­ją sprze­daw­com spółek pozys­ka­nie kapitału od inwest­orów finan­so­wych, którzy są bardziej skłon­ni do podej­mo­wa­nia ryzyka i często wycofu­ją się z inwes­ty­c­ji lub finan­so­wa­nia po pewnym czasie. Ale co dokład­nie oznac­za termin priva­te equity i jaki ma wpływ na spółki i inwest­orów? Przyjr­zy­my się temu w poniżs­zych liniach. 

Definic­ja: Czym jest priva­te equity?

Priva­te equity to forma finan­so­wa­nia korpora­cy­j­n­ego, w ramach której inwest­or­zy inwestu­ją kapitał w spółki nienoto­wa­ne na giełd­zie. Inwes­ty­c­je te są zazwy­c­zaj dokon­y­wa­ne przez wyspec­ja­lizowa­ne fundus­ze znane jako spółki priva­te equity. W przeci­wieńst­wie do innych form finan­so­wa­nia, takich jak kredy­ty bankowe lub IPO, inwest­or­zy w inwes­ty­c­je priva­te equity zazwy­c­zaj otrzy­mu­ją akcje lub udziały spółki. Ta metoda pozys­ki­wa­nia kapitału umożli­wia spółkom priva­te equity reali­zac­ję planów rozwo­ju i często genero­wa­nie wyższych zwrotów w ciągu 5-7 lat od inwestycji. 

Długo­ter­mi­no­wość ogranic­za się do inwes­ty­c­ji trwają­cych krócej niż 10 lat i często charak­tery­zu­je charak­ter inwes­ty­c­ji priva­te equity, w których głównym celem jest zwiększe­nie wartości inwes­t­owa­nej spółki poprzez różne strate­gie. Strate­gie te mogą obejmo­wać optyma­li­zac­ję wydaj­ności opera­cy­j­nej, rozwój nowych rynków, wdraża­nie strate­gicz­nych przejęć, a nawet plano­wa­nie sukces­ji. Inwest­or­zy priva­te equity wnoszą nie tylko kapitał, ale także swoje doświad­c­ze­nie w zakre­sie przedsię­bi­or­c­zości i sieci kontak­tów, aby zmaksy­m­a­lizować poten­c­jał wzros­tu firmy.

Znacze­nie sukces­ji w spółkach priva­te equity

Firma Sukces­ja przedsię­bi­orst­wa ma kluczowe znacze­nie dla sukce­su spółki priva­te equity. W szcze­gól­ności firmy średniej wielkości, które często są własnością rodzin­ną, stoją przed wyzwa­niem znale­zi­enia odpowied­nie­go następ­cy, który mógłby z powod­ze­niem konty­nuo­wać prowad­ze­nie firmy. W tym miejs­cu inwest­or­zy priva­te equity oferu­ją atrak­cy­jną opcję, ponie­waż mogą wnieść nie tylko kapitał, ale także doświad­c­ze­nie i wiedzę specja­lis­ty­cz­ną do zarząd­za­nia spółką. Są oni jednak bardzo zorien­to­wa­ni na zysk i dlate­go często odbie­ga­ją od długo­ter­mi­no­wych strate­gii typowej firmy rodzin­nej, która nie zawsze dekla­ru­je zysk jako swój główny priorytet.

Poproś KERN o bezpłatną wstępną konsultację
Mapa lokalizacji KERN dla sukcesji biznesowej

Zalety inwes­ty­c­ji priva­te equity dla średnich przedsiębiorstw

Priva­te equity może być szcze­gól­nie intere­su­jące dla średnich przedsię­bi­orstw. Wynika to z faktu, że oferu­je on szereg korzyści, przede wszyst­kim w odnie­si­e­niu do sukces­ji firmy:

 • Doświad­c­ze­ni inwest­or­zy zapew­nia­ją wspar­cie w poszu­ki­wa­niu odpowied­nich rozwią­zań sukcesyjnych.
 • Doświad­c­ze­nie i sieci kontak­tów inwest­orów pomaga­ją ziden­ty­fi­kować poten­c­jal­nych następców.
 • Wspar­cie w wybor­ze i wprowad­ze­niu nowego kierownictwa.
 • Opraco­wa­nie długo­ter­mi­no­wej strate­gii udanej sukces­ji firmy.
Graficzne zalety inwestycji private equity dla średnich przedsiębiorstw

