Mit monda­nak rólunk az ügyfelek és üzleti partnerek

KERN M&A Sikergarancia
Pecsét A legjobb tanácsadók az üzleti utódláshoz
Seal Top Üzleti utódlási tanácsadás
Legjobb tanácsadók - SZ Institute Award

Videók - Nyilat­ko­za­tok a KERN-ről

Projek­tek (kivona­to­san)

A vevő kérésé­re a KERN-nek gyorsan el kellett adnia a vállalatot. 

Kontor Hermsen e.K. Cégértékesítés

A válla­lat utódlá­sá­nak bizto­sí­tá­sa azzal a kikötés­sel, hogy minden munka­váll­alónak van jövője, sikere­sen megvalósult. 

Café Kraft / Bould­er­hal­le Cégértékesítés

A vállala­tot a KERN egy szabá­ly­o­zott nyugdí­jas utódlás részeként adta el. 

FREQCON GmbH ? Cégértékesítés

A válla­lat eladá­sát a KERN kísér­te és hajtot­ta végre. 

Light­Part­ner Licht­sys­te­me GmbH & Co. KG Cégértékesítés

Klass­zi­kus cégela­dás az elöre­ge­dő utódlás miatt. 

Media Soluti­ons GmbH ? Cégértékesítés

A projekt magában foglal­ta a KERN - Unternehmens­nachfolge Münster-Osnabrück által végzett teljes körű előké­s­zí­tést és támoga­tást a válla­lat eladásához. 

g.on experi­ence GmbH Cégértékesítés

A KERN az adásvé­tel előké­s­zí­té­sé­től az adásvé­te­li szerző­dés sikeres megkö­té­sé­ig kísér­te az életkor­ral kapcso­la­tos jogutódlást. 

Teufel & Gerlach GmbH ? Cégértékesítés

A KERN egy várat­lan utódlá­si terv részeként támogat­ta ezt a projek­tet, és a sikeres értéke­sí­té­si folyama­tot egy straté­giai befektetőnek. 

Spedi­ti­on Knorr GmbH - A válla­lat eladása

Ezt az egészsé­gü­gyi vállala­tot egy klass­zi­kus utódlá­si terv részeként eladt­ák egy, az ágazat­ban tapasz­talat­tal rendel­ke­ző MBI-nek. 

Grüssing Orvos­tech­ni­k­ai Áruház ? Cégértékesítés

A KERN segített az ügyfél­nek a megfelelő utód keresé­sé­ben. A feladat magában foglal­ta az előké­s­zí­tést, a végre­haj­tást, a vevő azono­sí­tá­sát, beleért­ve az összes felada­tot az átadásig.

Krauss & Coll Geocon­sult GmbH & Co. KG ? Cégértékesítés

A KERN végig­kí­sér­te az egész értéke­sí­té­si folyama­tot egészen a zárásig.

Spectro­mat - Mass Spectro­me­ter GmbH ? Cégértékesítés

A KERN végig­kí­sér­te a folyama­tot az értéke­sí­tés előké­s­zí­té­sé­től kezdve a vétel­re jelent­ke­zők felku­ta­tá­sán át az adásvé­te­li tárgyalásokig.

hms sonosys­tems GmbH - Cégeladás

A teljes folyama­tot, az eladás előké­s­zí­té­sé­től kezdve a vétel­re jelent­ke­zők felku­ta­tá­sán át az adásvé­te­li tárgyalá­so­kig a KERN kísér­te végig. 

Klink Betrie­be GmbH & Co. KG- Cégeladás

A vállala­ti straté­gia részeként a jövőbe­ni növeke­dés érdeké­ben a vállalat­fel­vá­sár­lás volt az előny­ben része­sí­tett lehetőség.

Pohlmann+Bindel GmbH&Co.KG - Cégvásárlás

A KERN végig­kí­sér­te a folyama­tot az értéke­sí­tés előké­s­zí­té­sé­től kezdve a vétel­re jelent­ke­zők felku­ta­tá­sán át az adásvé­te­li tárgyalásokig. 

GygMa GmbH- Cégeladás

A teljes értéke­sí­té­si folyama­tot a KERN kísér­te és sikere­sen lezárta.

Wink GmbH & Co. KG - Cégeladás

A kihívás az volt, hogy olyan utódot talál­junk, aki felis­me­ri a márká­ban rejlő lehető­sé­ge­ket. A teljes értéke­sí­té­si folyama­tot a KERN kísér­te és valósí­tot­ta meg. 

