Iratkoz­zon fel hírle­ve­lünk­re ingyene­sen és kapjon …

  • Hírek a KERN világából
  • Szakmai infor­má­ciók és érdekes­ségek az M&A-ról
  • Az összes aktuá­lis eladó és megvá­sá­rol­ha­tó ingat­lan rövid áttekintése

Opcioná­li­san megka­phat­ja a befek­te­tő­k­nek szóló hírlevelet

Évente 4 alkalom­mal a legfris­sebb projek­tek a vevők és eladók számá­ra, beleért­ve a rövid leírá­so­kat a kezde­ti részle­tek­kel és a felelős KERN-helyszí­nek közvet­len elérhe­tő­sé­gé­vel. Hírle­vél-ajánla­tun­król bármi­kor leiratkozhat.

Számos kiadvá­ny­ból ismert