Megvaló­sít­juk a cégutód­lá­sát. Garan­tál­juk*

KERN M&A Erfolgsgarantie

Miért érdemes minket válasz­tania a cégutód­lás­hoz (M&A)? A KERN mögöt­ti kemény mag miatt.

Érje el a legjobb eredmé­ny­e­ket a cégela­dá­sok (M&A), cégvá­sár­lá­sok és generá­ció­vál­tá­sok terüle­tén a KERN függet­len tanác­sa­dó csoport­já­val Németor­szág­ban, Ausztriá­ban, Lengye­lor­szág­ban, Magyar­or­szá­gon és Svájc­ban. A KERN hálózat a neves Wirtschafts­wo­che által többs­zörö­sen kitün­te­tett Top-Consul­tants, továb­bá a German-Brand-Award és az Innova­tor 2021 díjjal is rendelkezik.

Videó indítá­sa

Siegel Beste Berater für Unternehmensnachfolge
Siegel Top Unternehmensnachfolge Beratung
Beste Berater - Auszeichnung SZ Institut
German Customer-Awards 2024

Több mint 2000 cégutód­lá­si projekt­ből szárma­zó tapasztalat

A KERN végig­kí­sér­te a folyama­tot az értéke­sí­tés előké­s­zí­té­sé­től kezdve a vétel­re jelent­ke­zők felku­ta­tá­sán át az adásvé­te­li tárgyalásokig.

»

A válla­lat eladá­sá­nak kihívá­sa az volt, hogy olyan vevőt talál­junk, aki szenve­dé­ly­e­sen szere­ti a sörfő­zést és műsza­ki szakérte­lem­mel rendel­ke­zik a gépés­zet területén. 

»

A projekt magában foglal­ta az értéke­sí­tés előké­s­zí­té­sét, a vevők felku­ta­tá­sát és a megkö­ze­lí­tést, valami­nt a teljes értéke­sí­té­si folyamat megszer­ve­zé­sét és moderá­lá­sát. Az eladás 6 hónapon belül megvalósult. 

»

Számos kiadvá­ny­ból ismert

Az egyedülál­ló M&A siker­ga­ran­cia az Ön vállala­tá­nak kocká­z­at­mentes eladásához

Vállal­ko­zá­sá­nak eladá­sa rendkí­vül fontos az Ön számá­ra. Melyik tanác­sa­dónál van a legjobb kezek­ben? Az egyedülál­ló KERN M&A SIKERESSÉGGARANCIÁVAL Ön vissza­kap­ja a pénzét, ha az eladás nem sikeres.

Bizto­sít­sa életmű­vé­nek eladá­sát az 100%-nél.

Sikere­seb­bé tesszük a cégutódlást

Cégela­dás

Tudjon meg mindent, amit az életmű­ve eladá­sá­ról tudni kell. A “Válla­lat eladá­sa 10 lépés­ben” című videó­ban megis­mer­he­ti a KERN által kidol­go­zott M&A folyama­tot. A videó­ban azt is megtud­hat­ja, hogy egy belsőé­pí­té­sz vállal­ko­zás alapí­tói hogyan valósí­tot­ták meg álmukat a cégük eladásával.

Továb­bi információ >

Generá­ció­vál­tás

A csalá­don belüli utódlás­hoz olyan megol­dá­so­kra van szükség, amely­ek az emoci­oná­lis oldalt is figyel­em­be veszik. A Nils Koerber­rel készült videó­ban ismer­je meg a teljes­ség­re törek­vő KERN csalá­di folyama­tot a generá­ció­vál­tás során. Szerez­ze be a szakértői útmuta­tó ingyenes példá­nyát PDF formátumban.

Továb­bi információ >

Cégvá­sár­lás

Egy cég megvá­sár­lá­sa nagy döntés. Itt megtud­hat­ja, hogy miért könny­ebb, jövedel­me­zőbb és haték­on­yabb ez az út, mint egy saját vállal­ko­zás alapí­tá­sa. Fedez­ze fel, hogyan segíthet a KERN hálózat a sikeres cégvá­sár­lás­ban. Kezdje most az ingyenes keresé­si profil­já­nak létrehozásával.