The Sports­wear Compa­ny GmbH & Co. KG - Cégeladás

Az aukciós házat a KERN sikere­sen eladta egy cégutód­lás keretében. 

Aukti­ons­haus Plück­baum GmbH - Cégeladás

A teljes tranzak­ciót a KERN sikere­sen kísér­te és hajtot­ta végre. Az akadá­ly­ok elhárul­tak az útból, és a vállal­ko­zás továb­bra is működik az összes alkalmazottal. 

Willem­sen GmbH - Cégeladás

Az utódlás bizto­sí­tá­sá­nak teljes folyama­tát, a befek­te­tő keresé­sé­től az átadá­sig, a KERN sikere­sen támogat­ta és végrehajtotta. 

BASYS Bartsch EDV-Syste­me GmbH - Cégeladás

Külön­le­ges megkö­ze­lí­tés­re volt szükség ehhez a cégela­dás­hoz, mivel ez egy kicsi, de jó vállalat. 

Bio teljes kiőrlé­sű pékség Café Hans Oehmen - cégeladás

A válla­lat eladá­sá­nak kihívá­sa az volt, hogy olyan vevőt talál­junk, aki szenve­dé­ly­e­sen szere­ti a sörfő­zést és műsza­ki szakérte­lem­mel rendel­ke­zik a gépés­zet területén. 

ATN GmbH - Cégeladás

A két alapí­tó partner néhány év alatt egy induló vállal­ko­zás­ból nyere­sé­ges és befutott céget hozott létre.

EPSa - Elektro­nik & Präzi­si­ons­bau Saalfeld GmbH - Cégeladás

A teljes értéke­sí­té­si folyama­tot a KERN kísér­te, és a Corona-járvá­ny ellené­re a projek­tet 9 hónap alatt sikere­sen befejezték. 

Kremer Machi­ne Systems GmbH - Cégértékesítés

Ügyfelek ajánlá­sai

Számun­kra, mint csalá­di vállal­ko­zás számá­ra, nagy előny volt a Koerber úr által nyújtott támogatás. 

Számun­kra, mint csalá­di vállal­ko­zás számá­ra, a jövő generá­ció­vál­tás számos kihívá­sá­val együtt, Koerber úr támoga­tá­sa nagy előnyt jelen­tett. Különö­sen a mediá­ció révén most már jobban megért­jük egymást, és másképp kezel­jük a konflik­tuso­kat. Javasol­juk a K.E.R.N. szakértői­vel való együtt­mű­kö­dést, ha az utódlá­si folyamat során problé­mák merül­nek fel!

J.M., vállal­ko­zó Osnabrückből  , Gyártás, nagy- és kiskereskedelem 

Még a különö­sen nehéz felada­to­kat is … optimá­li­san oldot­ták meg. 

Örülök, hogy a KERN-t válasz­tot­tam tanác­sa­dóként az utódlá­si folyamat során. Az előké­s­zí­tés során más ajánla­to­kat is megvi­zsgál­tam, és számom­ra a KERN komolysá­ga és biztonsá­ga volt a döntő szempont. Mindig úgy éreztem, hogy a KERN ? tanác­sa­dóm minden­kor a rendel­ke­zé­sem­re állt. Még a különö­sen nehéz felada­to­kat is, mint például a finan­szí­ro­zá­si kérdé­sek és a szerző­déss­zer­kesz­tés, a lehető legjob­ban megol­dot­ták. Tőlem újra és újra!

M.M., vállal­ko­zó a Frank­furt mellet­ti Hanau­ban és környékén  , A külön­le­ges szolgál­ta­tá­sok és az online keres­ke­dőház piacvezetője 

Kelle­mes érzés, hogy nem hibáztam! 

Köszön­jük Lang úrnak a megbíz­ha­tó és kelle­mes együtt­mű­kö­dést.
Az a kelle­mes érzésem van, hogy nem csapt­ak be, és lehet és
Bármi­kor szíve­sen ajánlom Önt. L. K.?

L.K.

Rehfuß úr a KERN-től minden­kor hozzá­értő és profess­zioná­lis támoga­tást nyújtott nekünk. 

Rehfuß úr a KERN stuttg­ar­ti teleph­e­lyé­ről a válla­lat átvéte­le során minden­kor hozzá­értő és profess­zioná­lis támoga­tást nyújtott nekünk. Még a nehéz fáziso­kat is sikere­sen és gyorsan kezel­te. A tanác­sa­dás és a támoga­tás fontos volt, és minden szempontból segített minket ebben a nagyon össze­tett témában.

