Növekedés vállalatfelvásárlás finanszírozása révén

Vállalat­vá­sár­lás: A finan­szí­ro­zá­si támoga­tá­sok áttekintése

Minden­ki­nek, aki vállal­ko­zó­vá akar válni, tőkére van szüksé­ge. Különö­sen egy válla­lat megvá­sár­lá­sa­kor a tőkes­zük­sé­glet sokkal magas­abb, mint egy új vállal­ko­zás indításakor.

Ezért fontos tudni, hogy milyen finan­szí­ro­zá­si lehető­ségek állnak rendel­ke­zés­re. Ráadá­sul van értel­me, hogy a lehető legtöb­bet hozza ki a lehető­sé­gei­bőla legvon­zóbb felté­te­lek eléré­se érdekében.

Nincs sok ideje olvas­ni? Cikkünk egy pillantásra:

 • Vállalat­fel­vá­sár­lá­sok és jogutód­lás esetén a tőkes­zük­sé­gle­te­ket és a finan­szí­ro­zá­si tervet alapo­san át kell gondolni

 • Egy értel­mes Saját tőke, adósság és finan­szí­ro­zá­si progra­mok kombiná­ció­ja Stabil pénzü­gyi alapot biztosít

 • A A bankkal folyta­tott finan­szí­ro­zá­si tárgyalá­so­knak nem kell kelle­met­le­ne­knek lenni­ükha megszí­v­le­li tippjeinket

A tőkes­zük­sé­glet meghatározása

Egy Vállala­tát­vé­tel és a vásár­lás egy üzletu­tód­lás kereté­ben törté­nik, a vételár­ral kapcso­la­tos tőkekö­ve­tel­mé­ny a legfon­tosabb mérföld­kő. Csak a tőkes­zük­sé­glet ismere­té­ben lehet elkez­de­ni a megfelelő finan­szí­ro­zá­si koncep­ció kidol­go­zá­sa és összegyűj­ti a szüksé­ges pénzeszközöket.

A tőkes­zük­sé­glet megha­tá­ro­zá­sa­kor fontos, hogy úgy számol­junk, hogy egy jövőbe­li növeke­dé­si szaka­sz vagy az átvételt követő beruhá­zá­sok is megbíz­ha­tóan fedez­zék a likvi­di­tá­si igény­e­ket. Ha a finan­szí­ro­zá­si keret túl kicsi, akkor a legross­zabb esetben a banki tárgyalá­so­kat már néhány hónap­pal az átvétel után újra le kell folytat­ni. A felvá­sár­lás utáni finan­szí­ro­zás nem tarto­zik a legkön­ny­ebb felada­tok közé a finan­szí­ro­zó partner és a vállal­ko­zó számá­ra. Ha viszont túl sok tőkét vesznek fel az üzlet­fel­vá­sár­lás­hoz, feles­le­ges költségek merül­nek fel, például kamatok formájában.

Vállalat­vá­sár­lás esetén az azonna­li tőkes­zük­sé­glet általá­ban magas­abb, mint egy újonnan induló vállal­ko­zás eseté­ben. Mert egy Vállala­tát­vé­tel vagy az üzleti utódlás drágább, mint egy új vállal­ko­zás indítá­sa. Míg egy újonnan induló vállal­ko­zás eseté­ben a tőkes­zük­sé­glet hosszabb időre oszlik meg, addig egy vállal­ko­zás átvéte­le vagy átadá­sa sokkal tőkei­gé­ny­e­sebb a vásár­lás időpontjá­ban. A vevő átvesz egy teljes alapot, például gépeket, jármű­par­kot, készle­te­ket, és vannak működé­si költsé­gei, például bérek, bérle­ti díjak stb.

Egy válla­lat átvételé­nek legna­gyobb költsé­ge termés­ze­te­sen maga a vételár. Ehhez jönnek még a befek­te­tett eszköz­ök (ha szokat­la­nul nem szere­pel­nek a vételár­ban). A teljes tőkes­zük­sé­glet megha­tá­ro­zá­sa­kor figyel­em­be kell venni az esetle­ge­sen szüksé­ges beruhá­zá­so­kat is, például a korszerűsítéshez.