Továb­bi információ >

Gyakran ismételt kérdé­sek az üzleti utódlás­sal kapcsolatban

Megha­tá­ro­zás: Mit jelent az üzleti utódlás kifejezés?

A vállala­ti utódlás elkerül­hetet­len folyamat az üzleti világ­ban. Ez alatt azt értjük, hogy egy vállala­tot átadunk egy utódnak. Itt nem egy újonnan induló vállal­ko­zás­ról van szó, hanem inkább a Már létező válla­lat vagy egyéni vállal­ko­zás átruhá­zá­sa. A válla­lat átadá­sá­nak, eladá­sá­nak, ajándé­ko­zá­sá­nak vagy megvá­sár­lá­sá­nak folyama­ta hosszú időt vehet igény­be, és szinte minden egyes esetben számos sajátos­ság­tól függ.

Milyen formái/típusai vannak az üzleti utódlásnak?

Az üzletu­tód­lás­nak külön­bö­ző alkal­mai vannak: Legtöbbs­zör akkor kerül rá sor, amikor a vállal­ko­zás jelen­le­gi tulaj­do­no­sa el akarja adni a vállal­ko­zást. Bármi­ly­en okból. A vállala­tot ezután a poten­ciá­lis utódok/befektetők megvá­sá­rol­hat­ják és átvehetik.

Jó 40 % vállal­ko­zás csalá­don belül öröklő­dik. Ezután egy csalá­don belüli üzletát­vé­tel­re kerül sor. Ez azonban nem teszi a folyama­tot kevés­bé kiter­jedt­té, és gyakran még érzel­me­seb­bé az átadó és az átvevő közöt­ti szemé­lyes kötődés miatt.

A vállala­ti utódlás a generá­ció­vál­tás­sal össze­füg­gés­ben történ­het ajándé­ko­zás, öröklés vagy a követ­ke­ző generá­ciónak törté­nő eladás formá­já­ban. 

Mit csinál egy üzleti utódlá­si tanác­sa­dó cég?

A szakértői tanác­sa­dás igény­be­vé­te­le az üzleti utódlás­sal össze­füg­gés­ben nem csupán ötlet, hanem erősen ajánlott. Aligha van olyan átadó, aki életé­ben többs­zör hajtott már végre ilyen össze­tett folyama­tot, és így minden fontos tartal­mat ismer. Az üzletu­tód­lá­si tanác­sa­dók felada­ta ennek az ügynek a megter­ve­zé­se és végre­haj­tá­sa. Ez számos külön­bö­ző szempon­tot foglal magában adóügyi, jogi, gazdasá­gi és érzel­mi háttérrel, amely­e­ket az alábbi­ak­ban részle­te­seb­ben bemuta­tunk Önnek.

Üzleti értékelés

Az első lépés gyakran az üzlet értéké­nek megha­tá­ro­zá­sa. A tisztes­sé­ges piaci Üzleti értékelés fontos lépés az utódlá­si terve­zés­ben, mivel ez határoz­za meg a válla­lat piaci értékét. Ezt az értéket arra használ­ják, hogy megha­tá­roz­zák a lehetsé­ges vételá­rat, amely jelen­leg reális lehet az adott üzleti modell és iparág tekintetében.

Az első lépés­re azonban már jóval koráb­ban is sor kerül­het, neveze­te­sen az eladá­si opció előze­tes vizsgá­la­tá­nak részeként. A KERN-nél ezt nevez­zük Alkal­mas­sá­gi ellenőr­zés a válla­lat utódlá­sá­hoz. Elegen­dő idővel fontos dönté­se­ket lehet hozni, vagy intel­li­gens értéknö­velő rends­zerek­kel vonzób­bá lehet tenni a lehetsé­ges eladá­si árat a jövőben.

