KERN 2023-as tanul­má­ny “Vállala­ti utódlás Németor­szág­ban”: A csalá­di vállal­ko­zá­so­kra neheze­dő nyomás az elöre­ge­dő tulaj­do­no­sok és ügyve­ze­tők miatt tovább növekszik.

  • Több mint 583 000 vizsgált válla­lat a 250 000 eurótól 50 millió euróig terje­dő árbevé­tel-kategóriá­ban ? a németor­szá­gi IHK-körze­tek­hez hasonlóan.
  • Inter­ak­tív digitá­lis térkép mutat­ja a követ­ke­ző 5 évben a cégutód­lás által érintett vállalatokat
  • Töltse le INGYENESEN PDF formá­tum­ban, és szerez­ze be az IHK kerüle­té­nek értékelését.

A szerzők és az olvasók vélemé­nye a Business Succes­si­on in Germa­ny című tanulmányról

Van remény arra, hogy egyre több vállalkozó…

?az a tény, hogy átadá­si hullám­mal állunk szemben, nagyon világos­sá teszi a tanul­má­nyt. Reményt ad arra, hogy egyre több vállal­ko­zó keresi a választ az utódlás kérdé­sé­re a külső utódlás­ban, és hogy a gyakran túlterhelt csalá­dok így sikere­sen megbir­kóz­hat­nak a kihívással.”?


Ayse Mese, ügyve­ze­tő igazga­tó DUB Unternehmensbörse

Nils Koerber portréja a KERN M&A Tanácsadó cégértékesítés és cégutódlás témakörében

Ami a legna­gyobb benyomást tette rám

Szakem­ber­ként évek óta tisztá­ban vagyunk a drámai kilátá­sok­kal. Az inter­ak­tív térkép ismét sokkal világos­ab­bá teszi számom­ra, hogy a csalá­di vállal­ko­zá­sok elöre­ge­dé­se milyen hatás­sal lesz mindannyiunkra?


Nils Koerber, író és a KERN alapítója

Ingo Claus Cégutódlás Cégeladás Osnabrück Münster Kelet-Vesztfália

Honnan jönnek a jövő üzleti utódai Németországban?

Az alacso­ny szüle­té­si ráta már most is drámai hiányt okoz a szakkép­zett munkaerő­ből, ami automa­ti­ku­san a vállal­ko­zók hiányá­hoz vezet. Új vállal­ko­zói szellem­re van szükségünk!


Ingo Claus, író és partner a KERN Osnabrück-i irodájában

INGYENES hozzá­fé­rést kap a PDF letöl­tés­hez és a digitá­lis inter­ak­tív térké­phez! Értesül­jön időben a KKI kerüle­té­ben zajló fejlesztésekről!

© 2023 KERN Üzleti utódlás