Wyzwa­nia i rozwiązania

Chociaż inwes­ty­c­je priva­te equity oferu­ją liczne korzyści, istnie­ją również wyzwa­nia, którym należy sprostać: 

 • Złożo­no­ść negoc­ja­c­ji: Negoc­ja­c­je między spółką a firmą priva­te equity mogą być złożo­ne ze wzglę­du na różno­rod­ność warun­ków umownych, metod wyceny i struk­tur finansowych.
 • Uzgod­ni­e­nie właści­wej strate­gii i utrzy­ma­nie kultu­ry korpora­cy­j­nej: Integrac­ja strate­gicz­nych celów inwest­ora priva­te equity z długo­ter­mi­no­wy­mi celami i kulturą korpora­cy­jną spółki może stanowić wyzwanie.
 • Restruk­tu­ry­zac­ja finan­so­wa: Potrze­ba restruk­tu­ry­zac­ji finan­so­wej w celu popra­wy rentow­ności spółki i uczyni­enia jej bardziej atrak­cy­jną dla inwest­orów może być trudna.
 • Zmiany w zarząd­za­niu: Zmiany w zespo­le zarząd­za­ją­cym lub kierow­nict­wie spółki mogą być koniecz­ne w celu spełni­enia wymagań inwest­orów i bardziej efektyw­n­ego zarząd­za­nia spółką.
 • Struk­tu­ra kapitało­wa i zadłuże­nie: Reorga­ni­zac­ja struk­tu­ry kapitało­wej i zacią­g­nięcie długu może być wyzwa­niem dla firm, zwłaszc­za tych o konser­wa­tyw­nej polity­ce finansowej.
 • Wzrost wartości: Oczeki­wa­nia inwest­orów dotyc­zące wzros­tu wartości spółki mogą być wysokie, co może wywierać dodat­ko­wą presję na zespół zarząd­za­ją­cy i pracow­ni­ków. Z reguły inwest­or­zy PE dążą do innej kultu­ry tworze­nia wartości niż firma rodzinna.

Istnie­je szereg rozwią­zań pozwa­la­ją­cych sprostać tym wyzwaniom:

 • Przejr­zys­ta komuni­ka­c­ja: Aby uniknąć niepo­ro­zu­mień, spółki i inwest­or­zy priva­te equity muszą zawierać jasne i przejr­zys­te umowy.
 • Opraco­wa­nie jasnej strate­gii: Uwzględ­ni­e­nie celów i oczeki­wań wszyst­kich zaangażo­wanych osób oraz zacho­wa­nie kultu­ry korporacyjnej.
 • Anali­za sytuac­ji finan­so­wej: Opraco­wa­nie właści­wej struk­tu­ry kapitało­wej dla spółki.
 • Wczes­ne plano­wa­nie opcji wyjścia z inwes­ty­c­ji: Umożli­wi­e­nie pomyśl­n­ego zakońc­ze­nia inwes­ty­c­ji, na przykład poprzez odwrot­ną partycypację.
Wykres Wyzwania i rozwiązania dla inwestycji private equity

Różnice w stosun­ku do innych form inwestycji

Różne aspek­ty odróż­nia­ją inwes­ty­c­je priva­te equity od innych form finan­so­wa­nia przedsię­bi­orstw. W przeci­wieńst­wie do kredy­tów bankowych, inwest­or­zy priva­te equity są gotowi podjąć więks­ze ryzyko i inwes­t­ować w firmy, które wciąż znajdu­ją się w fazie wzros­tu lub stoją przed szcze­gól­ny­mi wyzwa­nia­mi. W ten sposób firmy otrzy­mu­ją kapitał, gdy trady­cy­j­ne opcje finan­so­wa­nia mogą być niedostępne.