Gilbert Di Zillo  , IGZ GmbH 

Egy kézmű­ves vállal­ko­zás sikeres utódlá­sá­nak megszervezése 

Nagyon elége­det­tek voltunk a KERN cég Mikulás úrával. Különö­sen az ő elköte­lezett­sé­ge segített nekünk sokat abban, hogy sikere­sen megszer­vez­zük egy kézmű­ves vállal­ko­zás utódlá­sát. Szíve­sen ajánljuk Claus urat másoknak is.

Herbert Seus  , Wilhelms­ha­ve­ni vállalkozó 

Szaks­zerű és megbíz­ha­tó a sikeres befejezésig 

Különö­sen a nehéz fázisok­ban a tanác­sa­dóm áthidal­ta a hiányos­sá­go­kat, és kikövez­te az utat a továb­bi tárgyalá­sok­hoz.
Minden profess­zioná­lis és megbíz­ha­tó volt, a rendes munkai­dőn kívüli talál­ko­zó­kra bármi­kor lehető­ség volt.
Szakmai­lag átfogónak és jó kezek­ben érzem magam, a sikeres lezárás a KERN kompe­ten­ciá­já­nak kifejeződése!

J.M.

Nagyon élvez­tem a KERN-nel való munkát 

Nagyon élvez­tem a KERN-nel való együtt­mű­kö­dést, és a vevői oldal képvi­selő­jeként mindig örülök, amikor az eladók - különö­sen a csalá­di vállal­ko­zá­sok - holisz­ti­kus tanác­so­kat kapnak, és kifeje­zet­ten felkés­zül­nek az eladásra.

F.H., felelős M&A menedzser NRW-ben  , Nemzet­kö­zi szolgál­ta­tá­si csoport 

Izgal­mas módszer a fenntart­ha­tó vezetői változáshoz 

A MeinST­ABWECH­SEL egy izgal­mas módszer a csalá­di vállal­ko­zá­sok vezeté­sé­nek fenntart­ha­tó megvál­toz­ta­tá­sá­ra. Elképesz­tő könny­ed­ség­gel talál­ja meg saját értékeit és igény­eit.
Az utazás végén a cél, az út és az időke­ret úgy jelent meg előttem, mint egy 3D-s vízió a szemé­lyes botvál­tá­som­hoz. Így a legjobb hangu­lat­ban és a KERN támoga­tá­sá­val magam dolgoz­tam ki a “tenni­való­lis­tá­mat”.

Klaus-Peter Gust  , Vállalkozó 

Remélem, hogy a csalá­di vállal­ko­zá­sok élni fognak az Ön ajánlá­sainak előnyeivel. 

Ritkán volt ilyen egyön­te­tűen pozitív a közön­ség vissza­jel­zé­se! Minden tekin­tet­ben hitele­sen és szívből adtad át a témát. Remélem, hogy a csalá­di vállal­ko­zá­sok élni fognak az ajánlásaiddal.

Ingrid Marten  , Weser­marsch gazdaságfejlesztés 

A KERN hozzá­já­rulá­sa az orszá­gos akcióna­punk­hoz a vállala­ti utódlás­sal kapcsolatban 

Köszön­jük, hogy innova­tív módon hozzá­já­rult a DIHK orszá­gos üzleti utódlá­si akciónap­já­hoz. A “puha” kérdé­sek­re való összpon­to­sí­tás összhang­ban van azzal a tapasz­tala­tunk­kal, hogy mi teszi siker­es­sé az utódlást. A négy fázis struk­túrát és eliga­zo­dást nyújt egy nagyon össze­tett folyamat­ban. Szíve­sen megis­mé­tel­jük ezt egy másik alkalommal.

Markus Neuner  , IHK München és Felső-Bajor­or­szág esetében 

A KERN segít­sé­ge, tanác­sai és támoga­tá­sa aranyat érnek. 

Több mint 40 éves szakmai tapasz­talat­tal rendel­ke­ző vállal­ko­zóként Ön bizonyá­ra sok minden­hez ért, de az “utódlás­hoz” semmi­kép­pen sem. :-). Nils Koerbert és Ingo Claus-t csak ajánla­ni tudom. Érzel­mi­leg, emberi­leg és szakmai­lag az utódlás az egyik legne­he­zebb feladat, amit egy vállal­ko­zónak meg kell oldania. A segít­ség, tanác­sa­dás és támoga­tás aranyat ér, és valóban segítet­tek nekünk minden szempontból ebben a nagyon össze­tett témában. És minden sikerült.

