Beitragsbild M&A Prozess

Az M&A folyamat: lépés­ről lépés­re a sikeres vállala­ti utódláshoz

Az M&A, amely a “fúziók és felvá­sár­lá­sok” általá­nos rövidí­té­se, olyan össze­tett folyama­to­kat foglal magában, mint a vállalat­fel­vá­sár­lá­sok és fúziók, amely­ek­ben vállal­ko­zók és befek­te­tők vesznek részt.

Az M&A folyamat: lépés­ről lépés­re a sikeres vállala­ti utódlás­hoz Bővebben ”

Beitragsbild Unternehmenstransaktion

Vállala­ti tranzak­ciók: a vállala­tok adás-vételé­nek sikeres elsajátítása

A vállala­ti tranzak­ciók össze­tett folyama­tok, amely­ek egyszer­re járnak nagy kocká­z­at­tal és nagy lehető­sé­gek­kel. A megfelelő straté­giá­val és tapasz­talt tanác­sa­dás­sal elsajá­tít­hat­ja a következőket

Vállala­ti tranzak­ciók: a vállala­tok adás-vételé­nek sikeres elsajá­tí­tá­sa Bővebben ”

Beitragsbild Private Equity Investment

Magán­tőke-befek­te­té­sek: straté­gia a kkv-szektor­ban a vállala­ti utódláshoz

A magán­tőke-befek­te­té­sek lehető­vé teszik a vállal­ate­la­dók számá­ra, hogy tőkéhez jussa­nak pénzü­gyi befek­te­tők­től, akik kocká­z­at­ke­rülőb­bek és gyakran hosszabb távon tekin­te­nek a vállalatra.

Magán­tőke-befek­te­té­sek: straté­gia a kkv-szektor­ban a vállala­ti utódlás­hoz Bővebben ”