Ehhez jönnek még a likvi­di­tá­si követel­mé­ny­ek a működé­si költségek és a beszer­zés az áruk lehetsé­ges felhasználása.

A válla­lat formá­já­tól függően a vevőnek figyel­em­be kell vennie a saját tőkei­gé­nyét is. Hiszen a megél­he­té­si költsé­ge­ket és a magán­kö­te­lezett­sé­ge­ket is telje­sí­te­ni kell. Általá­ban a vállal­ko­zó (nem vonat­ko­zik a társasá­go­kra) havon­ta egy bizon­y­os össze­get kivesz magán­cél­ra. Ez a pénz aztán már nem áll a vállal­ko­zás rendel­ke­zé­sé­re, és kriti­kus üzleti fejle­mé­ny­ek esetén a feszí­tett likvi­di­tás szűk keresz­t­mets­ze­tet okozhat.

Üzleti értékelés

Annak érdeké­ben, hogy az eladó és a vevő meg tudjon állapod­ni a vételár­ban, a válla­lat értékelé­sé­nek van értel­me. Gyakran előfor­dul, hogy a két fél elkép­zelés­ei a válla­lat értéké­ről termés­ze­te­sen eltérnek egymástól.

Az eladó számá­ra a válla­lat általá­ban magas érzel­mi érték­kel is bír. A vevőnek ez hiány­zik, és érthe­tő módon nem akar fizet­ni érte.

Az objek­tív értéket a vállala­térté­kelés­sel lehet megha­tá­roz­ni. Az inter­neten talál­ha­tó számoló­gép segít­sé­gé­vel könny­en elvégez­het egy egyszerű számí­tást (de ez akkor általá­ban csak a “vastag hüvely­ku­jj”) az adott vállalatról.

Érdemes azonban részle­tes elemzést és számí­tást végez­ni a vállala­tról. Ez Az értékelést elsősor­ban a tőkésí­tett jövedele­mérték módszer­rel határoz­zák meg, az elismert IDWS1 szabvá­ny szerint, illet­ve kézmű­ves vállal­ko­zá­sok eseté­ben az AWH módszer szerint is. Ausztriá­ban az értékelés a KFS/BW 1 szakértői vélemé­ny­en alapul.

Fontos, hogy az üzleti érték­bec­s­lé­sért tapasz­talt vezeté­si tanác­sa­dóhoz fordul­jon. Ők ismerik a vonat­ko­zó eljárá­so­kat, és szaks­zerűen és átlát­ha­tóan tudják megha­tá­roz­ni a válla­lat értékét. A megalapo­zott cégérté­kelés a banki vagy takarék­pénz­tá­ri hitel­fel­vé­tel­hez is előnyös.

Használ­ja a több mint 2000 cégérté­kelés­ből szárma­zó cégértékbecslésünket.

Vállalat­vá­sár­lás finan­szí­ro­zá­sa: alapve­tő finan­szí­ro­zá­si struktúrák

Kinek van egy Vásárol­jon céget akar, nemcsak azt kell tudnia, hogy mennyi tőkére van szüksé­ge, hanem azt is, hogyan tudja azt előte­rem­te­ni. Számos lehető­ség és külön­bö­ző struk­túra létezik. Egyes esetek­ben az átmene­tek képlé­ke­ny­ek, és az egyes finan­szí­ro­zá­si formák nem külön­böz­te­the­tők meg egyértel­műen egymá­s­tól. Ezért még fontosabb, hogy előre alapo­san átgon­dol­ni, hogy a vállalat­vá­sár­lás­hoz szüksé­ges tőkét hogyan kell előte­rem­te­ni. Mielőtt átkutat­ná az inter­neten talál­ha­tó infor­má­ciók árada­tát, itt adunk egy átfogó áttekintést.

