Wycena przedsiębiorstwa - ocena wartości przedsiębiorstwa przy biurku

Wycena firmy: okreś­la, ile warta jest Twoja firma

Około 70 % wszyst­kich przedsię­bi­or­ców szacu­je wartość swojej firmy jako zbyt wysoką. Dzięki tej figur­ce Ingo Claus z firmy KERN ? Unternehmens­nachfolge ? otwor­zył swój wykład na temat wyceny przedsię­bi­orstw w IHK Osnabrück ? Emsland ? Grafschaft Bentheim.

Takie przes­za­co­wa­nie często ma poważ­ne konse­kwen­c­je w prakty­ce. W przypad­ku plano­wa­nej sprze­daży spółki, nadmier­nie wysoka wycena często prowad­zi do nadmier­nych oczeki­wań cenowych, a tym samym do Brak możli­wości sprze­daży przedsię­bi­orst­wa.

W skrócie: Jak oblic­za się wartość przedsiębiorstwa?

 • Wartość całej spółki lub udziału w spółce jest określa­na na podsta­wie wyceny spółki.
 • Wartości materi­al­ne, takie jak Flota pojaz­dów, maszy­ny i gruntyjak również wartości niema­te­ri­al­ne i prawne, takie jak Know-how, marka, paten­ty i doświad­c­ze­nie perso­nelu są oceniane.
 • Różne metody wyceny uwzględ­nia­ją zarów­no istotę spółki, jak i progno­zę na przyszłość na podsta­wie przes­złych zysków.
 • Wycena spółki jest niezbęd­na do dalszych negoc­ja­c­ji - na przykład w przypad­ku sukces­ji. To prawda nie jest identy­cz­na z ostatecz­ną ceną zakupuale ważną podsta­wą dla Sprze­daż firmy.
 • Istnie­ją różne metody kalku­lac­ji, które mają indywi­du­al­ne zalety i wady. Korytarz ceny zakupu okreś­l­o­ny za pomocą prawi­dło­wej wyceny firmy oferu­je ramy negocjacyjne.
 • Firma Metoda skapi­ta­lizowanych zysków zyskała akcept­ac­ję w Niemczech.

oblic­za­nia wartości przedsiębiorstwa

Szuka­sz pierw­s­zej metody oszaco­wa­nia wartości firmy? Nasz kalku­la­tor wartości firmy pomaga szybko i łatwo oblic­zyć wartość firmy na podsta­wie różnych wskaź­ni­ków finan­so­wych i kluczowych danych.

Aby skorzystać z kalku­la­tora, wystar­c­zy wprowad­zić wymaga­ne dane w odpowied­nich polach i pozwo­lić narzęd­ziu wykon­ać oblic­ze­nia za Ciebie.

Kalku­la­tor oferu­je intui­cy­j­ny inter­fe­js użytkow­ni­ka i bierze pod uwagę różne czynni­ki, takie jak zysk i branża, aby dać ci wstęp­ne oszaco­wa­nie wartości firmy.

Pozwól nam omówić wartość Twojej firmy podcz­as bezpłat­nej wstęp­nej konsultacji 

Poproś KERN o bezpłatną wstępną konsultację
Poproś o bezpłat­ną wstęp­ną konsultację
Mapa lokalizacji KERN dla sukcesji biznesowej

Jaka jest wartość przedsiębiorstwa

Wartość przedsię­bi­orst­wa to subiek­tyw­na wycena wszyst­kich materi­al­nych i niema­te­ri­al­nych aktywów firmy. Służy ona jako podsta­wa do negoc­ja­c­ji Transak­c­je korpora­cy­j­neale może być również używa­ny jako Kluczowe elemen­ty długo­ter­mi­no­wej strate­gii przedsię­bi­orst­wa służyć.

Wartość spółki nie ogranic­za się jednak do sumy wszyst­kich aktywów. The Pozyc­ja firmy na rynku, dobra reput­ac­ja lub syner­gie również muszą zostać ocenio­ne. Nie ma na to standardo­wego wzoru, ale podle­ga raczej indywi­du­al­ne­mu rozpa­trze­niu przez oceniającego. 