Klaus Bronder - vom Hove  , Enniger­lohi vállal­ko­zó - prémi­um bútorá­ruház tulajdonosa 

Karl Rehfuß nélkül valós­zí­nű­leg már régen kétség­bees­tem volna a történetben. 

Karl Rehfuß és az ő gyakran önzet­len és mindig optimis­ta elköte­lezett­sé­ge nélkül valós­zí­nű­leg már régen kétség­bees­tem volna a történ­el­em­ben. Mindan­ny­i­an nagyon örülünk, hogy az elmúlt nehéz időkben ponto­san ez a CORE-szakértő állt mellettünk.

Jürgen Bantel 

Folyama­tos párbes­zé­det folyta­tott köztem, mint eladó és a poten­ciá­lis vásár­lók között. 

Ami különö­sen tetszett a KERN-ben és Ingo Claus úrban, az az a nagyon profess­zioná­lis és bizalom­tel­jes bánás­mód volt, ahogyan velem mint cégela­dó­val és az érdekelt felek­kel bánt. Claus úr mindig megol­dás­ori­en­tál­tan járt el, és állan­dó párbes­zé­det folyta­tott köztem, mint eladó és a poten­ciá­lis vevők között. Bár az eladás végül nem jött létre, ami külső körül­mé­ny­e­knek volt köszön­he­tő, nagyon elége­dett voltam a Kern és Claus úr által végzett munká­val, és bármi­kor és fenntar­tás nélkül ajánlanám a Kernt és őt.

M.B. ? Buxte­hu­dei projektfejlesztő  , Egy ingat­l­an­fe­j­lesz­tő cég tulajdonosa 

Sebes­ség lenyű­gö­ző, forma mindig a helyzet­nek megfelelő, visel­ke­dés őszinte … 

Szeret­ném nagyon megkös­zön­ni a válla­lat eladá­sa során nyújtott támoga­tá­sukat. A gyorsaság lenyű­gö­ző volt, a forma mindig a helyzet­nek megfelelő, a visel­ke­dés őszin­te és szeré­ny ? ennél jobb nem is lehetett volna! Az Ön támoga­tá­sá­nak köszön­he­tően mindan­nyiunk számá­ra kielé­gí­tően tudtuk lezár­ni ezt a projektet.

C.K., vállal­ko­zó a Weser-Ems régióból  , Gyártó és keres­ke­del­mi vállalat 

… Nagyon elége­dett, és bármi­kor és fenntar­tás nélkül ajánlom Kernt. 

Ami különö­sen tetszett a KERN-ben és Ingo Claus úrban, az az a nagyon profess­zioná­lis és bizalom­tel­jes bánás­mód volt, ahogyan velem mint cégela­dó­val és az érdekelt felek­kel bánt. Claus úr mindig megol­dás­ori­en­tál­tan járt el, és állan­dó párbes­zé­det folyta­tott köztem, mint eladó és a poten­ciá­lis vevők között. Bár az eladás végül nem jött létre, ami külső körül­mé­ny­e­knek volt köszön­he­tő, nagyon elége­dett voltam a KERN és Claus úr által végzett munká­val, és bármi­kor és fenntar­tás nélkül ajánlom a KERN-t és őt.

M.B., alsó-szászor­szá­gi vállalkozó  , Egy ingat­l­an­fe­j­lesz­tő cég tulajdonosa 

Számos példán keresz­tül, nagyon gyakor­la­ti­a­san írta le az utódke­re­sés össze­tett folyamatát. 

Ingo Claus-t a KERN-től egy nagyon ajánlott workshop előadó­jaként ismer­tem meg a cégela­dás témájá­ban. Számos példán keresz­tül, nagyon gyakor­la­ti­a­san mutat­ta be az utódke­re­sés össze­tett folyamatát.

T.M. ? Osnabrü­cki vállala­ti eladó 

… hogy menny­ire fonto­sak a témái, és hogy nagyon meggyő­ző előadó volt. 

Köszön­jük szépen a konfe­ren­cián­kon tartott előadá­sát. A 150 fős hallga­tóság egyön­te­tűen pozitív vissza­jel­zés­ei megerő­sí­tet­ték, hogy menny­ire fonto­sak az Ön témái, és hogy a KERN előadó­jaként nagyon meggyő­ző volt.

