Vállal­ko­zá­sá­nak eladá­sá­hoz az első érték­bec­s­lést díjmen­te­sen elkészítjük!

Ha Ön tulaj­do­no­sként értéke­sí­te­ni szeret­né az egész vállala­tot vagy társtu­laj­do­no­sként a tulaj­don­ré­s­zét, szakértői csapa­tunk elkés­zí­ti Önnek az első érték­bec­s­lést: a bizalom, a diszkré­ció jegyé­ben, szemé­ly­re szabottan. 

KERN M&A Sikergarancia

Kattint­son a “Keresés testres­za­bá­sa” gombra a speciá­lis kereséshez:

Jelent­kez­zen most egy első bizal­mas értékbecslésre!

Közvet­le­nül felvess­zük Önnel a kapcso­la­tot valame­ly­ik regioná­lis irodán­kon keresz­tül. Egy bizal­mas telefon­bes­zél­ge­tés vagy videohí­vás során díjmen­te­sen felmérjük az Ön vállala­tá­nak értékét.

A társaság székhelye
  • Németor­szág
  • Ausztria
  • Svájc