Tájékoz­ta­tó feljegy­zés (más néven expozé)

Az üzleti utódlá­si tanác­sa­dó jelen­tős támoga­tást nyújt egy átfogó tájékoz­ta­tó memoran­dum elkés­zí­té­sé­ben. Ez a dokumen­tum áttek­in­tést ad a poten­ciá­lis utódo­knak a vállala­tról, annak pénzü­gyeiről, erőssé­ge­iről és gyenge­sé­ge­iről, valami­nt a kilátá­so­król egy esetle­ge­sen bekövet­ke­ző Cégela­dás.

Termés­ze­te­sen egy infor­má­ciós memoran­dum csak titokt­ar­tá­si megáll­a­po­dás ellené­ben adják ki, és minden egyes érdekelt felet előze­te­sen részle­te­sen ellenőriz­nek, hogy az üzleti jogutód­lás­ban érdekelt félként fenntarthatók-e.

Vevő megtalá­lá­sa

Grafik M&A Trichter KERN

Az üzleti utódlá­si tanác­sa­dók (ez alatt nem azokat a tanác­sa­dó­kat értjük, akik “néha” és “is” megvaló­sít­ják az M&A és az üzleti utódlás ügyeit, hanem akik minden nap, 24/7-ben erre a külön­le­ges szolgál­ta­tás­ra összpon­to­sí­tanak) segíthet­nek Önnek, megtalál­ja a megfelelő és legjobb vevőt, és rugal­mas keret­fel­té­te­lek mellett optimá­lis árat alkud­jon ki.

Az M&A-adatbázisok e tekin­tet­ben nagy jelen­tő­ség­gel bírnak. Csak a KERN például, mint az egyik legna­gyobb üzleti utódlá­si tanác­sa­dó csoport, több mint 300 000 befek­te­tői és vevői profill­al rendel­ke­zik folyama­to­san. Ezért ponto­san tudjuk, hogy kik, mikor, hol és hogyan akarnak befek­tet­ni. Hason­lókép­pen, a bankok­hoz, takarék­pénz­tá­rak­hoz, ügyvé­dek­hez és adótanác­sa­dók­hoz fűződő nemze­ti és nemzet­kö­zi hálóz­a­tok döntő krité­ri­um­ot jelen­ten­ek a névte­len, diszkrét és ugyan­ak­kor sikeres vevőke­re­sés­hez. Ha egyszer­re több vevőt lehet azono­sí­ta­ni, mint érdeklő­dőt az üzletu­tód­lás átvételé­re, az nagy előnyt jelent az üzlet eladó­ja számá­ra. És az ár is stabil­abb vagy akár magas­abb lesz ennek következtében.

Utódlá­si börzén való kikül­de­tés (céges börze)

A megfelelő utód megtalá­lá­sá­nak másik módja, ha vállal­ko­zá­sát közzé­tes­zi egy utódlá­si börzén. Így a leendő vásár­lók tudomást szerez­nek az Ön vállal­ko­zá­sá­ról. Fontos! Minden hirde­tés­nek anonim­nak kell lennie, és mi a KERN-nél megbíz­ha­tó “biztonsá­gi puffert” bizto­sí­tunk, hogy egyet­len piaci szere­plő vagy alkal­ma­zott se szerez­zen tudomást az Ön projektjéről.

Tárgyalás a leendő vevőkkel

A tanác­sa­dó támogat­ja Önt a poten­ciá­lis utódok­kal folyta­tott tárgyalá­sok során. A szüksé­ges know-how-val a tanác­sa­dók tudják.Tudjuk, hogy mi a fontos ebben a folyamat­ban, és előre nagyon ponto­san kiderít­jük, hogy melyik érdekelt fél lehet valóban fontos a válla­lat utódlá­sa szempontjá­ból. A biztonság kedvé­ért mindig megkérdez­zük ügyfel­ein­ket, hogy az adott vevő valóban kívána­tos lenne-e, mielőtt egy tájékoz­ta­tót megvi­zsgálnánk. Csak ezután írjuk alá a titokt­ar­tá­si megáll­a­po­dást (NDA) és küldjük ki. Vagy akár a baráti elutasí­tást is. Előnye: Az eladó addig mindig biztonsá­gos­an anonim helyzet­ben marad az üzletu­tód­lá­si projektjével.

