A vészhe­ly­ze­ti terv az Ön 360°-os szolgál­ta­tá­sa vállal­ko­zá­sa folytatásához.

Ha főnök­ként hirtel­en elérhetet­len­né válik, mi biztonsá­gos­ab­bá tesszük a cégek világát!

A válla­lat folyama­to­s­sá­gá­nak biztosítása

Szemé­ly­re szabott vészhe­ly­ze­ti koncepciók

Biztonsá­gos, megbíz­ha­tó, rendszerrel

1. a vészhe­ly­ze­ti terv koncepciója

Mi törté­nik a csalá­dod­dal és a cégeddel, és mi törté­nik a csalá­dod­ban és a cégedben, ha egyik napról a másik­ra kiesel? Felkés­zül­tek-e erre a család­tag­jai, az alkal­ma­zot­tai és a cég struktúrája?

Valamen­nyi meghat­al­ma­zás, szabá­ly­zat és rendel­ke­zés napraké­sz-e a jogi keretek között? Minden képvi­selő­je ponto­san tudja, hogy mit kell tennie? Bárki­vel megtör­tén­het, minden nap és minden életkorban. Szakem­ber­einkkel tökéle­tes 360 fokos megol­dást kínálunk Önnek minden csalá­di és vállala­ti igény­re vészhe­ly­zet esetén.

Miután kifej­lesz­tet­tük, mindent folyama­to­san állítunk és ellenőr­zünk Önnel együtt. A legmo­der­nebb technoló­gia bizto­sít­ja az Ön előkés­zü­le­teit, ugyan­ak­kor vészhe­ly­zet esetén 24/7 azonna­li hozzá­fé­rést biztosít.

2. a haték­o­ny folyamat szakértőkkel

Vészhe­ly­ze­ti koncep­ció­val foglal­ko­zó szakem­ber­eink szemé­ly­re szabott vészhe­ly­ze­ti tervet dolgoz­nak ki Önnel és hozzátarto­zói­val online vagy a helyszí­nen. Figyel­em­be véve az Ön egyéni helyze­tét a magán- és a szakmai szférá­ban. A jogi, adózá­si, gazdasá­gi és érzel­mi szempon­to­kat bizal­ma­san, biztonsá­gos keretek között cserél­jük ki, és integrál­juk az Ön számá­ra tökéle­tes vészhe­ly­ze­ti tervbe. Az ígéret: Az elkés­zí­tés és a végre­haj­tás úgy zajlik, mint egy svájci óramű. Egyszer­re rendkí­vül haték­o­ny és eredményes.

Olyan szakértők­kel, akik évek óta nap mint nap csak erre a felada­tra koncen­trál­nak vállal­ko­zók és cégek számára. 

3. a minden­re kiter­je­dő gondtalan szolgál­ta­tás a rendszerrel

Szakértőink egy nap alatt kidol­goz­zák Önnel a vészhe­ly­ze­ti terv teljes keretét. A bankok egyéb­ként jobb kamatok­kal is jutal­maz­zák a szaks­zerű ellátást. Ennek igazolá­sá­ra külön igazolást kap.

Ezután az összes építő­e­le­met a megfelelő formá­ba öntjük, és az utolsó részle­tig össze­h­an­gol­juk Önnel. Kívánság szerint fix áron és átlát­ha­tó költsé­giga­zolás­sal.A rokonai beveze­tés­re kerül­nek a rends­zer­be, és digitá­li­san bármi­kor hozzá­fé­rhet a kívánt adatok­hoz. Opcioná­li­san, egy kis átalá­ny­díj ellené­ben folyama­tos felügye­le­tet, az új törvé­ny­ek­hez vagy a szakmai és szemé­lyes élethe­ly­ze­té­ben bekövet­ke­ző válto­zá­sok­hoz való alkal­maz­ko­dást kap.

Minden­re kiter­je­dő védelem, amellyel Ön magabiz­to­san tekin­thet a jövőbe.

Minden felelős­ség­tel­jes vállal­ko­zó család­nak kötelező! 

Nagyon örültünk annak, hogy a szakem­be­rek végig­kí­sérnek minket a vészhe­ly­ze­ti terv létre­hozá­sá­nak folyama­tán. Különö­sen fontos volt számun­kra a megfelelő bizal­mi szemé­ly­ek átgon­dolt kiválasz­tá­sa a csalá­di és vállala­ti terüle­tek képvi­selői­ként. Nagyra értékel­tük a saját helyze­tünk­re szabott, átfogó és szemé­ly­re szabott tanác­sa­dást. Minden felelős­ség­tel­jes vállal­ko­zó család számá­ra kötelező!

Chris­toph Auer  , Partner, Auer + Auer Architektenbüro 

Szíve­sen ajánljuk a KERN-t! 

A lányunk szüle­té­se miatt nagyon fontos volt számun­kra, hogy gondo­skod­junk a család és a vállal­ko­zás vészhe­ly­ze­ti terveiről. A vészc­so­mag-szakértő ebben tökéle­te­sen támoga­tott minket. A vészhe­ly­ze­ti tanác­sa­dónk sok gyakor­la­ti példá­ja szemé­ly­e­sen is sokat segített nekünk abban, hogy meghoz­zuk a megfelelő dönté­se­ket a vészhe­ly­ze­ti tervünk­kel kapcso­lat­ban. A vészhe­ly­ze­ti tervün­ket kevesebb mint egy nap alatt elkés­zí­tet­tük: számun­kra, mint vállal­ko­zó család számá­ra ez nagyon haték­o­ny volt. Szíve­sen ajánljuk ezt a szakembert!

J. Hafner  , Vállal­ko­zó nő, ács Holzbau Rieger 

Ez egy ajánlás mindenkinek! 

Vállal­ko­zóként nagyon haték­on­yan kell megter­vez­nem az időmet. Ezért döntöt­tem úgy, hogy video­kon­fe­ren­cián keresz­tül készí­tem el a vállala­ti vészhe­ly­ze­ti koncep­ció­mat. Minden pont nagyon jól elő volt készít­ve, és rendkí­vül időtaka­ré­ko­san, a képer­nyőn együtt dolgoz­tunk a vonat­ko­zó dokumen­tu­mo­kon és szempon­to­kon. Ajánlom minden­ki­nek, aki hozzám hason­lóan gyorsan, utazá­si idő nélkül szeret­né ezt a fontos témát elvégeztetni.

Sven Dechant  , Ügyve­ze­tő igazga­tó, DECHANT Képviseletek 

Iratkoz­zon fel most, és kapja meg a vészhe­ly­ze­ti terv ellenőr­ző­lis­tá­ját INGYENESEN PDF letöltésként.

Ellenőriz­ze, hogy ponto­san menny­ire van bizto­sít­va a cége az Ön kudar­ca esetén? Ezek a legfon­tosabb helyze­tek a minden­na­pi üzleti életből Önre is vonat­koz­nak! Milyen fontos meghat­al­ma­zá­so­kra van szüksé­ge? Ez az Ön cégtí­pusá­tól és részvé­nye­si struk­túrá­já­tól függ!

Cégem székhe­lye:
  • Németor­szág
  • Ausztria
  • Svájc