Vállalatvásárlások finanszírozása alapvető finanszírozási struktúrákkal

Saját tőke

Vállalat­fel­vá­sár­lás esetén kb. 10-30 száza­lé­kos saját tőke (szava­toló tőke/biztosíték) rendel­ke­zés­re kell állnia.. Ez bizto­sít­ja az alapfin­an­szí­ro­zást egy banknál, és megkön­nyí­ti a fennma­ra­dó tőke előte­rem­té­sét. A finan­szí­ro­zá­si progra­mok gyakran megkö­ve­tel­nek egy bizon­y­os saját tőke arányt. A bankok és takarék­pénz­tá­rak könny­eb­ben nyújtanak hitelt magas­abb arány esetén (alacson­yabb kockázat).

Vannak azonban olyan finan­szí­ro­zá­si partnerek is, akik speciá­lis saját tőkefor­má­kat bizto­sí­tanak, amely­ek általá­ban drágáb­bak, mint a klass­zi­kus banki finanszírozás.

Saját tőke

Ebben a folyamat­ban a külső befek­te­tők pénzt bizto­sí­tanak a vállalat­nak. Méghoz­zá a szoká­sos bizto­sí­té­kok nélkül. A hosszú távú részvé­tel pozitív hatás­sal van a vevő hitel­minő­sí­té­sé­re. A bankok­kal való tárgyalá­si alap így megerősödik.

Egy társaság­ban kétfé­le részvé­ny­tu­laj­don létezik: a csendes és a nyílt részvénytulajdon.

Adósság­tőke

Az idegen tőke mindig adósság vagy kötelezett­ség. Az idegen tőke a legkü­lön­bö­zőbb hitele­ző­k­nél, külön­bö­ző formák­ban vehető fel.

Banki hitel

A hitel­fel­vé­tel a házipénz­tár­tól a hitel klass­zi­kus esete. Ahhoz, hogy a kívánt össze­gű hitelt megkap­juk, feltét­le­nül szüksé­ges az alapos terve­zés és a megalapo­zott üzleti terv. Emellett elegen­dő időt kell beter­vez­ni, mivel a bank bizon­y­os feldol­go­zá­si időt igényel.

Beruhá­zá­si hitel

Ha a hitel­re elsősor­ban a válla­lat megvá­sár­lá­sát követő bizon­y­os beruhá­zá­sok finan­szí­ro­zá­sá­hoz van szükség, a vevő beruhá­zá­si hitelt vehet fel.

Erre vannak speciá­lis keres­ke­del­mi bankok, valami­nt állami finan­szí­ro­zá­si lehető­ségek is. A hitel össze­gé­nek a válla­lat bevételé­től kell függe­nie, és négy-hét év alatt kell visszafizetni.

Magán­hit­e­lek

Magán­hit­e­lek­kel (pl. a család­ban a szülők­kel vagy rokon­ok­kal és barátok­kal) minden lehetsé­ges. Nincse­nek korlá­to­zá­sok a hitelöss­zeg, a futami­dő, a kamat, a fedezet és a vissza­fi­ze­tés tekin­te­té­ben. Célszerű azonban minde­zen keret­fel­té­te­le­ket szerző­dés­ben szabá­ly­oz­ni. A hitel­me­gáll­a­po­dá­so­kat mindig írásban kell megköt­ni. Így lehet elkerül­ni a bajt egy válla­lat megvá­sár­lá­sá­val kapcsolatban.

Magán­be­fek­te­tő lehet bárki, aki hajlan­dó befek­tet­ni a vállalat­ba vagy a leendő tulaj­do­nosba vagy részvényesbe.

Promóciós kölcsön

Ezeket a külön­le­ges A szövet­sé­gi államok promóciós bankjai és a KfW. E bankok célja az induló vállal­ko­zá­sok és a vállal­ko­zá­sok utódlá­sá­nak támogatása.

