A KERN logó absztrakt delfin­je. Külön­le­ges, az üzleti életre is átülte­the­tő jellemzők

Miért van a KERN céglo­gó­já­ban a delfin két “íjjal”?
Miért jó egy delfin az üzleti utódláshoz?

1. rugal­mas­ság

Megol­dá­so­kat keres­nek, folyama­to­san megkérdő­je­le­zik önmagu­kat. Ha a delfi­nek nem kapják meg, amit akarnak, nagyon gyorsan változtatnak.

2. kérdés

Disso­ciá­ció és metapo­zí­ciók elfoglalá­sa a stratégiafejlesztésben

3. szívós­ság

A delfi­nek nem adják fel egykön­ny­en. Hacsak nem látnak benne hasznot - egy jobb megol­dás szempontjából.

4. győze­lem

A Delfi­nek élvezik a győzel­met. Az agyuk képes érzel­mi érzések­re. Azok a menedzse­rek, akik ennek megfelelően cselek­sze­nek, nem érzik szüksé­gét annak, hogy valaki más veszítsen.

5. együtt­mű­kö­dés

A delfi­nek jól együtt­mű­köd­nek mások­kal, de önállóan is hozzá­értően csele­ked­nek. Az együtt­mű­kö­dés összes­sé­gé­ben többet hoz, mint a versen­gés vagy az önállóan, saját előnyök­re való törekvés.

6. látás­mód

A saját útról, a csapat céljá­ról vagy a válla­lat céljá­ról alkotott elkép­zelé­sek az első dolog, ami a céllal való azono­sulást megteremti.

7. elegan­cia

A delfi­nek szere­tik a precíz, tiszta és minde­ne­kelőtt egyszerű - elegáns - megol­dá­so­kat. megol­dá­so­kat. Elegáns tárgyalás például azt jelen­ti, hogy a megol­dás­nak mindkét fél számá­ra hosszú távú elége­dett­sé­get kell eredmé­nyez­nie, és értel­mes­nek kell lennie.

Megjegy­zés a KERN márka logójá­ban szere­plő delfin történetéről: 

2004-től 2023 elejé­ig márkánk logóját egy stili­zált, ugráló delfin­nel láttuk el. A továb­bi nemzet­kö­zi­vé válásunk, valami­nt a márka­lo­gó és az alvonal újrain­dí­tá­sá­nak részeként erősen “moder­ni­zál­tuk” és absztrahál­tuk a delfint. A két dinami­kus ív az N betű felett most a KERN törté­nel­mé­ből szárma­zó delfint szimbolizálja.

Továb­bi érdekes­ségek a könyv­ben ?delfin straté­giák? írta Dudley Lynch és Paul Kordis (megren­del­he­tő az ISBN számon 3-89459-009-2 / Az év üzleti könyve az USA-ban). Itt egyéb­ként az összes delfin jellem­zői­nek listá­ja is megtalál­ha­tó a 289. és a követ­ke­ző oldalakon.

A KERN pedig évek óta aktív támoga­tó tagja a Delfin­men­tő Társaságnak.

A Társaság a Delfi­nek Megmen­té­sé­ért (Gesell­schaft zur Rettung der Dolphi­ne e.V.) világs­zer­te kampá­n­yol a vadon élő delfi­nekért, élőhe­lyük védel­mé­ért, a fenntart­ha­tósá­gért, a tenger­vé­dele­mért, a kíméle­tes delfin-turiz­mu­sért és a delfiná­ri­um­ok ellen.

Továb­bi, általá­nos infor­má­ciók a delfi­ne­kről a dokumen­tá­ció­ban talál­ha­tók > itt