Ponadto priva­te equity charak­tery­zu­je się warun­kowo długo­ter­mi­no­wy­mi inwes­ty­c­ja­mi i aktywnym (decydu­ją­cym) partnerst­wem ze spółką. Inwest­or­zy priva­te equity wnoszą nie tylko kapitał finan­so­wy, ale także wiedzę i doświad­c­ze­nie w zakre­sie przedsię­bi­or­c­zości. W przeci­wieńst­wie do inwest­orów pasywnych, takich jak akcjo­na­ri­us­ze giełdo­wi, inwest­or­zy priva­te equity są często zaangażo­wa­ni w opera­cy­j­ne i strate­gicz­ne zarząd­za­nie spółką i są osobiście zainte­re­so­wa­ni jej sukcesem.

Plano­wa­nie i przygo­to­wa­nie sukces­ji dla inwest­orów priva­te equity

Skutecz­ne plano­wa­nie i przygo­to­wa­nie sukces­ji ma kluczowe znacze­nie dla powod­ze­nia inwes­ty­c­ji priva­te equity. Ważne jest, aby firma miała jasny kierunek strate­gicz­ny i rozumi­ała cele i oczeki­wa­nia inwest­ora. Dobry plan sukces­ji powini­en uwzględ­niać potrze­by i wymaga­nia spółki, a także długo­ter­mi­no­wą wizję inwestora.

Rosną­ca atrak­cy­j­ność dla inwestorów

Dokład­ny Due Diligence ma zasad­nic­ze znacze­nie dla oceny sytuac­ji finan­so­wej i opera­cy­j­nej spółki. Inwestor musi zrozu­mieć pełny poten­c­jał spółki i ziden­ty­fi­kować możli­we zagroże­nia, aby podej­mo­wać świado­me decyz­je inwes­ty­cy­j­ne. Niezbęd­ne jest zatem dokład­ne zbada­nie struk­tu­ry spółki, jej bilan­su i sposo­bu zarządzania.

Skutki braku przygotowania

Brak przygo­to­wa­nia może prowad­zić do błędnych osądów i wpływać na zaufanie inwest­orów. Niewy­kry­te ryzyko może prowad­zić do nieoc­ze­ki­wanych proble­mów i strat finan­so­wych. Nieodpo­wied­ni plan sukces­ji może zagro­zić długo­ter­mi­no­wej konku­ren­cy­j­ności spółki.

Zalecen­ia dla przedsię­bi­or­ców zajmu­ją­cych się plano­wa­niem sukcesji

Zapew­ni­e­nie jasnej komuni­ka­c­ji i otwar­tej współpra­cy między spółką a inwest­orem. Przejr­zys­ta komuni­ka­c­ja na temat oczeki­wań, celów i planów w celu zapew­ni­enia udanej współpra­cy. Zaangażo­wa­nie eksper­tów i dorad­ców na wczes­nym etapie w celu zapew­ni­enia ustruk­tu­ry­zowa­n­ego i udanego proce­su sukcesji.

Sprzedaż przykładowego przewodnika po zdjęciach KERN

Bezpłat­ny przewod­nik dotyc­zą­cy udanej sprze­daży firmy ze skoncen­tro­waną wiedzą ekspercką

Podsu­mo­wa­nie: Priva­te equity jako szansa na sukces­ję firmy

Inwes­ty­c­je priva­te equity oferu­ją MŚP atrak­cy­jną możli­wość zapew­ni­enia udanej sukces­ji bizne­so­wej. Współpra­cu­jąc z doświad­c­z­ony­mi inwest­or­ami, firmy mogą korzystać z ich wiedzy, zasobów i sieci, aby zmaksy­m­a­lizować swój poten­c­jał wzros­tu i zapew­nić długo­ter­mi­no­wy sukces. Jedno­c­ześ­nie więks­zość inwes­ty­c­ji finan­so­wych nie jest dokon­y­wa­na na czas nieokreś­l­o­ny, ale raczej inwest­or­zy PE chcą wyjść z ryzyka po mniej niż 10 latach.

Jasny kierunek strate­gicz­ny, dokład­na anali­za due diligence i otwar­ta komuni­ka­c­ja mają kluczowe znacze­nie dla powod­ze­nia inwes­ty­c­ji priva­te equity. Firmy powin­ny dokład­nie przea­na­lizować możli­wości ofero­wa­ne przez inwes­ty­c­je priva­te equity i, jeśli to koniecz­ne, szukać profes­jo­nal­n­ego wspar­cia w celu zapew­ni­enia udanej sukces­ji firmy.