Lothar Sand  , Német Könyv­kia­dók és Könyv­ke­res­ke­dők Egyesülete 

Cégérté­ke­sí­tés szaks­zerűen kísérve és végre­hajt­va az elejé­től a végéig 

A KERN profess­zioná­li­san kísér­te és valósí­tot­ta meg a cégem eladá­sát az elejé­től a végéig. A vevő megtalá­lá­sa meglepően gyorsan ment, az ezt követő jogutód­lá­si folyama­tot pedig végig szaks­zerűen kísérték és moderálták.

H-J. N., vállal­ko­zó Neussból  , Németor­szág legna­gyobb prémi­um márká­jú fénymá­soló- és DMS-kereskedője 

Sokat segít, ha a család minden tagja számá­ra egy semle­ges szemé­ly­iség a kapcsolattartó. 

Koerber úr nagyon érzéke­ny­en és elköte­le­zet­ten kezel­te a belső csalá­di örökös­ödé­sün­ket és a fiaim edzését. Sok meglá­tás és tevéke­ny­ség maradt volna ki a csalá­dunk­ban a KERN támoga­tá­sa nélkül a generá­ció­vál­tá­sunk­ban. Óriási segít­sé­get jelent, hogy külső szemlé­le­tet kapunk, és hogy egy semle­ges szemé­ly­iség áll rendel­ke­zés­re kapcsolatt­ar­tóként a család minden tagja számára.

K.S., vállal­ko­zó Essenből  , Szemé­ly­ze­ti szolgáltató 

Ingo Claus a KERN-től optimá­li­san képvi­selt engem és az érdekeimet. 

Amikor egy rendelő átvételé­ről szóló tárgyalá­sok során várat­lan kompli­ká­ciók merül­tek fel, a KERN-hez és Ingo Claus úrhoz fordul­tam. Már a kezde­tek­től fogva úgy éreztem, hogy Claus úr szakmai­lag végig­kí­sér, és hogy engem és az érdekei­met optimá­li­san képvi­seli. Claus úr tárgyalá­si készsé­gé­nek, tárgy­ila­gos, világos, célori­en­tált kommu­ni­ká­ció­já­nak, a mindkét fél számá­ra jó megol­dás megtalá­lá­sá­ra irányuló erőfes­zí­tés­ei­nek, valami­nt a nyugodt közve­tí­tés és az áttek­in­tés kiváló képes­sé­gé­nek köszön­he­tően gyorsan sikerült mindkét fél számá­ra (!) kielé­gí­tő megol­dást talál­ni a praxis átvételé­re. Hálás köszö­net érte!

A.P. ? Bramsche-i szakember  , Egy szakor­vo­si rendelő tulajdonosa 

Az össze­tett témát a KERN. nagyon jól illusz­trál­ta és érthe­tően mutat­ta be. 

A KERN-t egy szeminá­ri­um kereté­ben bíztuk meg azzal, hogy bemut­as­sa egyesü­le­ti tagja­in­knak az utódlá­si terve­zés külön­bö­ző lehető­sé­geit. A KERN nagyon jól illusz­trál­ta az össze­tett témát, és érthe­tő módon mutat­ta be azt. A szeminá­ri­um részt­ve­vői­nek vissza­jel­zés­ei egyön­te­tűen pozití­vak voltak. Nekünk, szerve­ző­k­nek is csak pozitív tapasz­tala­taink voltak.

VdAW e.V.

A KERN kever­é­ke eddig egyedülál­ló volt a maga nemében, ezért különö­sen értékes. 

Köszön­jük szépen a BVMW rendez­vé­ny­en való élénk közre­mű­kö­dé­sét Cégutód­lás a gyakor­lat­ban. Grepp­mair úr, Önnek külön­le­ges módon sikerült belép­nie a hallga­tóság - az utódlás által érintett vállal­ko­zók - világá­ba, és ott megfo­gni őket, ahol különö­sen érzel­mi­leg érintet­tek. Az előadás és a szerep­já­ték kever­é­ke eddig egyedülál­ló volt a maga nemében, és ezért különö­sen értékes.

Achim von Michel  , Bundes­ver­band mittel­stän­di­sche Wirtschaft e.V. (Kis- és közép­váll­al­ko­zá­sok szövet­sé­gi szövetsége) 

A kinti kilátás nélkül valós­zí­nű­leg soha nem értünk volna el ilyen gyorsan és biztonsá­gos­an a célunkhoz. 