Jeśli używasz oblic­za­nia wartości przedsię­bi­orst­wa W oszaco­wa­niu wartości firmy mogą pomóc różne metody modelo­wa­nia, ale nie każda z nich jest odpowied­nia w każdej sytuac­ji. Ponadto wszyst­kie metody opiera­ją się na subiek­tywnych założeniach.

Dlate­go kupują­cy i sprze­da­ją­cy mogą uzyskać różne wartości firmy pomimo tych samych danych liczbo­wych firmy. Nawet w przypad­ku sprze­daży spółki notowa­nej na giełd­zie negoc­jo­wa­ne są ceny sprze­daży powyżej kapita­li­zac­ji rynkowej, chociaż jest ona uważa­na za najleps­zy szacu­nek wartości spółki.

Nadmier­na cena zakupu z uwagi na tzw. zwrot za serce

Podcz­as gdy przedsię­bi­or­cy cenią nie tylko aktywa materi­al­ne, ale także pracę, serce i duszę.Po zainwes­t­owa­niu w spółkę, nabyw­ca myśli przede wszyst­kim o tym, jakie zyski może wygenero­wać dzięki spółce w przyszłości. Z powodu tej odmien­nej perspek­ty­wy obie strony często dochod­zą do bardzo różnych wniosków.

Sprze­daw­ca nie płaci nic za przeszłość!

Wielu właści­cie­li firm ma trudności z przygo­to­wa­niem deklar­ac­ji plano­wa­nia na co najmniej kolej­ne trzy lata. Jednak ta perspek­ty­wa ma ogrom­ne znacze­nie, ponie­waż to prawda: biznes­men nie płaci nic za przeszłość!

Nawet jeśli Wartość przedsię­bi­orst­wa i cena zakupu to nie to samo istnie­je bardzo ścisły związek. Wiary­god­ne wypro­wad­ze­nie wartości skapi­ta­lizowanych zysków służy zatem nie tylko okreś­le­niu roszc­ze­nia o cenę zakupu, ale także ułatwie­niu negoc­ja­c­ji. Egzekwo­wa­nie atrak­cy­j­nej ceny zakupu.

Przy okazji można zwięks­zyć wartość firmy. Przec­zy­taj o tym:

Jak zwięks­zyć wartość swojego bizne­su i przygo­to­wać się do sukces­ji firmy

Przegląd metod wyceny

Proce­du­ry wyceny przedsię­bi­orst­wa mogą być klasy­fi­kowa­ne na różne sposo­by. Z jednej strony można wyróż­nić wyceny bizne­so­we dla konty­nu­ac­ji lub rozwią­za­nia spółki. W przypad­ku rozwią­za­nia spółki Wartość likwi­da­cy­j­na jako forma Metody wartości substanc­ji być stosowane.

Ponadto do wyceny można wykor­zystać różne podsta­wy danych. Metoda wartości aktywów netto wykor­zys­tu­je w tym celu dane bilan­so­we, podcz­as gdy metoda skapi­ta­lizowanych zysków i metoda wartości aktywów netto Metody zdyskon­to­wanych przepły­wów pieniężnych Wykor­zystaj dane z rachun­ku zysków i strat.

W celu osiąg­nięcia wiary­god­n­ego i jedno­c­ześ­nie uzasad­nio­ne roszc­ze­nie dotyc­zące ceny zakupu Aby przygo­to­wać się do nadchod­zą­cych rozmów z poten­c­jal­ny­mi nabyw­ca­mi, niezbęd­na jest profes­jo­nal­na wycena spółki.

W więks­zości przypad­ków przedsię­bi­or­cy nie mają pojęcia lub mają błędne pojęcie o tym, jakie wpływy ze zbycia są realis­ty­cz­ne dla ich działal­ności. Ponadto ważne jest, aby zacho­wać przegląd decydu­ją­cych czynni­ków w metodach wyceny:

Graficzne czynniki wpływające na proces obliczania wartości firmy

Spojr­ze­nie w przyszłość z pomocą metody skapi­ta­lizowanych zysków

Oprócz metody wartości aktywów netto i metody mnożni­ko­wej, do wyceny spółek w Niemc­zech stosuje się przede wszyst­kim metodę skapi­ta­lizowanych zysków. To jest Proce­du­ra akcep­towa­na przez przedsię­bi­orst­wa, izby i organy podat­ko­wektóra przy oblic­za­niu wartości spółki dosto­so­wu­je wyniki z przes­złości, aby następ­nie progno­zować przyszły rozwój, który jest tak prawdo­po­d­ob­ny, jak to tylko możliwe.

