Kiemelt kép Cégértékelés

Cégérté­kelé­si kalkulá­tor - Átfogó útmutató

A lényeg­re térve

 • Goodwill számoló­gép mint alap: Felhaszná­lá­sok az EBIT-szorzó módszer a válla­lat értéké­nek kezde­ti és indika­tív becslé­sé­hez megbíz­ha­tó hivat­ko­zá­si pontként. A vevők és az eladók számá­ra elengedhetet­len a válla­lat eladá­sa­kor a reális árelvá­rá­sok össze­h­an­golá­sa érdeké­ben, valami­nt Straté­giai alap a tárgyalá­sok­hoz.
 • Alapve­tő megfon­tolá­sok és bukta­tók: Azono­sít­ja a kriti­kus ténye­zőket és a poten­ciá­lis kocká­z­a­to­kat, amely­ek a gyakor­lat­ban felme­rül­het­nek a követ­ke­zők­ben Üzleti értékelés előfor­dul­hat. Ez a megjegy­zés támogat­ja a befek­te­tőket és az eladó­kat a reális vételá­rak eléré­se és a téves értékelé­sek elkerülé­se érdekében.
 • Pontos ellenőr­ző lista: Módsze­re­sen felépí­tett ellenőr­ző lista, empiri­kus adatok alapján és tanác­sa­dá­si tapasz­tala­tunkirányít­ja az átfogó értékelés lépéseit, és bizto­sít­ja, hogy minden lénye­ges szempon­tot figyel­em­be vegyenek.
 • Ököls­za­bá­ly az értéke­sí­tés alapú becslés­hez: Lehető­vé teszi a válla­lat értéké­nek haték­o­ny és gyors értékelé­sét, alapve­tő fontos­sá­gú az indika­tív árvára­ko­zá­sok kialakí­tá­sá­hoz és haték­o­ny felkés­zülés a tárgyalásokra.
 • Értékelés az inflá­ció figyel­em­be­vé­telé­vel: Elengedhetet­len szempont a a makro­gaz­dasá­gi válto­zá­sok hatása a vállala­ti érték­re a címre. A megérté­se és ennek megfelelően igazol­ja a vételár kiigazítását.

A KERN cégérték kalkulátora

A KERN cégérték-kalkulá­tor­ral gyorsan és egyszerűen megha­tá­roz­hat­ja egy válla­lat értékét. A szorzós­zá­mos módszer alapján (EBIT) Ezt a felhaszná­ló­barát online cégérté­kelést a cégek értéké­nek megha­tá­ro­zá­sá­ra fejlesz­tet­tük ki.

Ez egy kezde­ti viszonyí­tá­si alapot bizto­sít Önnek, hogy továb­bi dönté­se­ket hozhas­son a lehetsé­ges utódlá­so­król és az Ön üzleti környe­ze­té­ben törté­nő átfogó értékelés­ről. Függet­le­nül attól, hogy az érték kiszá­mí­tá­sá­hoz egy Cégela­dás vagy egy poten­ciá­lis cégfel­vá­sár­lás, goodwill-kalkulá­tor­unk megbíz­ha­tó, durva becslést kínál az Ön elképzeléseihez.

Az online eszközhöz

Adja meg a szüksé­ges adato­kat, és online eszkö­zünk néhány lépés­ben elvég­zi Ön helyett a számí­tást. Olyan eredmé­ny­e­ket kap, amely­ek a válla­lat értéké­nek kezde­ti becslé­se a forga­lom és a nyere­ség alapján. Ha bármi­ly­en kérdé­se van, kérjük, fordul­jon hozzánk bizalommal.

Ingyenes kezde­ti konzul­tá­ciót kínálunk, hogy megbes­zél­jük az Ön vállala­tá­nak értékelését.

