Kiemelt kép Vállalati tranzakció

Vállala­ti tranzak­ciók: a vállala­tok adás-vételé­nek sikeres elsajátítása

A vállala­ti tranzak­ciók Magas kocká­z­a­tú, össze­tett folyama­tok és egyide­jű­leg nagyszerű lehető­ség. A megfelelő straté­giá­val és tapasz­talt tanác­sa­dás­sal sikere­sen megbir­kóz­hat vállala­ta megvá­sár­lá­sá­val vagy eladásával.

A siker­hez vezető út: útmutató

A megfelelő előké­s­zí­tés, az átfogó cégérté­kelés, valami­nt az adózá­si, jogi és gazdasá­gi szempon­tok figyel­em­be­vé­te­le képezik a sikeres cégvá­sár­lás és -eladás alapját. Tapasz­talt tanác­sa­dók szakértel­mé­vel az Ön oldalán a tranzak­ció fázisai - a kezde­ti értékelé­s­től a sikeres lebon­yolí­tá­sig - haték­on­yan és céltu­da­to­san elsajátíthatók.

Ez az útmuta­tó végig­ve­ze­ti Önt a vállala­ti tranzak­ció minden fázisán, a kezde­ti terve­zé­s­től a sikeres lebon­yolí­tá­sig. Értékes tippe­ket és infor­má­ció­kat nyújt, amely­ek segíte­nek a kocká­z­a­tok minima­li­zá­lá­sá­ban, a lehető­ségek kihaszná­lá­sá­ban és a célok elérésében.

A legfon­tosabb pontok áttekintése

 • Megha­tá­ro­zá­saA vállala­ti tranzak­ciók maguk­ban foglal­ják a tulaj­do­no­si struk­túrá­ban bekövet­ke­ző válto­zá­so­kat, például vásár­lá­so­kat, eladá­so­kat vagy átruházásokat.
 • Lehető­ségekLehető­sé­get kínál­nak a növeke­dés­re, az átszer­ve­zés­re, a sziner­giá­kra és az utódlá­si tervekre.
 • Gyako­ri tranzak­ció­tí­pu­sokEzek a követ­ke­zők Részvé­nyü­gyl­etek, eszkö­zü­gyl­etekfúziók és kiválások.
 • Tanác­sa­dás iránti igényAz össze­tett folyamathoz az M&A szakértői­nek szakmai támoga­tá­sá­ra van szükség.
 • Siker­té­nye­zőkA világos célki­tű­zé­sek, a straté­giai terve­zés, a nyílt kommu­ni­ká­ció és a megfelelő partner kiválasz­tá­sa kulcsfontosságú.

A KERN Unternehmens­nachfolge szakem­be­rei minden fázis­ban - a kezde­ti elemzé­s­től és partner­ke­re­sé­s­től kezdve a szerző­déss­zer­kesz­té­sen át az integrá­cióig - az Ön mellett állnak, így semmi sem állhat a siker útjába.

Kérjen ingyenes kezdeti konzultációt a KERN-től
KERN elhelyezkedési térkép az üzleti utódláshoz

Mik azok a vállala­ti tranzakciók?

A vállala­ti tranzak­ciók olyan folyama­tok, amely­ek megvál­toz­tat­ják egy válla­lat vagy vállala­tré­s­zek tulaj­do­no­si szerke­ze­tét. Ide tarto­zik a vállala­tok vagy vállala­tré­s­zek adásvé­te­le, eladá­sa vagy szétvá­lá­sa, valami­nt a vállala­ti egyesülé­sek. Az ilyen M&A tranzak­ciók (fúziók és felvá­sár­lá­sok) célja a straté­giai vállala­ti célok eléré­se, mint például a növeke­dés, a piaci terjeszke­dés, az utódlás terve­zé­se, a diver­zi­fi­ká­ció vagy a szinergiahatások.

A vállala­ti tranzak­ciók sokfé­le­sé­ge: Milyen típusok léteznek?

A vállala­ti tranzak­ció kifeje­zés a vállalat­fel­vá­sár­lá­sok, -értéke­sí­té­sek és -összeol­va­dá­sok külön­bö­ző formá­it foglal­ja magában.