Wynika to z faktu, że wyniki metody skapi­ta­lizowanych zysków są zasad­nic­zo zależ­ne od jak najbard­ziej obiek­tyw­ne oszaco­wa­nie przyszłych nadwyżek spółki. Następ­nie realis­ty­cz­na ocena ryzyka jest szcze­gól­nie ważna dla okreś­le­nia stopy procen­to­wej kapitalizacji.

Urząd skarbo­wy akcep­tu­je metodę kapita­li­zac­ji przycho­du na zasad­zie wyłączności

Rozstrzy­ga­ją­ca wycena wartości według metody skapi­ta­lizowanych zysków jest zwykle akcep­towa­na przez urząd skarbo­wy i stanowi dobrą alter­na­ty­wę dla metody okreś­lo­nej w § 199 ustawy o wycenie (BewG)”, podkreś­la Ingo Claus. Wartość przedsię­bi­orst­wa jest więc bardziej zorien­to­wa­na na wartość rynkową. Wynika to z faktu, że wynika­jące z tego niższe obciąże­nia podat­ko­we lub niższe kwoty rozlic­zeń ze współs­pad­ko­bier­ca­mi prowad­zą do mniejs­ze­go obciąże­nia finan­so­wego przedsię­bi­orstw, które mają zostać przeniesione.

Przykład oblic­ze­nia metody wartości skapi­ta­lizowanych zysków

Wartość spółki przykła­do­wej GmbH należy oszaco­wać za pomocą metody skapi­ta­lizowanych zysków.

Dostęp­ne są nastę­pu­jące dane dotyc­zące firm:

 • Nadwyżki roczne (okresy od 1 do 5): 100, 105, 115, 125, 130
 • Nadwyżki roczne od okresu 6: 130 przy wzroście 2,5 % rocznie
 • Stopa dyskon­to­wa skory­go­wa­na o ryzyko: 6,5 %

Wynikiem tego są nastę­pu­jące obliczenia:

 • Dyskon­to­wa­nie nadwyżek rocznych od roku 6:

130 / (0,065 ? 0,025) = 3250 EUR

3250/ 1,065^5 = 2372,11 EUR

 • Dyskon­to­wa­nie nadwyżek rocznych (okres od 1 do 5):

100/1,065 + 105/1,065^2 + 115/1,065^3 + 125/1,065^4 + 130/1,065^5 = 473,72 EUR

 • Wartość przedsię­bi­orst­wa = 473,72 + 2372,11 = 2845,83 EUR
KERN-process-graph-example-calculation-value-of-a-firm-per-revenue-value-method

Zalety i wady metody skapi­ta­lizowanych zysków

Zalety:

Metoda wyceny spółki powszech­nie stoso­wa­na w Niemc­zech i akcep­towa­na przez organy podat­ko­we

w porówna­niu z innymi metoda­mi

Adaptowal­ny czynnik ryzyka

Wady:

Czynnik ryzyka oferu­je możli­wość manipu­lac­ji

Progno­zowa­nie przyszłości nie zawsze jest odpowiednie
Metoda wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto można oblic­zyć dla konty­nu­ac­ji działal­ności lub likwi­dac­ji. W tym drugim przypad­ku oblicz­a­na jest wartość likwi­da­cy­j­na. Aby oblic­zyć wartość likwi­da­cy­jną, należy Wartości godzi­we wszyst­kich ujętych i nieuję­tych aktywów zsumo­wa­ne razem i odjęto wszyst­kie zaległe zobowią­za­nia, ponie­waż muszą one zostać obsłużo­ne z wpływów ze sprzedaży.

Ponadto należy odlic­zyć wszyst­kie koszty ponie­sio­ne w związ­ku z likwi­dac­ją. Strona Zaletą metody wartości aktywów netto jest stosun­kowo prosta kalku­lac­ja wartości likwi­dac­ji spółki. Ponadto ta metoda wyceny może służyć jako dolna grani­ca wartości przedsię­bi­orst­wa w przypad­ku konty­nu­ac­ji działalności.

