A külde­tés­ny­ilat­ko­zat. Érték­eink a minden­na­pi interakcióban

CORE ? Vállala­ti utódlás. Sikere­sebb. ? 2004-ben alakult tanác­sa­dó cégként. A hátter­et az alapí­tó saját csalá­di vállal­ko­zá­sá­ban szerzett tapasz­tala­tai jelen­tet­ték. A generá­ció­vál­tás és a cégek adás-vételé­nek 15 éves gyakor­la­ti tapasz­tala­ta, a hibák és a sikerek vezet­tek a KERN későb­bi megalapításához.

Ennek előfel­té­te­le volt, még az alapí­tás előtt, egy stabil érték­ké­szlet a jövőbe­ni belső és külső munká­hoz. Ezen a külde­tés­ny­ilat­ko­za­ton alapuló alapon a KERN az évek során sikere­sen fejlő­dött tovább, és ma már országs­zer­te, valami­nt Svájc­ban, Lengye­lor­szág­ban és Ausztriá­ban, a Vezető tanác­sa­dói márka a vállala­ti utódlás (M&A) szegmen­sé­ben csalá­di vállal­ko­zá­sok számára.

Kizárólag erre a terület­re összpon­to­sít­va a KERN tanác­sot ad a követ­ke­ző témák­ban számos helyen a D-A-CH ? régió­ban, valami­nt Lengye­lor­szág­ban, a kkv-szektor­ban működő vállal­ko­zá­sok adás-vételét (M&A), vagy a csalá­don belüli generá­ció­vál­tá­si folyama­to­kat kíséri.

 A KERN ingyenes és független.

2016 tavas­zán az összes partner­rel és helyszín­nel tartott műhely­bes­zél­ge­té­sen átdol­goz­tuk közös külde­tés­ny­ilat­ko­za­tun­kat. Ennek eredmé­ny­ekép­pen világos jövőkép és külde­tés, valami­nt hét fontos vezérelv született.

Egyéb­ként a jó tanács nem drága, de rosszabb esetben megfiz­ethetet­len. Díjaink átlát­ha­tóak, telje­sít­mé­n­yo­ri­en­tál­tak, érthe­tőek és mentes a kelle­met­len megle­pe­té­sek­től. Minden első konzul­tá­ció ingyenes, de nem ingyenes az Ön számá­ra. Ön nyugod­tan és kocká­zat nélkül dönthet arról, hogy mi vagyunk-e a megfelelő partner az Ön számára. 

Egyéb­ként mi vagyunk az egyet­len olyan M&A szakértő, aki a cég eladá­sát egy Külön­le­ges M&A garan­cia Bizto­sí­ték. Kocká­zat nélkül az Ön számára.

Minden alkal­ma­zott, tanác­sa­dó és partner a követ­ke­ző alapel­vek mellett kötele­zi el magát:

Vízió és küldetés

Bizto­sít­juk az életmű­ve­ket és értéke­ket adunk át a jövőbe. Világszerte.

Külde­té­sünk ügyfel­eink számá­ra: Mi alakít­juk a vállala­ti utódlást. Sikere­seb­bé - minden szinten.

Bizalom

A bizalom a legérté­ke­sebb értékünk; meg kell védeni, és ennek mindig tudatá­ban vagyunk minden­na­pi csele­ke­deteink során.

Értékelés

A megbec­sülés megte­rem­ti a sikeres együtt­mű­kö­dés előfel­té­telét. Ez az alapja a bizalom és a nyitottság kultúrájának.

Integri­tás

Azt tesszük, amit mondunk, és azt mondjuk, amit teszünk. Az integri­tás alapve­tő érték számun­kra az ügyfel­einkkel, üzleti partner­einkkel és önmag­unk­kal való kapcsolatunkban.

Szakmaiság

A tapasz­ta­lat, a szakérte­lem, a kommu­ni­ká­ció, a kriti­k­ai képes­ség és az önrefle­xió határoz­za meg sikerünket.

Megbíz­ha­tóság

A gyorsaság, a határi­dők betar­tá­sa, a pontos­ság és a haték­o­ny folyama­tok megbíz­ha­tó partner­ré tesznek minket, és inspirál­ják ügyfeleinket.

Fenntart­ha­tóság

Olyan fenntart­ha­tó megol­dá­so­kat dolgo­zunk ki, amely­ek figyel­em­be veszik az összes érdekelt fél igény­eit és érdekeit.

Élethoss­zig tartó tanulás

Az egész életen át tartó tanulás a fejlő­dé­sünk garan­ciá­ja. Így bizto­sít­juk a piacve­ze­tő minősé­get piaci szegmensünkben.