Szándé­kny­ilat­ko­zat

Az írás egy Szándé­kny­ilat­ko­zat (a válla­lat eladá­sát megelő­ző szándé­kny­ilat­ko­zat) fontos lépés a vállala­tu­tód­lás terüle­tén. Ebben a A vevő és az eladó szándé­kai felvett. És ennek nagyon részle­tes­nek és konkrét­nak kell lennie. Egy jó LoI megelő­zi a félreérté­se­ket, és fontos kérdé­sek­ben jól előké­s­zí­ti a későb­bi adásvé­te­li szerző­dést. Aki átfogó LoI-t ír alá, az az esetek többsé­gé­ben a célt is el akarja érni. Ez a vevők­re és az eladó­kra egyaránt vonat­ko­zik az üzletu­tód­lás során.

adásvé­te­li szerző­dés megkötése.

Végül a tanác­sa­dó támogat­ni fogja Önt abban, hogy adásvé­te­li szerző­dés megkö­té­se. az Ön utódlá­sá­hoz. Itt a szabá­ly érvény­e­sül: Aki ír, az marad ? Ez azt jelen­ti, hogy már a terve­zet­nek is nagy jelen­tő­sé­ge van a tarta­lom és a straté­gia szempontjá­ból a cégutód­lás folyama­tá­ban. Az, hogy egy szako­sodott M&A ügyvéd készí­ti a terve­ze­tet, vagy egy terve­ze­tet kell ellenőriz­nie, költségsz­em­pontból inkább elhan­ya­gol­ha­tó. A tranzak­ciós tanác­sa­dók gondo­skod­nak arról, hogy a szerző­dés tartal­ma az üzleti utódlás során mindkét fél számá­ra tisztes­sé­ges lehet, és a félreérté­sek kizár­ha­tók egy figyel­mes “tolmács” tevéke­ny­ség révén. Az érzel­mek gyakran különö­sen feszül­tek rövid­del a cél eléré­se előtt, és ehhez egy tapasz­talt üzletu­tód­lá­si tanác­sa­dó a tapasz­tala­tá­val járul hozzá.

Közve­tí­tés

Konflik­tusok merül­het­nek fel az üzletu­tód­lás­sal össze­füg­gés­ben is. Ez gyakrab­ban a csalá­don belüli generá­ció­vál­tás­ra vonat­ko­zik. A mediá­ció “techni­ká­ja” (a célok eléré­sét és a konflik­tusok megol­dá­sát célzó konkrét lépések­ben törté­nő moderált megbes­zé­lés) segít­sé­gé­vel a mediá­ciós szakérte­lem­mel rendel­ke­ző, tapasz­talt M&A-tanácsadók segíte­nek Önnek a konflik­tusok megoldásában.

A tanác­sa­dás különö­sen fontos, ha az öröklés a csalá­don belül törté­nik. Segít objek­tí­ven szemlél­ni a dolgo­kat, és nem hagyni, hogy az érzel­mek határoz­zák meg az esemé­ny­ek menetét. Különö­sen akkor, ha viták merül­nek fel, egy tanác­sa­dó közve­tí­thet, és minden szempon­tot objek­tí­ven adhat meg.

Az üzletu­tód­lás fázisai

A cégela­dás­sal törté­nő cégutód­lás külön­bö­ző fázisok­ból áll. Kezdet­ben minden fontos dátumok a vállala­tot, megha­tá­roz­za annak értékét és straté­giá­kat dolgoz ki.. Amint a koncep­ció elkés­zül, anonim kapcso­lat­fel­vé­tel indul az érdeklő­dők­kel. Ha a vevők­kel folyta­tott tárgyalá­sok eredmé­ny­e­sek, az adásvé­te­li szerző­dést aláír­ják, és a vállala­tot átadják.