Állami­lag támoga­tott és alacso­ny kamato­zá­sú kölcsön­ö­ket nyújtanak. A támoga­tott hitel többfé­le válto­zat­ban is elérhe­tő. Gyakran vannak törlesz­tés­men­tes évek a futami­dő elején. Sok támoga­tott kölcsön felmen­tést is kínál a felelős­ség alól. Ez csökken­ti a bank nemtel­je­sí­té­si kocká­z­a­tát. Emellett hajlan­dó lehet kölcsönt nyújta­ni, ha a fedezet nem elegendő.

A legtöbb akciós hitel a házi bankon keresz­tül igényelhető.

Mezzan­intőke, beleért­ve a példát

A Mezza­ni­ne tőke a finan­szí­ro­zás egy speciá­lis formá­ja. Ez a saját tőke és az idegen tőke hibrid formája.

Attól függően, hogy milyen formá­ban törté­nik, a bankok adósság- vagy saját tőkeként értéke­lik. Ez növeli a hitel­ké­pes­sé­get, mivel növeli a saját tőke arányát.

A mezzan­intőke külön­bö­ző formái létez­nek. A legel­ter­jed­tebb forma a csendes társulás.

A csendes betéti társasá­gok eseté­ben a részvé­nyes befizet egy hozzá­já­rulást. Cseré­be azonban nem kap része­se­dést. A hozzá­já­rulá­sá­ért cseré­be része­se­dést kap a nyere­ség­ből vagy veszte­ség­ből. A csendes­társ azonban nem része­sedik a társaság vagyonából.

Emellett nem jelenik meg kívül­ről, nem avatko­zik be a társaság irányí­tá­sá­ba, és nem rendel­ke­zik egyéb együtt­dön­té­si jogokkal.

A vállalat­fel­vá­sár­lá­so­król szóló online szeminá­ri­umun­kon átfogóan felké­s­zít­jük Önt erre az össze­tett témára.

Példa:

Müller úr szeret­ne átven­ni egy vállala­tot. Ez a cégutód­lás 500 000 euróba kerül. Ő maga 25 000 EUR saját forrás­sal rendel­ke­zik. Ez 5 száza­lé­kos saját tőke arány­nak felel meg. Ez túl kevés ahhoz, hogy támoga­tást és hitelt igényel­hes­sen a bankjá­tól. Ezért csendes­tár­sat keres.

Ez a szemé­ly 100 000 euróval járul hozzá a vállala­thoz. Ez a pénz saját tőkének minősül, mivel a csendes partner nem rendel­ke­zik része­se­dés­sel a vállalat­ban, és nincse­nek jogai és kötelezett­sé­gei sem. Csak a válla­lat nyere­sé­gé­ből vagy veszte­sé­gé­ből része­sedik. A része­se­dés alárendelt.

Összes­sé­gé­ben tehát Müller úr most 25 száza­lé­kos saját tőkeará­nyt tud felmu­tat­ni. Ez nagymérték­ben erősí­ti hitel­ké­pes­sé­gét. Ez azt jelen­ti, hogy jó esélye van arra, hogy a fennma­ra­dó finan­szí­ro­zá­si hiányt támoga­tás­sal és kölcsön­nel pótolja.

Példa: Csendes partnerek hozzájárulása a saját tőke arányának növeléséhez

A szállí­tói kölcsön / Vendor Loan

Egy Eladói hitel a kölcsön közvet­le­nül a válla­lat eladó­já­tól szárma­zik. Így a vételár egy részét a vevőre “hárít­ja”, és maga is bankként jár el.

Ez azt jelen­ti, hogy a vevőnek nem kell a teljes vételá­rat kifizet­nie a válla­lat megvá­sár­lá­sa­kor, hanem annak egy részét később vagy akár részle­tek­ben is kifiz­ethe­ti. Ez óriási könny­ebbsé­get jelent a vevő számá­ramivel ezt a pénzt aztán más célok­ra is felhasználhatja.

