Stół z gotówką: Koszt sprzedaży przedsiębiorstwa

Koszty sukces­ji przedsię­bi­orst­wa lub fuzji i przejęć

Jak wysokie są koszty sukces­ji przedsię­bi­orst­wa lub fuzji i przejęć? Jest to pytanie zadawa­ne przez wielu przedsię­bi­or­ców rodzin­nych, którzy zamier­za­ją sprze­dać swój biznes. Poniżs­ze porówna­nie przedsta­wia najpierw poszc­ze­gól­ne modele wynagrod­zeń oraz ich wady i zalety. Podsu­mo­wu­jąc, przyglą­da­my się pozio­mo­wi kosztów, z jakimi musi liczyć się przedsiębiorca. 

Na rynku istnie­ją zasad­nic­zo trzy modele doradzt­wa w zakre­sie sukces­ji przedsiębiorstw:

 • Opłata na zasad­zie kontradyktoryjności
 • Opłaty miesięcz­ne + prowiz­ja za sukces
 • Wynagrod­ze­nie dorad­c­ze + prowiz­ja za sukces

Opłata na zasad­zie czysto awaryjnej

Istnie­ją broker­zy bizne­so­wi lub agenci, którzy oferu­ją swoje usługi wyłącz­nie w oparciu o zasadę kontyn­gen­c­ji. W przypad­ku tego typu wspar­cia sukces­ji, często koncen­tru­je­my się na próbie szybkie­go zamknięcia transak­c­ji. Indywi­du­al­nym cechom przedsię­bi­orst­wa rodzin­n­ego, solid­nej anali­zie i przygo­to­wa­niu kompl­ek­so­wych dokumen­tów sprze­daży zwykle nie poświę­ca się wystar­c­za­ją­co dużo uwagi. Jeśli jednak sprze­daż trwa zbyt długo lub staje się wymaga­ją­ca pod wzglę­dem wspar­cia, wielu dorad­ców również traci zainte­re­so­wa­nie i zwraca się ku kolej­ne­mu projek­to­wi. Projekt fuzji i przejęć jest więc na razie w więks­zości zakończony.

Koszty sukces­ji przedsię­bi­orst­wa są wówcz­as zerowe. Ożywi­e­nia projektu można się spodzie­wać często dopie­ro po pewnym czasie. Szcze­gól­nie w sektor­ach, w których można zarząd­zać, nowy począ­tek raczej nie będzie miał pozytyw­n­ego wpływu na możli­wą do uzyska­nia cenę sprzedaży.

Uważaj na niejas­ne stosun­ki zlecenia

Zaleca się ostroż­ność, jeśli model wynagrod­ze­nia odbie­ga od zasady kupujące­go i tym samym sugeru­je konflikt interesów: W tym przypad­ku dorad­ca jest tylko rzeko­mo upoważ­nio­ny przez sprze­da­jące­go. Natomi­ast prowiz­ję za sukces i inne koszty sukces­ji przedsię­bi­orst­wa pokry­wa kupują­cy. Jest to często wyraź­ny sygnał, że relac­ja z klien­tem nie została wyjaś­nio­na. Poważ­ny dorad­ca M&A repre­zen­tu­je swojego klien­ta i jest przez niego wynagrad­za­ny w zależ­ności od wyników.

Również Hans-Reinhart Grünbaum, prawnik Izby Przemysło­wo-Handlo­wej we Frank­fur­cie, w wywiad­zie dla Nachfol­ge­club Sachsen-Anhalt stwierd­ził: “Poważ­ni dorad­cy, których znam, tylko w wyjąt­ko­wych przypad­kach akcep­tu­ją życze­nie, aby być wynagrad­zanym wyłącz­nie na podsta­wie sukce­su. Dobrze wykon­a­na usługa wiąże się z nakła­dem pracy, które­go nie należy lekce­ważyć. Z drugiej strony, sukces stażu zależy tylko częścio­wo od konsultanta.

Z tego powodu przydat­ne okazało się oddziel­ne rozpa­try­wa­nie i wynagrad­za­nie doradzt­wa i mediac­ji. W prakty­ce przyjęły się dwa nastę­pu­jące modele.

Opłaty miesięcz­ne + prowiz­ja za sukces

Szcze­gól­nie w przypad­ku bardzo dużych transak­c­ji korpora­cy­jnych utrwa­liło się wynagrod­ze­nie na podsta­wie miesięcz­nych kwot ryczał­to­wych (tzw. retai­nerów) z późnie­js­zą prowiz­ją za sukces. Dla klien­ta oznac­za to pewien stopień przewidywalności.

Jednakże w rodzin­nych MŚP takie podejście często prowad­zi do typowego Pułap­ka dorad­c­za w sukces­ji przedsię­bi­orstw. Opłaty wynika­jące z takiej umowy o świad­c­ze­nie usług z okresem obowią­zy­wa­nia do dwóch lat szybko zwięks­za­ją koszty sukces­ji przedsię­bi­orst­wa lub projektu fuzji i przejęć do kilkud­zie­sięciu tysię­cy euro. Zazwy­c­zaj braku­je konkret­n­ego opisu usługi i planu projektu. Często braku­je również konkret­nych, wymier­nych rezultatów.