Rzeczy­wis­ta wartość aktywów lub staty­sty­ka konty­nu­ac­ji działal­ności nie opiera się na założe­niu rozpa­du firmy. To Jest to nastę­pu­ją­ca anali­za kosztów alter­na­tywnych: Wartość przedsię­bi­orst­wa jest równa kosztom, które zostały­by ponie­sio­ne w celu stwor­ze­nia dokład­nej kopii przedsię­bi­orst­wa. Tak więc, jeśli zakupio­no równo­ważną nierucho­mość z równo­ważną nierucho­mością i równo­ważny­mi maszynami.

Oznac­za to, że wartość aktywów netto jest oparta na Wartość odtwor­ze­nio­wa aktywów ujętych w bilan­sie oraz aktywów pozabilansowych.

Wartość odtwor­ze­nio­wą należy odróż­nić od wartości likwi­da­cy­j­nej. Ta ostat­nia powsta­je w wyniku rozpa­du przedsię­bi­orst­wa i późnie­js­ze­go Sprze­daż poszc­ze­gól­nych elemen­tów.

Wartość likwi­da­cy­j­na odpowia­da kwocie, którą można uzyskać poprzez podział spółki i późnie­js­zą sprze­daż indywidualną.

Wartość likwi­da­cy­j­na aktywów nieope­ra­cy­jnych może być dodat­ko­wo ujęta i pożyc­z­o­ny kapitał musi zostać odlic­z­o­ny. Metoda wartości aktywów ma również tę zaletę, że zakła­da się konty­nu­ac­ję działal­ności, co ma miejs­ce w przypad­ku więks­zości transak­c­ji korporacyjnych.

Nie uwzględ­ni­o­no jednak jednego ważnego czynni­ka: know-how starej firmy. Ponie­waż proce­sy roboc­ze i przesz­ko­l­o­ny perso­nel z doświad­c­ze­niem na tych maszy­nach nie mogą być kopio­wa­ne ani oceniane.

Zalety i wady metody wartości aktywów netto

Zalety:

Proste oblic­ze­nia

“Namacal­na wartość”, która jest również odpowied­nia dla laików


Wady:

Zanied­ba­nie czynni­ków takich jak baza klien­tów lub pozyc­ja konku­ren­cy­j­na.

Brak uwzględ­ni­enia rentowności

Metoda zdyskon­to­wanych przepły­wów pieniężnych (metoda DCF)

W metod­zie zdyskon­to­wanych przepły­wów pieniężnych wolne (dostęp­ne) przepły­wy pienięż­ne są wykor­zy­sty­wa­ne jako punkt wyjścia do wyceny spółki. Wartość przedsię­bi­orst­wa odpowia­da sumie wolnych przepły­wów pieniężnych zdyskon­to­wanych odpowied­nią do ryzyka stopą procentową.

W celu oszaco­wa­nia wolnych przepły­wów pieniężnych można indywi­du­al­nie przygo­to­wać biznes­pla­ny na kolej­ne lata. Ewentu­al­nie Genera­to­ry wartości Proces Rappa­por­ta można zasto­so­wać. Tutaj, zaczy­na­jąc od bieżące­go Dane takie jak obrót, rentow­ność sprze­daży i inwes­ty­c­je w kapitał obrot­o­wy oraz szaco­wa­ny przyszły wzrost obrotów.

Metoda DCF może być stoso­wa­na w model­ach 2- lub 3-fazowych. W pierw­s­zej fazie przepły­wy pienięż­ne za następ­ne 5 do 10 lat są szaco­wa­ne indywi­du­al­nie. W ostat­niej fazie zakła­da się stały wolny przepływ środków pieniężnych lub przepływ środków pieniężnych o stałym wzroście.

Faza pośred­nia w modelu 3-fazowym ma na celu wiary­god­ne modelo­wa­nie przejścia między ostat­nią plano­waną fazą a fazą wartości rezydu­al­nej. Zazwy­c­zaj opiera się to na modelu liniowym lub Wykład­nic­za dyfuz­ja przepły­wów pieniężnych w okresie od 3 do 5 lat wyszedł.