Az eladói kölcsön szintén a bizalom szava­za­ta. Azt mutat­ja, hogy az eladó hisz a válla­lat folyta­tá­sá­ban. Ez pozitív hatás­sal van a bankra is, ahol esetleg továb­bi hitelt kell igényelni.

A szállí­tói kölcsönt szerző­dé­si­leg aláren­delt kölcsön­ként is lehet/kell struk­turál­ni. Ez azt jelen­ti, hogy az eladó csak az összes többi hitele­ző után kapja vissza a pénzét.

Ezt egy bank is pozití­van értékeli.

Finan­szí­ro­zás

A szövet­sé­gi kormá­ny, a tartomá­n­yok, a helyi hatósá­gok és az EU is számos támoga­tá­si progra­mot kínál. Bizon­y­os felté­te­lek mellett pénzt bizto­sí­tanak a vállal­ko­zá­sok megvá­sár­lá­sá­hoz. A cél a régiók gazdasá­gá­nak előmoz­dí­tá­sa és a munka­he­ly­ek bizto­sí­tá­sa vagy bővítése.

Az állami finan­szí­ro­zást mindig az átvétel előtt kell kérel­mez­ni. Ez utóla­gos­an nem lehetséges.

A követ­ke­ző támoga­tá­so­kra lehet pályázni:

KERN-támogatások vállalatfelvásárlásokhoz - KfW Bank
KERN-támogatások vállalatfelvásárlásokhoz - állami fejlesztési bankok

KfW Bank: ERP-tőke induló vállal­ko­zá­sok számára

 • Külön­bö­ző aláren­delt kölcsön­ö­ket kínál­nak 500 000 EUR-ig.
 • A hitelt a saját tőkéhez rendelik
 • A vállal­ko­zó­knak nem kell bizto­sí­té­kot nyújtaniuk
 • Szemé­lyes felelős­ség­re vonás szükséges
 • 15 száza­lé­kos saját tőkének kell lennie
 • A saját tőkével együtt a vételár legfel­jebb 45 száza­lé­ka finanszírozható.

Állami fejlesz­té­si bankok

 • z. Pl. garanciabankok
 • Hitel- és tőkefinanszírozás
 • Állami garan­ciák kibocsá­tá­sa a házi bankhoz törté­nő benyúj­tás céljából
 • A saját tőke aránya növekszik

A finan­szí­ro­zá­si formák áttekintése

Egy válla­lat felvá­sár­lá­sa nagy menny­isé­gű tőkét igényel. Ez a legrit­kább esetben áll rendel­ke­zés­re szava­toló­tőké­ben. De számos lehető­ség van. Mind a házi bank, mind az üzleti partnerek, a család, a magán­be­fek­te­tők és az állam bizto­sít­hat forrá­so­kat.. Még a válla­lat eladó­ja is jogosult hitelezőként.

A finan­szí­ro­zó­tól függően a finan­szí­ro­zás­nak számos külön­bö­ző formá­ja létezik. A külön­bö­ző finan­szí­ro­zá­si formák kombiná­ció­ja általá­ban a legjobb megoldás.

Példa finan­szí­ro­zás

Ahogyan azt már leírtuk, Müller úr szeret­ne egy Vásárol­jon egy vállala­tot 500 000 EUR tőkekö­ve­tel­mé­ny mellett. Ő 25 000 EUR saját tőkét hoz be. Egy csendes­társ 100 000 euróval járul hozzá a vállalathoz.

Ezután Müller úr finan­szí­ro­zá­sért folyamo­dik. A KfW Bankon keresz­tül továb­bi 200 000 eurót kap. Ehhez nincs szüksé­ge semmi­ly­en bizto­sí­té­kra, és ez a pénz is a saját tőkéhez járul hozzá.

Most továb­bi 175 000 euróra van szüksé­ge. Ezt a kölcsönt a házi bankjá­tól kapja meg a kívánt felté­te­lek­kel, továb­bi keres­gé­lés nélkül, mivel a koráb­bi forrás­be­von­á­sok révén jó fizetőké­pes­sé­get tud felmutatni.