A vállalati tranzakciók grafikus áttekintése

A céltól és a kiindulá­si helyzet­től függően külön­bö­ző ügylet­tí­pu­sok jöhet­nek szóba:

Beszer­zé­sek vállala­tok vagy üzleti egységek célzott felvá­sár­lá­sa jellem­zi, akár részvé­nyü­gyl­etek révén, amely­ek a válla­lat részvé­ny­ei­nek megvá­sár­lá­sát, akár eszkö­zü­gyl­etek révén, amely­ek kiválasz­tott eszköz­ök megvá­sár­lá­sát foglal­ják maguk­ban. Ezeket a straté­giá­kat a szere­plők széles köre követi, beleért­ve a straté­giai befek­te­tőket, pénzü­gyi befek­te­tőket és piaci verse­ny­tár­s­akat, valami­nt magáns­ze­mé­ly­e­ket (MBI-k), piaci pozíció­juk megszilár­dí­tá­sa vagy új üzleti terüle­tek fejlesz­té­se vagy integrá­lá­sa érdekében.

Elide­gení­té­sek tükrö­zik a straté­giai kivonulást, a vállala­tok vagy részlegek eladá­sát, amely­et a portfó­lió racio­na­li­zá­lá­sá­nak vágya, a pénzü­gyi szerke­ze­tá­talakí­tás vagy a rende­zett átszer­ve­zés előké­s­zí­té­se motivál. Vállala­ti utódlás. Ez az eladók széles körét foglal­ja magában, a magán­váll­al­ko­zók­tól a straté­gá­kig és a pénzü­gyi befektetőkig.

Utódlá­si terve­zés az üzlet­me­net folyama­to­s­sá­gá­nak bizto­sí­tá­sát szolgál­ják a követ­ke­ző generá­ciónak törté­nő átadás-átvétel során, legyen szó család­ta­go­król, a jelen­le­gi vezetés­ről vagy külső utódo­król, és kulcs­fon­tos­sá­gú straté­giai kihívást jelentenek.

Ezen a spektru­mon belül a követ­ke­zők külön­böz­te­the­tők meg Speciá­lis tranzak­ció­tí­pu­sok hogyan:

 • Fúziókúj üzleti egységek létre­hozá­sa meglé­vő vállala­tok egyesülésével,
 • Vezetői kivásár­lá­sok (MBO) és Menedzsment-bevásár­lá­sok (MBI)olyan straté­giák, amely­ek­ben a (külső vagy belső) vezetői csopor­tok része­se­dést szerez­nek egy vállalat­ban, és így a vállala­ti utódlás egy speciá­lis formá­ját jelen­tik, amely­ben magáns­ze­mé­ly­ek vesznek részt,
 • Spin-offok és SplitsA válla­lat straté­giá­ja arra irányul, hogy az üzletá­gak kiválá­sá­val vagy szétvá­lasz­tá­sá­val az alapt­evé­ke­ny­ség­re összpontosítson,
 • Kiemelé­sekAz üzleti egységek célzott leválasz­tá­sa egy vállalatc­so­por­tról az értéknö­velés vagy a straté­giai újrapo­zí­ci­oná­lás céljából.

Az M&A tranzak­ciók mögött meghú­zó­dó motivációk

Az egyesülé­sek és felvá­sár­lá­sok (M&A), illet­ve a vállala­ti utódlás terüle­tén a követ­ke­zők foglal­koz­nak vállala­ti tranzak­ciók­kal elsősor­ban 5 hajtóerő hajtott.

Grafikus Motiváció az M&A tranzakciókhoz
 1. Növeke­dés: A vállala­tok az eladá­sok és a nyere­ség növelé­se érdeké­ben felvá­sár­lá­sok révén igyekez­nek gyorsab­ban hozzá­férni új piacok­hoz, alkal­ma­zot­tak­hoz és technológiákhoz.
 2. Sziner­giák: A vállala­tok integrá­ció­já­nak célja a haték­o­ny­ság növelé­se az üzleti folyama­tok optima­li­zá­lá­sá­val és a költségs­zi­ner­giák megvalósításával.
 3. Portfó­lió­op­ti­ma­li­zá­lás: Az alapt­evé­ke­ny­sé­gek­re való összpon­to­sí­tás a nem alapt­evé­ke­ny­ség­hez tarto­zó egységek eladá­sá­val javít­ja a straté­giai igazo­dást és a hatékonyságot.
 4. Pénzü­gyi szerke­ze­tá­talakí­tás: Az eladá­sok a likvi­di­tás növelé­sét, az adósság csökken­té­sét vagy a straté­giai terüle­tek­be törté­nő újrabe­fek­te­tést szolgálják.
 5. Cégutód­lás: A rende­zett átadás-átvétel bizto­sít­ja a válla­lat folyto­nossá­gát és hosszú távú sikerét.

