Micha­el Celebration

1963-ban szüle­tett, számvi­te­li és kontrol­ling tanul­má­n­yo­kat folyta­tott a Műegye­te­men, sokéves tapasz­tala­tot szerzett kontrol­ler­ként egy világ­cé­g­nél, valami­nt vezéri­gaz­ga­tóként és ügyve­ze­tőként több csalá­di vállal­ko­zás­ban, NLP- és üzleti mediá­ciós képzés­ben része­sült. Továb­bi információ >

Michael Celebration KERN specialista portréja mosolyogva
Növekedés vállalatfelvásárlás finanszírozása révén

Vállalat­vá­sár­lás: A finan­szí­ro­zá­si támoga­tá­sok áttekintése

Minden­ki­nek, aki vállal­ko­zó­vá akar válni, tőkére van szüksé­ge. Különö­sen egy válla­lat megvá­sár­lá­sa­kor a tőkes­zük­sé­glet sokkal magas­abb, mint egy új vállal­ko­zás indításakor.

Vállalat­vá­sár­lás: A finan­szí­ro­zá­si támoga­tá­sok áttek­in­té­se Bővebben ”