Miért van értel­me az üzleti utódlás­sal kapcso­la­tos tanácsadásnak?

A vállal­ko­zók túlnyomó többsé­ge csak egyszer adja át a szemé­ly­e­sen létre­hozott életmű­vét a válla­lat utódlá­sá­val össze­füg­gés­ben, akár eladás­sal, akár csalá­don belüli generá­ció­vál­tás­sal. Az adózá­si, gazdasá­gi, jogi és érzel­mi sajátos­sá­gok miatt rendkí­vül össze­tett. Nincs két egyfor­ma cégutód­lá­si eset. A tapasz­talt szakértők többet “keres­nek” ügyfe­lei­k­nek, mint amenny­i­be a hibák, jogi és adózá­si problé­mák vagy érzel­mi eszkalá­ciók kétség esetén kerül­het­nek. A gyakran siker­kom­po­nen­sek­kel együtt járó díj így olcsóbb, mint a siker­tel­en üzletu­tód­lás katasz­trófá­ja. A legross­zabb esetben egy életmű sérül vagy akár megsem­misül tudatlanságból.

Melyik öröklé­si tanác­sa­dó a megfelelő számomra?

Ahhoz, hogy megfelelő üzletu­tód­lá­si (M&A) szakértőt válass­zon, tisztá­ban kell lennie azzal, hogy milyen üzletu­tód­lá­si célokat szeret­ne elérni, és hogy a társ milyen tulaj­donsá­gai szüksé­ge­sek az optimá­lis támoga­tás­hoz. Ha tisztá­ban van az igényei­vel, elkezdhe­ti leszűkí­te­ni a lehetőségeket.

Mindig kérjen konkrét referen­ciá­kat és esetta­nul­má­n­yo­kat. A tanác­sa­dás ezen igényes terüle­té­re való összpon­to­sí­tás döntő fontos­sá­gú. A lehetsé­ges kiválasz­tás körében csak azok játss­z­anak szere­pet az Ön számá­ra, akik gyakran, mélyre­ha­tóan és hosszú éveken keresz­tül tanác­sot adtak a vállala­ti utódlás ezen össze­tett folyamataiban.

Siker­ga­ran­ciá­val és több mint 2000 sikeres nyomon követé­si megbí­zás­sal is meggyő­zünk. Ezért mi lehetünk a megfelelő utódlá­si tanác­sa­dó az Ön számára.

Létez­nek-e az üzleti utódlás­ra szako­sodott vezeté­si tanác­sa­dó cégek?

Sőt, vannak olyan vezeté­si tanác­sa­dó cégek, amely­ek kizárólag a vállala­tok utódlá­si terve­zé­sé­nek és végre­haj­tá­sá­nak támoga­tá­sá­ra szako­sod­tak. Felis­mer­ték a téma terje­del­mét és fontos­sá­gát, és célul tűzték ki, hogy minden kérdés­ben támogat­ják a vállalkozókat.

Ön vállal­ko­zó?

Vállal­ko­zóként egy bizon­y­os ponton szembesülsz azzal a kihívás­sal, hogy tovább kell vagy akarod adni az életmű­ve­det. Ebben sok külön­bö­ző ténye­ző játszik szere­pet, nem utolsó­sor­ban az érzel­mi körül­mé­ny­ek, amely­ek megne­he­zí­the­tik ezt a folyama­tot. A szako­sodott öröklé­si tanác­sa­dás segít­sé­gé­vel ez könny­eb­bé válhat.

A KERN egy speciá­lis egynapos szeminá­ri­um­ot kínál (digitá­lis vagy analóg) az indulá­si fázis­ban, hogy segít­sen Önnek megtalál­ni a saját tisztán­lá­tá­sát, mint leendő átadó.

A vállala­ti utódlás megtervezése

Az üzleti utódlás folyama­ta alapos terve­zést igényel. Felkés­zülés nélkül elkerül­hetet­le­nek a hibák és a veszte­ségek. Az üzletu­tód­lás nem történ­het egyszerűen egyik napról a másik­ra, hanem az üzletu­tód­lás külön­bö­ző fázisaiból áll, és széles körű előkés­zü­le­te­ket igényel.

