Vállala­ti utódlás Németor­szág­ban: A legna­gyobb német tanul­má­ny feltár­ja robbanáss­zerű fejlő­dés 2025-ig a címen.

  • Több mint 580 000 vizsgált válla­lat a 250 000 eurótól 50 millió euróig terje­dő forgal­mi osztá­ly­ban ? a németor­szá­gi IHK-körze­tek­hez hasonlóan.
  • Inter­ak­tív digitá­lis térkép megmu­tat­ja azokat a vállala­to­kat, amely­e­ket a követ­ke­ző 5 évben az üzleti utódlás érint.
  • PDF letöl­té­se INGYENES beleért­ve a jólétünk megőr­zé­sét célzó kihívá­so­kat és igényeket

Digitá­lis térkép mutat­ja, hogyan növeli az elöre­ge­dés a csalá­di vállal­ko­zá­so­kra neheze­dő nyomást

INGYENES HOZZÁFÉRÉS + PDF LETÖLTÉS

A szerzők és az olvasók vélemé­nye a Business Succes­si­on in Germa­ny című tanulmányról

Ingo Claus Cégutódlás Cégeladás Osnabrück Münster Kelet-Vesztfália

Honnan jönnek a jövő üzleti utódai Németországban?

Az alacso­ny szüle­té­si ráta már most is drámai hiányt okoz a szakkép­zett munkaerő­ből, ami automa­ti­ku­san a vállal­ko­zók hiányá­hoz vezet. Új vállal­ko­zói szellem­re van szükségünk!


Ingo Claus, író és partner a KERN Osnabrück-i irodájában

Nils Koerber portréja a KERN M&A Tanácsadó cégértékesítés és cégutódlás témakörében

Ami a legna­gyobb benyomást tette rám

Szakem­ber­ként évek óta tisztá­ban vagyunk a drámai kilátá­sok­kal. Az inter­ak­tív térkép ismét sokkal világos­ab­bá teszi számom­ra, hogy a csalá­di vállal­ko­zá­sok elöre­ge­dé­se milyen hatás­sal lesz mindannyiunkra?


Nils Koerber, író és a KERN alapítója

Van remény arra, hogy egyre több vállalkozó…

?az a tény, hogy átadá­si hullám­mal állunk szemben, nagyon világos­sá teszi a tanul­má­nyt. Reményt ad arra, hogy egyre több vállal­ko­zó keresi a választ az utódlás kérdé­sé­re a külső utódlás­ban, és hogy a gyakran túlterhelt csalá­dok így sikere­sen megbir­kóz­hat­nak a kihívással.”?


Ayse Mese, ügyve­ze­tő igazga­tó DUB Unternehmensbörse

Szerez­zen INGYENES hozzá­fé­rést a PDF letöl­tés­hez és a digitá­lis inter­ak­tív térké­phez! Értesül­jön időben a KKI körze­té­ben zajló fejlesztésekről!

© 2020, KERN Üzleti utódlás