Példa egy vállalat felvásárlásának teljes finanszírozására

11 tipp a bankkal való beszélgetéshez

Ha hitelt akar felven­ni a banktól egy válla­lat megvá­sár­lá­sá­hoz, akkor jól fel kell készül­nie. A bankot meg kell győzni. Mert a bank kiszá­mít­ja a nemtel­je­sí­té­si kocká­z­a­tát. Minél magas­abb ez az érték, annál drágább lesz a hitel a költségek és a vissza­fi­ze­tés szempontjából.

1. alapel­vek: a bizto­sí­té­kok feltérképezése

Szemé­lyes hitel­ké­pes­sé­gé­nek javítá­sa érdeké­ben bizto­sí­té­kot nyújt­hat a banknak. Ezek állhat­nak például ingat­la­no­kra vonat­ko­zó jelzá­log­jo­gok­ból. A bizto­sí­té­kok egyéb formái közé tartoz­nak a harma­dik felek­kel szembeni követelé­sek, egyéb tárgyi eszköz­ök, készpénzt­ar­ta­lé­kok és értékpapírok.

Ha már nem rendel­ke­zik saját bizto­sí­ték­kal, akkor kezese­ket is kijel­öl­het. Ezek lehet­nek üzleti partnerek vagy barátok és család­ta­gok. Vészhe­ly­zet esetén ők állnak helyt a kötelezettségekért.

2. teljes dokumentáció

A bankhoz benyúj­tott hitel­ké­rel­met jól kell előké­s­zí­te­ni. Minél több dokumen­tu­mot nyújtanak be a banknak a vállala­tról, annál jobb. A dokumen­tu­mo­kat jól és átgon­dol­tan kell elkés­zí­te­ni, és minde­ne­kelőtt átlát­ha­tónak kell lenniük.

A bank pontos képet szeret­ne kapni a vállala­tról. Mind a múltba, mind a jövőbe előre­jel­zé­sek formá­já­ban. Ez jelen­tő­sen befolyá­sol­ja a hitelnyújtást.

Az optimá­lis felkés­zülés érdeké­ben célszerű a banki inter­jú előtt megkérdez­ni, hogy mely dokumen­tu­mok feltét­le­nül szükségesek.

A követ­ke­ző dokumen­tu­mok azonban minden­kép­pen relevánsak:

A beruhá­zá­si projekt leírása

Ennek a leírás­nak tartal­maz­nia kell a vállalatra vonat­ko­zó összes fontos adatot. Ezenkí­vül részle­te­sen le kell írni a válla­lat előny­eit. De nem hiányoz­hat ebből a leírás­ból a beruhá­zás számí­tá­sa és a megvaló­sí­tá­si időszak, a szüksé­ges hitelöss­zeg és a vissza­fi­ze­té­si módok sem.

Éves pénzü­gyi kimuta­tá­sok mérleg­gel vagy eredménykimutatással

A jövedelem­re és a pénzü­gyi helyzet­re vonat­ko­zó infor­má­ciók­kal fontos kulcss­zá­mok számol­ha­tók ki. Ezek közé tarto­zik például a válla­lat árbevé­telé­nek megté­rülé­se, a saját tőke megté­rülé­se és a cash flow.

Ezek a mutatók fontos viszonyí­tá­si pontot jelen­ten­ek a bank számá­ra. Célszerű ezeket a dokumen­tu­mo­kat az adótanác­sa­dó könyv­vi­zsgá­lói igazolá­sá­val együtt benyújtani.

Jelen­le­gi üzlet­vi­te­li elemzés (BWA)

Ez mutat­ja a bevéte­lek és kiadá­sok össze­té­telét és alakulá­sát. A bank így átfogóan tájéko­zó­dik az aktuá­lis üzleti év menetéről.