Vállala­ti utódok keresése

Ha az öröklés nem a csalá­don belül törté­nik, fontos, hogy talál­junk egy lehetsé­ges utódot. Erre alkal­mas lehető­ség többek között a cégcse­re. Egy ilyen portá­lon névte­le­nül felajánlhat­ja életmű­vét, és így vonzza a poten­ciá­lis vevőket. Felhí­v­juk figyel­mét, hogy a börzét nagyon körül­tek­in­tően kell kiválasz­tania, mert csak nagyon kevés releváns portál létezik a cégutódlásra.

Ellenőr­ző lista az üzleti utódláshoz

Ön alapí­tó vagy cégvásárló?

Az üzleti utódlás fogal­ma is szere­pet játszik annak, aki egy vállala­tot szeret­ne megvá­sá­rol­ni. Ha nem akar feltét­le­nül vállal­ko­zás­ba kezde­ni, de mégis szeret­ne vállal­ko­zást működ­tet­ni, keres­het megfelelő céget például az örökös­ödé­si tőzsdé­ken. A cégutód­lás kereté­ben törté­nő vásár­lás­nak egyértel­mű előny­ei vannak.

Mik az előnyei?

Egy válla­lat megvá­sár­lá­sá­nak számos előnye van. Nem kell egy bonyo­l­ult alapí­tá­si eljárást elindí­ta­nia, hanem átvehet egy már létező céget. Az egyik előny, hogy általá­ban tapasz­talt alkal­ma­zottak­kal kezd, amely­e­ket beépí­te­nek és ismerik a megszer­zett üzleti modellt.

Egy sikere­sen működő vállal­ko­zás, függet­le­nül az iparág­tól, az első naptól kezdve jövedel­met és biztonsá­got nyújt. Most itt az ideje, hogy a vállala­tot a jövőre nézve össze­h­an­gol­ja, és saját elkép­zelé­seit össze­kapc­sol­ja a kialakí­tott üzleti modellel.

Lehető­ségek és kockázatok

Egy válla­lat átvételé­nek egyik lehető­sé­ge az, hogy egy a már sikeres vállala­tot, hogy még tovább tudjon terjeszked­ni és méretezni.

Ugyan­ak­kor még egy befutott vállalat­nak is nap mint nap kihívá­sok­kal kell szembenéz­nie. Egy induló vállal­ko­zás­sal össze­ha­son­lít­va egy cégutód­lás termés­ze­te­sen nem kocká­z­at­mentes, de időben valós­zí­nű­leg mindig sikere­sebb, mint egy klass­zi­kus induló vállal­ko­zás. Végül is a telje­sen újonnan induló vállal­ko­zá­sok jó 80 % száza­lé­ka megbukik.

Finan­szí­ro­zás

Az üzletu­tód­lás finan­szí­ro­zá­sa az egyik legna­gyobb akadá­lya a sikeres vállala­tát­vé­tel­nek. Megen­gedhe­ti-e magának a vevő a vételár esetle­ges volumen­ét? Hol talál­hatom meg a megfelelő finan­szí­ro­zá­si partnere­ket? Milyen támoga­tá­sok és állami garan­ciák segítik a projekt megvalósulását.

A kérdé­se­ket és kihívá­so­kat, amely­ek gyakran az üzleti tervig terjed­nek, szintén szakértők­kel együtt kell előké­s­zí­te­ni és végrehajtani.

Ellenőr­ző lista üzleti vásár­lók számára

  • Célok és elvárá­sok meghatározása
  • Megfelelő válla­lat keresése
  • Tárgyalá­sok folytatása
  • Adásvé­te­li szerző­dés és átvétel

Mit kell figyel­em­be venni az utódlá­si tanác­sa­dó cég kiválasztásakor?

