Kíváncsi a KERN-re, mint tanác­sa­dói márká­ra és partner­sé­gi rendszerre?

A vállala­ti utódlás mint a DACH-régió és Európa tanác­sa­dóinak siker­kon­cep­ció­ja. Élje meg a szabad és önren­del­ke­ző vállal­ko­zói létet a hason­lóan gondol­ko­dó vállal­ko­zók körében. A KERN a Német Franchise Szövet­ség hitele­sí­tett és hivat­alos tagja.

Pecsét A legjobb tanácsadók az üzleti utódláshoz
Seal Top Üzleti utódlási tanácsadás
Legjobb tanácsadók - SZ Institute Award
Német ügyféldíjak 2024

Egy tisztes­sé­ges és átlát­ha­tó rends­zer a közös siker érdeké­ben a csalá­di vállal­ko­zá­sok­ban az üzleti utódlás­sal kapcso­la­tos tanácsadásban

A KERN ? System Partner­ship Licence a vállala­ti utódlás köré szerve­ző­dő szolgál­ta­tá­sok és termé­kek üzleti koncepciója.

Cégela­dás

Generá­ció­vál­tás

Cégvá­sár­lás

Holger Habermann, a KERN szakemberének portréja mosolyogva
Holger Haber­mann
Sok éve vagyok a KERN partne­re, és minden nap lelke­sen hoznám meg ugyanezt a szakmai döntést! 
KERN Partner München­ben és a KERN-System GmbH tanác­sa­dó testü­le­té­nek elnökhelyettese
Dr. Peter Slawek, a KERN szakértőjének portréja mosolyogva

Dr. Peter Slawek

Ez a csalá­di vállal­ko­zá­so­knak nyújtott kihívá­sok­kal teli tanác­sa­dói tevéke­ny­ség minden nap kitel­je­sedik bennem. Soha nem gondoltam volna, hogy ilyen rövid idő alatt ilyen sikeres lehetek a KERN-nél?
KERN partner Essen­ben és a KERN lengye­lor­szá­gi szponzora
Ingo Claus Cégutódlás Cégeladás Osnabrück Münster Kelet-Vesztfália

Ingo Claus

A KERN-nel 100% vállal­ko­zó vagyok. A rends­zer­part­ner­ség minden olyan lehető­sé­get és növeke­dé­si lehető­sé­get bizto­sít számom­ra, amely­et mindig is keres­tem. Szemtől szembe az ügyfel­einkkel és a kollégáinkkal.?

KERN partner Osnabrückben

Miért tesszük, amit teszünk:

A KERN-nél úgy gondol­juk, hogy minden­na­pi munkánk célja a csalá­di vállal­ko­zá­sok sokré­tű érték­ei­nek megőr­zé­se, továb­ba­dá­sa és átadá­sa a jövőbe.

Ez a mi konkrét hozzá­já­rulá­sunk a társadal­mi értékek megőr­zé­sé­hez és fejlesztéséhez.

Értékek a hozzá­ál­lás, az emberi lét, a felelős­ség, a tiszte­let, a vállal­ko­zói szellem, a társada­lom, a munka­he­ly­ek, az anyagi javak, az azono­sulás, a demokrá­cia és a biztonság értel­mé­ben. Valami­nt gazdasá­gi és pénzbe­li értékek.

A csalá­di vállal­ko­zá­sok világs­zer­te a szociá­lis piacgaz­dasá­gért való együtt­mű­kö­dés és felelős­ség­váll­alás konkrét és kézzel­fog­ha­tó értékeit képvi­selik. A csalá­di vállal­ko­zá­sok fontos láncs­ze­met jelen­ten­ek a társada­lom­ban, és stabi­li­tást és jólétet terem­te­nek a társadalomban.

A leendő KERN-szakértők kívánt profilja:

 • Kis és közép­váll­al­ko­zá­sok tanác­sa­dá­sá­ban szerzett tapasz­ta­lat, bizonyí­tott M&A szakérte­lem vagy képzés nagy előnyt jelent (Javasol­juk pl. Ellip­szis ‚KKV tanác­sa­dó, IHK bizonyít­vá­ny az utódlá­si tanác­sa­dás­ról vagy a Frank­fur­ti Pénzü­gyi Iskola - minden­fé­le értékelés nélkül)
 • Hálózatok/kapcsolatok szövet­sé­gek­hez és szerve­ze­tek­hez, regioná­lis hálózatépítés
 • Magas szintű függet­len elköte­lezett­ség, profess­zio­na­liz­mus és elköte­lezett­ség, széles körű értéke­sí­té­si tapasztalat
 • Folyama­tos gondol­ko­dás és cselekvés
 • Vezetői és moderá­to­ri készségek
 • Ideális esetben coach/tréner vagy facili­tá­tor tapasz­talat­tal rendelkezik.
 • Magabiz­to­san tárgy­al szemma­gas­ság­ban az üzlettulajdonosokkal
 • Adott esetben az adott ágaza­ton belüli kompetenciaközpontok
 • Csapa­to­ri­en­tált munka egy hálózatban
 • Állan­dó készen­lét a továbbképzésre
 • Azono­sulás a CORE-val ? Vállala­ti küldetés
 • Az 100%-re összpon­to­sít­va az üzleti utódlás témakö­ré­ben - alter­na­tí­vaként szoros kapcso­lat KERN-tanác­sa­dóként egy KERN-partnerhelyszínnel.
 • Válasz­t­ha­tó: Tökéle­tes nyelvtu­dás a DACH régión kívüli európai orszá­gok számá­ra a KERN leány­vállala­tok létrehozásához.

Írjon szemé­ly­e­sen a KERN alapí­tó­já­nak, Nils Koerbernek

Az Ön esetle­ges érdeklő­dé­se, hátte­re és motivá­ció­ja az együttműködésben: