A mester­sé­ges intel­li­gen­cia támoga­tá­sá­val optima­li­zál­juk üzleti elképzeléseit.

Valódi egyedi értéke­sí­té­si pontok azono­sí­tá­sa és fejlesztése

Az üzleti modell gyenge pontja­inak azono­sí­tá­sa és kiküszöbölése

Konkrét intéz­ke­dé­sek a forga­lom és a nyere­ség jelen­tős növelé­se érdekében

1

Jövőké­pes az üzleti modellje?

Vállal­ko­zóként mindent jól csinál­tál: Vállal­ko­zá­sa nemcsak a válsá­gok­kal dacol, hanem kiválóan pozíci­onál­ja magát a piacon, és fenntart­ha­tóan növeks­zik is - de hogyan kompen­zál­ja a jövő bizony­tal­an­sá­gi tényezőit?

Ön és alkal­ma­zot­tai felkés­zül­tek a jövő kihívá­saira? Melyek a közvet­len A közel­gő szakkép­zett munkaerőhiá­ny, a digita­li­zá­ció előre­hala­dá­sa és a megnö­ve­ke­dett éghajlat­vé­del­mi követel­mé­ny­ek hatás­sal lesznek-e az Ön vállala­tá­ra?

És: Ponto­san tudja, hogy hol rejle­nek a vállala­tá­nak fenntart­ha­tó értéknö­velé­si lehetőségei?

A KERN Business Succes­si­on. a mester­sé­ges intel­li­gen­cia támoga­tá­sá­val leltárt készít az Ön jelen­le­gi üzleti modell­jé­ről a világ több ezer más vállala­tá­val összehasonlítva.

Üzleti modell­jé­nek egyéni erőssé­gei és gyenge­sé­gei alapján azonna­li, konkrét impul­zu­so­kat és javas­la­to­kat adunk Önnek arra vonat­ko­zóan, hogyan növel­he­ti fenntart­ha­tóan forgal­mát és jövedelmezőségét.

Bizto­sít­sa üzleti modell­jét a jövőre nézve, és növel­je cége értékét egy terve­zett cégela­dás esetén.

2

Haték­o­ny és megbíz­ha­tó folyamat

Végez­zen bizal­mas elemző megbes­zé­lést a KERN üzleti modell optima­li­zá­lá­si szakértői­vel online vagy a helyszínen.

Néhány napon belül konkrét elemzést kap tőlünk az Ön egyéni üzleti modell­jé­nek pozici­oná­lá­sá­ról, azonnal megvaló­sít­ha­tó cselek­vé­si javas­la­tok­kal a vállala­ti érték haték­o­ny­sá­gá­nak növelé­se érdekében.

Egy közös és bizal­mas eszmec­se­rén megvi­zsgál­juk, hogy az egyéni üzleti modell optima­li­zá­lá­sa milyen mérték­ben lehet csalá­don belüli megol­dás. Generá­ció­vál­tás vagy egy terve­zett Cégela­dás pozitív és tartós hatást gyakorolhat. 

3

Jövőjé­nek szisz­te­ma­ti­kus alakítása

A KERN üzleti model­lezés­sel foglal­ko­zó szakértőink az üzleti modell- és termék­fe­j­lesz­tés alapve­tő módsze­rei­vel dolgoz­nak, amely­ek a verse­ny és az adatok elemzé­sén alapul­nak. Minél nagyobb az elemzett adatbá­zis, annál érvény­e­sebb az előre­jel­zés. És ponto­san ez az, amit a A mester­sé­ges intel­li­gen­cia haszná­la­ta ? jelen­tő­sen megkön­nyí­ti a nagyon nagy menny­isé­gű adat elemzé­sét és az azt követő fejlesz­té­si folyama­tot. A folyamat eredmé­ny­ekép­pen kidol­go­zott straté­giai ajánlá­sok a széle­sebb adatbá­zis­tól jelen­tő­sen megalapo­zott­ab­bá és haték­on­yab­bá válnak. Így az üzleti modell­fe­j­lesz­tés, amely­et gyakran a tapasz­tala­tok és a megérzé­sek vezérel­nek, széles körű adata­lapú alapot kap.