Strona Zalety metod zdyskon­to­wanych przepły­wów pieniężnych jest to, że opiera się na aktual­nych danych firmy. Modelu­je to sytuac­ję począt­ko­wą w najleps­zy możli­wy sposób. Wartość przedsię­bi­orst­wa zależy jednak w dużym stopniu od dwóch czynni­ków: odpowied­niej do ryzyka stopy dyskon­to­wej i wolnych przepły­wów pieniężnych w pierw­s­zej fazie. Niepra­wi­dło­we oszaco­wa­nie tych czynni­ków prowad­zi do dużych odchyleń. 

Zalety i wady metody zdyskon­to­wanych przepły­wów pieniężnych

Zalety:

Dobra zdolność adaptac­ji do indywi­du­al­nych i bieżą­cych sytuac­ji w firmie

Porów­ny­wal­ny wynik

Wyjaś­nia ryzyko związa­ne z inwes­ty­c­ją na wczes­nym etapie.

Wady:

Czynnik ryzyka może być słabym punktem w przypad­ku złego wyboru

Progno­zowa­nie przyszłości nie zawsze jest odpowiednie


Proce­du­ra mnożenia

Metoda mnożni­ko­wa jest przyb­liż­onym szacun­kiem wartości przedsię­bi­orst­wa. W tym przypad­ku Anali­za wartości giełdo­wej i wcześ­nie­js­zych transak­c­ji korpora­cy­jnych i powią­za­ne ze wskaź­ni­ka­mi bilan­so­wy­mi. W ten sposób powstały powszech­nie stoso­wa­ne mnożni­ki. W celu dokład­n­ego okreś­le­nia prawi­dło­wego mnożni­ka wykor­zy­sty­wa­ne są wyłącz­nie transak­c­je korpora­cy­j­ne porów­ny­wal­nych spółek.

Metody te są szcze­gól­nie odpowied­nie dla Sprawd­za­nie wiary­god­ności wartości przedsię­bi­orst­wa oblic­zo­nej innymi metoda­mi. Niemniej jednak publicz­nie dostęp­ne mnożni­ki zawsze repre­zen­tu­ją jedynie korytar­ze wyceny przes­złych transak­c­ji. Ponie­waż firma nie jest arbitral­nie porów­ny­wal­na, przed wyceną mnożni­ko­wą należy dokon­ać odpowied­nich korekt i kontro­li wiary­god­ności. Należy to wziąć pod uwagę.

Zalety i wady metody mnożnikowej

Zalety:

Powszech­nie stoso­wa­na metodo­lo­gia oceny

Możli­wość szybkie­go i łatwego oblic­ze­nia

Wymaga niewiel­kiej ilości danych do uzyska­nia pierws­zych wyników

Wady:

Ze wzglę­du na brak danych, niezbyt dokład­ne

Mnożnik to słaby punkt, o który można się spierać

Zasto­so­wa­nie bez odpowied­niej anali­zy, późnie­js­zej korek­ty i sprawd­ze­nia wiary­god­ności często prowad­zi do znacz­n­ego zawyże­nia wartości firmy.

Metoda kapitału podwyżs­zo­n­ego ryzyka

Start-upy mogą być wycen­ia­ne metodą venture capital. Metoda Wartość tych firm leży w rozwo­ju nowych koncep­c­ji i techno­lo­giinie w aktywach, sprze­daży lub dodat­nich przepły­wach pieniężnych. W związ­ku z tym nie można zasto­so­wać poprzednich proce­dur wyceny.

Dlate­go wartość firmy jest najpierw oblicz­a­na w czasie, gdy jest porów­ny­wal­na z innymi firma­mi, na przykład za 10 lat. Ta wartość przedsię­bi­orst­wa jest następ­nie dyskon­to­wa­na przez zakła­da­ny okres. Stoso­wa­na jest jednak wyższa stopa dyskon­to­wa niż w przypad­ku opera­torów zasied­ziałych, ponie­waż ryzyko jest znacz­nie wyższe.

Ponie­waż wycena bez liczb często nie może być zorien­to­wa­na na cel, w krajach niemieck­oję­zy­cz­nych często rezygnu­je się z metody venture capital i zamiast niej stosuje się opisaną powyżej metodo­lo­gię DCF.