Vállal­atom utódlá­sá­nak össze­füg­gé­sé­ben a verse­ny­társ vállalat­tal való egyesülés volt az ideális megol­dás. A KERN csapa­ta, és különö­sen Koerber úr, moderá­tor­ként és a folyamat facili­tá­toraként érzéke­ny­en kísért bennünket, és mindkét tárgyaló­part­ner érdekeit jól ötvöz­te. A külső szemlé­let és a tárgyalá­si tapasz­ta­lat nélkül valós­zí­nű­leg soha nem értük volna el ilyen gyorsan és biztonsá­gos­an a célunkat!

J.K. Vállal­ko­zó Berlinből  , Keres­ke­de­lem és szolgáltatások 

Nagyon nagyra értékel­te, hogy képes volt megra­g­ad­ni a csalá­di vállal­ko­zá­sok belső és külsőségeit. 

Mikulás urat 2010-ben ismer­tem meg egy tulaj­do­nos által vezetett válla­lat bővíté­si projekt­jé­nek részeként. Ez idő alatt nagyra értékel­tem célori­en­tált szemlé­le­tét és azt a képes­sé­gét, hogy meg tudja érteni a csalá­di vállal­ko­zá­sok sajátos­sá­gait. Örömmel ajánlom őt.

Petra Rausch ? Lohma­ri vállalkozó  , Csalá­di vállal­ko­zá­so­knak nyújt tanác­sa­dást nemzet­kö­zi­vé válási projek­tek­kel kapcsolatban 

Végre itt az ideje egy új élettervnek 

Grepp­mair úr a KERN-től mindig kelle­mes és nagyon hozzá­értő módon segített nekem a münche­ni házmes­te­ri szolgál­ta­tá­som eladá­sá­ban. Mindöss­ze kilenc hónap alatt sikerült kielé­gí­tő áron eladnia a cégemet a csökkenő eladá­sok és a Corona-válság ellené­re. Ezzel döntően hozzá­já­rult egy új életterv­hez, amely­re már régóta vágytam. Hálás köszö­net érte!

Stefan Krebs  , GEON-Gebäudemanagement 

Ha a KERN kísérő­je, jelen­tő­sen megnő az esélye annak, hogy a Commerz­bank rendel­ke­zés­re áll majd 

Ha a KERN elkísér egy befek­te­tőt, és az MBI/M­BO-val közösen üzleti tervet dolgoz ki, akkor jelen­tő­sen megnő az esélye annak, hogy a Commerz­bank finan­szí­ro­zás­sal áll rendelkezésre.

Commerz­bank Bajorország  , Vállala­ti kapcsolattartó 

A KERN egyértel­műen megny­itot­ta az utat a fiam számára. 

A KERN coaching­ja egyértel­műen megny­itot­ta az utat a fiam előtt, amellyel most már együtt tudunk a generá­ció­vál­tás projekt­jé­nek szentel­ni magun­kat, a csalá­di vállal­ko­zás folyta­tá­sá­nak értel­mé­ben. Mi szülőként egyszerűen nem tudunk bizon­y­os dolgo­kat ugyanú­gy közve­tí­te­ni, és segíte­ni, hogy felis­mer­jük, hogyan tud egy profi coach.

K.V., vállal­ko­zó Frankfurtból  , Keres­ke­dők és szolgál­ta­tók az IT-szegmensben 

Az elmúlt hónapok együtt­mű­kö­dé­sét a szakmaiság és a bizalom jellemezte. 

Az elmúlt hónapok együtt­mű­kö­dé­sét a szakmaiság és a bizalom jelle­mez­te; én is mindig jól éreztem magam az Önök által képvi­selt­nek, annak ellené­re is, hogy nem a maga ügyfe­le volt. Annál nagyobb a bók! SOK KÖSZÖNET!

Egyesült Államok, vállal­ko­zó és egy bajor­or­szá­gi cég vásárlója  , IT szolgáltatások 

Hosszas kiválasz­tá­si folyamat után a KERN mellett döntöttünk. 

Termés­ze­té­nél fogva egy vállal­ko­zás eladá­sa­kor nincs több lehető­ség. Ezért olyan fontos a megfelelő vezetői tanác­sa­dó kiválasz­tá­sa. Hosszas kiválasz­tá­si folyamat után a KERN és Holger Haber­mann mellett döntöt­tünk. Haber­mann úr nagy szemé­lyes elköte­lezett­ség­gel sikere­sen megbir­kó­zott minden felad­at­tal, mind tartal­mi, mind irányí­tá­si szempontból. Külön kiemel­ném a széles­körű szakértel­met, a módszer­ta­ni megkö­ze­lí­tést, a tárgy­ila­gos, nyugodt modort és a megbes­zé­lés egyenességét.