Ezen túlmenően a KERN vállala­ti fejlesz­té­si megkö­ze­lí­té­se továb­bra is a követ­ke­zőket nyújt­ja három döntő előnyök:

Rugal­mas­ság: Ezt az exklu­zív eljárást, amely­et koráb­ban csak a nagy, globá­li­san működő csopor­tok alkal­maz­tak, most a kis- és közép­váll­al­ko­zá­sok igény­ei­hez is hozzáigazították.

Megfelelő költség­ve­té­si orien­tá­ció: A meglé­vő üzleti model­lek tovább­fe­j­lesz­té­sé­re vagy a környe­zet radiká­lis válto­zá­sai idején telje­sen új üzleti terüle­tek megny­itá­sá­ra szánt költség­ve­tés a csalá­di vállal­ko­zá­sok igény­ei­hez igazodik.

Gyakor­la­ti relevan­cia és többs­zörös alkal­maz­ha­tóság: A fejlesz­té­si folyamat eredmé­nye nem csupán olyan prezen­tá­ciók vagy dossziék, amely­ek elméle­ti­leg elmagyaráz­zák, hogy mit lehet­ne jobban csinál­ni, kiter­jedt adatok, számok és tények alapján. Sokkal inkább konkrét, megvaló­sít­ha­tó javas­la­to­kat és ötlete­ket kap arra vonat­ko­zóan, hogy miként küszö­b­öl­he­ti ki üzleti modell­jé­nek gyenge­sé­geit, és hogyan nyithat új üzleti terüle­te­ket. Ez egyaránt vonat­ko­zik a fogyasz­tói piacon és a B2B szektor­ban alkal­ma­zott üzleti modellekre.

Ígére­tünk: Üzleti modell­jük tovább­fe­j­lesz­té­se nem drága és hosszadal­mas folyamat. A kocká­z­a­tok lénye­ge­sen alacson­yab­bak, mint a drága straté­giai tanác­sa­dói megbí­zá­sok odaíté­lé­se­kor, mivel a mester­sé­ges intel­li­gen­ciá­val támoga­tott KERN üzleti utódlá­si folyama­tunk akár tízszer gyorsabb és lénye­ge­sen költség­ha­té­k­on­yabb, mint az üzleti modell optima­li­zá­lá­sá­nak szoká­sos piaci megközelítései.

4

Esetta­nul­má­ny

A mezőgaz­daság és az ipar számá­ra szellőz­te­té­si technoló­giát gyártó kézmű­ves céget kihívá­sok elé állít­ják a jelen­le­gi ipari fejle­mé­ny­ek. Az energia­taka­ré­kos­ság és a CO²-kibocsá­tás csökken­té­se csak két kulcss­zó a jövőre nézve. A válla­lat a KERN-nel közösen felül­vi­zsgál­ta jelen­le­gi pozici­oná­lá­sát, és az ezt követő straté­giai folyamat részeként kulcs­fon­tos­sá­gú egyedi értéke­sí­té­si pontok­kal egészí­tet­te ki üzleti modell­jét. A megvaló­sí­tás kezde­té­vel a válla­lat közpénz­ből finan­szí­ro­zott innová­ciós folyama­tot indított, amely egyedi­vé tette a termék- és szolgál­ta­tá­si portfó­liót, javítot­ta a belső folyama­tok minősé­gét, és új ügyfélc­so­por­to­kat és értéke­sí­té­si csatorná­kat nyitott meg..

A kinti kilátás nélkül valós­zí­nű­leg soha nem értünk volna el ilyen gyorsan és biztonsá­gos­an a célunkhoz. 

Vállal­atom utódlá­sá­nak össze­füg­gé­sé­ben a verse­ny­társ vállalat­tal való egyesülés volt az ideális megol­dás. A KERN csapa­ta, és különö­sen Koerber úr, moderá­tor­ként és a folyamat facili­tá­toraként érzéke­ny­en kísért bennünket, és mindkét tárgyaló­part­ner érdekeit jól ötvöz­te. A külső szemlé­let és a tárgyalá­si tapasz­ta­lat nélkül valós­zí­nű­leg soha nem értük volna el ilyen gyorsan és biztonsá­gos­an a célunkat!

