Fiatalok egy boulder teremben

Café Kraft / Bould­er­hal­le Cégértékesítés


Logo Café Kraft

A vállala­tról 

A Café Kraft, az első bould­erc­sar­nok Nürnberg­ben és a második bould­erc­sar­nok Németor­szág­ban. A Café Kraft­ban az ügyfelek egy egyedülál­ló sport- és szaba­di­dős világra számít­hat­nak, amely egyesí­ti a bould­e­re­zést, a nappa­li hangu­la­tot és az egyedülál­ló rendez­vé­ny­he­ly­színt. Itt minden nehéz­sé­gi szint kihívá­sait kínál­ják. A szaba­di­dős sportolók­tól az olimpi­ko­no­kig ? a Café Kraft­ban minden­ki jól érzi magát.

A Café Kraft­ot fiata­lok és időseb­bek messze a régió határain túl is ismerik, és jelen­tős hatás­sal volt a németor­szá­gi bould­e­re­zés­re.


Alapve­tő webiná­ri­um bemutat­ta: Nils Koerber


Vállala­térté­ke­sí­tés (M&A) kocká­zat és érték­vesz­tés nélkül

A feladat 

A válla­lat utódlá­sá­nak és így a helyszín­nek a bizto­sí­tá­sa azzal a feltétell­el, hogy minden alkal­ma­zott­nak van jövője, és az ügyfele­knek továb­bra is vonzó bould­erc­sar­nok áll a régió rendelkezésére.

Mit mond az ügyfél a projektről


Reto Faulen­bach:


?INagyon örülök, hogy a KERN és Wolfgang Bürger szemé­lyé­ben volt egy jó sparring partne­rem, így az értéke­sí­té­si folyamat minden hullám­völ­gyét át tudtam élni, és mindig volt mellet­tem egy partner, akihez fordul­hat­tam, és aki segíthe­tett nekem.

Csak erősen ajánlom minden eladónak, hogy kérjen szakmai útmutatást.”

A vásár­lóról

A Café Kraft bould­erc­sar­nok vevője a követ­ke­ző a stein­bock mászó sport GmbH Nürnberg­ből, amely már hat másik bould­erc­sar­no­kot üzemel­tet Németor­szág­ban és Ausztriá­ban. Ezzel a felvá­sár­lás­sal a vevő egy rendkí­vül vonzó helyszínt bizto­sít, és ezzel megszilár­dít­ja fontos helyét a nagy bould­erc­sar­nok-üzemel­te­tők között egy olyan iparág­ban, amely­et egyre erőtel­je­sebb konszo­li­dá­ciós folyama­tok jellemeznek.


Dr. Heinz Gores, a stein­bock climbing sports GmbH ügyve­ze­tő igazga­tó­já­nak nyilatkozata

A Bürger úr irány­mu­ta­tá­sa a folyamat során mindig is partner­ség­ben és szemma­gas­ság­ban. Mi, mint vevők is bármi­kor és bármi­ly­en problé­má­val fordul­hat­tunk hozzá, annak ellené­re, hogy az eladói oldalon volt megbíz­va. Ez minden­kor jó érzés­sel töltött el bennünket. adott.