A BWA tartal­maz­za az összegek és egyen­legek listá­ját, valami­nt az értékcs­ök­ke­nés­re, a készle­tek válto­zá­sá­ra vonat­ko­zó infor­má­ció­kat is.

Forgal­mi és eredmé­ny­terv magyará­zó megjegyzésekkel

Egy válla­lat lehetsé­ges fejlő­dé­se az egyik legfon­tosabb szempont a bank számá­ra. Itt a részle­tes értéke­sí­té­si terve­zés eredmé­ny­eként lehetsé­ges forgal­mat kell össze­vet­ni a szüksé­ges kiadásokkal.

Likvi­di­tá­si terv magyarázatokkal

A likvi­di­tá­si terv a havi bevéte­le­ket és kiadá­so­kat mutat­ja. A likvi­di­tá­si tervet a vállal­ko­zás folyó és követ­ke­ző üzleti évére kell elkés­zí­te­ni. A fizeté­si határi­dőket és esedé­kes­sé­gi időpon­to­kat is fel kell tüntet­ni. Így kiszá­mít­ha­tó a havi többlet vagy hiány, és szükség esetén tisztáz­ha­tó a bankkal.

A kötelezett­ségek és követelé­sek listája

Ez a lista fontos szere­pet játszik a bank számá­ra a hitel­nyúj­tás során. Ezt használ­ja fel a vállala­ti hitel fizetőké­pes­sé­gé­nek értékelé­sé­hez. A követelé­sek (adósok) eseté­ben az adósok fizetőké­pes­sé­gét értékeli.

3. pénzü­gyi kimutatások

Annak érdeké­ben, hogy a bank átfogó képet kapjon a vállala­tról, az elmúlt 3 év mérle­geinek és közbenső mérle­geinek rendel­ke­zés­re kell állni­uk. A banki talál­ko­zón a folyó év eredmé­ny­ei­nek is rendel­ke­zés­re kell állniuk.

4. a vevő alkal­mas­sá­ga és motivációja

A bank fontos­nak tartja a vevő alkal­mas­sá­gát. Ebből a célból két ténye­zőt külön­böz­tet meg. Mind a szakmai, mind a keres­ke­del­mi alkal­mas­ság számít. Ezek a pontok könny­en ellenőriz­he­tők. Valami A vevő motivá­ció­ja egy válla­lat megvá­sár­lá­sa­kor nehezebb. Ennek azonban olyan mérték­ben kell jelen lennie, hogy a vevő megkap­ja a munka­váll­alók elfoga­dá­sát is. Csak így lehetsé­ges a válla­lat sikeres folytatása.

11 tipp a banki megbeszélésekhez a vállalatfelvásárlás finanszírozásakor

5. üzleti terv / üzleti terv és előre­jel­zé­sek az átvételt követően

A vevő saját üzleti terve is fontos. A vevőnek saját szavai­val kell megfo­gal­maz­nia, hogy milyen tervei vannak a válla­lat megvá­sár­lá­sa után, és hogyan kíván­ja azokat megvaló­sí­ta­ni. Ennek előre­jel­zé­se­ket is tartal­maz­nia kell arról, hogy az új vállal­ko­zó hogyan képze­li el a sikerét és a válla­lat továb­bi fejlődését.

6. a finan­szí­ro­zá­si koncep­ció bemutatása

A bankot nem csak a saját hitele érdekli. Számu­kra fontos a széles körű tájékoz­ta­tás. A vevőnek ezért koherens finan­szí­ro­zá­si koncep­ciót kell bemutat­nia. Ennek tartal­maz­nia kell a A válla­lat értékelé­se, a vételár és a megfelelő finan­szí­ro­zás a válla­lat felvá­sár­lá­sá­ra jegyzik.

7. a vevő meglé­vő hitel­ei­nek felvázolása

Annak érdeké­ben, hogy a bank átfogó képet kapjon, fel kell sorol­ni az összes folyamat­ban lévő hitels­zer­ző­dést. A szüksé­ges infor­má­ciók közé tarto­zik a kölcsön össze­ge, a törlesz­tés, a hátra­lé­vő futami­dő és a biztosíték.

