A KERN Akadé­mia haték­o­ny tovább­kép­zést és képesí­tést kínál az üzleti utódlás­sal kapcsolatban

Tudásá­ta­dás az üzleti utódlás érdekében

Virtuá­lis akadé­miánk égisze alatt a DACH-régió egész terüle­tén kínálunk Önnek kiválasz­tott Előadók, edzők és szakem­be­rek a vállal­ate­la­dás (M&A), a generá­ció­vál­tás és a vállalat­fel­vá­sár­lás témakörében.

Nagy partne­ri körünk tapasz­talt szakem­be­rei, akik az adott témában járta­sak, megter­ve­zik az Ön által kívánt formá­tu­mot. Szíve­sen dolgo­zunk csapat­ban külső szakem­berek­kel is, ami hasznos kiegé­s­zí­tés és optimá­lis input az Ön tudási­gé­nyé­nek kielégítéséhez.

Akár “házon belül”, az Ön vállala­tá­nál, akár érdekes és közpon­ti helyen, nyílt ajánla­tok formá­já­ban. A CORE ? ACADEMY koncep­ció kínál Önnek Tovább­kép­zés és képesí­tés az üzleti utódlás minden kérdésében.

Tippünk: Ön is vállal­ko­zó­vá szeret­ne válni? Akkor minden­kép­pen látogas­son el a MY-ENTREPRENEURCHECK.COM

Videó indítá­sa

Magas színvo­n­alú előadá­sok, workshop­ok, szeminá­ri­um­ok és tréningek ? online és offline

Mi a kívánt téma? Itt talál­ja a szeminá­ri­umi infor­má­cióin­kat PDF formá­tum­ban letöl­the­tő formában:

Konflik­tus­ke­zelés

Akár a család­ban, akár a vállal­ko­zás­ban. Ez az ajánlat az üzleti utódlás folyama­tá­ra is vonatkozik.

Sürgős­sé­gi esetek tervezése

Hogyan készít­sem fel a csalá­do­mat és a cégemet az X. napra? (kortól függetlenül)

Külde­tés­ny­ilat­ko­zat kidolgozása

Milyen alter­na­tí­vái vannak a klass­zi­kus banki finan­szí­ro­zás­nak? Hogyan lehet egyéni finan­szí­ro­zás­sal előse­gí­te­ni egy cég megvá­sár­lá­sát vagy eladását?

Vállala­ti érték

Melyek a fontos “állítóc­sa­va­rok” az értékelés szempontjá­ból, és mit jelent ez a cégem számára?

Vállala­ti pénzügyek

Milyen alter­na­tí­vái vannak a klass­zi­kus banki finan­szí­ro­zás­nak? Hogyan lehet egyéni finan­szí­ro­zás­sal előse­gí­te­ni egy cég megvá­sár­lá­sát vagy eladását?

Generá­ció­vál­tás

Mit tehet­nek az üzleti csalá­dok a generá­ció­vál­tás sikeres lebon­yolí­tá­sa érdeké­ben? Hogyan sikerül ez a fontos utódlá­si feladat?

Vállala­ti kultúra és jövőkép

Találd meg a ?belső? Vállala­tá­nak értékeit, és tegye azokat látha­tó­vá. Az Ön egyedi értéke­sí­té­si pontjai a cégutód­lás folyamatában.

1x1 vállala­tu­tód­lás (M&A)

Csalá­di vállal­ko­zás értéke­sí­té­sé­nek előké­s­zí­té­se és végrehajtása.

Végre vállal­ko­zó (M&A)

Hogyan találom meg a számom­ra megfelelő céget? Külön­le­ges ismere­tek MBI és MBO vagy straté­giai befek­te­tők számára.

Mi jön ezután?

Az élet új szaka­s­zá­nak terhe vagy öröme. Az átadás-átvéte­lek vizionálása.

Növeke­dés felvá­sár­lás­sal (M&A)

Hogyan tudnak a kkv-k szervet­le­nül növeked­ni és straté­giai­lag felkés­zül­ni erre?

MeinST­ABWECH­SEL - Világos­ság a döntés­ho­zók számá­ra az üzleti utódlás­sal kapcsolatban

Szemé­ly­isé­gi szeminá­ri­um átjel­ent­ke­zők és/vagy átvevők számá­ra. Döntés­ho­za­tal és tisztán­lá­tás az utódlá­si folyamat tényle­ges megkez­dé­se előtt.

Számos kiadvá­ny­ból ismert