Amikor eljön az ideje, hogy megter­vez­ze vállal­ko­zá­sa utódlá­sát, fontos, hogy olyan vezetői tanác­sa­dást válass­zon, amely megfelel Önnek és vállal­ko­zá­sá­nak. Ha az Ön és a tanác­sa­dók között megfelelő a kémia, és a szakmai know-how-t tesztel­tüksemmi sem áll a sikeres cégela­dás útjában. A külső tanác­sa­dók számá­ra elengedhetet­len felté­tel a magas szintű szakérte­lem a cégutód­lás­sal kapcso­la­tos segítségnyújtásban.

Utódot keresünk: Cégek keresé­se és vásár­lá­si kérelmek

A KERN Cégbör­ze a vállal­ko­zók, befek­te­tők és azok talál­ko­zóhe­lye, akik szeret­né­nek azzá válni. Lehető­sé­get kínál a vevők­nek, hogy áttek­in­tést kapja­nak az eladás­ra kínált cégekről. Ehhez ingyenes lehető­sé­get bizto­sí­tunk saját keresé­si profil megadá­sá­ra, és annak létre­hozá­sá­ra iparág, földra­j­zi elhelyez­ke­dés, méret, tőke stb. szerint.

Az eladók is talál­hat­nak így poten­ciá­lis utódot, mint ügyfel­eink. Mindig védve a KERN folyama­taink anonim bemuta­tá­sá­val és biztonsá­gi pufferével.

A DIHK A Succes­sor Report 2020 kimutat­ta, hogy az üzleti utódlá­sok jelen­tő­sen lelas­sul­tak, különö­sen a világ­jár­vá­ny miatt. Ennek azonban már nem kell így lennie. Tőzsdénk és tanác­sa­dóink aktívan támogat­ják Önt.

Milyen költségek merül­nek fel a cégutód­lá­si tanác­sa­dás­sal összefüggésben?

Amikor vállal­ko­zóként az utódlá­si tanác­sa­dást fontol­gat­ja, felme­rül a kérdés, hogy menny­i­be fog ez kerül­ni. A válasz nem általá­no­sít­ha­tó, mivel ez függ a vállal­ko­zás méreté­től és össze­tett­sé­gé­től, az utódlá­si terve­zés típusá­tól, valami­nt a tulaj­do­nos és a vállal­ko­zás sajátos körül­mé­ny­ei­től. A KERN-nél a siker­re összpon­to­sít­va dolgo­zunk, és bizon­y­os körül­mé­ny­ek között még a vállal­ko­zás eladá­sát is garan­tál­juk. Minden kocká­zat nélkül az eladó számá­ra: https://www.kern-unternehmensnachfolge.com/erfolgsgarantie/

Üzleti utódlá­si tanácsadás

Az utódlás terve­zé­se kulcs­fon­tos­sá­gú a vállala­tok hosszú távú sikere szempontjá­ból. Minden­ki, aki vállala­tot vezet, előbb-utóbb szembesül ezzel a kihívás­sal. Annak érdeké­ben, hogy ne egyedül kelljen végig­men­ni ezen a folyama­ton, és ne kelljen vállal­ni a hibák nagy kocká­z­a­tát, egy M&A tanác­sa­dás jelentőségteljes.

Az üzleti utódlás­sal kapcso­la­tos tanác­sa­dás az életmű jövőjé­nek megter­ve­zé­sé­ről szól. Ez olyan témákat foglal magában, mint az utódlá­si terv elkés­zí­té­se, az utód kiválasz­tá­sa és az átadás-átvétel végrehajtása.

Ha Ön is vállal­ko­zá­sá­ta­dás előtt áll, szíve­sen segítünk Önnek. Egy ingyenes kezde­ti konzul­tá­ció során közösen megbes­zél­het­jük, hogyan lehet konkré­tan és biztonsá­gos­an megvaló­sí­ta­ni a céljait.

Tanác­sot adunk a vállal­ko­zá­sukat eladni kívánó ügyfele­knek, valami­nt a csalá­di vállal­ko­zá­son belül vásárol­ni vagy csalá­don belüli átruhá­zást terve­ző vállalkozóknak.