Mire kell figyel­nie a számí­tás során

A cégérték-kalkulá­tor haszná­la­ta lehető­vé teszi a kezde­ti érték­bec­s­lést tulaj­do­no­sként, valami­nt a lehetsé­ges vételár megha­tá­ro­zá­sát cégvá­sár­lás esetén. Az értékelé­si eljárá­so­knak azonban vannak olyan bukta­tói, amely­e­ket el kell kerül­ni ahhoz, hogy pontos eredmé­ny­re jussunk. A megfelelő módszer kiválasz­tá­sa mellett fontos a pénzü­gyi és nem pénzü­gyi ténye­zők figyel­em­be­vé­te­le is a tényle­ges érték megfelelő felmé­ré­se érdekében.

A jövőre vonat­ko­zó előre­jel­zé­sek szintén döntő szere­pet játsz­anak a válla­lat értéké­nek megha­tá­ro­zá­sá­ban. A jövőbe­li növeke­dé­si poten­ciál és a várha­tó nyere­ség pontos felmé­ré­se nagy jelen­tő­ség­gel bír. Nem szabad figyel­men kívül hagyni az ipará­gi és piaci felté­te­le­ket sem, mivel ezek befolyá­sol­hat­ják a válla­lat értékét. Fontos, hogy reális képet rajzol­junk a poten­ciá­lis kocká­z­a­to­król és bizony­tal­an­sá­go­król, és a megfelelő kocká­z­a­térté­kelés érdeké­ben ezeket is bevon­juk a meghatározásba.

Azáltal, hogy elkerül­jük ezeket Botla­do­zó blokkok és ezeknek a fontos szempon­to­knak az alapos figyel­em­be­vé­te­le magas színvo­n­alú, pontos vállala­ti értékelést eredmé­nyez. Ugyan­ak­kor a bonyo­l­ult értékelé­sek vagy bizony­tal­an­sá­gok esetén célszerű szakértői segít­sé­get kérni a válla­lat értéké­nek pontos és átfogó felmé­ré­se érdeké­ben. Az értékelé­si folyamat alapos ismere­té­vel egy tanác­sa­dó segíthet Önnek abban, hogy jobb dönté­se­ket hozzon vállal­ko­zá­sa számá­ra, és sikere­sen alakít­sa jövőjét.

Olvas­sa el továb­bá: Érzel­mi akadá­ly­ok és szakmai straté­giák az utódlá­si folyamatban

Az Ön ellenőr­ző listá­ja a cégértékeléshez

Ellenőrző lista arról, hogy mire kell odafigyelnie egy cégértékelésnél
 1. A megfelelő módszer kiválasz­tá­sa: Válass­za ki a vállal­ko­zá­sá­nak és ipará­gá­nak megfelelő üzleti értékelé­si módszert.
 2. A nem pénzü­gyi ténye­zők figyel­em­be­vé­te­le: Ügyel­jen arra, hogy ne csak a pénzü­gyi mutató­kat, hanem az olyan nem pénzü­gyi ténye­zőket is vizsgál­ja meg, mint az ügyfél­hű­ség, a vezetés minősé­ge, a beruhá­zá­si igény­ek és a piaci pozíció.
 3. Jövőo­ri­en­tált előre­jel­zé­sek: Az érték pontos megha­tá­ro­zá­sa érdeké­ben készít­sen reális előre­jel­zé­se­ket a jövőbe­li értéke­sí­tés­re, nyere­ség­re és pénzf­or­ga­lom­ra vonatkozóan.
 4. Az ipará­gi és piaci felté­te­lek figyel­em­be­vé­te­le: Értékelé­sé­ben vegye figyel­em­be az Ön ipará­gá­nak és a piacnak a sajátos körülményeit.
 5. Az immate­riá­lis javak értékelé­se: Ne feled­kez­zen meg az immate­riá­lis javak, például a szell­emi tulaj­don és az ügyfél­kapc­so­la­tok megfelelő értékeléséről.
 6. A poten­ciá­lis kocká­z­a­tok figyel­em­be­vé­te­le: Elemez­ze a lehetsé­ges kocká­z­a­to­kat és bizony­tal­an­sá­go­kat, amely­ek befolyá­sol­hat­ják az értéket, és vegye figyel­em­be ezeket az értékelés során.
 7. Rends­ze­res frissí­tés: Rends­ze­re­sen vizsgál­ja felül cége értékét, és frissít­se az értékelést, hogy az tükröz­ze az üzleti fejlő­dés­ben és a piacon bekövet­ke­zett változásokat.
KERN mintakép-útmutató értékesítése