8. jelen­le­gi törlesz­té­si terv

A bank számá­ra a vissza­fi­ze­té­si arány együt­te­sen fontos pont. A vevőnek tehát előre át kell gondol­nia, hogy mekko­ra legyen a hitel, mekko­ra lehet a havi törlesz­tés és milyen futami­dő­re van szüksé­ge. Minél koheren­sebb és reáli­sabb a törlesz­té­si terv, annál valós­zí­nűbb, hogy a bank jóváha­gy­ja a kívánt hitelt. Fontos azonban az is, hogy a futami­dő ne legyen túl hosszú. A rövidebb futami­dő mindig hasznos a bank meggyőzéséhez.

9. írja le az átadá­si folyama­tot / az egyesülés utáni folyamatot.

A bank termés­ze­te­sen ponto­san tudni akarja, hogy az üzlet átruhá­zá­sa, pontosab­ban a Összeol­va­dás utáni integrá­ció (PMI) terve­zik. Mert ahhoz, hogy sikere­sen folytat­ni lehes­sen egy vállal­ko­zást, ez egy lénye­ges pont. Hiszen a vevőt ponto­san be kell vezet­ni a vállala­ti struk­túrák­ba, hogy átfogó betek­in­tést nyerhes­sen a vállalat­ba. A munka­váll­alók elfoga­dottsá­ga attól is függ, hogyan terve­zik meg a válla­lat átadá­sát. Ezért célszerű pontos koncep­ciót benyúj­ta­ni a banknak.

10. a válla­lat továb­bi fejlesztése

A bankot a válla­lat TÉNYLEGES állapo­ta is érdekli. De a válla­lat felvá­sár­lá­sát követő továb­bi fejlesz­tés is fontos. A vevőnek ezért részle­te­sen át kell gondol­nia, hogy milyen változ­ta­tá­so­kat kíván végre­haj­ta­ni a továb­bi fejlesz­tés előmoz­dí­tá­sa érdeké­ben. Ebben az össze­füg­gés­ben haszno­sak a továb­bi előre­jel­zé­sek. Minél részle­te­sebb és átgon­dolt­abb az infor­má­ció, annál valós­zí­nűbb, hogy a bankot meg fogják győzni.

11. M&A tanác­sa­dás bevonása

Annak érdeké­ben, hogy minél jobban felkés­zült legyen, és megalapo­zott dokumen­tu­mo­kat tudjon bemutat­ni, érdemes egy M&A tanác­sa­dás az egész válla­lat átvételé­re. Az M&A tanác­sa­dó cégek általá­ban sokéves tapasz­talat­tal rendel­kez­nek, és ponto­san tudják, hogy milyen dokumen­tu­mo­kra van szükség és milyen dokumen­tu­mo­kat kell elkés­zí­te­ni. Továb­bá a Kulcss­zá­mok kiszá­mí­tá­sa, előre­jel­zé­sek készí­té­se stb. támogat­ja az M&A tanácsadást.

Kérjen ingyenes kezdeti konzultációt a vállalatfelvásárlás témájában
KERN elhelyezkedési térkép Európa 2023

Vállala­tot szeret­ne vásárol­ni vagy része­se­dést szerez­ni? Nekünk megvannak a megfelelő ajánlataink.

Követ­kez­te­tés

Egy válla­lat megvá­sár­lá­sá­hoz számos finan­szí­ro­zá­si lehető­ség áll rendel­ke­zés­re. A finan­szí­ro­zá­si kombiná­ciók széles skálá­ja lehetsé­ges. A lehívás sorrend­je azonban fontos, mert ez befolyá­sol­ja a követ­ke­ző lépést. Általá­ban külső tőke bevon­á­sá­ra van szükség a házipénz­tár­tól felvett hitel formá­já­ban. Ennek azonban az utolsó lépés­nek kell lennie.

A szerz?r?l