Általá­nos szerző­dé­si feltételek

Megjegy­zés az ÁSZF haszná­la­tá­ról Németor­szág­ban, Ausztriá­ban és Svájcban

 

A bizalom, az átlát­ha­tóság és az egyértel­mű­ség alapján tartóz­ko­dunk az ÁSZF-ek továb­bi alkal­ma­zá­sá­tól Németor­szág­ban, Ausztriá­ban és Svájcban.

Vélemé­nyünk szerint a jogsza­bá­ly­ok az együtt­mű­kö­dés minden fontos normá­ját megfelelően szabályozzák.

Szeret­nénk, ha ügyfel­eink számá­ra a lehető legegyszerűbb és legérthe­tőbb lenne a velünk való együttműködés.

 

Továb­bi infor­má­ciók a KERN összes partne­ré­ről ezen a honlapon: 

Mi egy tanác­sa­dó csoport vagyunk, amely­ben minden partner és helyszín jogilag függet­len működ­tet­ni kell.

Ezért kifeje­zet­ten nem vagyunk a német jogi felfo­gás értel­mé­ben vett társulás. Egy egyetemleges

A felelős­ség általá­ban kizárt.