Ingyenes útmuta­tó: Vállal­ko­zás eladása

Gyors cégérté­kelés a hüvelykujjszabállyal

Táblázat a vállalati érték kiszámítására vonatkozó hüvelykujjszabályról

A cégérté­kelés a hüvely­ku­j­js­za­bá­ly szerint egy egyszerű módszer, amely­ben egy egyszerű képlet segít­sé­gé­vel egy durva cégérté­kelés a válla­lat értéké­nek becslé­sé­hez. Gyakran alkal­maz­nak iparágs­pe­ci­fi­kus szorzó­kat. Ez a módszer gyorsan és egyszerűen alkal­maz­ha­tó, de meg kell jegyez­ni, hogy nem túl pontos, és a válla­lat értéké­nek durva becslé­sei­hez vezethet.

A válla­lat vételá­rá­nak kiszá­mí­tá­sá­hoz szoroz­za meg az elmúlt három év átlagos EBIT-jét (kamat- és adófi­ze­tés előtti eredmé­ny) egy megfelelő ipará­gi szorzó­val (általá­ban 3,5 és 7 között - a kkv méreté­től és üzleti modell­jé­től függően), és vonja le az adósságot.

Részle­tes módsze­rek a válla­lat értéké­nek meghatározására

Bevéte­li megkö­ze­lí­tés az IDW S 1 szabvá­ny szerint

A vállalati érték kiszámítása a tőkésített eredmény módszerével az IDW S 1 szabványnak megfelelően

Az IDW S 1 szabvá­ny (Német Könyv­vi­zsgá­lók Intéze­te) szerin­ti tőkésí­tett jövedele­mérték-módszer az objek­ti­vált cégérté­kelés elismert módsze­re (még a bírósá­go­kon is). Ez a módszer figyel­em­be veszi a jövőbe­li pénzá­ram­lá­so­kat a válla­lat és kedvez­mé­ny­ek ezek az aktuá­lis érték­re. Külön­bö­ző paramé­tere­ket, például a vállala­ti kocká­z­a­to­kat és a tőkekölt­sé­get veszik figyel­em­be. Ez a módszer részle­te­sebb és pontosabb, mint az ököls­za­bá­ly, de alapos elemzést és adato­kat igényel az adott vállala­tról. Nincs két egyfor­ma válla­lat, különö­sen a csalá­di vállal­ko­zá­sok esetében.

Többs­zörös vállala­térté­kelés (EBIT módszer)

Grafikon A vállalati érték kiszámítása többszörös szorzóval (EBIT-módszer)

A többs­zörös üzleti értékelés, más néven az EBIT többs­zörös módszer, az iparág hason­ló vállala­tai EBIT-jének (kamat- és adófi­ze­tés előtti eredmé­ny) össze­ha­son­lí­tá­sán alapul a válla­lat értéké­nek megha­tá­ro­zá­sá­hoz. A válla­lat értéké­nek becslé­sé­hez egy szorzót alkal­maz­nak. Ez az értékelé­si módszer különö­sen akkor bizonyul hasznos­nak, ha az össze­ha­son­lít­ha­tó vállala­tok nyilvá­no­san jegyzet­tek, és piaci áraik ismer­tek. Lehető­vé teszi a válla­lat értéké­nek gyors becslé­sét, de óvato­s­sá­gra van szükség annak bizto­sí­tá­sá­ra, hogy az össze­ha­son­lít­ha­tó vállala­tok valóban hason­ló jellem­zők­kel rendel­kez­ze­nek. Különö­sen a kisebb vállala­tok eseté­ben ez általá­ban nem így van.