Zalety i wady metody venture capital

Zalety:

Umożli­wia oblic­ze­nia pomimo braku­ją­cych danych

Wady:

Niepew­ność i złożoność

Wycena przedsię­bi­orst­wa według zasad IDW

Mnożni­ki zwycza­jo­wo stoso­wa­ne w branży często nie są wystar­c­za­jące do okreś­le­nia wartości spółki, ponie­waż nie są dosto­so­wa­ne do indywi­du­al­n­ego przypad­ku i często są nieak­tu­al­ne. Aby okreś­lić Wycena przedsię­bi­orst­wa zgodnie z zasada­mi Insty­tut Biegłych Rewiden­tów w Niemc­zech (IDW) Anali­zu­je­my roczne sprawoz­da­nia finan­so­we z ostat­nich trzech lat obrot­o­wych i tworzy­my wartość docho­do­wą za pomocą plano­wa­nia korporacyjnego.

Wartość skapi­ta­lizowanych zysków jest identy­cz­na z przyszły­mi zyska­mi do podziału zdyskon­to­wany­mi do dnia wyceny. Dyskon­to­wa­nie odbywa się przy użyciu stopy procen­to­wej dosto­so­wa­nej do odpowied­nie­go ryzyka związa­n­ego z przedsiębiorczością.

Zasady IDW to metoda IDW-S1 = kapita­li­zac­ji docho­du. Jest to metoda wyceny przedsię­bi­orstw akcep­towa­na przez urząd skarbo­wy i wykluc­za typowe błędy wyceny mnożni­ko­wej przez rzetelną IDW-S1.

Sprzedaż przykładowego przewodnika po zdjęciach KERN

BEZPŁATNY przewod­nik eksper­ta: Jak zapew­nić sukces­ję firmy.

Link do przewodnika sukcesji przedsiębiorstwa KERN

Wycena MŚP

Według Insty­tu­tu Badań nad MŚP (IfM), każde­go roku w Niemc­zech ponad 20 000 MŚP staje w oblic­zu niero­z­wią­za­n­ego problemu. Sukces­ja przedsię­bi­orst­wa skonfron­to­wa­ny. Jeśli ty też chcesz zmienić swoje Sprze­daj firmę Pierws­zym krokiem w kierun­ku uregu­lo­wa­nej sukces­ji powin­na być dobrze uzasad­nio­na ocena spółki.

Ponie­waż metodo­lo­gie określa­nia wartości są stoso­wa­ne analo­gicz­nie do dużych i małych firm, pojawia się pytanie, czy nie ma kilku takich firm, które są w stanie okreś­lić swoją wartość. Niewiel­kie, ale kluczowe różnice w wycenie MŚP daje.

Cechy jakościo­we

Różni­ca w stosun­ku do dużych firm nie opiera się wyłącz­nie na kluczowych liczbach i parame­trach finan­so­wych. Oznac­za to, że MŚP mają kilka bardzo specy­ficz­nych cechktóre działa­ją dobrze w Ihlau, Duscha, Gödecke: Cechy szcze­gól­ne w wycenie MŚP (strona 6 i nast.) należy opisać. Następ­nie charak­tery­sty­kę należy podziel­ić na 4 obsza­ry: model bizne­so­wy, właści­ciel, infor­mac­ja i finansowanie.

Na przykład, jedną z elemen­tar­nych różnic w stosun­ku do dużych firm jest ogranic­z­o­ny dostęp do rynku kapitało­wego i często niski wskaź­nik kapitału własn­ego. Do tego dochod­zi silny wpływ właści­cie­li i brak dywer­sy­fi­ka­c­ji. Uproszc­zo­ne proce­sy księgo­we, brak plano­wa­nia korpora­cy­j­n­ego lub uproszc­z­o­ny control­ling ujawnia­ją decydu­jące różnice.

Na tym tle w natural­ny sposób pojawia się pytanie, czy Wycena bizne­so­wa MŚP nie różni się zasad­nic­zo musi/powinien być.