J.K. Vállal­ko­zó Berlinből  , Keres­ke­de­lem és szolgáltatások 

Különö­sen a komolyság és a profess­zio­na­liz­mus adott nekem egy biztonsá­gos érzés minden alkalommal 

Az 100%-re vonat­ko­zó elővá­lasz­tá­si dönté­sem helyes­nek bizonyult. A KERN igazán jó munkát végzett a cégem expozé­ban való felké­s­zí­té­sé­től kezdve a vevők felku­ta­tá­sán át a tárgyalá­sok előse­gí­té­sé­ig és az utódlá­som teljes lebon­yolí­tá­sá­ig. Különö­sen a komolyság és a profess­zio­na­liz­mus adott nekem minden­kor biztos érzést. A célun­kat jó 8 hónap alatt sikere­sen elértük. Szíve­sen ajánlom a KERN-t másoknak is.

G.O.K., hambur­gi vállalkozó  , Szolgál­ta­tó saját fiókokkal 

Sebes­ség lenyű­gö­ző, forma mindig a helyzet­nek megfelelő, visel­ke­dés őszinte … 

Szeret­ném nagyon megkös­zön­ni a válla­lat eladá­sa során nyújtott támoga­tá­sukat. A gyorsaság lenyű­gö­ző volt, a forma mindig a helyzet­nek megfelelő, a visel­ke­dés őszin­te és szeré­ny ? ennél jobb nem is lehetett volna! Az Ön támoga­tá­sá­nak köszön­he­tően mindan­nyiunk számá­ra kielé­gí­tően tudtuk lezár­ni ezt a projektet.

C.K., vállal­ko­zó a Weser-Ems régióból  , Gyártó és keres­ke­del­mi vállalat 

… hogy menny­ire fonto­sak a témái, és hogy nagyon meggyő­ző előadó volt. 

Köszön­jük szépen a konfe­ren­cián­kon tartott előadá­sát. A 150 fős hallga­tóság egyön­te­tűen pozitív vissza­jel­zés­ei megerő­sí­tet­ték, hogy menny­ire fonto­sak az Ön témái, és hogy a KERN előadó­jaként nagyon meggyő­ző volt.

Lothar Sand  , Német Könyv­kia­dók és Könyv­ke­res­ke­dők Egyesülete 

… Sikerült megtalál­n­unk ponto­san a megfelelő céget az adott piaci résünkhöz. 

Növeke­dé­si straté­gián­kat a KERN szakem­be­rei kísérték. Pontos célelem­zés­sel és részle­tes piackuta­tás­sal sikerült megtalál­n­unk ponto­san a megfelelő vállala­tot a mi sajátos piaci résünk­höz. Nem szabad alábec­sül­ni az ilyen lépés­sel járó erőfes­zí­tést. A KERN-nél profess­zioná­lis támoga­tás­ra talál­tunk. Ezzel egyide­jű­leg az átvétel­re kerülő cég utódlá­si problé­má­ja is érdem­ben és hosszú távon megoldódott.

W.S., ügyve­ze­tő igazga­tó Frankfurt/Main körzetéből  , Hulla­dék­gaz­dál­ko­dá­si szolgál­ta­tó, piacve­ze­tő egy piaci rés szegmensben 

Szerez­ze be INGYENES üzleti modell optima­li­zá­lá­si ellenőr­ző listá­ját és esetta­nul­má­nyát most.

Tanul­má­ny:

  • többet megtud­hat az üzleti modell­jük belső és külső szemszögéből,
  • mely állítóc­sa­va­rok segít­sé­gé­vel értéknö­velő válto­zá­so­kat hajthat végre vállalatában,
  • Azono­sít­sa a poten­ciá­li­san sikeres üzleti model­leket az ipará­gá­ban fel nem ismert felhaszná­lói problémákból,
  • a többi piaci szere­plő hibái­ból, és hogyan lehet elkerül­ni a drága rossz befektetéseket,
  • Vállala­ta verse­ny­po­zí­ció­já­nak elemzé­se alapján, hogyan fejlesz­the­ti sikere­sen üzleti modell­jét, azonnal megvaló­sít­ha­tó javaslatokkal.
  • hogyan növel­he­ti vállala­ta értékét a KERN üzleti modell optima­li­zá­lá­sá­val, és hogyan készül­het fel egy sikeres cégela­dás­ra vagy generációváltásra.
 Kérjük, töltse ki az alábbi kapcso­lat­fel­vé­te­li űrlapot. Köszö­net­kép­pen megkap­ja INGYENES ellenőr­ző listán­kat és exklu­zív esettanulmányunkat.
Cégem székhe­lye:
  • Németor­szág
  • Ausztria
  • Svájc