Egyszerű­sí­tett tőkésí­tett jövede­lem módszer

Egyszerű­sí­tett tőkésí­tett jövedele­mérték = átlag­ho­zam x tőkésí­té­si tényező

Az egyszerű­sí­tett tőkésí­tett jövedele­mérték-módszer a követ­ke­ző egyszerű­sí­tett válto­zat az adókö­te­les vállal­ko­zá­si érték megál­lapí­tá­sá­ra a német értékelé­si törvé­ny 199. §-ának megfelelően. Gyakran alkal­maz­zák kis- és közép­váll­al­ko­zá­sok eseté­ben, ahol a részle­tes adatok korlá­to­zot­tak vagy nehezen beszerezhetők.

Ez a módszer (amely különö­sen az adóha­tósá­gok kezére játszik, mivel az értékek nagyon magas­ak, és nem a piacnak megfelelőek) a jövőbe­li nyere­ség vagy pénzá­ram­lás becslé­sén és egy tőkésí­té­si rátán alapul a vállala­ti érték durva meghatározásához.

Ez a módszer nem alkal­mas az eladás­ra, mivel olyan irreá­lis elvárá­so­kat támaszt az eladó­ban, amely­e­knek semmi közük ahhoz, ami a piacon tényle­ge­sen törté­nik. Ezért mindig érdemes az adóha­tósá­gnak a fent említett tőkésí­tett jövede­lem módszer­rel szembe menni a túlzott adózás esetén.

Olvas­sa el továb­bá: Hogyan spórol­junk adót cégeladáskor!

Anyagérték módszer

Nettó eszkö­zérték = a válla­lat eszköz­e­inek piaci/időszaki értéke - adósságok

A nettó eszkö­zérték módszer a társasá­got nettó vagyo­na alapján értéke­liamely tárgyi eszköz­ök­ből és immate­riá­lis javak­ból áll, csökkent­ve a kötelezettségekkel.

Ez a módszer különö­sen fontos, ha a válla­lat nettó eszkö­zérté­ke a teljes érték jelen­tős részét teszi ki, azaz a vállala­ti érték vagy a goodwill, különö­sen az ingatl­a­nalapú vállala­tok esetében.

Megbíz­ha­tó alapot nyújt az értékelés­hez, de elsősor­ban a meglé­vő eszköz­re összpon­to­sít, és nem veszi figyel­em­be az üzlet jövőbe­li jövedel­mi potenciálját.

Vadon­a­túj! Az inflá­ció hatása a vállalatokra

Az inflá­ció növeke­dé­se idején kulcs­fon­tos­sá­gú, hogy A költsé­gek­re, a pénzf­or­ga­lom­ra és a tőkekölt­ség­re gyako­rolt hatás ponto­san figyel­em­be kell venni a válla­lat értékelé­sé­nél és árazá­sá­nál. Inflá­ció az értékelé­si model­lek erőtel­jes kiiga­zí­tá­sát igény­lia válla­lat valós értéké­nek védel­me és a reális eladá­si árak bizto­sí­tá­sa érdeké­ben. Az inflá­ció­val kapcso­la­tos válto­zá­sok straté­giai figyel­em­be­vé­te­le bizto­sít­ja az érték­me­gőr­zést, és a jövőbe­ni pénzü­gyi telje­sít­mé­ny reális model­lezé­sé­vel és a befek­te­té­si dönté­sek tájékoz­ta­tá­sá­val előse­gí­ti a poten­ciá­lis értéknövekedést.

KERN-CTA-konzultáció-kérés

A fenti KERN cégérték-kalkulá­tor segít­sé­gé­vel gyorsan és egyszerűen kiszá­mít­hat­ja és értékel­he­ti cége értékét. Emellett a fontos dönté­sek­hez egy megalapo­zott, tőkésí­tett nyere­sé­gérték-eljárást is el kell készíteni.