A konkrét indíté­kok a válla­lat helyze­té­től és a piaci helyzet­től függően változ­nak, bár a siker alapját mindig egy világos­an megha­tá­ro­zott cél képezi.

A profess­zioná­lis M&A tanác­sa­dás fontossága

A vállala­ti tranzak­ciók szakmai támoga­tá­sa elengedhetet­len e folyama­tok össze­tett­sé­ge és nagy pénzü­gyi és straté­giai jelen­tő­sé­ge miatt. Szakérte­lem olyan terüle­te­ken, mint a vállala­térté­kelés és a társasá­gi jogi szempon­tok, Due Diligence és a tárgyalá­sok irányí­tá­sa minima­li­zál­ja a kocká­z­a­to­kat és növeli a sikeres tranzak­ció esélyét.

A tapasz­talt tanác­sa­dók felis­me­rik és eliga­zod­nak a lehetsé­ges bukta­tók között, objek­tív értékelést bizto­sí­tanak, és támogat­ják a tranzak­ciós célok célzott megvaló­sí­tá­sát. Ez megalapoz­za a válla­lat sikeres, jövőo­ri­en­tált fejlődését.

Vevő és értéke­sí­tő vállala­tok: Egy össze­tett folyamat

A vállala­tok adásvé­te­le és eladá­sa, akár straté­giai bővíté­s­ként, akár portfó­lió­op­ti­ma­li­zá­lá­s­ként törté­nik, pontos és igényes folyama­ton megy keresz­tül, amely a kezde­ti straté­giá­tól a végső integrá­cióig tart. A 6 fő fázis ennek a folyamat­nak (a befek­te­tő szemszögéből):

A vállalati tranzakció folyamatának ábrája
 1. Straté­gia és előké­s­zí­tés: A tranzak­ció célpontja­inak és struk­túrá­inak megha­tá­ro­zá­sa és a poten­ciá­lis céltár­sasá­gok azonosítása.
 2. Első kapcso­lat­fel­vé­tel és szándé­kny­ilat­ko­zat (LOI): Kezde­ti megbes­zé­lé­sek és szándé­kny­ilat­ko­zat megfo­gal­ma­zá­sa, amely a titokt­ar­tás és a továb­bi tárgyalá­sok alapját képezi.
 3. Átvilá­gí­tás: A célválla­lat átfogó elemzé­se a kocká­zat és az érték szempontjá­ból, beleért­ve a pénzü­gyi, szerző­dé­ses és szemé­ly­ze­ti felülvizsgálatokat.
 4. Vállala­térté­kelés: A válla­lat megalapo­zott értéké­nek megha­tá­ro­zá­sa az átvilá­gí­tás alapján a vételár megha­tá­ro­zá­sa érdekében.
 5. Szerző­dé­s­tár­gyalá­sok: A vásár­lá­si felté­te­lek megtár­gyalá­sa, beleért­ve a felelős­sé­gi és garan­ciá­lis kérdéseket.
 6. Tranzak­ció és integrá­ció: A jogi tranzak­ció befeje­zé­se és a vevői struk­túrák­ba való integrá­ció megkezdése.
Hogyan működik egy cégfel­vá­sár­lás? Tom Hardt­ke befek­te­tő beszél­get Nicole Kalon­dá­val és Nils Koerberrel.

6 siker­té­nye­ző a sikeres vállala­ti tranzakcióhoz

Egy vállala­ti tranzak­ció sikere olyan alapve­tő ténye­zők­től függ, amely­ek messze túlmu­tat­nak a pénzü­gyi szempon­to­kon, és a folyamat minden fázisá­nak szilárd alapját képezik:

 1. Világos célki­tű­zé­sek és straté­giaA ponto­san megha­tá­ro­zott straté­gia és az egyértel­mű célki­tű­zé­sek elengedhetet­le­nek. Ez magában foglal­ja a tranzak­ció mögöt­ti motivá­ciót és a jövőbe­li növeke­dé­si terveket.
 2. Gondos előké­s­zí­tésMindkét fél alapos felkés­zülé­se előse­gí­ti a zökkenő­men­tes folyama­tot. Ez magában foglal­ja az adatok korai előké­s­zí­té­sét és a projekt módszer­ta­ni tervezését.
 3. Tapasz­talt tanác­sa­dó csapatAz összeol­va­dá­sok és felvá­sár­lá­sok össze­tett­sé­ge olyan szako­sodott tanác­sa­dók szakértel­mét igény­li, akik alapos ipará­gi ismere­tek­kel és tranzak­ció­struk­túrá­zá­si tapasz­talat­tal rendelkeznek.
 4. Átfogó átvilá­gí­tásA célválla­lat részle­tes és objek­tív felül­vi­zsgá­la­ta elengedhetet­len a kocká­z­a­tok azono­sí­tá­sá­hoz és a lehető­ségek értékeléséhez.
 5. Tárgyalá­si készségekAz optimá­lis eredmé­ny­ek eléré­sé­hez elengedhetet­len az alapos ismere­te­ken és straté­giai készsé­ge­ken alapuló ügyes tárgyalás.
 6. Felkés­zülés az integrá­cióraA zökkenő­men­tes integrá­ció terve­zé­se már korán elkez­dő­dik, és kriti­kus fontos­sá­gú a tranzak­ció hosszú távú sikere szempontjából.
6. ábra A sikeres vállalati tranzakció sikertényezői

A KERN koráb­bi vállala­ti tranzakciói

A KERN Unternehmens­nachfolge a tranzak­ció minden fázisá­ban támogat­ja a vállala­to­kat. Az alábbi­ak­ban a vállala­tok eladá­sá­val és megvá­sár­lá­sá­val kapcso­la­tos tapasz­tala­ti jelen­té­se­ket talál:

Követ­kez­te­tés

A vállala­ti tranzak­ciók fontos szere­pet játsz­anak a vállala­tok, ágaza­tok és piacok továb­bi fejlő­dé­sé­ben. Új lehető­sé­ge­ket nyitnak meg a növeke­dés, a terjeszke­dés, a diver­zi­fi­ká­ció, az utódlás és az átszer­ve­zé­si intéz­ke­dé­sek számá­ra. Ugyan­ak­kor kocká­z­a­to­kat rejte­nek maguk­ban, külön­le­ges szakértel­met igényel­nek és gyakran érzel­mi kihívá­sok­kal járnak.

Egy vállala­ti tranzak­ció sikeres megvaló­sí­tá­sa több ténye­ző együt­tes hatásá­nak eredménye:

 • Világos célki­tű­zé­sek és pontos elkép­zelés az ideális helyze­tről a befeje­zés után.
 • Átfogó piaci szakérte­lem és tárgyalá­si készség.
 • A tranzak­ciós folyamat minden szaka­s­zá­nak gondos megtervezése.
 • Haték­o­ny projekt­me­n­edzsment a zökkenő­men­tes folyamat érdekében.
 • Szakmai támoga­tás sokéves tapasz­talat­tal rendel­ke­ző szakértőktől.

GYIK - Gyakran ismételt kérdések

Mik azok a fúziók és felvá­sár­lá­sok (M&A)?

Az M&A a Mergers & Acqui­si­ti­ons rövidí­té­se, és a vállala­tok egyesülé­sét vagy felvá­sár­lá­sát írja le.

Mit jelent az átvilá­gí­tás a vállala­ti tranzakciókban?

Az átvilá­gí­tás a válla­lat alapos vizsgá­la­ta a kocká­z­a­tok és lehető­ségek azono­sí­tá­sa érdeké­ben. Magában foglal­ja például a pénzü­gyi helyzet, az üzleti folyama­tok és a piaci környe­zet elemzését.

Tanác­sos-e tanác­sa­dás­sal vagy anélkül eladni egy céget?

A tapasz­talt M&A-tanácsadók által nyújtott támoga­tás számos előnnyel jár, például a poten­ciá­lis vevők hálóz­a­tá­hoz való hozzá­fé­rés, a tárgyalá­sok profess­zioná­lis lebon­yolí­tá­sa és a hibák elkerülése.

Mennyi ideig tart a céges értékesítés?

Az időtartam nagymérték­ben változ­hat, de általá­ban 6 és 24 hónap között van.

A vállalatértékesítés időtartamának áttekintése
Milyen értéke­sí­té­si straté­giák léteznek?

Külön­bö­ző értéke­sí­té­si straté­giák létez­nek, például a poten­ciá­lis vevők közvet­len megke­re­sé­se, licitá­lás vagy aukciós platfor­mon keresz­tül törté­nő értékesítés.

Mit kell figyel­em­be venni egy válla­lat megvásárlásakor?

Az átvilá­gí­tás mellett a finan­szí­ro­zást, a válla­lat integrá­ció­ját és a jogi keretet is figyel­em­be kell venni.