Ponie­waż renomo­wa­ni dorad­cy nie zarabia­ją na wysokich miesięcz­nych ryczałtach, warto przyjr­zeć się poniżs­ze­mu modelowi:

Wynagrod­ze­nie dorad­c­ze + prowiz­ja za sukces

Jasno sprecy­zowa­na oferta z opisem usług sprawia, że koszty sukces­ji przedsię­bi­orst­wa lub fuzji i przejęć są z góry znane. Pisem­ny opis usługi zawie­ra stałe ceny za wycenę przedsię­bi­orst­wa wraz z Kalku­lac­ja wartości przedsię­bi­orst­wa lub znaczące exposé i kompo­nen­ty zależ­ne od czasu dla ułatwie­nia negoc­ja­c­ji. W planie projektu zapisu­je się istot­ne kamie­nie milowe projektu w posta­ci terminów. Każda świad­c­zo­na usługa staje się w ten sposób identy­fi­kowal­na. Prowiz­ja należ­na w przypad­ku sukce­su zwykle w znacz­nej części rekom­pen­su­je koszty wstępne.

W rzadkich przypad­kach rozlic­ze­nie ryczał­to­we pakie­tów usług nastę­pu­je po osiąg­nięciu wcześ­niej okreś­l­onych celów. Jest to np. ukońc­ze­nie exposé lub podpi­sa­nie listu intencyjnego.

Jak wysokie są koszty sukces­ji przedsię­bi­orst­wa lub fuzji i przejęć?

Ze wzglę­du na złożo­no­ść projektu sprze­daży, dokład­na wysokość kosztów związanych z sukces­ją przedsię­bi­orst­wa lub fuzją i przejęciem nie może być z góry wiary­god­nie przewid­zia­na. Typowe koszty obejmu­ją np:

 • Przygo­to­wa­nie exposé firmy i Wycena przedsię­bi­orst­wa;
 • Poszu­ki­wa­nie następ­ców firmy z badaniem pochod­ze­nia i zamiarów
 • Ukier­un­kowa­ne podejście do dopaso­wanych poten­c­jal­nych nabywców
 • Wspar­cie w negocjacjach;
 • Due Diligence (DD)Szcze­góło­wo analizowa­ne są mocne i słabe strony firmy. W mniejs­zych firmach często odbywa się to “ręcznie”, poprzez przeglą­da­nie akt i umów. W przypad­ku więks­zych transak­c­ji coraz bardziej popular­na staje się wersja online w formie cyfro­wej. Nie należy lekce­ważyć czasu, jaki kupują­cy musi poświęcić na przygo­to­wa­nie i przepro­wad­ze­nie takie­go badania. Pomaga­ją w tym doświad­c­ze­ni dorad­cy ds. sukces­ji. Proces Due Diligence oraz aby wysiłek związa­ny z takim audytem był jak najmniejszy.
 • Koszty dorad­ców podat­ko­wych i prawni­ków towar­zy­szą­cych wszyst­kim kwesti­om podat­ko­wym i prawnym, przygo­to­wa­nie LOI (list inten­cy­j­ny) oraz umowę kupna-sprzedaży;
 • Opłaty notari­al­ne (zazwy­c­zaj uiszc­za­ne przez kupującego);
 • Prowiz­ja za sukces.

Patrząc wstecz na dużą liczbę projek­tów zrealizowanych przez K.E.R.N ? Specja­liści ds. sukces­ji, możemy powied­zieć, że średni koszt projektu sukces­ji firmy lub fuzji i przejęć regular­nie waha się pomięd­zy 5 a 10% kwoty transak­c­ji,” mówi Ingo Clausktóry towar­zyszy przedsię­bi­or­com przy sprze­daży przedsię­bi­orst­wa w Osnabrück i Münster­land. Obejmu­je to zazwy­c­zaj koszty wszyst­kich konsul­tan­tów, specja­lis­tów i usługo­daw­ców zaangażo­wanych w transakcję.

Dobrze zorga­ni­zowa­na sukces­ja firmy to inwestycja

Claus zwraca uwagę na kilka istot­nych punktów w umowie o doradzt­wo: “Właści­ciel firmy powini­en zatem zwracać uwagę nie tylko na inwes­ty­c­ję w kompl­ek­so­we doradzt­wo, ale zawsze także na okres obowią­zy­wa­nia umowy o doradzt­wo. Z reguły renomo­wa­ni konsul­tanci w ogóle nie umawia­ją się na żadne okresy zobowią­zań czaso­wych, a za miernik współpra­cy przyj­mu­ją zaufanie. Jeśli konsul­tanci wymaga­ją zaangażo­wa­nia czaso­wego, zaleca­na jest ostrożność!”

Ponie­waż w przypad­ku utraty zaufania w którym­kol­wiek momen­cie proce­su doradzt­wa, w każdej chwili musi być możli­we rozsta­nie jako opcja dla klien­ta. Bez żadnych terminów.

Podsu­mo­wu­jąc, dobre doradzt­wo spadko­we kosztu­je. Na tle rosnącej Brak przedsię­bi­or­ców zła lub nawet braku­ją­ca rada może koszto­wać fortunę!

Wskazów­ki do dalszej lektury:

Jak znaleźć renomo­wa­n­ego dorad­cę do spraw sukces­ji firmy?

Wywiad: Dobre przygo­to­wa­nie sukces­ji w rodzinie

DIHK: Wyzwa­nia dla sukces­ji firm są coraz większe

Komen­tarz: Niero­z­wią­za­ne sprawy sukces­ji firm zagraża­ją nasze­mu dobrobytowi

Wcześ­nie­js­ze wyjaś­ni­e­nie ważnych pytań dotyc­zą­cych sukces­ji firmy

Wzrost liczby sukces­ji przedsię­bi­orstw we wschod­niej Westfa­lii i Bielefeld

Obraz: ©adrian_ilie825 / fotolia.com