A KERN mögött álló mag: csalá­di fotó a hetve­nes évekből. A KERN alapí­tó­já­nak szülei és testvé­rei. Nils Koerber egyéb­ként a kék esőka­bá­tos fiú.

Miért válass­za a KERN-t az üzletu­tód­lás (M&A) során? Ki áll a KERN mögött?

Videó indítá­sa

A KERN egy csalá­di vállal­ko­zás saját tapasz­tala­tai­ból fejlő­dött ki.

A KERN alapí­tó­ja, Nils Koerber egy brémai közép­váll­al­ko­zás­ból szárma­zik, és 15 éves csalá­di vállal­ko­zói tevéke­ny­sé­ge során széles körű szemé­lyes tapasz­tala­tot szerzett az üzleti utódlás minden területén.

Szülei­vel és testvé­rei­vel kapcso­lat­ban a család maga is megta­pasz­tal­ta az összes “bukta­tót” gazdasá­gi, jogi, adózá­si és érzel­mi értel­em­ben, és a valóság­ban is megta­pasz­tal­ta azokat a generá­ció­vál­tás­ban, a cégek eladá­sá­ban és megvásárlásában.

Ezek a tapasz­tala­tok voltak az okai annak, hogy Nils Koerber 2004-ben megalapí­tot­ta a KERN-t, amely a mai napig a csalá­di vállal­ko­zá­sok és kkv-k három szegmen­sé­re összpontosít:

  • A válla­lat értéke­sí­té­se (M & A)
  • Generá­ció­vál­tás
  • Cégvá­sár­lás

Azáltal, hogy a KERN tanác­sa­dó csoport kizárólag a vállala­ti utódlás­ra összpon­to­sít, most már minden olyan kérdést és felada­tot, amely e fontos kérdé­sek­ben fontos, mélyre­ha­tóan meg tud oldani.

A KERN kultúrá­ját az alapí­tó hanzai üzleti szellem jellem­zi. Belső­leg és külső­leg ez azt jelen­ti, hogy a KERN minden partne­re, tanác­sa­dó­ja és alkal­ma­zott­ja nap mint nap magas szintű integri­tást tanúsít. És a KERN számá­ra az integri­tás azt jelen­ti - azt mondom, amit teszek, és azt teszem, amit mondok. 

A KERN minden partne­ré­nek külön­bö­ző, szemé­lyes életta­pasz­tala­ta van az üzleti utódlás témakö­ré­ben. Azzal a hozzá­ál­lás­sal párosul­va, hogy a csalá­di vállal­ko­zás fontos értékeit tudato­san, megbec­sülés­sel és szaks­zerűen adják át a jövőbe. 

Az átadó, az átvevő, a munka­váll­alók és maga a válla­lat javára.

Nils Koerber és partnerc­sa­pa­ta széles körű szakérte­lem­mel segíti az ügyfele­ket a cégutód­lás­sal kapcso­la­tos valamen­nyi feladat­ban. Akár tanác­sa­dóként, coach­ként, mediá­tor­ként vagy főelőa­dóként Németor­szág­ban, Ausztriá­ban és Svájc­ban. Nils Koerber maga is többek között a követ­ke­ző könyvek szerző­je “Az elenge­dés művés­ze­te? vagy “Milyen a szabad­ság íze” a.o.

Több mint 30 jogilag függet­len teleph­el­lyel Németor­szág­ban, Ausztriá­ban és Svájc­ban a KERN ma már az egyik legjobb és legna­gyobb, a kkv-kra szako­sodott tanác­sa­dó cég, amely munká­já­nak magas színvo­n­alá­ért már több díjat is nyert versenyeken.

A KERN többek között a BDU (Német Menedzsment Tanác­sa­dók Szövet­sé­ge) hitele­sí­tett tagja, számos bank és takarék­pénz­tár, valami­nt a BDU (Német Menedzsment Tanác­sa­dók Szövet­sé­ge) együtt­mű­kö­dő partne­re. A szakértői testü­let hivat­alos tagja a Német vállal­ko­zói börze a vállala­ti értékekért.

A KERN a csalá­di vállal­ko­zá­sok vállala­ti utódlá­sá­val foglal­ko­zó tanác­sa­dó márka. Az első M&A tanác­sa­dó cégként elnyer­te a GERMAN-BRAND-AWARD 2021 díjat.

Kérjük, lépjen kapcso­lat­ba velünk a kontakt@kern-unternehmensnachfolge.com fordul­jon közvet­le­nül Nils Koerber­hez, vagy lépjen kapcso­lat­ba velünk az alábbi címen HELYEK az Ön közvet­len, regioná­lis környe­ze­té­ben lévő KERN szakemberhez.

PS: A KERN név egyéb­ként törté­nel­mi­leg az alapí­tók család­ne­vé­nek kezdő­be­tűi­ből szárma­zik: Rüdiger Ehlerek és Nils Koerber (a négy betű szubjek­tív kever­é­ke ekkor a KERN-t eredményezte).