A KERN Vállala­ti utódlá­si tanul­má­ny 2017

Az utódok hiánya veszé­lyez­te­ti a csalá­di vállal­ko­zá­so­kat. A vállal­ko­zá­su­tód­lá­sok száma valamen­nyi IHK körzet­ben drasz­ti­ku­san növekszik.

Németor­szág üzleti társadal­ma gyorsan öregs­zik: Alig öt év alatt Ötből három vállal­ko­zó jóval több mint 55 évesnek kell lennie. Ez az eredmé­nye egy orszá­gos tanul­má­ny­nak, amely­et a CORE ? Vállala­ti utódlás. Sikeres.

A vállala­tok generá­ció­vál­tá­sá­ról szóló tanul­má­ny megerő­sí­ti a németor­szá­gi csalá­di vállal­ko­zó­kra neheze­dő cselek­vé­si nyomást.

A KERN egy orszá­gos tanul­má­ny­ban jelen­leg elemez­te a követ­ke­ző adato­kat mind a 79 IHK körzet az érintett kor- és árbevé­te­li osztá­ly­ok­ban az üzleti utódlás alakulá­sá­ról 2022-ig. A folyamat során Össze­sen 564,443 válla­lat a 250 000 eurótól 5 millió euróig terje­dő árbevé­te­li osztá­ly­ok­ban, valami­nt az 50 millió eurót elérő árbevé­telű cégeket is bevon­ták. A kiválasz­tott vállala­tok figyel­em­be­vé­telé­vel így közel 500 000, 5 millió eurónál kisebb éves árbevé­telű válla­lat, valami­nt továb­bi 65 000, 5 millió eurónál nagyobb éves árbevé­telű válla­lat adatai kerül­tek be a tanulmányba.

A csalá­di vállal­ko­zá­sok tulaj­do­no­sainak 60%-je szembesül az utódlás kérdé­sé­vel 5 év múlva.

Továb­bá, az ügyve­ze­tő igazgatók/részvényesek köre kibővült a három korcso­port elemezve:

? 50 ? 54 év
? 55 ? 64 év
? 65 év felett.

A CORE mind a 79 kamarai körze­tet tartal­maz­za Egyéni­leg elemez­ve. Ebből a célból a vállala­ti adato­kat ipará­gak szerint is felosz­tot­ták, így egy koráb­ban nem ismert Részle­tes betek­in­tés az öröklé­si tények­be az adott iparágban.

Fontos megérte­ni, hogy a német Mittel­stand­ban a csalá­di vállal­ko­zá­sok több mint 90 %-je 25-nél kevesebb alkal­ma­zott és 5 millió eurónál kisebb forga­lom­mal rendel­ke­zik? Nils Koerber, a KERN alapí­tó­ja ? Cégutód­lás. Sikeresebb.

KERN partner Ingo Claus A cégada­tok elkés­zí­té­se azt mutat­ja, hogy a németor­szá­gi kamarai körze­tek­ben mindöss­ze öt év múlva, azaz 2022, több mint 60 tulaj­do­nos és vezető % közel­e­dik a 60. életé­vé­hez, vagy idősebb lesz?

A csalá­di vállal­ko­zá­so­knál ez a korsza­kos fejlő­dés gyakran együtt jár a Beruhá­zá­si hátra­lék és veszé­lyes anyag­vesz­tés - figyel­mez­tet­nek a KERN szakértői. Szemé­lyes egészsé­gi állapo­tuk­tól függően a német csalá­di vállal­ko­zá­sok többsé­ge néhány éven belül a sürgős döntés­ho­za­ta­li folyamatAz utódlá­si tervnek megbíz­ha­tónak és jövőo­ri­en­tált­nak kell lennie. Ahogy az alacso­ny szüle­té­si arányú kohorszok követik egymást, szükség lesz a követ­ke­zők mellett Az utód-szemé­ly­iségek képzett­sé­ge menny­isé­gi szűk keresz­t­metsz­ethez, és így egy jelen­tős Kocká­zat az utódlá­si tervben csalá­di vállalkozások.

A jól előké­s­zí­tett üzleti utódlás sikertényező.

Honnan jöjje­nek az utódváll­al­ko­zók?” - mutat rá Ingo Claus. Ideje a keresés­nek és a szakmai felkés­zült­ség Az utódlá­si szakem­be­rek szems­zö­gé­ből a siker záloga ebben az egzisz­ten­ciá­lis kérdés­ben, amivel Munka­he­ly­ek milliói egy olyan siker­té­nye­ző, amely a nemzet­gaz­daság szempontjá­ból is rendkí­vül fontos. Az utódlá­si terv tehát végső soron sorskérdés a válla­lat továb­bi fejlő­dé­se szempontjá­ból. A gazdasá­gi hatalom fejlő­dé­se a Német Szövet­sé­gi Köztár­saság­ban?” - mondja Koerber, aki egyre gyakrab­ban szembesül olyan tanác­sa­dói megbí­z­a­tá­sok­kal is, ahol az utódlás az örege­dés és a tartal­mi veszte­ség miatt gazdasá­gi­lag már nem kivitelezhető.

A pontos Egyedi adatok az egyes németor­szá­gi kamarai körze­tek az alsóbb kamarai körze­tek Térkép vigyél ki.

Megtalál­ha­tó a nagy utódlá­si tanul­má­ny Németor­szág 2020 >itt

Továb­bi kérdé­sek­kel vagy javas­la­tok­kal a követ­ke­ző címen érhet el minket kontakt@kern-unternehmensnachfolge.com  vagy +49 421 69208840