Wycena przedsię­bi­orstw dla MŚP

Na stronie Moxter 1983, s. 123. pojawia się fraza “Wycena oznac­za porówna­nie”. Jest to podsta­wo­wa zasada każdej wyceny bizne­so­wej. Oznac­za to na przykład porów­ny­wa­nie obser­wo­wal­nych cen lub zwrotów dla podob­nych aktywów. Dokład­nie w tym punkcie Jednak wycena dużych spółek różni się. Nie w metodo­lo­gii, ale w złożoności.

Oczywiście wycena grupo­wa jest bardzo złożo­na i nie jest trywi­al­na. Ze wzglę­du na brak wartości porów­naw­c­zych wycena MŚP jest nie mniej złożo­na. Ze wzglę­du na ich często bardzo szcze­gól­ne i specy­ficz­ne cechy, w szcze­gól­ności MŚP są porów­ny­wal­ne tylko w bardzo ogranic­z­onym zakre­sie z porów­ny­wal­ny­mi spółkami.

W Niemc­zech metoda skapi­ta­lizowanych zysków została wprowad­zo­na dla MŚP. Jest to oparte na danej okazji do wyceny w tym środo­wis­ku. W przeci­wieńst­wie do środo­wis­ka transak­cy­j­n­ego, w którym najczęściej stoso­wa­na jest metoda DCF brutto, okazją do wyceny dla MŚP jest często oczeku­ją­ca sukces­ja biznesowa.

W tym kontekście nie trzeba mówić, że anali­za dźwię­ku i szcze­gól­ne okolicz­ności MŚP są brane pod uwagę. Skupia­my się tutaj na Okreś­le­nie przyszłych możli­wych do osiąg­nięcia przycho­dów (biorąc pod uwagę nowych lub starych posia­dac­zy) oraz odpowied­nią stopę kapita­li­zac­ji równo­ważną ryzyku.

Cena dla firmy jest ostatecz­nie wynikiem podaży i popytu oraz, oczywiście, dobrze prowad­zonych negocjacji.

Typowe błędy w wycenie przedsiębiorstw

Unikaj 7 najdrożs­zych błędów w wycenie przedsię­bi­orstw! W eksklu­zyw­ne semina­ri­um online nasz doświad­c­z­o­ny ekspert udzieli Ci najleps­zych wskazó­wek, jak należy kompo­no­wać wartość i cenę przedsięwzięcia.

W wycen­ach przedsię­bi­orstw szybko mogą pojawić się błędy. Typowe błędy można sprowad­zić do trzech źródeł.

Wykor­zysta­nie niespó­jnych danych:

 • Wykor­zysta­nie niespó­jnych danych (np. miesza­nie wartości rzeczy­wis­tych i nominalnych)
 • Wykor­zysta­nie danych pośrednich/obliczeniowych prowad­zi do fałszy­wych zależ­ności (np. amorty­zac­ja, odset­ki i dywiden­dy nie zależą bezpoś­red­nio od obrotów).

Nastę­pu­jące czynni­ki są często pomija­ne podcz­as dyskontowania:

 • Różne stopy procen­to­we wolne od ryzyka dla dłużs­zych i króts­zych okresów
 • Rozróż­ni­e­nie pomięd­zy bezpiecz­ny­mi i niepewny­mi przepły­wa­mi pieniężny­mi oraz ich właści­wa stopa dyskontowa

Błąd modelo­wa­nia:

 • Model wyceny nie pasuje do przyszłej strate­gii firmy
 • Model wyceny nie pasuje do porów­ny­wal­nych spółek
 • Wycena firmy jest przygo­to­wy­wa­na tylko dla jednego scena­ri­us­za, nie stosuje się anali­zy wrażli­wości i symulac­ji Monte Carlo
Obraz z linkiem do kalkulatora wartości firmy

Wniosek

Jeśli potrze­bu­jesz odpowied­niej wyceny spółki, na przykład dla Przejęcie firmyzdecy­do­wa­nie powini­en­eś przec­zy­tać Określ cele oceny i wybierz odpowied­nią metodę do celu oceny.. Jak się dowied­ziałeś, istnie­ją duże różnice w wycenie MŚP, dużych firm lub start-upów.

W przypad­ku firm rodzin­nych ustale­nie wyceny przedsię­bi­orst­wa na podsta­wie metody skapi­ta­lizowanych zysków jest w wielu przypad­kach znaczą­cy. Chętnie pomoże­my w tym ważnym temacie.