H.K., vállal­ko­zó Bajorországból  , Egy infor­ma­ti­kai válla­lat tulajdonosa 

Rövid­del később pedig átadhat­tam a praxist egy hozzá­értő utódnak. 

Nagy vágyam, hogy eladjam fizio­terá­piás rendelő­met, minden erőfes­zí­té­sem és több állásin­ter­jú ellené­re is siker­tel­en maradt. Grepp­mair úr nagyszerű, empati­kus modorá­val gyorsan segített felis­mer­ni a valódi okot. Rájöt­tem, hogy az ok én magam voltam, és hogy tudat alatt még nem álltam készen arra, hogy elengedjem. Ez az ő segít­sé­gé­vel gyorsan megvál­to­zott, és rövid idő múlva át tudtam adni a rendelőt egy hozzá­értő utódnak. Hálás köszö­net érte!

Ursula Herzog  , Fizioterapeuta 

… Sikerült megtalál­n­unk ponto­san a megfelelő céget az adott piaci résünkhöz. 

Növeke­dé­si straté­gián­kat a KERN szakem­be­rei kísérték. Pontos célelem­zés­sel és részle­tes piackuta­tás­sal sikerült megtalál­n­unk ponto­san a megfelelő vállala­tot a mi sajátos piaci résünk­höz. Nem szabad alábec­sül­ni az ilyen lépés­sel járó erőfes­zí­tést. A KERN-nél profess­zioná­lis támoga­tás­ra talál­tunk. Ezzel egyide­jű­leg az átvétel­re kerülő cég utódlá­si problé­má­ja is érdem­ben és hosszú távon megoldódott.

W.S., ügyve­ze­tő igazga­tó Frankfurt/Main körzetéből  , Hulla­dék­gaz­dál­ko­dá­si szolgál­ta­tó, piacve­ze­tő egy piaci rés szegmensben 

… meglepő­dünk, hogy milyen nagyszerű energiák szabadul­tak fel mindannyiunkban… 

A válto­zás azt is jelen­ti, hogy foglal­koz­ni kell a vállala­ti kultúrá­val, a célok­kal, a felelős­ség­gel és a “játéks­za­bá­ly­ok­kal”. A KERN-nel elindul­tunk a saját egyéni vállala­ti filozó­fiánk kialakí­tá­sá­nak izgal­mas útján, és meglepőd­ve tapasz­tal­juk, hogy milyen nagyszerű energiák szabadul­tak fel mindan­nyiunk­ban. Ügyfel­eink, munka­tár­saink és az egész válla­lat javára. Köszön­jük a KERN-nek a célzott és szaks­zerű moderá­lást és fejlesztést.

G-O.B, vállal­ko­zó Koblenzből  , Keres­ke­dők és szolgál­ta­tók a hardver- és szoftverágazatban 

A KERN az első pillana­t­tól kezdve megértet­te, hogyan lehet a projekt számá­ra egy nagyon bizalom­tel­jes alapot teremteni. 

Ingo Claus úr már az első pillana­t­tól kezdve értet­te, hogyan lehet egy nagyon bizal­mi alapot terem­te­ni a projekt elindí­tá­sá­hoz - egy workshop kereté­ben a részvé­ny­e­sek közöt­ti vita alapját megte­rem­te­ni, hogy az ötletek nagyon haték­o­ny tovább­fe­j­lesz­té­sé­re kerül­hes­sen sor a vállala­ton belül. Szeret­nénk megkös­zön­ni ezt a nagyon kelle­mes és bizalom­tel­jes együtt­mű­kö­dést, és szíve­sen ajánljuk cégcso­port­ját másoknak is.

I.K. - Flens­bur­gi vállalkozó  , Egy csator­na­tisz­tí­tó cég társtulajdonosa 

… Elértük a célun­kat, és határo­zot­tan ajánljuk a KERN-nel való együttműködést. 

A KERN csapa­tát a cégünk eladá­sá­nak részeként ajánlot­ták nekem, és utólag vissza­tek­int­ve nagyon örülünk, hogy megkap­tuk ezt a tippet. Az eladás­sal kapcso­la­tos tárgyalá­si folyamat össze­tett, hosszadal­mas volt, és néha érzel­mi félreérté­sek­kel fenye­ge­tett a végered­mé­ny. A KERN tanác­sa­dó nagy tapasz­tala­tá­nak és szakértel­mé­nek köszön­he­tően azonban elértük a célun­kat, és minden­kép­pen ajánlom a KERN-nel való együttműködést.

J.F. , Vállal­ko­zó Osnabrück környékén  , Keres­ke­del­mi és műsza­ki szolgáltatások 

Vállala­tunk várat­la­nul sikeres eladá­sát Ingo Claus­nak köszön­het­jük a KERN-től. 

Ingo Claus úr elkísért bennünket abban a nehéz feladat­ban, hogy megfelelő utódot talál­junk szakértői irodánk számá­ra. Neki köszön­het­jük cégünk várat­la­nul sikeres eladá­sát. Claus úrnak jó érzéke van a kényes tárgyalá­si helyze­tek­hez, ügyesen és higgadt­an talál­ja meg a megfelelő megol­dá­si ötlete­ket, amely­ek mindkét szerző­dő fél számá­ra elfogad­ha­tóak. Claus úr nagy tapasz­talat­tal, emberis­me­ret­tel és tárgyalá­si készség­gel kísér­te a projek­tet. Szíve­sen ajánljuk őt.

Katha­ri­na Leisner ? Szakértő terve­ző Harsewinkelből  , Mérnöki és terve­zői­ro­da tulajdonosa 

És valóban, nem ígértek nekem túl sokat, … 

Amikor olyan hozzá­értő tanác­sa­dót keres­tem, aki szakmai támoga­tást nyújt a cégem eladá­sá­hoz, Lang Norber­tet ajánlot­ták nekem. És valóban, nem ígértek túl sokat, az érték­bec­s­lé­s­től kezdve az eladás előké­s­zí­té­sé­nek minden szaka­s­zán át a szerző­dé­sek aláírá­sá­ig Lang úr mindig nagyon hozzá­értő társ és tanác­sa­dó volt. Nyugodt lelki­is­me­ret­tel ajánlom őt!

Klaus Markstahler 

Az utódlá­si folyama­tok kíséré­sé­ben rendkí­vül komoly és kompe­tens kapcsolatt­ar­tó partner. 

Különö­sen Lang Norbert Langgal vannak nagyon jó tapasz­tala­taink. Rendkí­vül komoly és hozzá­értő kapcsolatt­ar­tó az utódlá­si folyama­tok kíséré­sé­ben. Előadóként az előadá­so­kon nagyon élénk és hiteles stílusá­val nyűgöz le.

J. K. 

A csalá­di vállal­ko­zá­sok szülei és gyerme­kei nagyon konkrét előnyök­kel járnak ebből 

Ügyfel­eink közepes méretű vállala­tok, és a generá­ció­vál­tás, a vállal­ate­la­dás vagy a vészhe­ly­ze­ti rendel­ke­zé­sek kihívá­sai “örökös kérdé­sek” számun­kra. Évek óta együtt dolgo­zunk Koerber úrral és a KERN-nel, és nagyra értékel­jük gyakor­la­ti tudását, valami­nt az orien­tált képzést és coachin­got. A csalá­di vállal­ko­zá­sok szülei és gyerme­kei kézzel­fog­ha­tó módon profi­tál­nak ebből.

W.S., Rheda-Wieden­brü­cki tovább­kép­ző intézet  , Egy orszá­gos keres­ke­del­mi cégek számá­ra létre­hozott akadé­mia vezetője 

Különö­sen a komolyság és a profess­zio­na­liz­mus adott nekem egy biztonsá­gos érzés minden alkalommal 

Az 100%-re vonat­ko­zó elővá­lasz­tá­si dönté­sem helyes­nek bizonyult. A KERN igazán jó munkát végzett a cégem expozé­ban való felké­s­zí­té­sé­től kezdve a vevők felku­ta­tá­sán át a tárgyalá­sok előse­gí­té­sé­ig és az utódlá­som teljes lebon­yolí­tá­sá­ig. Különö­sen a komolyság és a profess­zio­na­liz­mus adott nekem minden­kor biztos érzést. A célun­kat jó 8 hónap alatt sikere­sen elértük. Szíve­sen ajánlom a KERN-t másoknak is.

G.O.K., hambur­gi vállalkozó  , Szolgál­ta­tó saját telephellyel